odp Przykladowe pytania egzaminacyjne Poznan8VI2014, Inne, Studia, Wykłady Sędek - Statystyka


PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z UBIEGŁYCH LAT

Tabela 5 przedstawia niepełny wydruk dwuczynnikowej analizy wariancji, gdzie zmiennymi niezależnymi była Szkoła i Miejsce. Ile wynosiły stopnie swobody dla efektu głównego Miejsce?

 1. 4

 2. 9

 3. 5

 4. 2

Tabela 5 przedstawia niepełny wydruk dwuczynnikowej analizy wariacji, gdzie zmiennymi niezależnymi była Szkoła i Miejsce. Jakie były istotne efekty w tym badaniu (przy założeniu standardowego poziomu istotności)?

 1. Efekt główny Szkoły

 2. Efekt główny Miejsca

 3. Efekt interakcyjny oraz efekt główny Miejsca

 4. Wszystkie efekty były istotne

Tabela 5 przedstawia niepełny wydruk dwuczynnikowej analizy wariacji, gdzie zmiennymi niezależnymi była Szkoła i Miejsce. Jaki jest poziom istotności dla efektu interakcyjnego:

 1. 0,05

 2. 0,01

 3. tendencja

 4. efekt nieistotny

W badaniu brały udział 4 grupy badanych. Badaczka postanowiła przeprowadzić porównanie planowane, w którym chciała porównać grupę drugą z pozostałymi trzema grupami. Który z kontrastów jest prawidłowy?

 1. 1 -3 -1 1

 2. 0 -2 1 1

 3. 4 -1 -1 -1

 4. 1 -3 1 1

Tabela 3 przedstawia wyniki analizy post-hoc, w której wzięli udział studenci z 5 uczelni. Jakie dwie grupy studentów nie różniły się między sobą:

 1. studenci z Uczelni_C i z Uczelni_E

 2. studenci z Uczelni_B i z Uczelni_D

 3. studenci z Uczelni_A i z Uczelni_C

 4. studenci z Uczelni_B i z Uczelni_C

Tabela 2 przedstawia wydruk jednoczynnikowej analizy wariancji pewnego badania. Jaki jest prawidłowy zapis wyników tego badania?

 1. F (4, 187) = 42,165; p < 0,000

 2. F (4, 187) = 42,165; p > 0,001

 3. F (4, 187) = 42,17; p < 0,001

 4. F (187, 4) = 42,17; p < 0,001

Tabela 2 przedstawia wydruk jednoczynnikowej analizy wariancji pewnego badania. Ile osób wzięło udział w tym badaniu?

 1. 187

 2. 192

 3. 191

 4. 188

Tabela 2 przedstawia wydruk jednoczynnikowej analizy wariancji pewnego badania. Ile grup było w tym badaniu?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 2

Badacz interesował się dynamiką sympatii politycznych na przestrzeni 2 lat. Dwukrotnie pytał tę samą grupę 50 respondentów o postawy wobec liderów politycznych (na pięciopunktowej skali Likerta) oraz brał pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów (duże miasto lub wieś). Wyniki powinien analizować:

 1. serią analiz wariancji w schemacie mieszanym

 2. serią analiz regresji

 3. serią analiz wariancji w schemacie między osobami

 4. serią analiz wariancji w schemacie wewnątrz osób

Tabela 1 przedstawia wydruk wyników analizy regresji dla badania dotyczącego roli ekstrawersji i wykształcenia, jeśli chodzi o predykcję empatii. Korelacja wielokrotna między predyktorami a zmienną zależną wynosi:

 1. 0,670

 2. 0,449

 3. 0,440

 4. 1 242

Tabela 1 przedstawia wydruk wyników analizy regresji dla badania dotyczącego roli ekstrawersji i wykształcenia, jeśli chodzi o predykcję empatii. Z tej analizy regresji wynika, że:

 1. tylko ekstrawersja była istotnym predyktorem

 2. zarówno wykształcenie jak i ekstrawersja były istotnymi predyktorami

 3. tylko wykształcenie było istotnym predyktorem

 4. ani wykształcenie ani ekstrawersja nie były istotnymi predyktorami

Badaczka stworzyła kwestionariusz postaw politycznych. Chciałaby sprawdzić, czy będzie on istotnie przewidywał chęć głosowania na daną partię, gdy uwzględni się wpływ dodatkowych zmiennych, takich jak: preferencje wyborcze w poprzednich wyborach, wiek oraz średni dochód w rodzinie. Powinna tu zastosować:

 1. wielozmiennową analizę regresji

 2. wieloczynnikową analizę wariancji

 3. dwuzmiennową analizę regresji

 4. analizę korelacyjną

Aby zanalizować, czy płeć respondentów oraz ich wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe) mają istotny wpływ na ilość czasu spędzanego na oglądanie programu „Szkło kontaktowe”, należy zastosować:

 1. dwuczynnikową analizę wariancji w schemacie mieszanym

 2. dwuczynnikową analizę wariancji w schemacie między osobami

 3. analizę regresji

 4. analizę czynnikową

Wykres 1 przedstawia wyniki hipotetycznego badania dotyczącego roli różnic w lęku (lękowi vs. kontrolni) oraz rodzaju bodźców (zagrażające vs. neutralne) na poprawnośc rozpoznawania. Z rysunku wynika, że efekt główny różnic w lęku porównaniu do efektu głównego rodzaju bodźca jest:

 1. wyraźnie słabszy;

 2. wyraźnie silniejszy;

 3. w przybliżeniu podobny;

 4. modyfikowany przez efekty proste;

Wykres 1 przedstawia wyniki hipotetycznego badania dotyczącego roli różnic w lęku (lękowi vs. kontrolni) oraz rodzaju bodźców (zagrażające vs. neutralne) na poprawnośc rozpoznawania. Jeśli założyć, że wszystkie wyraźne różnice są istotne statystycznie to w badaniu tym uzyskano:

 1. jeden efekt główny i efekt interakcyjny

 2. dwa efekty główne

 3. tylko efekt interakcyjny

 4. nie uzyskano żadnych istotnych wyników

Wykres 1 przedstawia wyniki hipotetycznego badania dotyczącego roli różnic w lęku (lękowi vs. kontrolni) oraz rodzaju bodźców (zagrażające vs. neutralne) na poprawnośc rozpoznawania. Który z poniższych efektów prostych był najsilniejszy?

 1. Efekt prosty rodzaju bodźca dla osób lękowych

 2. Efekt prosty rodzaju bodźca dla osób kontrolnych

 3. Efekt prosty różnic w lęku dla bodźców zagrażających

 4. Efekt prosty różnic w lęku dla bodźców neutralnych

Badacz zrobił badanie na czterech grupach 10 osobowych, odchylenia standardowe w grupach wynosiły po 2. Średnie wyniki w grupach wynosiły odpowiednio 4; 4; 4 i 4. Wartość testu F wyniosła:

 1. 0

 2. 2

 3. 4

 4. 16

Przy istotnym teście F w jednoczynnikowej analizie wariancji na więcej niż dwóch grupach, możemy powiedzieć:

 1. że wszystkie średnie różnią się istotnie od siebie

 2. które średnie różnią się istotnie od siebie

 3. zmienna niezależna nie ma istotnego wpływu na poziom zmiennej zależnej

 4. istnieją istotne różnice między średnimi, ale nie wiemy między którymi

Gdy badacz jest zainteresowany przede wszystkim kolejnym włączaniem najsilniejszych predyktorów w analizie regresji, powinien zastosować metodę:

 1. krokową

 2. eliminacji wstecznej

 3. selekcji postępującej

 4. hierarchiczną

Jeśli współczynniki korelacji rzędu zerowego są znacznie większe od współczynników korelacji cząstkowej w analizie regresji oznacza to, że:

 1. predyktory są słabo skorelowane ze sobą

 2. predyktory są silnie skorelowane ze sobą

 3. predyktory są istotnie powiązane ze zmienną zależną

 4. predyktory są nieistotnie powiązane ze zmienną zależną

Istnienie istotnego efektu interakcyjnego w dwuczynnikowej analizie wariancji oznacza, że:

 1. wpływ jednego czynnika na zmienną zależną jest podobny na poszczególnych poziomach drugiego czynnika

 2. wpływy zmiennych niezależnych wzajemnie się znoszą

 3. wpływ jednego czynnika na zmienną niezależną jest różny na poszczególnych poziomach drugiego czynnika

 4. wpływ jednego czynnika na zmienną zależną jest różny na poszczególnych poziomach drugiego czynnika

Badaczka chciała stwierdzić na ile poziom uprzedzeń wobec Romów (mierzony na skali typu Likerta) jest powiązany z poziomem wykształcenia, jeśli uprzednio uwzględni się poziom autorytaryzmu i reaktywności badanych. W tym celu powinna zastosować:

 1. hierarchiczną analizę regresji

 2. dwuczynnikową analizę wariancji w schemacie między osobami

 3. trójczynnikową analizę wariancji w schemacie między osobami

 4. krokową analizę regresji

Badaczka chciała stwierdzić, czy (mierzona na skali interwałowej) inteligencja emocjonalna zależy od kierunku studiów (studenci 4 kierunków) i roku studiów (studenci 1 i 2 roku). Przebadano łącznie 800 studentów. Liczba efektów głównych i liczba efektów interakcyjnych w tym badaniu wynosi odpowiednio:

 1. 4 i 2

 2. 3 i 1

 3. 2 i 1

 4. 1 i 1

5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
chi kwadrat, Inne, Studia, Wykłady Sędek - Statystyka
Przykladowe pytania egzaminacyjne - Brzezinski, SWPS, ROK 2, Metodologia ze statystyką - Brzeziński
Przykładowe pytania egzaminacyjne MGR II 2014-1, Studia PG, Semestr 09 (Konstrukcje Betonowe), Inżyn
Przykładowe pytania egzaminacyjne z algebry, Studia, Informatyka, Semestr I, Algebra z geometrią, Eg
TH - przykladowe pytania egzaminacyjne KTZ-Technologii Zboz, SGGW - Technologia żywnosci, V semestr,
Przykładowe+pytania+egzaminacyjne Rolnictwo2013, SGGW Rolnictwo Materiały, Botanika Materiały do egz
PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z SADOWNICTWA, Sadownictwo
Przykładowe pytania na zaliczenie ar, Studia, Materiały z inzynierii, Semestr III, Analiza ryzyka
Przykładowe pytania egzaminacyjne METAL (1), krzycho1022, MIBM WIP PW, mamet
Przykładowe pytania egzaminacyjne Część I
Przykładowe pytania egzamin chemia
PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z SADOWNICTWA
pytania egzamin nasz rok, Studia, Dendrometria
Pytania egzaminacyjne z nauki o materiałach, Studia, nauka o materiałach
Niektore pytania z egzaminu - hydrogeologia ogolna, Studia (Geologia,GZMIW UAM), II rok, Hydrogeolog
Przykładowe pytania do rozmowy kwalifikacyjnej, Studia
fizyka ściąga grupami, AGH górnictwo i geologia, II SEM, Fizyka I, Przykładowe pytania egzamin

więcej podobnych podstron