Część obliczeniowa

POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
KATEDRA GEOTECHNIKI

OBLICZENIA STATYCZNE

PROJEKT ŚCIANY OPOROWEJ
REALIZOWANY DLA DWÓCH WARIANTÓW POSADOWIENIA

Zawartość:

Razem: 44 strony

Funkcja Tytuł zawodowy Imię i nazwisko Podpis
Projektant student
Sprawdzający mgr inż. Paweł Więcławski
TERMIN OBRONA OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA RYSUNKI Σ
/ 10 / 30 / 10 / 20 / 30 / 100

Uwagi:

Gdańsk, 15.05.2014 r.

 1. Opis techniczny

  1. Podstawa prawna projektu

Podstawą formalną projektu jest temat nr 2610 wydany przez Katedrę Geotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w ramach realizacji przedmiotu Fundamentowanie dnia 01.03.2014 r.

Dane wyjściowe projektu

Projektuje się ścianę oporową mającą za zadanie podtrzymanie naziomu o wysokości Hn = 2,30 m obciążonego obciążeniem technologicznym wynoszącym p = 20 kPa. Konstrukcję projektuje się dla dwóch wariantów posadowienia. Pierwszy wariant obejmuje posadowienie bezpośrednie, drugi wariant posadowienie pośrednie dla układu kozłowego trzech pali wykonywanych w technologii Wolfsholza.

Lokalizacja i przeznaczenie projektowanej konstrukcji

Obiekt dla którego projektowana jest niniejsza konstrukcja znajduje się w Pucku przy ulicy Storczykowej 2, na działce ewidencyjnej nr 216. Zadaniem projektowanej ściany oporowej będzie podtrzymanie naziomu dla miejsc postojowych dla pojazdów przy osiedlu domków szeregowych.

Opis stanu istniejącego

Na działce nr 216 znajdującej się przy ulicy Storczykowej 2 w Pucku znajduje się obecnie niestabilna skarpa z pyłu ilasto-piaszczystego o wysokości 2,30 m. Skarpa mieści się w południowej części działki i nachylona jest w kierunku północnym. W miejscu projektowanej konstrukcji nie znajduje się żadne uzbrojenie podziemne ani naziemne.

 1. Dane geotechniczne gruntu

  1. Wariant 1

Projektuje się żelbetową ścianę oporową mającą za zadanie utrzymać naziom o wysokości Hn = 2,30 m obciążony obciążeniem technologicznym p = 20 kPa. Założono następujące parametry ściany:

Dla wariantu posadowienia pośredniego:

Projektowana ściana oporowa wykonana będzie z żelbetu. Jako grunt zasypowy przyjęto piasek średni i gruby o stopniu zagęszczenia ID = 0,74 . Izolację przeciwwilgociową stanowić będzie papa z włókniną syntetyczną. Pod podstawą fundamentu projektuje się wylewkę z betonu chudego B-7,5 o grubości 10 cm.

W wariancie posadowienia bezpośredniego należy zastosować ostrogę o wymiarach 0,6x0,6 m w podstawie ściany, gdyż nie zostałyby spełnione warunki nośności gruntu.

W wariancie posadowienia pośredniego projektuje się kozłowy układ trzech pali wykonywanych w technologii Wolfsholza. Projektowana długość pali to 8,00 m dla pali nr 1 i 2 (pale wciskane) oraz 5,00 m dla pala nr 3 (pal wyciągany). Pale nr 2 i 3 nachylone będą pod kątem 14° do pionu.

 1. Wykaz wykorzystanych norm, literatury oraz programów komputerowych

  1. Polskie normy

Ustalenie parametrów geotechnicznych

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
WARSTWA

saclSi

PYŁ ILASTO-PIASZCZYSTY

FSa

PIASEK DROBNY

MSa/CSa

PIASEK ŚREDNI I GRUBY

Or

TORF

 1. Przyjęcie wymiarów ściany oporowej i zebranie obciążeń

  1. Przyjęcie konstrukcji i wymiarów

[wymiary podano w cm]

[wymiary podano w cm]

