Rodzaje Domów Pomocy Społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy, Zagadnienia


Rodzaje Domów Pomocy Społecznej 

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

Rodzaje Domów Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

Umieszczenie w domu pomocy społecznej następuje:

Całe postępowanie związane z zebraniem dokumentacji potrzebnej do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przeprowadza Ośrodek Pomocy Społecznej miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie. Komplet dokumentów ośrodek przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie osoba zajmująca się umieszczeniem w Domach Pomocy Społecznej szuka dla osób ubiegających miejsca w domu o odpowiednim profilu na terenie województwa, a w razie potrzeby całego kraju.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Osoby skierowane do domu pomocy społecznej posiadające dochód ponoszą odpłatność za pobyt w placówce zgodnie z art. 35 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 200% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. pkt.1 ustawy o pomocy społecznej która na dzień 01.02.2002 wynosi 447 zł; opłata ta nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty, jeżeli osoba nie dysponuje żadnym dochodem.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zakres i formy pomocy społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Ustawa o pomocy społecznej Z 12.03.2004, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje
Pogotowie opiekuńcze 3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,
Zasady funkcjonowania placówek opiekunczo, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepc
Typy placówek opiekuńczo - wychowawczych, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcj
Wzór osobowy wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopn
Adopcja - uregulowania prawne, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i
Kotarbiński o MONARze, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,
Nowe media jako środowisko wychowawcze (Pedagogika społeczna), Pedagogika, Studia stacjonarne I sto
Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Soc
Kwestionariusz wywiadu do diagnozy młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Pedagogika, Studia stacjo
Ubóstwo (Pedagogika społeczna), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Pedagogika, Pedago
Profilaktyka patologii spolecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka ni
Pojecie niedostosowania spolecznego, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka
2010-10-15 Komunikacja społeczna, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Komunikacja społ
Środowisko lokalne (Pedagogika społeczna), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Pedagog
Trening Lazarusa, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką, Z

więcej podobnych podstron