umowa zbycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Repertorium A nr 650/2006

Zbycie udziału w spadku

Akt notarialny

Dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące szóstego roku (03.04.2006 r.) przed Teresą Nowak, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowej 20, stawiły się:

1) Barbara Dąbek, córka Janusza i Jadwigi, według jej oświadczenia NIP 789-633-55-22. zamieszkała 34-573 Otwock, ul. Wąska 22 m. 5,

2) Bożena Nowacka, córka Jana i Barbary, według jej oświadczenia NIP 090-765-34-22, zamieszkała 00-867 Warszawa, ul. Kręta 33 m. 80.

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych: ad 1 - DB 6186122 (PESEL 45110405147), ad 2 - AB 7897569 (PESEL 50030652147).

Umowa zbycia udziału w spadku

§ 1

Barbara Dąbek oświadcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział III Cywilny prawomocnym postanowieniem z dnia 20 października 1996 r., III Ns 1874/95, stwierdził, że spadek po Eugenii Dąbek, córce Józefa i Wiktorii, zmarłej w dniu 20 czerwca 1989 r. nabyły z mocy ustawy: wnuczki Krystyna Kowalska i Barbara Dąbek po 1/4 (jednej czwartej) części każda z nich i córka Maria Nowacka w 2/4 (dwóch czwartych) częściach.

Wypis powołanego postanowienia sądu oraz zezwolenie urzędu skarbowego zostały załączone do aktu sporządzonego w tutejszej kancelarii w dniu 30 stycznia 2006 r., rep. A nr 562/06.

Jednym składnikiem majątkowym spadku jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 80 (osiemdziesiąt) przy ulicy Krętej nr 27 (dwadzieścia siedem) w Warszawie, o powierzchni 70,34 m2 (siedemdziesiąt metrów kwadratowych i trzydzieści cztery setne), którego wartość - po potrąceniu stopnia zużycia w wysokości 28% (dwadzieścia osiem procent) - wynosi 103.560,10 zł (sto trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy), co potwierdza okazane zaświadczenie nr 27 wydane przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „DOM” w Warszawie dnia 20 stycznia 2006 r., 244/06.

Powołane zaświadczenie załączone jest również do aktu rep. A nr 562/06.

Barbara Dąbek oświadcza, że umów majątkowych małżeńskich nie zawierała i należących do niej spadek nie jest obciążony prawami rzeczowymi ograniczonymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

§ 2

Barbara Dąbek oświadcza, że cały przypadający jej udział w spadku po Eugenii Dąbek sprzedaje bratanicy Bożenie Nowackiej za cenę 118.000,00 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych), a Bożena Nowacka oświadcza, że powyższy udział za ustaloną cenę kupuje, oraz że jest rozwiedziona.

§ 3

Barbara Dąbek oświadcza, że całą należność z tytułu ceny sprzedaży w kwocie 118.000,00 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) otrzymała od kupującej przed podpisaniem tego aktu.

§ 4

Wszelkie prawa wynikające z tego aktu przechodzą na kupującą z dniem dzisiejszym.

§ 5

Notariusz poinformowała strony o treści przepisów dotyczących własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

Ponadto notariusz poinformowała stawające o treści art. 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399 z późn. zm.) i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 r. Nr 83 poz. 930 z późn. zm.) oraz że urząd skarbowy może podwyższyć podaną wartość przedmiotu umowy i wówczas pobrać brakujący podatek od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami od dnia dzisiejszego.

§ 6

Koszty sporządzenia aktu ponosi nabywczyni.

§ 7

Pobrano od kwoty 118.000,00 zł:

- 2% podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399 z późn. zm.) w kwocie: 2.360,00 zł (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych),

- taksę notarialną na podstawie § 5 w zw. z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 1.300,00 zł (tysiąc trzysta złotych),

- 22 % podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 286,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć złotych).

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Barbara Dąbek                                    Teresa Nowak - notariusz

Bożena NowackaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa pozyczki wz, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa dzierzawy wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
oswiadczenie odrzucenie spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o dzial spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zlecenie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o prace(3), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron