Współczesne systemy resocjalizacji, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, wspolczesne systemy resocjalizacji


Współczesne systemy resocjalizacji . Dr Robert Opora

22.04.2010

SYSTEM - zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych .
jest integrowany
jest schierarchizowany - są podsystemy, nadsystemy
wyodrębnia się z całości - tzn . że jest jakoś wydzielony
ma jakiś cel do osiągnięcia
makrosystem - regulacje unijne (regulacje na skalę makro) do których trzeba się podporządkowac
mikrosystem - mniejszy system - np. zakład karny
makro i mikro systemy muszą ze sobą współgrac.
każdy system powinien mie ciągłośc (oferta następcza)

W kontekscie systemu możemy wyróżnic dwa wymiary :
pionowy- dla każdego, niezależnie od wieku mamy ofertę resocjalizacyjną
poziomy- dla ludzi w tym samym wieku - różne oferty

System resocjalizacji dorosłych i nieletnich :
zasada dejurdyzacji ( dot. nieletnich) - jesli możemy zastosowa inne metody ( jesli jest taka możliwośc) to trzeba to wykorzystac zamiast od razu iśc do sądu (sąd powinien byc ostatecznością)
zasada dezinstytucjonalizacji - (dot. nieletnich) - chodzi o to , aby dziecko jak najpóźniej trafiło do instytucji - np. do poprawczaka; stosowac najpierw w miare możliwości inne dostępne metody.
zasada depenalizacji ( dot. nieletnich i dorosłych) - proponowanie czegoś innego zamiast tylko karania
zasada proporcjonalności - mamy stosowa takie środki oddziaływania, które są konieczne, niezbędne, ale jednoczesnie minimalne do uzyskania porządnego efektu wychowawczego (nie stosujemy środków na wyrost)

3 poziomy projektowania systemów wychowawczo - resocjalizacyjnych:
1.poziom strukturalny - określa nam relacje personelu z wychowankami (podopiecznymi)
symboliczny interakcjonizm - relacja jest nieustannie tworzona, konstruowana, dynamiczna i ciagle się zmienia (relacja między wychowawcą a podopiecznym)
postulujemy jakieś możliwości, programy pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie, szukamy najlepszego systemu
2. poziom funkcjonalny
funkcje resocjalizacji : opieka + wychowanie + terapia + wsparcie
(funkcja opiekuńcza - zaspakajanie potrzeb; funkcja wychowawcza- edukacja;
funkcja terapeutyczna - wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu)
3. poziom proceduralny - procedury jakie wykorzystujemy w pracy :
socjotechniczne - wykorzystujemy w grupach
kulturotechniczne - wykorzystujemy dorobek kultury - np. filmy, koncerty; albo sami tworzymy - np. teatrzyki, jasełka, itd.
psychotechniczne - kontakt, terapia indywidualna

poziom funkcjonalny + poziom proceduralny - można je razem skrzyżowac
(każdą z funkcji możemy realizowac za pomoca podanych procedur)

system punitywny - dominują w nim ograniczenia, reżimy - system karzący
system permisywny - system przyzwalający

Kryterium kontaktu ze swiatem zewnętrznym :
system otwarty - resocjalizacja w warunkach środowiska otwartego, naturalnego
system zamkniety - izolacja od naturalnego środowiska

SYSTEM PENITENCJARNY (elementy systemu penitencjarnego) :
1.cel (wykonania kary pozbawienia wolności); celem jest kara.

kiedyś - zakłady karne celkowe - izolacja więźniów, oddzielenie, odosobnienie ich od siebie; system celkowy inaczej zwany był systemem filadelfijskim lub pensylwańskim.
System angur - w nocy pełna izolacja więźniów; w dzień - ciężka upokarzająca praca - system odwetowy
System progresywny Maconachiego - "oddajmy życie skazanego w jego ręce", niech decyduje o swoim losie
człowiek pozostawał w izolacji celkowej - I etap
praca + kontakt z rodzina - II etap
warunkowe przedterminowe zwolnienie - III etap
(w Irlandii - osrodki przejściowe - między więzieniem a zwolnieniem)

cel kary pozbawienia wolności - wzbudzenie woli współdziałania skazanego, wytworzenie w nim postawy prospołecznej i wzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie .

2.architektura
3.przepisy prawne
KPK - kodeks postepowania karnego
KK - kodeks karny
KKW - kodeks karny wykonawczy
ustawa o postępowaniu w sprawie nieletnich
4.kadra (personel, pracownicy)
przywileje, obowiązki, wykształcenie
5.skazani
status więźnia
6.oddziaływania resocjalizacyjne
warsztaty pracy, itp.
7.słuzba zdrowia - zapewniona opieka zdrowotna
8.stołówka
9.styl zarządzania
10.pion ochrony

praca społecznie-użyteczna - praca w zakładzie karnym. (nie ma przymusu pracy w zakładzie karnym)
probacja - w zamian za pozostanie człwoeika na wolności, godzi sie on na nałozenie na niego obowiązków i kontrolowania go.

Do środków probacyjnych zaliczamy :
warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności
warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności
warunkowe umożenie postepowania karnego
elektroniczny monitoring
29.04.2010

sądy - ważne elementy naszego systemu
dwuinstancyjne
czyn
straty
wartości (cenione w społeczeństwie)

sąd jednoinstancyjny
sąd dwuinstancyjny
kasacja (muszą wystąpic błędy proceduralne, lub zastosowane były niewłaściwe przepisy prawne)

Europejska konwencja praw człowieka :
"Każdy ma prawo do jawnego i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd".

(sprawiedliwe - oparte o przepisy prawne i przedstawione dowody;
niezawisły - nie podlegający pod żadną inną władzę)

przewlekłośc sądowa - gdy nic nie dzieje się w sprawie, "gdy leżą papiery"

sąd penitencjarny - znajduje się w sądzie okręgowym

sędzia penitencjarny - osoba, która czuwa nad praworządnym wykonaniem kary pzobawienia wolności, o każdej porze dnia i nocy może wejśc do zakładu karnego i skazanego, aby sprawdzic jak i czy dobrze jest wykonywana kara pozbawienia wolności .

Karę pozbawienia wolności można wykonywac w trzech systemach :
system terapeutyczny
system zwykły
system programowego oddziaływania

system terapeutyczny - dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości,
dla osób uzaleznionych, niepełnosprawnych, zarażonych wirusem HIV/AIDS,
dla osób ze specyficznymi preferencjami seksualnymi.

W oparciu o opinię biegłego psychiatry i biegłego psychologa możemy umieścic chorego w tym systemie na oddziale karnym;
sędzia penitencjarny może skierowac skazanego do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym.

Istnieja też zakłdy karne w szpitalach dla chorych np. schizofrenia, cyklotymia
.
Jednokrotnego przestępcy nie można osadzi w celi z wielokrotnym recydywistą.

Kobiety - zaczynaja odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładach półotwartych
(ogólny system więziennictwa nastawiony jest bardziej na mężczyzn).

Młodociani obowiązkowo odbywają karę pozbawienia wolności w systemie resocjalizacyjnym (program oddziaływania).


13.05.2010

PRAWA CZŁOWIEKA I SKAZANYCH

godnośc osobowa - ta, z którą się rodzimy, nikt nie może nam jej odebrac
godnośc osobista - godnośc nabywana (przez postawę, pracę, zasady); mozna ja stracic .

Prawa człowieka dotycza sfer godności, prawa są nam zapewniane.

Prawa człwieka przede wszystkim dotyczą relacji władza - obywatel .
(pionowa relacja - góra - dół ; wertykalne relacje)

Prawa a wolności.
prawa - to co władza ma nam zapewnic - prawa pozytywne .
wolności - prawa negatywne (żeby sie w to nie angazowa - nie dlatego, że są złe).

