Zmiana imion i nazwisk, Różne Spr(1)(4)


Zmiana imion i nazwisk:

- nazwisko należy do dóbr osobistych i podlega szczególnej ochronie cywilnoprawnej

- zmiana imienia i nazwiska występuje w trybie administracyjnoprawny oraz w trybie przewidzianym w k.r.o.

- zmianę reguluje ustawa z 15 listopada 1956r o zmianie imion i nazwisk

- zmienić może obywatel polski na inne wskazane przez siebie imię i nazwisko, apatryda, jeżeli ma miejsce zamieszkania w Polsce (miejsce zamieszkania - art. 25 kc miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu)

- zmienić można również nazwisko rodowe (kobieta, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim)

Przesłanki pozytywne:

- wniosek osoby zainteresowanej (nie może być zmiany z urzędu)

- skierowany do organu właściwego (w kraju starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w przypadku braku - prezydent m. st. Warszawy; za granicą - za pośrednictwem konsula RP)

- ważne względy wymienione w art. 2 np.:

Przesłanki negatywne:

- uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej lub uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej

- wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej, wojskowej, chyba, że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem

Tryb zmiany imienia i nazwiska oraz organy właściwe:

- z wnioskiem może wystąpić osoba pełnoletnia działająca we własnym imieniu lub przedstawiciel ustawowy małoletniego, gdy dziecko ukończyło 14 lat konieczna jest również jego zgoda

- zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci

- jeżeli jedno z rodziców - rozciągnięcie wymaga zgody drugiego rodzica, chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej

- gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia - każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie,

- decyzja zapada po uprawomocnieniu się postanowienia władzy opiekuńczej

- nazwisko może się składać max. z dwóch członów (dotyczy również nazwisk w przypadku zawarcia małżeństwa lub przysposobienia)

- w drodze decyzji administracyjnej rozstrzyga: w kraju starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w przypadku braku - prezydent m. st. Warszawy; za granicą - za pośrednictwem konsula RP

- zadania starosty są zadaniami z zakresu administracji rządowej

- wniosek o zmianę nazwiska, zezwolenie na zmianę imienia lub nazwiska oraz załączniki do wniosku podlegają opłacie skarbowej. Od opłaty zwolnione są osoby, których nazwisko lub imię jest ośmieszające, obce albo, którym z urzędu, bez ich zgody, zmieniono imię lub nazwisko

- w razie wątpliwości pisownię lub brzmienie imienia lub nazwiska ustala starosta na wniosek strony (również dostosowanie pisowni do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem)

- ustalenie pisowni może nastąpić również z urzędu jeżeli imię lub nazwisko ma brzmienie polskie

- organ właściwy do zmiany imienia lub nazwiska zawiadamia o tym urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci; właściwy urząd skarbowy, organ policji, wojskową komendę uzupełnień, organy ewidencji ludności oraz Krajowy Rejestr KarnyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zmiana imion i nazwisk e learning
ZMIANA IMION I NAZWISK, referaty i materiały, administracja
Prezentacja zmiana imion i nazwisk
Zmiana imion i nazwisk
Zmiana imion i nazwisk 97
003 Ustawa o zmianie imion i nazwisk
99 SPOSOBÓW OKAZYWANIA DZIECIOM MIŁOŚCI, Różne Spr(1)(4)
klucz do age, Różne Spr(1)(4)
Quiz o Warszawie, Różne Spr(1)(4)
Scenariusz lekcji z Wiedzy o kulturze, Różne Spr(1)(4)
Podstawowe rodzaje działań prowadzonych przez pododdział, Różne Spr(1)(4)
ust o zmianie imion i nazwisk, prawo administracyjne(1), Pr. administracyjne
TEORIA PIAGETA (poznawcza), Różne Spr(1)(4)
Arkusz diagnostyczny dla dzieci 3, Różne Spr(1)(4)
Widła T. - Cechy płci w piśmie ręcznym, Różne Spr(1)(4)

więcej podobnych podstron