Projekt fizyka budowli

Zadanie 1.

 1. Na podstawie projektu bazowego odczytać (jeśli podano w projekcie) lub obliczyć: powierzchnię budynku w obrysie zewnętrznym, powierzchnię użytkową oraz kubaturę ogrzewaną

Powierzchnia w obrysie zewnętrznym ścian budynku (bez tarasów, podjazdów, schodów zewnętrznych): 9,59 m · 14,99 m – 2*1,5 m · 4,0 m – 2,21 m · 0,55 m = 130,54 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkalna: 206,70 m2

  Parter  
Lp. Pomieszczenie Obliczenia
1. Wiatrołap 1,2*1,9
2. Hall z kl.schodową 3,15*2,98+1,00*1,90
3. Pokój dzienny 8,75*4,35
4. Kuchnia 2,65*3,15
5. Pom. Pomocnicze 2,28*3,69
6. Łazienka 2,07*2,15
7. Pokój 2,85*2,75+2,20*0,68
8. Garaż 5,75*3,75
  Pow użytkowa
Poddasze  
1. Hall 1,6*6,08
2. Garderoba 2,55*1,6
3. Pokój 4,35*4,31
4. Pokój 4,35*4,32
5. Łazienka 3,96*2,65+1,04*2,15
6. Pokój 3,96*3,79+1,15*2,15
7. Strych 5,75*3,75
  Pow użytkowa

Kubaturę ogrzewaną obliczono jako iloczyn pola przekroju poprzecznego kondygnacji i długości kondygnacji (Wymiary przekroju poddasza i strychu przyjęto zgodnie z załączonymi szkicami).

Otrzymano: 8,75*2,7*10,15-3,28+21,56*2,7+18,12*10,15+10,58*3,75= 518,32 m3


 1. Sporządzić schematyczne przekroje poprzeczne przegród zewnętrznych, podpisać występujące warstwy i podać ich grubości

Na schematach:

litera i = przestrzeń wewnętrzna ogrzewana,

litera e – przestrzeń zewnętrzna

Przegrody zewnętrzne w obliczanym budynku:

 1. Ściany zewnętrzne parteru (oznaczone w projekcie symbolem M1)

Rysunek 1. Przekrój poprzeczny ściany zewnętrznej parteru.

 1. Ściany zewnętrzne poddasza – ścianki kolankowe (oznaczone w projekcie symbolem M5)

Rysunek 2. Przekrój poprzeczny ściany zewnętrznej poddasza- ścianki kolankowej.

 1. Podłoga na gruncie (oznaczona w projekcie symbolem P1)

Rysunek 3. Przekrój poprzeczny podłogi na gruncie.

 1. Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją (oznaczony w projekcie symbolem S3)

Z projektu bazowego nie wynika, jaki jest rozstaw jętek ani wymiary przekroju tych elementów konstrukcji. Przyjąłem, że jętki o przekroju 8x18 cm rozstawione są co 90 cm.

Rysunek 4. Przekrój poprzeczny stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją.

 1. Ocieplona połać dachowa (oznaczona w projekcie symbolem D1)

Rysunek 5. Przekrój poprzeczny ocieplonej połaci dachowej.

Zadanie 2.

 1. Dla wszystkich przegród zewnętrznych wykonać tabelaryczne zestawienie materiałów każdej warstwy, ich grubości, gęstości oraz współczynniki przewodzenia ciepła.

 2. Obliczyć całkowity opór cieplny RT dla każdej przegrody jednorodnej.

W przypadku przegród jednorodnych całkowity opór cieplny policzono w tej samej tabeli, w której zestawiono dane materiałowe poszczególnych warstw przegród.

Opór cieplny oblicza się jako sumę oporów poszczególnych warstw przegrody:

RT = Rsi +$\sum_{i = 1}^{n}R_{i}$ + Ru + Rp + Rse

RT - opór cieplny przegrody

Rsi , Rse - opory przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej

Ru – opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych

Rp – opór cieplny pustki powietrznej

Opór i – tej warstwy:

$R_{i} = \frac{d_{i}}{\lambda_{i}}\ \lbrack(m^{2} \bullet K)/W\rbrack$

di – grubość warstwy [m]

λi – współczynnik przewodzenia ciepła charakterystyczny dla materiału, z którego zbudowana jest i-ta warstwa [W/(m2 • K)], wartości tego współczynnika przyjmowane na podstawie norm: „PN – EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”, „PN – EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno – wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe” lub z danych producentów materiałów.

 1. Ściany zewnętrzne parteru (oznaczone w projekcie symbolem M1)

Materiał gęstość [kg/m3] d [m] λ [w/mK] Rn=d/λ [m2K/W]
Rsi       0,13
tynk wewnętrzny (wapienny) 1700 0,020 0,7 0,029
Pustak ceramiczny Porotherm 30 P+W 700 0,300 0,233 1,288
Styropian 600 0,120 0,045 2,667
Tynk strukturalny 1800 0,015 1,00 0,015
Rse       0,04
RT 4,169
 1. Ściany zewnętrzne poddasza – ścianki kolankowe (oznaczone w projekcie symbolem M5)

Materiał gęstość [kg/m3] d [m] λ [w/mK] Rn=d/λ [m2K/W]
Rsi       0,13
tynk wewnętrzny (wapienny) 1700 0,020 0,7 0,029
Pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W 700 0,250 0,305 0,819
Styropian 600 0,170 0,045 3,778
Tynk strukturalny 1800 0,015 1,00 0,015
Rse       0,04
RT 4,811
 1. Podłoga na gruncie (oznaczona w projekcie symbolem P1)

Materiał gęstość [kg/m3] d [m] λ [w/mK] Rn=d/λ [m2K/W]
Rsi       0,17
Panele 0,015 0,22 0,068
Gładź cementowa 2000 0,055 1,00 0,055
Styropian M30 600 0,080 0,045 1,778
Izolacja przeciwwilgociowa - - 0,18 -
Płyta żelbetowa 2500 0,150 1,7 0,088
Pospółka - 0,300 - Nie wlicza się do RT
Rse       0,17
RT 2,329


 1. Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją (oznaczony w projekcie symbolem S3)

Materiał gęstość [kg/m3] d [m] λ [w/mK]
Płyty g- k 1000 0,015 0,23
Stelaż g- k - 0,050 -
Folia PE (paroizolacja) - - -
Wełna mineralna 150 0,180 0,042
Jętka drewniana sosnowa 550 0,180 0,16
 1. Ocieplona połać dachowa (oznaczona w projekcie symbolem D1)

Materiał gęstość [kg/m3] d [m] λ [w/mK] Komentarz
Płyty g- k 1000 0,015 0,23
Stelaż g- k - 0,050 -
Folia PE (paroizolacja) - - -
Wełna mineralna 150 0,180 0,042
Pustka powietrza - 0,020 -
Krokiew 550 0,200 0,16
Folia paroprzepuszczalna - - - Nie wlicza się do RT
Kontrłaty 550 0,035 0,16 Pokrycie nie wlicza się do RT
Łaty 550 0,035 0,16
Dachówka ceramiczna - 0,030 -

Zadanie 3.

Obliczyć całkowity opór cieplny RT dla każdej przegrody niejednorodnej.

3.1. Połać dachowa

Opór cieplny od warstw, przy których postawiono „-” nie wlicza się do całkowitego oporu cieplnego przegrody. Przy obliczaniu całkowitego oporu cieplnego dachu nie dodaje się oporu od warstw jego pokrycia.

Materiał gęstość [kg/m3] d [m] λ [w/mK] Rn=d/λ [m2K/W]
Płyty g- k 1000 0,015 0,23 0,065
Stelaż g- k - 0,050 - -
Folia PE (paroizolacja) - - - -
Wełna mineralna 150 0,180 0,042 4,286
Pustka powietrza - 0,020 - 0,160
Krokiew 550 0,200 0,16 1,250
Folia paroprzepuszczalna - - - -
Kontrłaty 550 0,035 0,16 -
Łaty 550 0,035 0,16 -
Dachówka ceramiczna - 0,030 - -

W obliczeniach przyjęto, że rozstaw krokwi wynosi 90 cm, przekrój krokwi: 8 x 20 cm.

Wyróżnimy zatem dwa różne wycinki: A – przekrój przez krokiew, B- przekrój przez wełnę mineralną.

