T.18 Metody wyznaczania cen za uslugi transportowe, Podstawy logistyki, Transport i spedycja


18. Metody wyznaczania cen za usługi transportowe, taryfikatory.

Wiemy już, że głównym celem przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych jest zaspokajanie popytu klientów oraz osiąganie jak największych zysków. Dodatkowo procesy transportowe muszą być realizowane w taki sposób, aby towar został dostarczony na miejsce, we właściwym czasie, we właściwym stanie oraz po konkurencyjnej, względem innych firm przewozowych, cenie. Dowiemy się, jakie są sposoby ustalania cen za usługi transportowe.

Cena usługi transportowej jest pieniężnym wyrażeniem jej wartości. Powinna uwzględniać koszt własny produkcji usługi oraz zysk. Poniższy rysunek prezentuje metody wyznaczania cen w transporcie.

0x08 graphic

Struktura procesu cenotwórczego usług transportowych

Ceny usług transportowych mogą być różnicowane w zależności od:

Koszty usług transportowych realizowanych różnymi gałęziami transportu różnią się znacznie ze względu na wykorzystywane środki transportu oraz technologie przewozu. W związku z tym ceny oparte są na kosztach występujących w poszczególnych gałęziach transportu.

Niejednokrotnie usługi transportowe realizuje się przy udziale większej ilości gałęzi transportu (np. transport samochodowy - transport kolejowy - transport morski) jednak klient otrzymuje informację o jednej cenie za całość świadczonych usług. W tym przypadku ceny ustalane na podstawie odrębnych kalkulacji kosztów, odpowiednich dla każdej gałęzi transportu, a następnie sumowane w celu ujednolicenia. Ze zróżnicowaniem cen usług transportowych mamy również do czynienia w ramach jednej gałęzi transportu. Zależy to od rodzaju wykorzystywanego środka transportu, ponieważ koszt jednostkowy przewozu zmniejsza się wraz ze wzrostem ładowności środka przewozowego - czyli im większy pojazd, tym mniejsze są koszty przewozu np. l palety, osoby. Oczywiście pod warunkiem, że w pełni wykorzystujemy możliwości ładunkowe danego środka transportu. Dodatkowo cena jednostkowa za przewóz całego ładunku ulega również obniżeniu w miarę zwiększania się masy przesyłki.

W przewozach występuje także odrębność cen stosowanych w przewozach osób oraz w przewozach towarów. Różnice występują także w zasadach kalkulacji kosztów będących podstawą przy ustalaniu .cen dla każdego z tych rodzajów przewozów.

Przewoźnicy, spedytorzy czy operatorzy logistyczni obok usługi przewozu świadczą także wiele innych, dodatkowych usług, takich jak: przeładunki, magazynowanie, kompletacja, zwrot pustych opakowań, zwrot dokumentów, realizacja dostaw za pobraniem. Dla usług dodatkowych obowiązują odrębnie ustalane ceny2.

Ceny ulegają zróżnicowaniu również w zależności od tego, czy mamy do czynienia z przewozami krajowymi, czy międzynarodowymi. Z praktyki wynika, że przewozy krajowe są tańsze niż międzynarodowe.

Systemy ustalania cen w transporcie

Generalnie możemy wskazać na trzy sposoby ustalania cen w transporcie:

W systemie taryfowym mamy do czynienia z ceną podaną do publicznej wiadomości za wykonanie określonych usług transportowych wraz z postanowieniami, które określają zasady jej stosowania i obliczania opłat

Taryfy mogą być ustalane:

Ceny zawarte w taryfach są cenami jednostkowymi. Oznaczają więc cenę za przewóz określonej jednostki ładunku (100 kg, 1 t itp.), na przykład na podaną w taryfie odległość.

Na poziom cen duży wpływ mają warunki występujące na rynku usług transportowych a ściślej rzecz ujmując, poziom popytu i podaży oraz poziom konkurencji. Jeśli pode przewyższa popyt, ceny powinny maleć. Podobnie jest w sytuacji ostrej konkurencji n rynku, zwłaszcza konkurencji cenowej. Natomiast jeśli popyt przewyższa podaż, ceny mogą wzrastać. W praktyce jednak nie zawsze te podstawowe reguły ekonomiczne są stosowane.

