PATOLOGIE wyklady i cwiczenia 2009 zaoczne 20h, wyklady, patologie spoleczne wyklady


Patologie społeczne

(sylabus - studia zaoczne)

Prowadzący wykład (20 godzin): prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko,

Prowadzący ćwiczenia: mgr Jarosław Korczak

WYKŁADY

Cele wykładu:

Wprowadzenie w istotę oraz socjologiczne i pedagogiczne rozumienie zjawisk patologii społecznej, a także postrzegania ich w perspektywie holistycznej. Przedstawienie patologii społecznej jako konsekwencji zaburzeń rozwoju społeczno-ekonomicznego, narastania dysproporcji, jak ich uwarunkowań kulturowych. Omówienie wybranych zjawisk patologii społecznej, silnie rozwijających się w polskim społeczeństwie oraz interakcji pomiędzy poszczególnymi przejawami patologii społecznej. W każdym z wykładów przeprowadzony zostanie opis zjawiska i jego analiza z perspektywy społecznej, prawnej, etyczno-moralnej i zdrowotnej. Wykład ma ukształtować w studentach umiejętność samodzielnego analizowania zjawisk patologii i dewiacji społecznej oraz studiowania literatury tematu.

Wykład I

Zajęcia wprowadzające - Istota i charakter patologii społecznej - 2 godziny

1. Wprowadzenie do przedmiotu, wymogi dla studentów, tryb i zasady zaliczenia/ i egzaminu. Wiodąc literatura tematu.

2. Patologie społeczne jako przedmiot badań i analiz w naukach społecznych. Patologia i dewiacja, norma i patologia - wokół terminów pojęciowych.

3. Etiologia zjawisk patologii społecznej

4. Współczesne przejawy patologii społecznej i dewiacji

5. Nierówności społeczno-ekonomiczne a rozwój patologii społecznej - człowiek w przestrzeni peryferii i półperyferii

Wykład II

Człowiek w świecie zła, człowiek wobec zła - 2 godziny

1. Człowiek jako istota społeczna - problemy socjalizacji a rozwój patologii społecznych - nierówności ekonomiczne, nierówności społeczne.

2. Przejawy obecności zła w życiu współczesnego człowieka. Zło jako element życia człowieka.

3. Przyczyny i źródła zła.

4. Wolność i obowiązki. Wolność i odpowiedzialność.

5. Patologie i dewiacje społeczne - aspekty etyczno-moralne

Wykład III

Historyczne i współczesne teorie patologii i dewiacji społecznej - 2 godziny

 1. Zachowania dewiacyjne w ujęciu E. Durkheima

 2. Teoria anomii R. Mertona

 3. Patologie i dewiacje społeczne w ujęciu A. Giddensa

 4. Stygmatyzacja i etykietyzacja wg Goffmana i Beckera

 5. Inne teorie rozwoju patologii (dewiacji) społecznej

 6. Wkład nauki polskiej w wyjaśnienie istoty patologii społecznej.

Wykład IV

Narkomania jako problem prawny, społeczny, zdrowotny i moralny - 2 godziny

1. Historyczne źródła narkomanii.

2. Skala i charakter zjawiska narkomania na świecie i w Polsce.

3. Przestępczość narkotykowa w Polsce.

4. Prawne, społeczne, zdrowotne aspekty narkomanii.

5. Niektóre problemy zapobiegania narkomanii w środowisku szkolnym i studenckim.

6. Wpływ narkotyków na zachowania i zdrowie człowieka.

7. Narkomania - perspektywa antropologiczno-etyczna. „Wolność” narkomana, dealer - człowiek zniewolony.

Wykład V

Sekty i destrukcyjne kulty - 2 godziny

1. Historyczne źródła sekt i destrukcyjnych kultów

2. Próba typologii

3. Mechanizmy działania sekt

4. Niebezpieczeństwa społeczne, moralne i zdrowotne

Wykład VI

Korupcja - patologia życia publicznego - 2 godziny

1. U źródeł i przyczyn korupcji.

2. Mechanizmy korupcyjne w Polsce.

3. Prawne aspekty korupcji i jej zapobiegania.

4. Korupcja jako czynnik niszczenia państwa i człowieka.

5. Przeciwdziałanie korupcji - wyzwanie dla norm demokratycznego państwa.

Wykład VII

Niekontrolowany seks, pornografia i prostytucja (marginalizacja i naznaczenie) - 2 godziny