Opis prawa za pomoca przymiotników :
pionowe - (góra- dół) werdykalne
niezbywalne - nie możemy się ich sami pozbyc
wrodzone - z momentem przyjścia na swiat juz je mamy
powszechne - respektowane wobec wszystkich
jednostkowe - nie musimy sie zbierac w grupy ludzi, żeby je miec
nienaruszalne - nie mozna ich naruszac, ale w wyjatkowych sytuacjach można ograniczac
* są dwie wolności, których nie mozna NIGDY ograniczac :
- wolnośc od tortur
- wolnosc od niewolnictwa

mozna ograniczyc prawa człowieka - ale okreslac to musi ustawa !
w ustawie sa wyliczone cele dla których mozna ograniczyc prawa człowieka
(muszą byc ! jesli chcemy jakies prawa ograniczyc)
czy ograniczenie jest adekwatne do zagrożenia (trzeba to zweryfikowac)
czy taka sytuacja miała już miejsce w innym kraju (sąd to sprawdza)
zasada paraleizmu - równoległości .

Prawa człowieka spowodowały, że obrócił sie ciężar dowodów.
(np. w sytuacji : władza - obywatel - praktycznie obywatel nie jest w stanie udowodnic, że pobił go funkcjonariusz policji na komendzie policji)
Zakład karny musi udowodnic, że zrobił wszystko aby do tej sytuacji nie doszło.

5 głównych dziedzin praw związanych z funkcjonowaniem jednostki w zakładzie karnym :
1.prawa bytowe
(otrzymywanie posiłków, przestrzeń)
2.prawa dot. aktywności na terenie zakładu
(spacer, widzenia, aktywności sportowe)
3.prawa dot. łączności ze światem zewnętrznym
(widzenia, poczta, rozmowy telefoniczne)
4.prawa dot. wolności wyznania
(obrządki zgodne z wyznaniem, prawo do rytuałów religijnych)
5.prawa gwarantujące praworzędne wykonanie kary pozbawienia wolności14.05.2010

Jakie obowiązki ma skazany w zakładzie karnym ?
Obowiązek przestrzegania przepisów
Wykonywanie poleceń funkcjonariuszy
Obowiązek poprawnego zachowywania się
Obowiązek przestrzegania higieny
Obowiązek poddawania sie badaniom
Dbanie o mienie zakładu
Obowiązek poddania sie fotografii w celu identyfikacji
Obowiązek poddania się kontroli osobistej

Zakazy dotyczące skazanych w zakładzie karnym :
zakaz uczestnictwa w podkulturach
zakaz posługiwania sie językiem przestępczym
zakaz stosowania środków odurzających
zakaz dokonywania somouszkodzeń i głodówek
zakaz samowolnego zmieniania miejsc

Przyczyny zachowań agresywnych :
reakcja na izolację
prześladowanie przez innych
traumatyczne zdarzenia mające miejsca poza zakładem karnym
deprywacja potrzeb
szantaż
unikniecie odpowiedzialności (m.in. - samobójstwo, okaleczenie się)

Za nie przestrzeganie obowiazków - kary dyscyplinarne !
Art. 143 KKW.
Paragraf 1 :
Karami dyscyplinarnymi są :
1.nagana
2.pozbawienie wszystkich lub niektórych nie wykorzystanych przez skazanego nagród lub ulg albo zawieszenie ich wykonania na okres do 3 miesięcy.
3.pozbawienie udziału w niektórych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych z wyjątkiem korzystania z książek i prasy na okres do 3 miesięcy
4.pozbawienie mozliwości otrzymywania paczek żywnościowych na okres do 3 m-cy.
5.pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobópw tytoniowychna okres do 3 m-cy
6.udzielanie widzeń w sposób uniemożliwiający kontakt bezposredni z osoba odwiedzającą na okres do 3 m-cy
7.obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż 25% na okres do 3 m-cy
8.umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 28 dni .

Paragraf 2:
Punkty 4,5,8 z paragrafu 1 - nie stosuje sie wb kobiet ciężarnych, karmiacych lub sprawujących opiekę nad własnymi dziecmi w domach matki i dziecka.
Paragraf 3 :
Punkt 8 z paragrafu 1 - polega na osadzeniu skazanego pojedynczo w celi w warunkach uniemozliwiających kontakt z innymi skazanymi. Szczegółowe warunki okreslone są w regulaminie
Kara izolatki to nie środek przymusu bezpośredniego.

Kara izolatki - może trwac 14 dni ; po zgodzie sędzi penitencjarnego można przedłuzyc na kolejne 14 dni; nie może trwac dłużej niz 28 dni .

Środek rzymusu bezpośredniego :
stosujemy, gdy ktoś zagraża innym skazanym, funkcjonariuszom lub sobie
stosujemy tak długo, az ustąpią przyczyny
tzw. cele zabiezpieczające - brak okien, cele monitorowane
ilośc stosowania środka przymusu bezposredniego spadła.


Art. 138
Paragraf 1 :
Nagrodami są w szczególności :
1.zezwolenie na dodatkowe lub dłuzsze widzenie
2.zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej
3.zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej
4.zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych
5.nagroda rzeczowa lub pienięzna
6.zezwolenie na widzenie bez dozoru poza okręgiem zakładu karnego z osoba najbliższą lub osoba godną zaufania na okres nie przekraczający jednorazowo 30 h
7.zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni

Paragraf 2 : inne nagrody okreslone moga byc przez regulamin.

Rentzman - zasady filozofii :
żaden system więziennny nie może odbiegac od sytuacji społeczeństwa, którego jest częścią
między społeczeństwem a więzieniem musi zachodzic rozsądny balans ( w róznych społeczeństwach zakłady karne moga inaczej wyglądac)
od tego balansu zalezy traktowanie więźniów, tj. sposób postępowania z nimi w szerokim tego słowa znaczeniu
system więzienny i ogół działań wb więźniów powinien byc podporządkowany głównemu celowi jakim jest zapobieżenie powrotności do przestepstwa
pozbawienie wolności jast karą samą w sobie i nie powinna ona byc wzmacniania dodatkowymi dolegliwościami
wiezienie jest ostatecznością ale musi tam byc dośc miejsca na ludzkie warunki
nalezy podejmowac oddziaływania wychowawcze wb więźniów i miec nadzieję na ich resocjalizację
zakład karny powinien pełnic uspołeczniajacą funkcję :
1.zasada normalności - to, co dzieje sie w zkładzie karnym powinno byc podobne do tego, co na zewnątrz; chodzi o relacje - np. koedukacja więzienna
2.zasada otwartości - społeczeństwo powinno wiedziec co sie dzieje w zakładzie karnym; zakład powinien byc otwarty, jak najbardziej; a kontakt z rodziną powinien byc bez ograniczeń
3.zasada odpowiedzialności - nauczenie więźniów odpowiedzialności


Zjawisko prizonizacji - przystosowanie się do warunków wieziennych i reguł tam obowiazujących .
Sposoby (style) adaptowania się do warunków więziennych :
1.postawa wycofania
2.postawa buntu
- bunt jawny / ukryty
- podżeganie do buntu
3.zadomowienie się
4.konwersja - tzw. pozorna uległośc (pozorna resocjalizacja - przy wychowawcy - porządny, bez niego - nie)
5.zimna kalkulacja - szuaknie słabych stron wychowawców aby wykorzystac to do własnych potrzeb

Zjawiska decydujące o prizonizacji :
stygmatyzacja (etykietowanie)
standaryzacja (jadnakowe / standartowe zasady dla wszystkich)
degradacja skazanego (swojego rodzaju upokorzenie)
depersonalizacja (prowadzi do uczucia obcości)

Prizonizacja utrudnia procesy resocjalizacji .

U osób długo przebywających w izolacji obserwujemy rozpad życia psychicznego
(poczatkowo przygnebienie, smutek, tesknota - później - wycofanie, zamknięcie sie w sobie)

Syndrom izolacji u osób długo przebywających w zakładach :
spadek sprawności intelektualnej
zmniejszenie umiejętności koncentracji / uwagi
stereotypia - wykonywanie pewnych ruchów, czynności, które mają na celu obniżenie napięcia fizjologicznego
utrata poczucia rzeczywistości - tworzenie własnego swiata w zakładzie karnym

Pomoc postpenitencjarna :
rozpoczynamy na 6 m-cy przed wyjsciem z zakładu karnego
program wolnościowy (szereg zadań, które musi wykonac - znalezienie pracy, mieszkania, wyrobienie dokumentów) - wychowawca + kurator + skazany
fundusz postpenitencjarny (np. opłata za czynsz wstępna, kursy, itd ; to co wiezień potrzebuje do życia po wyjsciu z wiezienia.)
fundusz postpenitencjarny bierze się z pracy więźniów, datków od ministerstwa, darowizn
z pomocy postpenitencjarnej korzystają osoby w izolacji - skazani, przebywający w areszcie ( tymczasowo aresztowani)
+ w szerszym znaczeniu - ich rodziny; osoby przebywające na warunkowym zwolnieniu, poszkodowani, osoby przebywajace na warunkowym zawieszeniu wykonywania kary
w Polsce z pomocy korzystac mogą : skazani, tymczasowo aresztowani, poszkodowani + rodziny więźniów (skazanych)

Szkoły Kofelda (Dania - tu powstała idea):
pomoc ku samopomocy - pomagając innym skazanym pomagam sobie
osoby skazane pracowały w instytucjach dla innych skazanych; za te pracę otrzymywali dolary Kofelda, za co mogli potem kupowac sobie rózne rzeczy i na różne inne wymieniac
Metoda ta wystepuje tez w Polsce - Siedlce, Warszawa, Poznań
głównie wobec bezdomnych , małoletnich skazanych oraz skazanych na długie wyroki.


Instytucja kurateli sadowej wiąże się z pomocą postpenitencjarną.

Wychowawca + kurator + skazany = razem tworza program wolnościowy, ustalają zasady, itd.

Skazany na 5 lat / lub więcej - zawsze dostaje kuratora po wyjsciu z więzienia
skazany na 5 lat - nie zawsze,
istnieje możliwośc prosby o przydzielenie kuratora .

19.05.2010

KURATELA SĄDOWA :
wzięła się z krajów anglosaskich
głównie z sądów rodzinnych

1899 - Chicago - I sąd dla nieletnich :
odrębna architektura - niezalezny budynek
sędziowie - pasjonaci - z duzym stażem, zainteresowani praca z nieletnimi
odrębna administracja, zarządzanie

sądy dysponowały nie tylko środkami karnymi, ale tez opiekunczo - wychowawczymi oraz leczniczymi
sędziowie mieli do pomocy specjalistów - w postaci kuratorów sądowych. (z ang. probation assistant)

filantropi - dawniej opiekunowie nieletnich, np. księża, biskupi, itd. ; model społeczny .

3 modele kurateli sądowej :
1.model kurateli społecznej - kuratorami sa osoby, które wykonuja te prace społecznie ; ciesza się zaufaniem w lokalnościach społecznych; wybiera ich społeczeństwo ; jest to dodatek do stałej pracy, zainteresowanie. Bycie kuratorem = prestiz. (np. w Japonii)
2.model kurateli zawodowej - kuratorami sądowymi sa kuratorzy zatrudnieni na etatach (sądowych). Pracownik sądu - kurator - postrzegany jako ""sąd" (przedłużenie pracy sądu); otrzymują wynagrodzenie
3.model kurateli mieszanej :
społeczno - zawodowej - dominuja kuratorzy społeczni; ich praca koordynowana jest przez kuratorów zawodowych ; kurator zawodowy jest posrednikiem pomiędzy kuratorem społecznym a sadem
zawodowo - społecznej - głównie prace wykonuja kuratorzy zawodowi, ale proste sprawy kieruja do kuratorów społecznych.

Ustawa z lipca 2001 r - mówi o pracy kuratorów w Polsce ; zakłada, że mamy dążyc do modelu zawodowo - społecznego .

W praktyce mamy model społeczno - zawodowy !

Kuratela sądowa- instytucja odpowiadająca za resocjalizacje w warunkach srodowiska naturalnego.

kurator zawodowy - musi miec wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe (np. absolwenci pedagogiki, prawa, socjologii); nie mozna byc karanym, nieskazitelny charakter
kurator zawodowy - normalnie zatrudniony - otrzymuje wynagrodzenie
musi miec roczną aplikacje kuratorska (cos w rodzaju stażu - przygotowanie do pracy)
po roku - egzamin - 2 części - pisemna + ustna
po zdanym egz - slubowanie na kuratora
kurator zawodowy może podnościc swój stopień : starszy kurator zawodowy, kurator zawodowy specjalista

każdy kurator ma swój przydzielony rejon - w Polsce - rejonizacja ; kurator zna ten teren - ma w nim rozeznanie

kurator społeczny - osoba z doswiadczeniem w pracy znieletnimi; nie jest potrzebne wyzsze wykształcenie, nie można byc karanym
- otrzymuje ryczałt (od sądu) - rekompensuje to koszt jaki poniósł kuratot - np.dojazd
- może też przeprowadzac wywiady dla sądu - za co otrzymuje zapłatę
zespoły kuratorskie - istnieja przy kazdym wydziele w sądzie

przy wydziałach karnych - kuratorzy dla dorosłych
kurator może miec do 10 osób pod sobą .

Dwa piony w kurateli :
pion dla dorosłych - wobec dorosłych kurator pełni dozór
pion dla nieletnich - wb nieletniego mówi się o nadzorze - kurator pełni nadozór.

Funkcje, które pełni kuratela :
funkcja profilaktyczna
diagnostyczna
wychowawcza
terapeutyczna
kontrolna

Kontrola jest oceną, sprawdzeniem zastosowanych metod resocjalizacyjnych; kontrolujemy efekty oddziaływan resocjalizacyjnych .

KURATOR :
1.rodziny i nieletnich :
zawodowy
społeczny
2.dorosłych :
zawodowy
- penitencjarny
społeczny

W ustawie nie ma mowy o kuratorach penitencjarnych, ale w praktce - istnieja ! .
kuratorzy penitencjarni - pośrednicy pomiedzy światem zewnętrznym a zakładem karnym .

Obowiązki kuratora :
planowanie oddziaływań resocjalizacyjnych dla podopiecznego
uzupełnienie dokumentów
dyzury w sądzie (2* w tyg)
wykonywanie czynności na rzecz sędziów
przeprowadzanie indywidualnych wywiadów
Kurator zawodowy - pracownik sądu ; w związku z czym kurator penitencjarny - też !.

Zakres czynności kuratorów penitencjarnych :
1.przygotowanie materiałów osobo-poznawczychskazanych oraz udział w posiedzeniach sądu penitencjarnego w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielanie przerwy w karze, udział w posiedzeniach gmachu sadu okręgowego w sprawach o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz przerw w odbywaniu kary, uzupełnienie informacji o podopiecznych zakwalifikowanych o odwołanie warunkowego zwolnienia, systematyczne przekazywanie decyzji sądu kuratorom w sądach
2.współuczestniczenie w gromadzeniu materiału osobo-poznawczego o skazanych ubiegajacych się o przerwę w karze i starających sie o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przeprowadzanie rozmów informacyjnych ze zwalnianym i sporządzenie notatek informacyjnych do akt warunkowo - zwalnianych i korzystających z przerwy w odbywaniu kary w culu przekazania kuratorom sprawującym dozór
3.udzielanie skazanym wyjasnien i posrednictwa w sprawch osobistych, udzielanie pomocy w sprawach rodzinnych i mieszkaniowych ( przeprowadzanie indywidualnych rozmów na zlecenie sędziego penitencjarnego na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych)
4.współpraca z kuratorami zawodowymi sądów rejonowych w zakresie udzielania szeroko pojętej pomocy postpenitencjarnej, przezwycięzenie przewidywanych trudności adaptacyjnych skazanego po wyjsciu na wolnosc
5.współpraca z powiatowymi urzędami pracy i instytucjami o charakterze leczniczo - terapeutycznym/ lecznictwo odwykowe/ kluby AA / poradnie zdrowia psychicznego/ osrodki pomocy społecznej i organizacje charytatywne
6.wywiady srodowiskowe / osobiste lub w drodze pomocy sadowej
7.inne czynności na zlecenie przewodniczącego wydziału penitencjarnego

Oddziaływania :
etiotropowe - mogą wyeliminowac przyczyny zachowań
ergotropowe - znalezienie czynności alternatywnych dla niewłasciwego zachowania
semiotropowe - podtrzymywanie pozytywnych zmian i ich utrwalenie

Kurator może miec 3 pozycje w rodzinie :
centralna (dominujaca) - wszyscy sie z nim liczą, szanuja go, uważają za mądrego, itd. (najlepsza pozycja)
obwodowa - ma takie same uprawnienia jak inni członkowie rodziny, nie dominuje
peryferyjna - najgorsza pozycja, nikt sie z nim nie liczy , "nie pomaga, a wrecz przeszkadza" według osób kótrymi sie zajmuje .

27.05.2010
Model w resocjalizacji bazujacy na sprawiedliwosci naprawczej .

Osoba pokrzywdzona nie może sama dowodzic swoich praw, robi to państwo, sąd, za pomoca kuratora.

Mediacja - pojawiła sie najpierw w kontekscie współpracy z karanymi nieletnimi.
(w KPK - mowa o mediacji, w KKW - nie pisze się o mediacji)
w ustawie o pomocy społecznej - jest mowa o mediacji - tzw. pomaganiu swojemu podopiecznemu

Postepowanie mediacyjne w I sprawie rozwodowej :
czy widza dlej mozliwośc bycia razem
relacja z dziecmi, kontakty z nimi, itd.
sprawy finansowe
mediacja - rozwiazywanie konfliktów

Konflikt można zdefiniowac za pomocą trzech poziomów :
1.strukturalny - muszą byc co najmniej dwie strony konfliktu
2.psychologiczny - dwie strony konfliktu nie są w stanie zaspokic swoich potrzeb w tym samym czasie
3.behawioralny - dwie strony konfliktu podejmuja działania, które miają zmienic dany stan rzeczy

Typy konfliktów :
intrapsychiczne - wewnętrzne
interpersonalne - między ludźmi
między grupowe
między narodowe

Rodzaje konfliktów :
konflikt danych - doswiadczamy sprzecznych danych
wartości - sprzeczne wartości
emocjonalny - miesznae, ambiwalentne uczucia
zasobów - konflikty materialne
strukturalny
relacji - zakłócone relacje

Sposoby rozwiazywania konfliktów :
negocjacja - sposób dobrowolny, negocjuja dwie strony konfliktu
mediacja - pojawia sie osoba trzecia, majaca pomóc stronom konfliktu rozwiązac problem; mediator ma udroznic komunikacje między nimi, jest osoba bezstronną ; ostatecznie konflikt rozwiazuja strony ; sposób dobrowolny - strony mogą wycofac sie na każdym poziomie
arbitraż - arbiter = sędzia = on jest odpowiedzialny za rozwiązanie konfliktu; sposób dobrowolny
litygacja - tak zwany - spór sadowy; sposób przymusowy ; musimy stawic sie w sądzie i mamy swoich reprezentantów (prawnik, adwokat)
med - arb - w Niemczech stosuje się wb nieletnich, I miesiąc - prowadzona mediacja; jesli nie odniesie skutków mediator zamienia się w arbitera

