1 Pedagogika jako nauka, Pedagogika


Pedagogika jako nauka

Pedagogika:

Pedagogia:

Powstanie pedagogiki

Uzyskanie statusu nauki

Aby uzyskać status nauki należało spełnić warunki:

Znaczący wkład wniósł tutaj Jan Fryderyk Herbart

Co to jest nauka?

Pedagogika w systemie nauk

Pedagogika jako nauka zajmuje się:

Przemiany przedmiotu pedagogiki

Pedagogika, która początkowo zajmowała się jedynie starszymi dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, rozszerzała w miarę upływu lat swoje zainteresowania na coraz to nowe grupy wiekowe.

Powstanie różnych nowych specjalizacji w ramach pedagogiki:

Intencją wszystkich tych specjalizacji jest ujęcie z pedagogicznego punktu widzenia wszystkich sytuacji, w jakich ludzie znajdują się i działają w ciągu całego swojego życia.

Subdyscypliny naukowe w pedagogice:

Kryterium celów działalności edukacyjnej:

Kryterium metodologiczne:

Kryterium rozwojowe:

Kryterium dewiacji i defektów rozwojowych:

Kryterium instytucjonalne:

Kryterium problemowe:

Kryterium dziedzin działalności ludzkiej:

Relacje między teorią a praktyką w pedagogice

Nauki współdziałające z pedagogiką

Wśród nauk pomocniczych pedagogiki wymienia się zazwyczaj te, które zajmują się procesami rozwoju dzieci i młodzieży, ale z innego niż pedagogika punktu widzenia.

Nauki biologiczne

prowadzące badania nad rozwojem osobniczym, a zwłaszcza nad dziedzicznością i cechami wrodzonymi i nabywanymi, badaniami mózgu, higieną indywidualną i społeczną, korygowaniem odchyleń od normy itp.

Nauki psychologiczne

zwłaszcza psychologia ogólna, a także rozwojowa i wychowawcza, zajmujące się procesami rozwoju umysłowego i emocjonalnego, indywidualnym różnicowaniem, mechanizmami kształtowania się postaw, strukturą osobowości itd.

Nauki społeczne

dla których wychowanie ma charakter takiego oddziaływania na człowieka, aby stał się on członkiem grup społecznych. Zwracają one szczególną uwagę na problemy środowiska i zbiorowości, na instytucjonalne czynniki wychowania, na procesy selekcji i “drabiny oświatowej”.

Nauki ekonomiczne

będące jedną z podstaw planowania oświatowego, zwłaszcza z punktu widzenia koniecznych nakładów i optymalizacji wyników działalności wychowawczej, a także ze względu na przygotowanie wykwalifikowanych kadr.

Można tu także zaliczyć i te, które co prawda nie zajmują się bezpośrednio wychowaniem, mają jednak znaczenie dla pedagogiki:

Antropologia filozoficzna:

Pytanie, kim jest człowiek, stanowiące centralny problem antropologii filozoficznej, jest też centralnym problemem pedagogiki. Wielkie koncepcje historyczne człowieka jako istoty społecznej, jako istoty racjonalnej, jako homo faber, homo ludens, homo oeconomicus, homo creator mają różnorodne konsekwencje w dziedzinie wychowania człowieka. Dlatego są tak ważne dla pedagogiki.

Nauki polityczne:

pozwalają pedagogice konkretyzować tę ogólną wizję człowieka w warunkach jego egzystencji i jego działania „tu i teraz”. Ukazują więc dynamikę i kierunek aktualnych przemian społecznych, a szczególnie charakter przeobrażeń demokratycznych, proces tworzenia się nowej moralności i zagrożenia, jakie mu towarzyszą itp.

Filozofia moralna:

Cechą charakterystyczną naszych czasów jest nie tylko dążenie do tego, by wychować dobrych pracowników i obywateli, ale także „dobrych ludzi”, umiejących współżyć z innymi i tworzyć własną, wartościową jakość życia. Liczne niebezpieczeństwa wynikające z niepokojów współczesnej epoki, kontestacyjne ruchy młodzieży, wzrost przypadków społecznego niedostosowania, wewnętrzne konflikty zagrażające harmonijnemu rozwojowi osobowości, rozpowszechnianie się postaw agresywnych, skłonność do akceptacji rozwiązań nihilistycznych i cynicznych stanowią nowe zadanie i wyzwanie dla wychowawców, którzy powinni umieć nauczyć wychowanków życia wartościowego i szczęśliwego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pedagogika wczesnoszkolna jako nauka ściaga
Pedagogika jako nauka o wychowaniu, st. Pedagogika ćwiczenia
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE, Pedagogika
046 , Pedagogika jako nauka
egzamin, 02 - Pedagogika jako nauka. Podstawowe pojęcia pedagogiki. Pedagogika jako nauka empiryczna
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I JEJ SUBDYSCYPLINY
Pedagogika – jako nauka Pojęcie wychowania Ideologie?ukacyjne Teorie indywidualne nauczycielix
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
T1. Pedagogika jako nauka, notatki, Wstęp do pedagogiki
Pedagogika jako nauka o wychowaniu dzieci i młodzieży, st. Pedagogika ćwiczenia
pedagogika resocjalizacyjna jako nauka
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I JEJ SUBDYSCYPLINY., Pedagogika ogólna
ANTROPOLOGIA JAKO NAUKA, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
Pedagogika jako nauka i wychowanie
PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE, PEDAGOGIKA
Pedagogika jako nauka, szkoła

więcej podobnych podstron