1. Seksualność - między normą a dewiacją i patologią.

2. Prostytucja i jej związki z innymi przejawami patologii społecznej.

3. Skala i charakter zjawiska prostytucji nieletnich i młodzieży na Mazowszu

4. Prawne aspekty prostytucji

5. Zagrożenia zdrowotne. Prostytucja a AIDS

6. Człowiek jako towar - etyczno-moralne aspekty prostytucji.

Wykład VIII

Infoholizm - dziecko w niekontrolowanej cyberprzestrzeni - 2 godziny

 1. Cyberprzestrzeń - próba charakterystyki

 2. Mechanizm powstawania uzależnienia w cyberprzestrzeni

 3. Agresja i przemoc jako nieodłączny element gier komputerowych i sieciowych

 4. Zdrowotne aspekty uzależnień infholicznych

 5. Dziecko w cyberprzestrzeni - konkluzje pedagogiczne

Wykład IX

Dzicy z naszej ulicy - człowiek w świecie współczesnych subkultur młodzieżowych - 2 godziny

1. Między nadzieją a destrukcją - subkultury jako składowa procesu zmian społeczno-kulturowych. Aktywność subkulturowa jako przejaw buntu przeciwko rzeczywistości.

2. Od hippisów do hip-hop. Charakterystyka współczesnych subkultur młodzieżowych. Nowe zjawiska subkulturowe.

3. U źródeł młodzieżowej agresji. Agresja i przemoc w środowisku młodzieży.

4. Ludzie zmarginalizowani - od „menela” do współczesnego pustelnika.

Wykład X

Favele - nowe zjawisko, nowy problem pedagogiczny - 2 godziny

 1. Favelizacja wielkich miast - od Rido de Janeiro do Moskwy i Pekinu

 2. Marginalizacja i wykluczenie jako problem społeczno-ekonomicznych

 3. Favele a rozwój patologii społecznych

Egzamin końcowy - 2 godziny

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Terminy - zjawiska do wyboru: handel ludźmi, prostytucja, współczesne niewolnictwo, wyzysk w pracy, wykorzystywanie dzieci w pracy, pornografia, bigoreksja, anoreksja i bulimia, tanoreksja, hazard, shopping, uzależnienie od człowieka, destrukcyjny kult jednostki, rejony produkcji narkotyków na świecie, przestępczość narkotykowa na świecie, subkultury młodzieżowe (jedna do wyboru), homoseksualizm, rozwody, samobójstwa, infoholizm, cybersex, wizualizacja.

Uwaga: jeden temat nie może się powtarzać w grupie.

Literatura obowiązkowa:

 1. R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 197-222, 225-234, 249-251)

 2. A. Giddeens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (227-237, 348-352)

 3. Patologie społeczne, cz. I red. M. Jędrzejko, Wyd. Aspra JR, Warszawa 2006 (rozdział I).

 4. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.

 5. Narkotyki i narkomania, red. W. Bożejewicz, M. Jędrzejko, Pedagogium 2007.

 6. M. Jarosz, Władza, przywileje, korupcja, PWN, Warszawa 2004 (176-198, 199-219)

 7. Wykluczeni, red. M.Jarosz, ISP PAN, Warszawa 2008.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadanie na zaliczenie ćwiczeń 2009 - zaoczne, Elektrotechnika I stopień PWSZ Leszno, SEM IV, urządze
Patologie-zaliczenie-zagadnienia-zaoczne-2015-2016, Patologia Społeczna Wykłady
Patologie spoleczne wyklady, ★ Pedagogika, Notatki
Patologie spoleczne - wyklady, Patologie społeczne (skrzacik 211)
Patologie społeczne wykłady, notatki 2 rok
patologie spoleczne wyklad 7 Dzieci ulicy id 35093
Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA
WYKŁAD 2, Pedagogika, Patologie społeczne
Subkultury(1), wyklady, patologie spoleczne wyklady
Patologie społeczne wykłady
Zagadnienia Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, Patologia Społeczna Wykłady, Podstawy Biologiczn
Patologie spoleczne - wyklady poprawione calosc, Patologie społeczne (skrzacik 211)
TOKSYKOMANIA WYKLAD Zajecka, