Wpływ środków masowego przekazu na rozwój zainteresowań młodzieży, pliki zamawiane, edukacja


Wpływ środków masowego przekazu na rozwój zainteresowań młodzieży.

Jedną z charakterystycznych cech współczesnej rzeczywistości jest ogromna ilość funkcjonujących w niej informacji. Informacje te najszybciej docierają do nas przez środki masowego przekazu określone jako urządzenia przekazujące określone treści poprzez kontakty pośrednie; do urządzeń tych zalicza się zwykle radio, film, telewizję i prasę przekazują one różne treści posługując się obrazami, słowami i dźwiękami. Do środków masowego przekazu zalicza się też płyty CD, kasety z nagraniami ( także audiowizualne), plakaty afisze ogłoszeniowe oraz książki.

Każde z tych środków obejmuje zasięgiem swego oddziaływania prawie wszystkich ludzi. Szczególna jest rola tego oddziaływania w odniesieniu do dzieci młodzieży. Ze względu na niezwykle szeroki krąg odbiorców środki masowego przekazu mogą wywierać duży wpływ na kształtowanie postaw, poglądów oraz aspiracji młodzieży przez pokazywanie jej określonych wartości.

Literatura naukowa wielokrotnie podkreśla znaczenie środków masowego przekazu w upowszechnianiu kultury. Dzięki programom telewizyjnym i radiowym młodzież ma możliwość systematycznego kontaktowania się z określonymi treściami kulturowymi.

Problematyka wpływu środków masowego oddziaływania na dzieci i młodzież jest bardzo złożona. Rozróżnia się trzy rodzaje wpływu, jaki środki masowego przekazu wywierają na młodzież.

Wpływ bezpośredni, natychmiastowy - to bezpośrednie działanie emocjonalne oraz intelektualne opracowanie obejrzanych treści.

Wpływ kumultatywny - działa na zasadzie sumowania się, kumulowania kilku małych bodźców, które w efekcie powodują w psychice odbiorcy wyraźne zmiany.

Wpływ podświadomy - początkowo odrzucane emocje pozostawiają ślady w podświadomości.

Szczególnie podatna na wpływ środków masowego przekazu jest młodzież, która często utożsamia się z postaciami szczególnie sugestywnymi. W związku z tym niektóre programy telewizyjne i filmy bywają krytykowane ze względu na negatywny wpływ na psychikę młodego człowieka. Stawia się zarzuty, że radio i telewizja wytwarzają u swoich odbiorców nawyk bierności umysłowej. Badania polskich pedagogów dowodzą jednak o pozytywnym oddziaływaniu TV na młodzież. Zakres wiadomości ogólnych u dzieci pozwoliły stwierdzić, że jest on większy u dzieci oglądających telewizję. Dziecko żyjące w kontakcie ze środkami masowego oddziaływania otrzymuje znacznie więcej bodźców rozwijających umysł niż jego rodzice w dzieciństwie.

Radio i telewizja odgrywają pożyteczną rolę o ile są odpowiednio wykorzystane. Selektywne korzystanie z radia i telewizji może być cennym źródłem wiedzy oraz motywacją do rozwijania zainteresowań.

Obecnie istnieje wiele programów edukacyjnych, które mają na celu upoglądowienia treści programowych szkoły, pomagają przy wyborze szkół wyższych i zawodów, rozwijają zainteresowania biologiczne, informatyczne, historyczne itp. Ogromne ilości napływających korespondencji do redakcji świadczą o popularności i przydatności programów rozrywkowych i popularno-naukowych. Organizowane przez środki masowego przekazu konkursy, listy przebojów, krzyżówki, itp. skłaniają młodzież do aktywnego poszerzania wiedzy oraz podsuwają nowe przedmioty zainteresowań.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci i młodziezy, przedszkolna i wczesnoszkolna
WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
Wpływ środków masowego przekazu na rozwój psychiczny dziec ii młodzieży, z myślą o marcie
Wpływ środków masowego przekazu na wych i opiekę nad dzieckiem 13- 14 letnim., Problemy i zagadnieni
Wpływ sportu na rozwój fizyczny i umysłowy, pliki zamawiane, edukacja
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny, pliki zamawiane, edukacja
Zadania na kolokwium 2008 analiza, pliki zamawiane, edukacja
Material obowiazujacy na egzaminie -dzialania tworcze, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2000, pliki zamawiane, edukacja
Mam pomysł na swoją torbę ekologiczną, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2001, pliki zamawiane, edukacja
Scenariusz na Światowy Dzień Ziemi, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2002, pliki zamawiane, edukacja
do zaliczenia na cwiczenia z prawa karnego, pliki zamawiane, edukacja
58 - 40 POMYSŁÓW NA ZARABIANIE(bitnova.info), pliki zamawiane, edukacja
Zagadnienia na egzamin z samorządu terytorialnego, pliki zamawiane, edukacja

więcej podobnych podstron