sem IV OP wyklad, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem IV (2012-2013), sem IV Ochrona powietrza, sem IV OP wyklady konspekty


Ochrona środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie…

Powietrze - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączenie wnętrz budynków i miejsc pracy

Ochrona powietrza - polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości w szczególności przez:

Utrzymanie substancji w powietrzu poniże j dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach

Zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych gdy nie są one dotrzymane

EMISJA - wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka do powietrza wody gleby lub ziemi:

Substancji

Energii ( hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne)

WIELKOŚĆ EMISJI - rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach

POZIOM SUBSTACJI W POWIETRZU - stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni

SUBSTACJA - pierwiastki chemiczne oraz związki mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka

ZANIECZYSZCZENIE - emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska

STANDARD EMISYJNY - dopuszczenie wielkości emisji

PYŁ - zbiór cząstek stałych, które wrzucane do powietrza atmosferycznego pozostając w nim przez pewien czas

ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO (emitor) - obiekt, z którego są emitowane do powietrza substancje zanieczyszczające. Mogą być naturalne i sztuczne (antropogeniczne).

Atmosfera ZIEMSKA

Powłoka gazowa otaczająca kulę ziemską.

Mieszanina gazów składające się na atmosferę nazywana jest powietrzem atmosferycznym

Znaczenie atmosfery przejawia się w ochronie powierzchni Ziemi przed niekorzysnym dla życia zakresem promieniowania słonecznego. W atmosferze ulegają spalniu…

Nie ma wyraźnej granicy lecz przechodzi stopniowo w przestrzeń między planetarną. Nie jest jednorodna

Heterosfera - pierwsza warstwa

Druga warstwa homosfera - cząsteczki obojętne

II podział

Troposfera - 0 -11 km ( 6 km nad biegunami, 17 nad równikiem)

Tropopauza

Stratosfera

stratopauza

Mezosfera

mezopauza

Termosfera

Jonosfera

Egzosfera

Trzy pierwsze warstwy cechuje identyczność procesów

Warstwa ozonowa w stratosferze

Skład chemiczny zmienia się wraz ze wzrostem wysokości

Zmieniają się z wysokością, ciśnienie, temperatura, masa, gęstość

W porównaniu z promieniem ziemskim wynoszącym 6370 km atmosfera jest cienka

Zmiana gęstości powietrza (przy ziemi 1250 g/m3)

Na 20 km - 80 g/m3

Zmiana ciśnienia od 1013 hPa

Na 20 km - 50 hPa

Pow 50 km > 1 hPa

Najbardziej dynamiczna - troposfera. Nastepuje tam nieustanne przemieszczanie i mieszanie się powietrza.

Zakres zmian temp:

- pora dnia, roku i szerokości geograficznej

- rodzaju podłoża i jego pokrycia

- rzeźby terenu

- stanu zachmurzenia

- prędkości wiatru

Górna granica troposfera

6-8 km nad biegunami

15-17 km nad równikiem

U nas około 10 - 12 km

W troposferze temperatura spada około 0,6C/100 m wraz z wys.

Nad równikiem rocznie średnio 25C

Biegun do -70C

Ze względu na duże znaczenie podłoża w kształtowania stanu fizycznego dolnej części troposfery

Tzw. warstwę przyzyziemną ( graniczną czy tarciową). Warstwa szybko reaguje na zmiany termiczne.

Temperatura może spadać o 1C/100 m w słoneczny dzień i rosnąć o kilka stopni na 100m przy sinym promieniowaniu temperatury w ciepły dzień.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sem IV OP zaliczenie zagadnienia, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem IV (201
zał.4, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem IV (2012-2013), sem IV Mechanika G
sem IV MG podstawowe pojecia, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem IV (2012-20
sem IV MG egz zagadnienia, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem IV (2012-2013)
sem IV MG egz mechanika egz, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem IV (2012-201
sem III GO egz ODPADY KOMUNALNE, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (201
sem III GO egz Osady ściekowe, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (2012-
sem III GO egz ustawa Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 - skrót, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG,
1.13wyklady hydrologia, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (2012-2013),
sem III GO egz KOMPOSTOWANIE, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (2012-2
sem III GO egz Składowanie odpadów, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (
cigi hydra, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (2012-2013), sem III Gosp
Opracowane zagadnienia hydro, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (2012-2
Hydrologia II rok, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (2012-2013), sem I
sem III GO egz Spalanie, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (2012-2013),
hydro, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (2012-2013), sem III Gospodark
Hydrologia.1, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem III (2012-2013), sem III Go

więcej podobnych podstron