opracowany-nadzór, Zarządzanie, sem V marketing, Nadzór korporacyjny


 1. Wymień 2 kraje, które wykorzystują model kontynentalny Szwecja, Polska,

 2. Wymień 3 cechy charakterystyczne modelu anglo-amerykańskiego

Rozległe zachęty kierownicze, Jednowarstwowa struktura zarządu, Rozproszona własność akcji

 1. Najważniejsze uwarunkowania rozwoju korporacji Organizacja i odpowiedzialność inwestorów, Swoboda przepływu kapitałów, Cechy wynikające z uzyskania osobowości prawnej, Centralizowane zarządzanie

 2. Wymień obowiązujące polskie dobre praktyki (zasady) nadzoru korporacyjnego. Raport EBI i ESPI

 3. Podaj 2 przykłady uprawnień akcjonariuszy Prawo do dywidendy. prawo do głosu

 4. Jakie komitety zaleca się tworzyć w ramach rady dyrektorów?

W ramach rady dyrektorów tworzone są komitety wewnętrzne, w skład których wchodzą członkowie rady. Najczęściej w ramach rady funkcjonują komitety audytu, wynagrodzeń oraz nominacji, corporate governance i komitety specjalne

 1. Komu i kiedy przyznaje się „złote spadochrony”?

Umowa która zawiera odprawę dla wysokiej kadry kierowniczej, w wypadku jej zwolnienia po przejęciu firmy.?

 1. Co to są koszty bankructwa? Jak są one dzielone?

Koszty bankructwa to te kwoty, które firma poniesie w wyniku trudnej sytuacji finansowej (gdy firma ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań)

bezpośrednie koszty - koszty prawne i administracyjne związane z bankructwem lub reorganizacją

koszty pośrednie - koszty powstające na skutek pomniejszenia zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej i koszty agencyjne

 1. Wymień organy spółki

zarząd ,walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada dyrektorów

 1. Czy można postawić znak równości pomiędzy radą nadzorczą a radą dyrektorów?

W przeciwieństwie do rady nadzorczej, w skład rady dyrektorów wchodzą osoby będące członkami naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa.

 1. Wyjaśnij zasadę „comply or explain”. Kto jest jej twórcą?

Twórcą tej zasady jest Adrian Cadbury. Spółki mogą wprawdzie nie stosować zasad Dobrych Praktyk, jednak przypadku niestosowania którejkolwiek z zasad (trwałym bądź incydentalnym) na spółce ciąży obowiązek poinformowania rynku o tym fakcie.

 1. Podaj 3 cechy charakterystyczne modelu kontynentalno-japońskiego.

Niewielkie zachęty kierownicze, Przeważne dwuwarstwowa struktura zarządu, Skoncentrowana własność akcji

 1. Wymień 2 kraje wykorzystujące model anglo-amerykański. Wielka Brytania, USA

 2. Wymień obowiązujące zasady nadzoru korporacyjnego OECD.

Zapewnienie podstawy dla skutecznych ram nadzoru korporacyjnego, Prawa wspólników/akcjonariuszy oraz najważniejsze funkcje właścicielskie, Równoprawne traktowanie wspólników/akcjonariuszy, Rola interesariuszy w procesach nadzoru korporacyjnego, Jawność i przejrzystość, Zakres odpowiedzialności organu spółki

 1. Najważniejsze uprawnienia rady nadzorczej.

Powołuje i odwołuje zarząd, sprawuje funkcje nadzorcze wynikające z przepisów prawa i statutu spółki; może wydawać opinie, podejmuje uchwały

 1. Podaj 3 powody rosnącego wpływu inwestorów instytucjonalnych na nadzór korporacyjny

 1. Co to są klauzule restrykcyjne? Jak są one dzielone?

Klauzule restrykcyjne (zakazujące i nakazujące) powodują powstanie kosztów
-bezpośrednich monitorowania klauzul, rosnących w miarę ich zaostrzenia
-pośrednich wynikających z utraty elastyczności

 1. Co to są koszty agencji? Kto je ponosi?

Mocodawca ponosi dodatkowe koszty (tzw. koszty agencji),aby zabezpieczyć własne interesy; są związane ze sporządzeniem kontraktów zabezpieczających partykularne interesy grupy, ich egzekwowaniem i monitorowaniem

 1. Czy główny księgowy jest organem spółki? Nie

 2. Czy tworzenie komitetu audytu jest w Polsce obligatoryjne? Tak

 1. Podaj 3 cechy różniące klasyczne modele nadzoru korporacyjnego Własność akcji, struktura zarządu, zachęty kierownicze

 2. Wg jakiej zasady wdrażane są kodeksy dobrych praktyk? W jakim kraju została ona sformułowana? Wlk.Brytania

Wg zasady comply or explain, obligatoryjność

 1. Struktura rady dyrektorów

dyrektorzy wykonawczy oraz dyrektorzy nie wykonawczy z przewodniczącym na czele.

 1. Źródło konfliktów agencyjnych

Konflikt ten, polega na tym, że jeśli akcjonariusze nie mogą skutecznie monitorować działania managerów to managerowie mogą wykorzystywać aktywa firmy do realizacji własnych celów kosztem akcjonariuszy.

Wyróżnia się trzy zasadnicze źródła tego konfliktu

Problem podjęcia działania, Problem różnego narażenia na ryzyko, Problem różnych horyzontów działania

 1. W jaki sposób spółki informują o stosowaniu dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego? m.in. poprzez emitowanie raportów EBI i ESPI

 2. Wymień dwie bańki spekulacyjne. Gdzie i kiedy miały one miejsce?

Krach tulipanowy w Holandii (XVII w), Giełda w UK w HVII i XVIII w

 1. Podaj trzy przykłady przywilejów finansowych menedżerów.

Pensja podstawowa + premia, Akcje,Opcje na akcje

 1. Wymień dwa przykładowe zadania komitetu audytu

Do zadań podstawowych komitetu audytu należy

 1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

 2. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

 1. Podaj dwa sposoby pomniejszania konfliktów pomiędzy właścicielami a menedżerami spółki.

- zachęty - połączenie zachęty dla managerów z interesami akcjonariuszy (np. akcje i opcje akcyjne)
- monitoring - tworzenie mechanizmów monitorowania zachowań managerów

 1. Który z kolei kodeks dobrych praktyk obowiązuje w Polsce? Ile dobrych praktyk wymienia? piąty, wymienia 4

 1. Wymień trzy podejścia nadzoru korporacyjnego

Nadzór korporacyjny uwzględnia wszystkich interesariuszy i odpowiedzialność społeczną spółki; Dobry nadzór warunkują efektywności/ rentowności spółki; Słaby nadzór powiększa koszt

 1. Cele nadzoru korporacyjnego

Poszukiwanie i zapewnianie prorozwojowej równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa; Skłonienie menedżerów do działania w najlepszym interesie akcjonariuszy

 1. Teoria kontraktów

O ile sprawa w przypadku jednego właściciela jest stosunkowo prosta, o tyle w przypadku gdy jest ich kilku, kwestie praw i obowiązków wymagają dodatkowego uregulowania w postaci kontraktów

 1. Formy własności przedsiębiorstw

Działalność gospodarcza, Spółka partnerska, korporacja

 1. Jakie są wady i zalety sprawowania nadzoru korporacyjnego?

Zalety: Łatwy dostęp do rynku kapitałowego, Ciągłość działania, Ograniczona odpowiedzialność właścicieli, Płynna własność korporacji

Wady: Podwójne opodatkowanie akcjonariuszy, Stosunkowo wysokie koszty prowadzenia spółki, Występowanie potencjalnych konfliktów

0x01 graphic

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nadzór Korporacyjny test 4, Zarządzanie, sem V marketing, Nadzór korporacyjny
NK-pytania, Zarządzanie, sem V marketing, Nadzór korporacyjny
test-nadzór-gotowe, Zarządzanie, sem V marketing, Nadzór korporacyjny
PROMOCJA-1, Zarządzanie, sem V marketing, Promocja
zo test 200 731, Zarządzanie, sem V marketing, Zachowania organizacyjne
ZO-WSZYSTKIE-WYKŁADY-RUTKA, Zarządzanie, sem V marketing, Zachowania organizacyjne
Kontynentalny model nadzoru korporacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Zarzadzanie, Semestr
Kontynentalny model nadzoru korporacyjneg111, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Zarzadzanie, Semest
Kontynentalny model nadzoru korporacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Zarzadzanie, Semestr
Nadzór Korporacyjny 1 w
egzamin nadzor korporacyjny 214
Nadzor Korporacyjny 3 id 312837 Nieznany
finanse lokalne opracowane odpowiedzi, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
nadzór korporacyjny 01 2016
Nadzór Korporacyjny test 1

więcej podobnych podstron