Podstawowe zasady mediacji :
jest to proces dobrowolny - możemy się wycofac na każdym etapie postepowania, bez konsekwencji
zasada poufności - wszystko co sie dzieje podczas postepowania mediacyjnego jest poufne; (jesli jest ugoda - jej treśc przekazujemy do sądu + sprawozdanie z mediacji (czy jest ugoda czy nie) - pozostałe rzeczy pozostają między nami)
osoba mediatora jest bezstronna, nie moze byc spokrewniony ze stronami konfliktu, nie może byc swiadkiem zdarzenia, ani jego uczestnikiem
spotkanie mediacyjne - jest spotkaniem nie formalnym, odbywa sie na neutralnym gruncie ; ale jesli dojdzie do ugody to ma ona charakter cywilno - prawny .

Etapy postepowania mediacyjnego :
zapoznanie sie z dokumentami i sprawą
monolog mediatora - wypowiedź otwierająca ; mediator tłumaczy stronom zasady mediacji; pytania na koniec monologu : czy zasady sa jasne ? Czy strony maja jakies pytania ? Czy chcą uczestniczy w mediacji ? Czy zgadzają sie aby dana osoba była mediatorem ?
prezentacja stanowisk - najpierw prezentuje sie osoba która złozyła sprawe do sądu
wentylacja - z ludzi schodzi napiecie, wygarniaja sobie różne rzeczy, powinny wtedy opasc emocje
mogą wystapic spotkania na osobności, aby sprecyzowac stanowiska
podsumowanie (problemu, kótry jest)
poszukiwanie rozwiązań
podsumowanie rozwiazań
weryfikowanie wykonalności
podpisanie ugody

Na postepowanie mediacyjne mamy miesiac czasu.

Aby byc mediatorem :
w sprawach cywilnych - ograniczenie wiekowe - od 28 lat
w innych sprawach - nie ma ograniczen wiekowych

mediacje sa płatne :
cywilne - I spotkanie - 60 zł, a każde kolejne - 25 zł
+ inne koszty - np. wynajem sali, przejazdy, itp.

TEORIA PODWÓJNEJ DBAŁOŚCI -dotyczy rozwiązywania konfliktów ;
nawiazuje do potrzeb człowieka .
jesli ktoś w dużym stopniu koncentruje sie na swoich potrzebach, a w małym stopniu na potrzebach innych osób - to taka osoba ma tendencje do walki
jesli ktoś w dużym stopniu koncentruje sie na swoich potrzebach i w dużym stopniu na potrzebach innych - to taka osoba będzie dązyła do rywalizacji
jeśli ktos nie koncentruje sie na swoich potrzebach, a w duzym stopniu koncentruje sie na potrzebach innych - to taka osoba będzie wycofywała się z konfliktu
osoba nie koncentrujaca sie na swoich potrzebach oraz nie koncentrujaca się na potrzebach innych - będzie unikała konfliktu.


Najbardziej skłonna do kompromisu to osoba, która w umiarkowanym stopniu dba o swoje potrzeby i w umiarkowanym stopniu o potrzeby innych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wspczesne systemy resocjalizacji(1), studia pedagogiczne- prace, notatki itp
Współczesne kierunki pedagogiczne Wykłady, notatki 2 rok
WSPCZESNE SYSTEMY RESO - ciga2(1), studia pedagogiczne- prace, notatki itp
Z sylabus kierunki pedagogiczne wyklad, ⇒ NOTATKI, II semestr, Kierunki pedagogiki współczesnej (wyk
METODOLOGIA - pedagogika EUHE, notatki z kierunku pedagogiki
4 METODY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ DZIECKA, Lic Pedagogika Notatki, Pedagogika ZEWiP - notat
czas wolny. notatka, Lic Pedagogika Notatki, Pedagogika ZEWiP - notatki i prezentacje
PEDAGOGIKA SPECJALNA NOTATKA, pedagogika, Pedagogika Specjalna
PEDAGOGIKA SPECJALNA notatki
Pedagogika spol notatki, Pedagogika społeczna
Ustawa(1), studia pedagogiczne- prace, notatki itp

więcej podobnych podstron