Rsi=0,10 Rse=0,04 fa+fb=1

1) kres górny

RT =
2) kres dolny

czyli

czyli


 1. Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją (oznaczony w projekcie symbolem S3)

Materiał gęstość [kg/m3] d [m] λ [w/mK] Rn=d/λ [m2K/W]
Płyty g- k 1000 0,015 0,23 0,065
Stelaż g- k - 0,050 - -
Folia PE (paroizolacja) - - - -
Wełna mineralna 150 0,180 0,042 4,286
Jętka drewniana sosnowa 550 0,180 0,16 1,125

W obliczeniach przyjęto, że rozstaw jętek wynosi 90 cm, przekrój jętek: 8 x 18 cm.

Wyróżnimy zatem dwa różne wycinki: A – przekrój przez jętkę, B- przekrój przez wełnę mineralną.

Rsi=0,10 Rse=0,04 fa+fb=1

1) kres górny

RT =
2) kres dolny

czyli

Zadanie 4.

 1. Obliczyć końcowe spółczynniki przenikania ciepła UK metodą uproszczoną dla wszystkich przegród zewnętrznych. Następnie otrzymane wyniki porównać z aktualnymi wymaganiami.

 1. Ściana zewnętrzna parteru

Gdzie:

UC – całkowity współczynnik przenikania ciepła (skorygowany o punktowe mostki cieplne)

ΔU – poprawka ze względu na punktowe mostki cieplne

ΔU= Ug + Uf + Ur

Ug – poprawka ze względu na nieszczelności w izolacji – brak Ug = 0;

Uf – poprawka ze względu na łączniki mechaniczne – brak Uf = 0;

Ur– poprawka ze względu na dach odwrócony – brak Ur = 0;

Zatem:

Uc = U=

Obliczanie UK metodą uproszczoną:

Gdzie:

UK – końcowy współczynnik przenikania ciepła (skorygowany o wpływ liniowych mostków cieplnych)

ΔUtb – poprawka ze względu na liniowe mostki cieplne

ΔUtb=0,05 dla budynków ocieplonych

0,241 + 0,05 = 0,291

Istnieje dokument, który narzuca obowiązek spełniania określonych parametrów cieplnych przez budynki oddawane do użytku, od momentu wprowadzenia niniejszego dokumentu w życie. Jest to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z tym dokumentem, na dzień dzisiejszy graniczny maksymalny całkowity współczynnik przenikania ciepła UCmax dla ścian zewnętrznych wynosi:

UCmax = 0,25

Dla obliczanego przeze mnie budynku UC = 0,241 < UCmax

Zatem budynek spełnia wymagania ministerialne w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych parteru.

 1. Ściana zewnętrzna poddasza

Ug = Uf = Ur = 0 , więc ΔU = 0

Zatem Uc =

ΔUtb=0,05

0,209 + 0,05 = 0,259

Tak jak dla powyższej przegrody:

UCmax = 0,25

Dla obliczanego przeze mnie budynku UC = 0,209 < UCmax

Zatem budynek spełnia wymagania ministerialne w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych poddasza.

 1. Podłoga na gruncie

dt = w +λ(Rsi + Rf + Rse)

Rf – suma oporów wszystkich warstw podłogi na gruncie

w- grubość ściany zewnętrznej parteru [m]

λ - przewodność cieplna gruntu, na którym posadowiony jest budynek; dla piasku/ żwiru

λ = 2, 0

dt = 0,445 + 2 (0,17+2,369 +0,17) = 0,445 + 2 · 2,329 = 5,1 m

B’=A/0,5P = 131,75/(0,5·49,16) = 5,36m

P- obwód budynku; A – pole powierzchni podłogi na gruncie

B’ > dt (podłoga umiarkowanie izolowana)

U0 = $\frac{2\lambda}{\pi B^{'} + d\ }_{t}ln(\frac{\pi B^{'}}{d_{t}\ } + 1) = \frac{4}{3,14x5,36 + 5,10}ln(\frac{3,14x5,36}{5,10} + 1) = 0,266$

U = U0 ponieważ nie ma izolacji krawędziowej;

U = 0, 266

ΔU = 0

UC = 0, 266

ΔUtb=0,05

0,266 + 0,05 = 0,316

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r., na dzień dzisiejszy graniczny maksymalny całkowity współczynnik przenikania ciepła UCmax dla podłogi na gruncie wynosi:

UCmax = 0,30

Dla obliczanego przeze mnie budynku UC = 0,266 < UCmax

Zatem budynek spełnia wymagania ministerialne w zakresie izolacyjności podłogi na gruncie.

 1. Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją

Ug = Uf = Ur = 0 , więc ΔU = 0

Zatem Uc =

ΔUtb=0,05

0,239 + 0,05 = 0,289

UCmax = 0,20

Dla obliczanego przeze mnie budynku UC = 0,239 > UCmax

Zatem budynek nie spełnia wymagań ministerialnych w zakresie izolacyjności stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją.

 1. Połać dachowa

Ug = Uf = Ur = 0 , więc ΔU = 0

Zatem Uc =

ΔUtb=0,05

0,249 + 0,05 = 0,299

UCmax = 0,20

Dla obliczanego przeze mnie budynku UC = 0,299 > UCmax

Zatem budynek nie spełnia wymagań ministerialnych w zakresie izolacyjności ocieplonej połaci dachowej.

 1. Obliczyć końcowy współczynnik przenikania ciepła UK metodą dokładną dla jednej wskazanej przegrody zewnętrznej

Metoda dokładna:

Ai - powierzchnia przegrody zewnętrznej w osiach przegród do niej prostopadłych (bez otworów).

Z kat. mostków termicznych: otwory:W12 ψi = 0,1 naroża zewn.:C7 ψi = -0,05

Podłoga-ściana:GF5 ψi = 0,6 Dach-ściana: R11 ψi = 0,05

Strop-ściana:R2 ψi = 0,6 Naroża wewn.: C3 ψi = -0,20

Ponieważ nie zostało to zaznaczone na projekcie, zakładam, że garaż jest od strony północnej – po tej stronie jest najmniej okien.

 1. Ściana zewnętrzna

Ściana zewnętrzna południowa

A = 39,46 m2


Ściana zewnętrzna północna

A = 47,74 m2

Ściana zewnętrzna zachodnia

A = 45,0 m2

Ściana zewnętrzna wschodnia

A = 47,60 m2

Całkowita powierzchnia ścian wynosi: 179,8 m2.

Uc = 0,241

Łączna długość naroży zewnętrznych: 8·3,95m = 31,6 m

Łączna długość naroży wewnętrznych: 4·3,95m = 15,8 m

Łączna długość mostków na styku podłoga- ściana: 2·14,4m + 2·9,0m = 46,8 m

Łączna długość mostków na styku strop- ściana: 2·14,4m + 2·9,0m + 2·4,2m = 55,2 m

Łączna długość mostków na styku dach- ściana: 2·14,4m + 6·3,1m = 47,4 m

Łączna długość mostków na styku otwory okienne i drzwiowe – ściana:

8·0,9 + 6·0,9 + 6·1,5 + 4·1,2 + 4·2,1 + 2·2,4 + 2·2,2 + 2·1,2 + 2·1,5 + 2·1,0 + 2·1,2 + 2·2,4 + 2·1,5 + 2·2,1 + 2·2,36 +2·1,8 + 2·1,3 + 2·0,9 + 2·1,3 + 4·0,9 = 84,72 m

=

0,615

 1. Dach

Całkowite pole powierzchni dachu przylegającego do przestrzeni ogrzewanej: 89,28 m2

Łączna długość mostków na styku dach- ściana: 2·14,4m + 6·3,1m = 47,4 m

Łączna długość mostków na styku dach- strop: 2·14,4m = 28,8 m

Uwaga! Wpływ mostków termicznych na styku dach- strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją wynosi 0, ponieważ są to przegrody o jednakowej konstrukcji, zachowane jest ciągłość izolacji i pozostałych warstw tych przegród.

UC = 0,299

= 0,326

 1. Strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją

Całkowite pole powierzchni stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją: 60,48 m2

Łączna długość mostków na styku strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją - ściana:

2·4,2m = 8,4 m

Uwaga! Wpływ mostków termicznych na styku dach- strop nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją wynosi 0, ponieważ są to przegrody o jednakowej konstrukcji, zachowane jest ciągłość izolacji i pozostałych warstw tych przegród.