Przyjęcie kombinacji obciążeń według EC7

Kombinacja 1

$V_{k:1} = \sum_{}^{}V_{k}\text{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }H_{k:1} = \sum_{}^{}H_{k}\text{\ \ \ \ \ \ \ \ \ }M_{0k:1} = \sum_{}^{}{M_{0}\left( V_{k} \right) +}\sum_{}^{}{M_{0}\left( H_{k} \right)}$

Kombinacja 2

$V_{d:2} = \sum_{}^{}V_{d:max}\text{\ \ \ \ \ }H_{d:2} = \sum_{}^{}H_{d:A}\text{\ \ \ \ \ }M_{0d:2} = \sum_{}^{}{M_{0}\left( V_{d:max} \right) +}\sum_{}^{}{M_{0}\left( H_{d:A} \right)}$

Kombinacja 3

$V_{d:3} = \sum_{}^{}V_{k}\text{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }H_{d:3} = \sum_{}^{}H_{d:A}\text{\ \ \ \ \ }M_{0d:3} = \sum_{}^{}{M_{0}\left( V_{k} \right) +}\sum_{}^{}{M_{0}\left( H_{d:A} \right)}$

Kombinacja 4

$V_{d:4} = \sum_{}^{}V_{d:min}\text{\ \ \ \ \ }H_{d:4} = \sum_{}^{}H_{d:B}\text{\ \ \ \ \ }M_{0d:4} = \sum_{}^{}{M_{0}\left( V_{d:min} \right) +}\sum_{}^{}{M_{0}\left( H_{d:B} \right)}$

Obciążenia pionowe

Obc. Vk r0 M0(Vk) γF:max Vd:max M0(Vd:max) γF:min Vd:min M0(Vd:min)
kN m kNm - kN kNm - kN kNm
G1 3,20,722 = 49,28 0 0 1,35 66,52 0 1 49,28 0
G2 0,62,622 = 34,32 0,60 20,59 1,35 46,33 27,80 1 34,32 20,59
G3 0,51,22,622 = 34,32 -0,10 -3,43 1,35 46,33 -4,63 1 34,32 -3,42
G4 0,51,22,618 = 28,08 -0,50 -14,04 1,35 37,91 -18,95 1 28,08 -14,04
G5 0,72,618 = 32,76 -1,25 -40,95 1,35 44,23 -55,28 1 32,76 -40,95
Q 1,920 = 38,00 -0,65 -24,70 1,5 57,00 -37,05 0 0 0
Σ 216,76 ----- -62,53 ----- 298,32 -88,11 ----- 178,76 -37,82

Obciążenia poziome

$K_{a} = \ \frac{\cos^{2}\left( \beta - \varnothing^{'} \right)}{\cos^{2}\beta\cos\left( \beta + \delta_{a} \right)\left\lbrack 1 + \sqrt{\frac{\sin\left( \varnothing^{'} + \delta_{a} \right) \bullet \sin\left( \varnothing^{'} - \varepsilon \right)}{\cos\left( \beta + \delta_{a} \right) \bullet \cos\left( \beta - \varepsilon \right)}} \right\rbrack^{2}}\ $


 = 37


β = 24, 8


δa = ε = 0


Ka = 0, 4


Kah = Ka • cos(β+δa) = 0, 363


K0 = [0, 5 − ξ4 + (0, 1 + 2ξ4)(5Is − 4, 15)ξ5]•(1+sin ε)


ID = 0, 74


Is = 0, 845 + 0, 188 * ID = 0, 984


ε = 0 ; ξ4 = 0, 10 ; ξ5 = 1, 00

K0 =  0,631

$K_{I} = \frac{2K_{\text{ah}} + K_{0}}{3} = 0,452$


ea1 = 20 * 0, 452 = 9, 04kPa


ea2 = (3,3*18+20) • 0, 452 = 35, 88kPa

E1 = 0, 5 • (35, 88 − 9, 04)*3, 3 = 44, 29kN r1 = 1, 1m

E2 = 9, 04 • 3, 3 = 29, 83kN r2 = 1, 65m

Obc. Hk r0 M0(Hk) γF:A Hd:A M0(Hd:A) γF:B Hd:B M0(Hd:B)
kN m kNm - kN kNm - kN kNm
E1 44,29 1,1 48,72 1,35 59,79 65,77 1,35 59,79 65,77
E2 29,83 1,65 49,22 1,5 44,75 73,83 0 0 0
Σ 74,12 ----- 97,94 ----- 104,54 139,60 ----- 59,79 65,77

Obliczenia do wariantu I – posadowienie bezpośrednie ściany

 1. Sprawdzenie mimośrodu wypadkowej obciążeń w podstawie fundamentu i obliczenie nacisków na grunt

  1. Mimośród eB wypadkowej obciążeń

   1. Kombinacja 1 – obciążenia charakterystyczne


$$e_{B_{1}} = \frac{M_{0k:1}}{V_{k:1}} = 0,163m \leq \frac{B}{6} = 0,533m$$

Kombinacja 1 – obciążenia charakterystyczne


$$e_{B_{2}} = \frac{M_{0d:2}}{V_{d:2}} = 0,173m \leq \frac{B}{6} = 0,533m$$

Kombinacja 1 – obciążenia charakterystyczne


$$e_{B_{3}} = \frac{M_{0d:3}}{V_{d:3}} = 0,356m \leq \frac{B}{4} = 0,800m$$

Kombinacja 1 – obciążenia charakterystyczne


$$e_{B_{4}} = \frac{M_{0d:4}}{V_{d:4}} = 0,156m \leq \frac{B}{6} = 0,533m$$

$q_{1} = \frac{\sum_{}^{}V_{k}}{B} \bullet \left( 1 + \frac{{6e}_{B}}{B} \right) = 88,440\frac{\text{kN}}{m}$

$q_{2} = \frac{\sum_{}^{}V_{k}}{B} \bullet \left( 1 - \frac{{6e}_{B}}{B} \right) = 47,035\frac{\text{kN}}{m}$

 1. Sprawdzenie warunków stanów granicznych nośności (SGN – GEO) według zaleceń EC7

  1. Nośność pionowa podłoża gruntowego

   1. Nośność dla warunków bez odpływu


Rv = A′•[(π+2)•Cubcscic+qmin]


A = B • L

B = B − 2eB2 = 3, 2 − 2 • 0, 173 = 2, 854m


L = 1m


A = 2, 854m2


Cu = 60kPa


$$b_{c} = 1 - \frac{2\alpha}{\pi + 2} = 1$$

$s_{c} = 1 + 0,2\frac{B^{'}}{L^{'}} = \left\{ L^{'} \rightarrow \infty{}\frac{B^{'}}{L^{'}} = 0 \right\} = 1$

$i_{c} = \frac{1}{2} \bullet \left( 1 + \sqrt{1 - \frac{H_{d:2}}{A' \bullet C_{u}}} \right) = 0,812$

$q_{\min} = 1 \bullet 19,5 = 19,5\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{v:2} = 2,854 \bullet \left\lbrack \left( \pi + 2 \right) \bullet 60 \bullet 1 \bullet 1 \bullet 0,812 + 19,5 \right\rbrack = 770,575\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{vd:2} = \frac{R_{v:2}}{\gamma_{r}} = \frac{770,575}{1,4} = 550,411\frac{\text{kN}}{m}$


Vd : 2 = 298, 32 ≤ Rvd : 2 = 550, 411

A = 2, 488m2 || Cu = 60kPa || bc = sc = 1 || $i_{c} = \frac{1}{2} \bullet \left( 1 + \sqrt{1 - \frac{H_{d:3}}{A' \bullet C_{u}}} \right) = 0,774$ || $q_{\min} = 19,5\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{v:3} = 2,488 \bullet \left\lbrack \left( \pi + 2 \right) \bullet 60 \bullet 1 \bullet 1 \bullet 0,774 + 19,5 \right\rbrack = 642,590\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{vd:3} = \frac{R_{v:3}}{\gamma_{r}} = \frac{642,590}{1,4} = 458,993\frac{\text{kN}}{m}$


Vd : 3 = 216, 76 ≤ Rvd : 3 = 458, 99


Rv = A′•[cNcbcscic+qminNqbqsqiq+0,5•γ′•B′•Nγbγsγiγ]