Ogólnie taryfowy system ustalania cen występuje przy masowych i powtarzalnych przewozach np. regularne dostawy surowców do fabryk. Ujednolicone stawki jednostkowe taryf mają charakter cen odpowiadających przeciętnym warunkom i kosztom produkcji.

W pewnych sytuacjach możemy powiedzieć taryfa transportowa oznacza zestawienie cen za usługi transportowe. W nieco szerszym rozumieniu taryfa transportowa to podany do powszechnej wiadomości wykaz stawek i opłat, tj. cen jednostkowych za wykonanie okrlonych usług transportowych oraz zbiór przepisów określających warunki stosowania tyć stawek i sposób obliczania według nich opłat za poszczególne usługi, np. ceny za bilety w komunikacji miejskiej.

Stawki opłat stosowane w taryfach

Stawki opłat w taryfach ustalane są najczęściej na podstawie kosztów własnych ponoszonych w związku ze świadczeniem usług transportowych. Stawki mogą być:

Stawki stałe są to opłaty, kiedy za każdy przewóz obowiązuje ta sama cena niezależnie od wielkości ładunku czy długości przewozu. Przy stawkach degresywnych opłata za każdą jednostkę pracy przewozowej zmniejsza się wraz ze wzrostem jej rozmiarów pod wpływem wzrostu na przykład odległości przewozu. Stawki progresywne są odwrotnością stawek degresywnych, to znaczy wzrastają wraz ze wzrostem wielkości prac przewozowej (rzadko stosowane).

Czynniki wpływające na zróżnicowanie stawek transportowych:

  1. ładunek,

  1. wymagania specjalne klienta odnośnie przewozu,

  2. waga ładunku,

  1. podatność transportowa

  1. gałąź transportu,

  2. środek transportu,

  3. technologia transportu,

  4. trasa przewozu,

  5. czas przewozu

System umowny polega na każdorazowym ustalaniu wysokości stawki za usługę transportową pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W tym przypadku, stawka za usługę transportową może być rozliczana na bazie różnych parametrów (np. umowna stawka za przejechany kilometr, umowna stawka za wykonanie szeregu określonych czynności zwią­zanych z czynnościami manipulacyjnymi, przewozowymi oraz doradczymi, zwana często jako stawka za fracht), które zostaną przedstawione w dalszej części rozdziału. Cena umowna jest często ustalana w wyniku negocjacji prowadzonych między usługodawcą a usługo­biorcą. Wysokość tej ceny w zasadzie nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym. Są to ceny wolne, których wysokość jest kształtowana przez popyt i podaż. Ceny umowne można stosować w każdym przypadku, chyba że obowiązujące przepisy lub umowy międzynarodowe nie stanowią o stosowaniu ograniczeń w zakresie ustalania cen przez przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, spedycyjne czy logistyczne.

System mieszany posiada pewne cechy obu wyżej przedstawionych systemów rozliczeń usług transportowych. Może to być np. zindywidualizowanie ogólnej taryfy dla konkretnego klienta. Jest to możliwe jeżeli usługobiorca przewozi ładunki np. na stałych trasach. Wtedy stosowana jest ogólnodostępna stawka taryfowa zgodnie z obowiązującym regulaminem, ale dodatkowo dla określonych relacji stosowany jest upust cenowy np. w wysokości 5%. Innym rodzajem systemu mieszanego jest ustalenie stawek transportowych dla poszczególnych tras przewozu na bazie planowanych rocznych strumieni towarowych i uzależnienie ich np. od liczby palet przewożonych na danym kierunku, a następnie przedstawienie usługobiorcy załącznika do umowy w postaci cennika/stawek taryfowych dla konkretnych rozwiązań.

Podstawową cechą ładunku mającą wpływ na stawkę przewozową jest ciężar właściwy, który wyznacza jego przestrzenność. W zależności od przestrzenności ładunku środek transportu może być w różnym stopniu wykorzystany. Im większa jest przestrzenność ładunku, tym w mniejszym stopniu wykorzystana jest ładowność środka transportu i tym samym koszty własne przewozu rozkładają się na mniejszą liczbę jednostek masy ładunku. Stąd stawka przewozowa musi być wyższa w stosunku do stawki przewozowej ładunku wykorzystującego całą ładowność środka transportu.