UC = 0,239

= 0,322

 1. Podłoga na gruncie

Całkowite pole powierzchni stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją: 117,6 m2

Łączna długość mostków na styku podłoga- ściana: 2·14,4m + 2·9,0m = 46,8 m

UC = 0,266

= 0,505


Zadanie 5.

 1. Obliczyć rozkład temperatury w stropie nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją w przekroju przez wełnę mineralną.

Przyjęto:

Wg normy PN–82 B-02403, przyjmuję temperaturę na nieogrzewanym poddaszu:

Materiał d [m] Rn [m2K/W] ΔT = q · R 20oC
Rsi - 0,10 0,6
19,4oC
Płyty g- k 0,015 0,065 0,4
19,0oC
Pustka powietrzna 0,050 0,16 1,0
18,0oC
Folia PE (paroizolacja) - - 0,0
18,0oC
Wełna mineralna 0,180 4,286 26,2
-8,2oC
Ru - 0,20 1,2
-9,4oC
Rse - 0,10 0,6
-10 oC
Suma 4,911 30,0

 1. Sporządzić tabelaryczne zestawienie powierzchni okien w obrysie zewnętrznym z podziałem na strony świata. Następnie sprawdzić wielkość powierzchni przeszklonych (A0, A0max).

Wymiary [cm]
Lp. Strona świata a b powierzchnia [m2] sztuk
1. S 120 210 2,52 2
2. S 90 150 1,35 3
3. E 210 236 4,96 1
4. E 130 90 1,17 1
5. E 180 130 2,34 1
6. E 90 90 0,81 1
7. E- dachowe 78 140 1,09 3
8. W 120 150 1,80 1
9. W 240 150 3,60 1
10. W-dachowe 78 140 1,09 4
11. N 90 90 0,81 2
SUMA

A0- powierzchnie przeszklone ze wszystkich kondygnacji

Az -powierzchnia zewnętrzna (5metrowy pas)

Aw -powierzchnia wewnętrzna (wewnątrz 5 metrowego pasa)

A0 = 33,02 m2

Az = 100,1 · 2 = 200,2 m2 (2 kondygnacje)

Aw = 0 m2

A0max = 0,15⋅Az + 0,03⋅Aw = 0,15⋅200,2+ 0,03⋅0= 30,03 m2

A0 = 33,02 m2 > A0max = 30,03 m2

Powierzchnia rzeczywista powierzchni przeszklonych (A0) przekracza dopuszczalną (A0max), a więc budynek jest nieprawidłowo przeszklony.


Zadanie 6. w załączniku 1.

Komentarz: Wartość wskaźnika EP dla obliczanego budynku jest wyższa niż maksymalna dopuszczalna wartość tego wskaźnika. Budynek nie spełnia aktualnie obowiązujących wymagań dotyczących rocznego zapotrzebowania na energię.

Zadanie 7.

 1. Obliczyć ciepłochłonność podłogi w pokoju (parkiet 0,03m).

materiał gęstość [kg/m3] d [m] λ [w/mK] c [J/kgK] Rn=d/λ [m2K/W]
Parkiet dębowy 800 0,03 0,22 2510 0,140
szlichta cementowa 2000 0,055 1 840 0,055
Styropian 10 0,08 0,045 1460 1,778

t0 = 12 min = 720[s]

1) sprawdzenie warunku:

gdzie

warunek został spełniony

Zatem przechodzę do obliczenia wartości współczynnika ciepłochłonności B:

$B = \varepsilon_{1} = \sqrt{\lambda_{1} \bullet c_{1} \bullet \rho_{1}} = \sqrt{0,22 \bullet 2510 \bullet 800}$ = 664,65[W·s0,5/ m2·K] < Bmax = 700

[W·s0,5/ m2·K].

Grupa pomieszczeń: I, wartość ciepłochłonności nie przekracza wartości dopuszczalnej, jest zgodna z zaleceniami.

 1. Określić stateczność cieplną przegrody zewnętrznej – ściany zewnętrznej w okresie zimy.

Materiał ρ [kg/m3] d [m] c [kJ/kgK] λ [w/mK] Rn=d/λ [m2K/W]
Rsi       0,13
tynk wewnętrzny (wapienny) 1700 0,010 0,84 0,7 0,014
Porotherm 30 P+W 700 0,300 1,00 0,233 1,288
Styropian 10 0,120 1,46 0,045 2,667
Tynk strukturalny 1800 0,015 0,84 1,00 0,015
Rse       0,04
RT 4,154

, warunek spełniony, czyli wartość wskaźnika akumulacji ciepła jest zgodna z zaleceniami

Warunek spełniony, czyli wartość wskaźnika utrzymania ciepła jest zgodna z zaleceniami.

Wniosek:

Stateczność cieplna ściany zewnętrznej w okresie zimy jest zgodna z zaleceniami.

 1. Sprawdzić stateczność cieplną pomieszczenia w okresie lata.

  Parter  
Lp. Pomieszczenie Obliczenia
1. Wiatrołap 1,2*1,9
2. Hall z kl.schodową 3,15*2,98+1,00*1,90
3. Pokój dzienny 8,75*4,35
4. Kuchnia 2,65*3,15
5. Pom. Pomocnicze 2,28*3,69
6. Łazienka 2,07*2,15
7. Pokój 2,85*2,75+2,20*0,68
8. Garaż 5,75*3,75
  Pow użytkowa
Poddasze  
1. Hall 1,6*6,08
2. Garderoba 2,55*1,6
3. Pokój 4,35*4,31
4. Pokój 4,35*4,32
5. Łazienka 3,96*2,65+1,04*2,15
6. Pokój 3,96*3,79+1,15*2,15
7. Strych 5,75*3,75
  Pow użytkowa

Uwaga! Dla pomieszczeń wykreślonych z powyższej tabeli nie prowadzę obliczeń, gdyż są to pomieszczenia bez okien, a zatem warunek stateczności cieplnej latem jest dla nich spełniony, gdyż dla tych pomieszczeń Δt = 0.

,

Sprawdzenia warunku:

Gdzie:

Temperatura na zewnątrz w okresie lata (Lublin- III strefa): teL = 22oC

A0 – pole powierzchni szyby

A – pole powierzchni użytkowej pomieszczenia

S- współczynnik przepuszczalności cieplnej przez szyby (przyjmuję S = 0,8 szklenie podwójne, szkło zwykłe)

μ - współczynnik zależny od masywności przegród i stron świata

Masa 1m2 przegrody:

Materiał gęstość [kg/m3] d [m]
tynk wewnętrzny (wapienny) 1700 0,010
Pustak ceramiczny Porotherm 30 P+W 700 0,300
Styropian 10 0,120
Tynk strukturalny 1800 0,015

1700 • 0, 010 + 700 • 0, 30 + 10 • 0, 12 + 1800 • 0, 015 = 255, 2 kg/m2

$255,2\frac{\text{kg}}{m^{2}} > 150,00\ kg/m^{2}$ przegroda masywna μ = 35oC;

Pomieszczenia parteru:

 1. Pokój dzienny

Powierzchnia otworów okiennych: 12,61 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 12,61 = 8,83 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 38,06 m2

Powyższy warunek niespełniony, więc pomieszczenie nie spełnia warunku stateczności cieplnej latem.

 1. Kuchnia

Powierzchnia otworów okiennych: 2,34 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 2,34 = 1,64 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 8,35 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.

 1. Pomieszczenie pomocnicze

Powierzchnia otworów okiennych: 1,17 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 1,17 = 0,82 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 8,41 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.

 1. Pokój

Powierzchnia otworów okiennych: 1,80 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 1,80 = 1,26 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 9,34 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.


 1. Garaż

Powierzchnia otworów okiennych: 1,62 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 1,62 = 1,13 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 21,56 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.

Pomieszczenia poddasza:

 1. Hall

Powierzchnia otworów okiennych: 1,09 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 1,09 = 0,76 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 9,73 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.

 1. Pokój 1

Powierzchnia otworów okiennych: 3,61 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 3,61 = 2,53 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 18,58 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.

 1. Pokój 2

Powierzchnia otworów okiennych: 2,52 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 2,52 = 1,76 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 18,80 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.

 1. Łazienka

Powierzchnia otworów okiennych: 1,09 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 1,09 = 0,76 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 12,73 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.

 1. Pokój 3

Powierzchnia otworów okiennych: 2,18 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 2,18 = 1,53 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 17,48 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.