A = 2, 854m2


B = 2, 854m


c = 24kPa

$\gamma^{'} = 19,5\frac{\text{kN}}{m^{3}}$

$N_{q} = e^{\pi \bullet \operatorname{tg}{\varnothing'}} \bullet \operatorname{}{(45 + \frac{\varnothing^{'}}{2})} = 3,759$


Nc = (Nq−1) • ctg⌀ = 10, 668


Nγ = 2 • (Nq−1) • tg⌀ = 1, 427


bq = bγ = (1−α•tg⌀)2 = 1

$b_{c} = b_{q} - \frac{1 - b_{q}}{N_{c} \bullet \operatorname{tg}\varnothing^{'}} = 1$

$s_{q} = 1 + \frac{B'}{L'} \bullet \sin{\varnothing'} = 1$

$s_{\gamma} = 1 - 0,3 \bullet \frac{B^{'}}{L^{'}} = 1$

$s_{c} = \frac{s_{q} \bullet N_{q} - 1}{N_{q} - 1} = 1$

$m = \frac{2 + \frac{B'}{L'}}{1 + \frac{B'}{L'}} = 2$

$i_{q} = \left( 1 - \frac{H_{d:2}}{V_{d:2} + A' \bullet c' \bullet \operatorname{ctg}{\varnothing'^{'}}} \right)^{m} = 0,663$

$i_{\gamma} = \left( 1 - \frac{H_{d:2}}{V_{d:2} + A' \bullet c' \bullet \operatorname{ctg}{\varnothing'^{'}}} \right)^{m + 1} = 0,540$

$i_{c} = i_{q} - \frac{1 - i_{q}}{N_{c} \bullet \operatorname{tg}{\varnothing'}} = 0,541$

${q^{'}}_{\min} = 19,5\frac{\text{kN}}{m}$


Rv : 2 = 2, 854 • [24•10,668•1•1•0,541+19,5•3,759•1•1•0,663+0,5•19,5•2,854•1,427•1•1•0,540]

$R_{v:2} = 595,213\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{vd:2} = \frac{R_{v:2}}{\gamma_{r}} = \frac{595,213}{1,4} = 425,152\frac{\text{kN}}{m}$


Vd : 2 = 298, 32 ≤ Rvd : 2 = 425, 15


A = 2, 488m2


B = 2, 488m


c = 24kPa

$\gamma^{'} = 19,5\frac{\text{kN}}{m^{3}}$

Nq = 3, 759


Nc = 10, 668


Nγ = 1, 427


bq = bγ = bc = 1

sq = sγ = sc = 1

m = 2

$i_{q} = \left( 1 - \frac{H_{d:3}}{V_{d:3} + A' \bullet c' \bullet \operatorname{ctg}{\varnothing'^{'}}} \right)^{m} = 0,587$

$i_{\gamma} = \left( 1 - \frac{H_{d:3}}{V_{d:3} + A' \bullet c' \bullet \operatorname{ctg}{\varnothing'^{'}}} \right)^{m + 1} = 0,450$

$i_{c} = i_{q} - \frac{1 - i_{q}}{N_{c} \bullet \operatorname{tg}{\varnothing'}} = 0,437$

${q^{'}}_{\min} = 19,5\frac{\text{kN}}{m}$


Rv : 3 = 2, 488 • [24•10,668•1•1•0,437+19,5•3,759•1•1•0,587+0,5•19,5•2,488•1,427•1•1•0,450]

$R_{v:3} = 424,181\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{vd:3} = \frac{R_{v:3}}{\gamma_{r}} = \frac{424,181}{1,4} = 302,986\frac{\text{kN}}{m}$


Vd : 3 = 216, 76 ≤ Rvd : 3 = 302, 99


Rh = Ac • Cu


Ac = 3, 2m2


Cu = 60kPa

$R_{h:3} = 3,2 \bullet 60 = 192\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{h:d3} = \frac{R_{h:3}}{\gamma_{R:h}} = \frac{192}{1,1} = 174,545\frac{\text{kN}}{m}$


Hd : 3 = 104, 54 ≤ Rh : d3 = 174, 55


Ac = 3, 2m2


Cu = 60kPa

$R_{h:4} = 3,2 \bullet 60 = 192\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{h:d4} = \frac{R_{h:4}}{\gamma_{R:h}} = \frac{192}{1,1} = 174,545\frac{\text{kN}}{m}$