Ładunki charakteryzują się różnymi cechami wyznaczającymi ich podatność transportową. Przypomnijmy, że podatność transportową rozumiemy jako stopień odporności ładunku na warunki i skutki transportowe. W zależności od stopnia podatności transportowej koszty przewozu ładunków o tej samej masie będą kształtować się w sposób zróżnicowany, co ma swoje uzasadnienie w różnicowaniu stawek w taryfach i w stosowaniu tak zwanych klas (grup) ładunków, np. klasa A, klasa B czy klasa I, klasa II.

Często stawki opłat różnicowane są w zależności od rodzaju użytego środka przewozu. Na przykład w taryfie kolejowej wyższe stawki są ustalone za przewozy ładunków w wagonach z zagłębioną podłogą. Podobnie wyższe stawki są ustalane dla przewozów dokonywanych w skróconym czasie, np. z umownym terminem przewozu. W obu przypadkach wyższe stawki opłat wynikają z ponoszenia wyższych kosztów.

W przewozach osób stawki opłat różnicuje się w zależności od poziomu komfortu podróży. Na przykład w przewozach koleją mamy podział na 1. i 2. klasę, w samolotach możemy spotkać podział na klasę ekonomiczną bądź klasę business, a na promach morskich zróżnicowana jest klasa kajut.

W przewozach osób stawki opłat zależą także od skali zakupu usług. Stawki za przejazdy grupowe są niższe od stawek za przejazdy indywidualne.

Biorąc pod uwagę odległość przewozu, stawki opłat mają z reguły charakter degresywny dla poszczególnych stref odległości, tj. maleją na 1 tkm w miarę wzrostu odległości przewozu. Oznacza to, że wraz ze wzrostem odległości przewozu rośnie suma kosztów przewozu przy jednoczesnym obniżeniu kosztu jednostkowego przewozu ładunku. Koszty jednostkowe stanowią wielkość zmienną, kształtują się więc odwrotnie proporcjonalnie do odległości przewozu. Zależność tę wyraża następujący wzór:

Kt = a + bl

gdzie:

Kt - koszt przewozu 1t na określoną odległość,

a - koszt niezależny od odległości przewozu przypadający na 1t,

b - koszt przewozu 1t na odległość 1 km, zwany kosztem zależnym od odległości przewozu,

l - odległość przewozu w km.

Obliczony w ten sposób koszt przewozu 1 tony ładunku na określoną odległość, po­większony o marżę zysku, daje stawkę taryfową. Jeżeli zakładamy znaczne uwypuklenie

iii-(|K«,ji odległościowej, możemy zastosować następującą formułę

Kt = a + 0x01 graphic
bili

gdzie:

b| - stawka za 1 km w i-tej strefie odległości,

l, - przyrost odległości w i-tej strefie przewozu.

Metody wyznaczania cen

System taryfowy

System umowny

Różnicowanie stawek

Cena za usługę podstawową

Akceptacja ceny i realizacja przewozu

Negocjacje pomiędzy przedsiębiorstwem transportowym, a nabywcą usługi przewozowejWyszukiwarka

Podobne podstrony:
16 Ustalanie cen i kosztów usług transportowo spedycyjnych
TRANSPORT I SPEDYCJA JAKO PODSTAWOWE USŁUGI LOGISTYCZNE
Usługi transportowe
18 logistyka transportu i spedycji
metody wychowania, Studia, ROK II, TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA, teoretyczne podstawy wychowania
kary za przeladowanie, Transport
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Sprawozdanie 8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa Stokesa
Wyznaczanie gęstości za pomocą piknometru, Budownictwo-studia, chemia
Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Wyznaczanie naprężeń za pomocą tensometru oporowego, Laboratorium z fizyki - cwiczenia
T 13 TiS semestr 2 Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnej
Wyznaczanie masy cząsteczkowej makromolekuł na podstawie pomiarów wiskozymetrycznych
Wyznaczanie gęstości, Fizyka- WYZNACZANIE GĘSTOŚCI ZA POMOCĄ PIKNOMETRU, TEMAT : WYZNACZANIE
06 Metody wyznaczania pol powierzchni
Metody wyznaczania prędkości światła(1), Nauka, fizyka
Statyczna Wyznaczalność i Geometryczna Niezmienność to dwa podstawowe warunki

więcej podobnych podstron