 1. Strych

Powierzchnia otworów okiennych: 2,99 m2

Powierzchnia szyb A0 = 0,7 · 2,99 = 2,09 m2

Powierzchnia pomieszczenia: 21,56 m2

Powyższy warunek spełniony, więc pomieszczenie spełnia warunek stateczności cieplnej latem.

Zadanie 8.

 1. Sprawdzić ryzyko rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej (Uomax) przy nadwyżce wewnętrznego ciśnienia pary wodnej równej Δp = 1000.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Miesiąc θe φe pSATe pe Δp 1,1·Δp pi pSATi θsi,min θsi θi fRsi,min fRsi
  [°C]   [hPa] [hPa] [hPa] [hPa] [hPa] [hPa] [°C] [°C] [°C]    
I -3,9 0,85 4,4 3,74 10,00 11,00 14,74 18,43 16,22 18,56 20,0 0,842 0,940
II -2,9 0,85 4,8 4,08 10,00 11,00 15,08 18,85 16,57 18,62 20,0 0,850 0,940
III 0,9 0,80 6,53 5,22 9,55 10,51 15,73 19,66 17,24 18,85 20,0 0,855 0,940
IV 7,5 0,75 10,38 7,79 6,25 6,88 14,66 18,33 16,13 19,25 20,0 0,690 0,940
V 12,9 0,70 14,88 10,42 3,55 3,91 14,32 17,90 15,76 19,57 20,0 0,403 0,940
VI 16,8 0,70 19,14 13,40 1,60 1,76 15,16 18,95 16,66 19,81 20,0 -0,045 0,940
VII 17,9 0,75 20,52 15,39 1,05 1,16 16,55 20,68 18,04 19,87 20,0 0,067 0,940
VIII 16,9 0,75 19,26 14,45 1,55 1,71 16,15 20,19 17,66 19,81 20,0 0,244 0,940
IX 12,7 0,80 14,70 11,76 3,65 4,02 15,78 19,72 17,28 19,56 20,0 0,628 0,940
X 7,9 0,90 10,66 9,59 6,05 6,66 16,25 20,31 17,75 19,27 20,0 0,814 0,940
XI 3,1 0,90 7,65 6,89 8,45 9,30 16,18 20,23 17,69 18,98 20,0 0,863 0,940
XII -1,1 0,90 5,57 5,01 10,00 11,00 16,01 20,02 17,52 18,73 20,0 0,883 0,940

Wzory użyte do obliczeń w powyższej tabeli:

(Wartości podstawiane dla grudnia jako, że jest to miesiąc krytyczny jeżeli chodzi o ryzyko wystąpienia pleśni).

Temperatury odczytano z normy PN-B-02025 dla Lublina.

Dane: θe = -1,1°C, φe = 90%, θi = 20°C, Δp = 1000 [Pa]

Mając θe = -1,1°C odczytuję pSATe = 5,57 [hPa] z tabeli z normy ISO_6946;

pe =φe • pSATe= 0, 9 • 5, 57 =5,01 [hPa]

pi = pe +1,1 Δp = 5,01 + 1,1• 10,00 = 16,01 [hPa]

pSATi = pi/0,8 = 16,01/ 0,8 = 20,02 [hPa]

== 17,52°C

θsi = θi – U(θi – θe)Rsi = 20 – 0,241·(20+1,1)·0,25 = 18,73°C

< warunek spełniony

=

== 0,940

< warunek spełniony

Krytycznym miesiącem jest grudzień, gdyż wtedy wartość fRsi,min jest największa.

fRsi,min< fRsi warunek spełniony, nie ma zagrożenia wystąpienia pleśni.

θsi,min< θsi warunek spełniony, nie ma zagrożenia wystąpienia pleśni.

 1. Określić wartość temperatury punktu rosy (ts), następnie sprawdzić możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej (Uomax) zimą:

 1. Dla warunków pomieszczenia (określonych powyżej, w p.1), oraz

 2. W styczniu dla wilgotności względnej powietrza wynoszącej ϕ=0,55.

 1. Dla warunków pomieszczenia z p. 1. (dla „najgorszego” miesiąca)

pi=14,74 hPa (dla warunków zadania dla stycznia) czyli: ts=12,75°C

Ekstremalnie niska temperatura na powierzchni wewnętrznej przegrody wynosi

θi=20-U*(20+3,9)*0,25=18,6°C>12,75+1°C (w styczniu), więc nie istnieje ryzyko kondensacji powierzchniowej;

 1. W styczniu dla wilgotności względnej ϕ=0,55.

θi= 20°C

pSAT= 23,40 hPa

φe=0,55

pi=23,40*0,55=12,87 hPa czyli: ts=10,7°C

Ekstremalnie niska temperatura na powierzchni wewnętrznej przegrody wynosi

θi=20-U*(20+3,9)*0,25=20-0,241*(20+20)*0,25=17,6°C>10,7+1°C, więc nie istnieje ryzyko kondensacji powierzchniowej;

Zadanie 9.