Hd : 4 = 59, 79 ≤ Rh : d4 = 174, 55


Rh = Vd • tgδ


Vd : 3 = 216, 76kN


tgδ = tgϕ=0, 259

$R_{h:3} = 216,76 \bullet 0,259 = 56,141\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{h:d3} = \frac{R_{h:3}}{\gamma_{R:h}} = \frac{56,141}{1,1} = 51,037\frac{\text{kN}}{m}$


Hd : 3 = 104, 54 ≤ Rh : d3 = 51, 04


Vd : 4 = 178, 76kN


tgδ = tgϕ=0, 259

$R_{h:4} = 178,76 \bullet 0,259 = 46,299\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{h:d4} = \frac{R_{h:4}}{\gamma_{R:h}} = \frac{46,299}{1,1} = 42,090\frac{\text{kN}}{m}$


Hd : 4 = 59, 79 ≤ Rh : d4 = 42, 09

[wymiary podano w cm]

Opór dla warunków z odpływem po zastosowaniu ostrogi


Rh = Nd • tg⌀′ + Ac • c

$\operatorname{tg}\alpha = \frac{0,6}{2,6} = 0,188\ \alpha = 10,6$

sinα = 0, 184


cosα = 0, 983

$A_{c} = \frac{B}{\cos\alpha} = \frac{3,2}{0,983} = 3,255m^{2}$

$N_{d:3} = V_{d:3} \bullet \cos{\alpha + H_{d:3} \bullet \sin\alpha = 216,76 \bullet 0,983 + 104,54 \bullet 0,184 = 232,310\frac{\text{kN}}{m}}$

$T_{d:3} = H_{d:3} \bullet \cos{\alpha - V_{d:3} \bullet \sin\alpha = 104,54 \bullet 0,983 - 216,76 \bullet 0,184 = 62,879\frac{\text{kN}}{m}}$

$R_{h:3} = 232,310 \bullet 0,259 + 3,255 \bullet 24 = 138,288\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{h:d3} = \frac{R_{h:3}}{\gamma_{R:h}} = \frac{138,288}{1,1} = 125,716\frac{\text{kN}}{m}$

Td : 3 = 62, 88 ≤ Rh : d3 = 125, 72

$N_{d:4} = V_{d:4} \bullet \cos{\alpha + H_{d:4} \bullet \sin\alpha = 178,76 \bullet 0,983 + 59,79 \bullet 0,184 = 186,722\frac{\text{kN}}{m}}$

$T_{d:4} = H_{d:4} \bullet \cos{\alpha - V_{d:4} \bullet \sin\alpha = 59,79 \bullet 0,983 - 178,76 \bullet 0,184 = 28,882\frac{\text{kN}}{m}}$

$R_{h:4} = 186,722 \bullet 0,259 + 3,255 \bullet 24 = 126,481\frac{\text{kN}}{m}$

$R_{h:d4} = \frac{R_{h:4}}{\gamma_{R:h}} = \frac{126,481}{1,1} = 114,983\frac{\text{kN}}{m}$

Td : 4 = 28, 88 ≤ Rh : d4 = 114, 98


x = y = 0, 25Hn = 0, 25 • 3, 3 = 0, 825m

[wymiary podano w cm]


R = 5, 18m


$$M_{0} = \sum_{i = 1}^{n}{B_{i} \bullet R}$$


$$M_{u} = \sum_{i = 1}^{n}{T_{i} \bullet R}$$


Bi = Wi • sinα


Ni = Wi • cosα

$l_{i} = \frac{b_{i}}{\cos\alpha_{i}}$


Ti = Ni • tg⌀′i + ci • li

$M_{h0:k} = 700,389 - 178,932 = 521,457\frac{\text{kNm}}{\text{mb}}$

$M_{0:d} = M_{h0:k} \bullet \gamma_{G} = 521,457 \bullet 1,35 = 703,967\frac{\text{kNm}}{\text{mb}}$