Sprawdzić możliwość wystąpienia międzywarstwowej kondensacji pary wodnej, dla warunków pomieszczenia określonych w zad. 8 p. 1 w izolowanej połaci dachowej w przekroju przez wełnę mineralną.

Materiał gęstość [kg/m3] d [m] λ [w/mK] Rn=d/λ [m2K/W]
Rsi 0,10
Płyty g- k 1000 0,015 0,23 0,065
Pustka powietrza - 0,050 - 0,160
Folia PE (paroizolacja) - - - -
Wełna mineralna 150 0,180 0,042 4,286
Rse 0,04
suma 4,651

Zadanie rozwiązuje dla warunków grudniowych, gdyż grudzień jest miesiącem krytycznym.

Δθ =q*R θi=20°C θe=-1,1°C

materiał gęstość d λ Rn=d/λ Δθ θ μ Sd pSAT pi
  [kg/m3] [m] [w/mK] [m2K/W] [˚C] [˚C]   [m] [hPa] [hPa]
powietrze wewętrzne           20,0     23,4  
powierzchnia wewnętrzna       0,1 0,454 19,5     22,68 16,01
płyta g-k   0,015 0,23 0,065 0,296 19,3 10 0,15 22,41  
pustka powietrzna   0,05 - 0,160 0,726 18,5 1 0,05 21,32  
folia polietylenowa   0,0002 0,038 0,005 0,024 18,5 100000 20 21,32  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 17,4 1 0,01 19,88  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 16,3 1 0,01 18,54  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 15,3 1 0,01 17,39  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 14,2 1 0,01 16,21  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 13,1 1 0,01 15,08  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 12,0 1 0,01 14,03  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 10,9 1 0,01 13,04  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 9,9 1 0,01 12,18  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 8,8 1 0,01 11,33  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 7,7 1 0,01 10,52  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 6,6 1 0,01 9,75  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 5,5 1 0,01 9,02  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 4,5 1 0,01 8,43  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 3,4 1 0,01 7,81  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 2,3 1 0,01 7,21  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 1,2 1 0,01 6,67  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 0,1 1 0,01 6,16  
wełna mineralna   0,01 0,042 0,238 1,080 -0,9 1 0,01 5,67  
powierzchnia zewnętrzna       0,040 0,181 -1,1     5,57 5,01
powietrze zewnętrzne           -1,1        

Wykresy ciśnienia pary wodnej rzeczywistej i nasyconej nie przecinają się, a zatem nie istnieje ryzyko międzywarstwowej kondensacji pary wodnej.

Załącznik 1


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obrona projektu, Fizyka budowli
Projekt 2 fizyka budowli
Projekt fizyka budowli nr 2 Kopia
Projekt FIZYKA BUDOWLI
projekt fizyka budowli PLAN zaoczni?ww
Projekt 2 fizyka budowli
Projekt2, Fizyka Budowli - WSTiP
FB Strona tytulowa projektu, Fizyka Budowli
Fizyka Budowli-projekt, fizyka budowli- projekt autocad, Fizyka budowli
Kopia Projekt, Fizyka Budowli - WSTiP, fizyka budowli(5), fizyka budowli, Fizyka Budowli, Grzechulsk
projekt 4 fizyka budowli W, Budownictwo
Projekt fizyka budowli
D semestr 6 od przemasa Semestr VI Fizyka budowli Projekt wykres temp w przegrodzie Arkusz1 (1
tabelki na fizyke, Budownictwo UTP, semestr 3, Fizyka Budowli, projekt 4 fizyka bud
Projekt zagospodarowania dzialki zadanie, Fizyka Budowli - WSTiP, Budownictwo ogólne, Budownictwo Og

więcej podobnych podstron