$M_{u:k} = 1989,115 + 368,859 = 2358,014\frac{\text{kNm}}{\text{mb}}$

$M_{u:d} = \frac{M_{u:k}}{\gamma_{R:e}} = \frac{2358,014}{1,1} = 2143,649\frac{\text{kNm}}{\text{mb}}$

$M_{0:d} = 703,967 \leq M_{u:d} = 2143,649\frac{\text{kNm}}{\text{mb}}$

 1. Obliczenia przemieszczeń ściany oporowej i sprawdzenie warunków stanów granicznych użytkowalności (SGU)

  1. Osiadanie ściany


$$s = \sum_{}^{}\frac{\sigma_{\text{jzi}} \bullet h_{i}}{M_{0i}}$$


$$\sigma_{0zi} = k_{0i} \bullet p_{1} + {\overset{\overline{}}{k}}_{0i} \bullet p_{2}$$


$$\sigma_{1zi} = k_{1i} \bullet p_{1} + {\overset{\overline{}}{k}}_{1i} \bullet p_{2}$$


$$\sigma_{2zi} = k_{1i} \bullet p_{1} + {\overset{\overline{}}{k}}_{2i} \bullet p_{2}$$

$p_{1} = q_{2} = 47,035\frac{\text{kN}}{m}$

$p_{2} = q_{1} - q_{2} = 88,440 - 47,035 = 41,405\frac{\text{kN}}{m}$

h1 = 0, 6m


z1 = 0, 3m

$\gamma = 19,5\frac{\text{kN}}{m^{3}}$


σγz1 = (D+z1) • γ = (1+0,3) • 19, 5 = 25, 35kPa


0, 2σγz1 = 0, 2 • 25, 35 = 5, 07kPa

$\frac{z_{1}}{B} = \frac{0,3}{3,2} = 0,094$


k0 = 0, 985


k1 = 0, 498

${\overset{\overline{}}{k}}_{0} = 0,492$


$${\overset{\overline{}}{k}}_{1} = 0,470$$


$${\overset{\overline{}}{k}}_{2} = 0,030$$


σ0z1 = 0, 985 • 47, 035 + 0, 492 • 41, 405 = 66, 701kPa


σ1z1 = 0, 498 • 47, 035 + 0, 470 • 41, 405 = 42, 884kPa


σ2z1 = 0, 498 • 47, 035 + 0, 030 • 41, 405 = 24, 666kPa


M01 = 30MPa

$s_{01} = \frac{\sigma_{0z1} \bullet h_{1}}{M_{01}} = \frac{66,701 \bullet 0,6}{30} = 1,334mm$

$s_{11} = \frac{\sigma_{1z1} \bullet h_{1}}{M_{01}} = \frac{42,884 \bullet 0,6}{30} = 0,858mm$

$s_{21} = \frac{\sigma_{2z1} \bullet h_{1}}{M_{01}} = \frac{24,666 \bullet 0,6}{30} = 0,493mm$

~ Reszta obliczeń zestawiona w tabeli na str. 24.

Przechyłka ściany


$$\varphi = \frac{s_{1} - s_{2}}{B} = \frac{3,935 - 3,019}{3200} = 0,000286rad \leq \varphi_{\text{dop}} = 0,002rad$$


$$f_{1} = \frac{Q_{\text{Hn}}}{2I_{1}} \bullet \sum_{}^{}\frac{\Gamma_{i} - \Gamma_{i - 1}}{E_{0i}}$$


f2 = φ • H


hw = 0, 4(B+la)

$l_{a} = D \bullet \operatorname{tg}{(45 + \frac{\varnothing}{2}}) = 1 \bullet \operatorname{tg}{(45 + \frac{14,5}{2}}) = 1,29m$


hw = 0, 4(3,2+1,29) = 1, 796m


$$\Gamma = (1 + \nu) \bullet \frac{2}{\pi}\left\lbrack \left( 1 - \nu \right) \bullet \ln\left( 1 + {m_{\Gamma}}^{2} \right) + m_{\Gamma}(3 - 2\nu) \bullet \operatorname{arctg}\frac{1}{m_{\Gamma}} \right\rbrack$$


h1 = 1, 3m

$m_{\Gamma_{1}} = \frac{2h_{1}}{B} = \frac{2 \bullet 1,3}{3,2} = 0,813$

$\Gamma_{1} = \left( 1 + 0,35 \right) \bullet \frac{2}{\pi}\left\lbrack \left( 1 - 0,35 \right) \bullet \ln\left( 1 + {0,813}^{2} \right) + 0,813\left( 3 - 2 \bullet 0,35 \right) \bullet 0,888 \right\rbrack = 1,711$

h2 = 1, 796m

$m_{\Gamma_{1}} = \frac{2h_{1}}{B} = \frac{2 \bullet 1,796}{3,2} = 1,123$

$\Gamma_{2} = \left( 1 + 0,30 \right) \bullet \frac{2}{\pi}\left\lbrack \left( 1 - 0,30 \right) \bullet \ln\left( 1 + {1,123\ }^{2} \right) + 1,123\ \left( 3 - 2 \bullet 0,30 \right) \bullet 0,727 \right\rbrack = 2,155$

$f_{1} = \frac{74,12}{2 \bullet 1} \bullet \left\lbrack \frac{1,711}{22 \bullet 10^{3}} + \frac{(2,155 - 1,711)}{50 \bullet 10^{3}} \right\rbrack = 3,211 \bullet 10^{- 3}m = 3,211mm$


f2 = 0, 000286 • 3300 = 0, 944mm


f1 + f2 = 4, 155mm ≤ fdop = 0, 0015 • 3300 = 4, 95mm

Obliczenia do wariantu II – posadowienie ściany na palach

 1. Przyjęcie układu pali

  1. Założenia dotyczące pali

 1. Obliczenia statyczne fundamentu palowego

  1. Wyznaczenie sił w palach metodą Culmanna

$Q = \sqrt{{\sum_{}^{}V_{d:max}}^{2} + {\sum_{}^{}H_{d:A}}^{2}}$

$Q = \sqrt{{298,32}^{2} + {104,54}^{2}} = 316,11\ kN$

S1′=169, 21kN - pal wciskany

S2′=251, 01kN - pal wciskany

S3′=113, 05kN - pal wyciągany

Plan palowania

[wymiary podano w cm]

Wyznaczenie siły w pojedynczym palu


Si = Si • r


S1 = 169, 21 • 1, 8 = 304, 58kN


S2 = 251, 01 • 1, 8 = 451, 82kN


S3 = 113, 05 • 1, 8 = 203, 49kN

 1. Obliczenia nośności pali w gruncie według EC7 (metoda β) oraz dobranie długości pali

  1. Określenie poziomów interpolacji

Określenie długości pali


Tn, k = 15, 05kN


Tn, d = 15, 05 • 1, 2 = 18, 06kN


Si + Tn, d ≤ Rc : d


304, 58 + 18, 06 = 322, 64 ≤ 441, 54 ⇒ L = 9m


451, 82 + 18, 06 = 469, 88 ≤ 568, 39 ⇒ L = 10m


Si + Tn, d ≤ Rs : d


203, 49 + 18, 06 = 221, 55 ≤ 225, 80 ⇒ L = 9m

Załączniki

Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że Projekt ściany oporowej realizowany dla dwóch wariantów posadowienia zlecony przez Katedrę Geotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w ramach przedmiotu Fundamentowanie został wykonany samodzielnie przeze mnie i jestem jego jedynym autorem.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

podpis projektanta


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
Część obliczeniowa1, Skrypty, UR - materiały ze studiów, studia, studia, 4 BOGDAN, Semestr II, Wiejs
Inzynieria materialowa czesc obliczeniowa, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, Inżyni
2110 03.,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjne
2110 03 ,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjneid 29191
Część obliczeniowa zbrojenie zszywające połączenie żebro podciąg
CZĘŚĆ OBLICZENIOW12, instalacje c.o
Czesc obliczeniowa, Część obliczeniowa
Konst. bet., Część obliczeniowa
Część obliczeniowa SGU (zarysowania ugięcie)
spęd część obliczenia z wynikami
drogi projekcik czesc obliczeniowa
Czesc obliczeniowa scieki seby (1)
Część obliczeniowa do zadania nr 7
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
czesc obliczen
część obliczeń Zuz

więcej podobnych podstron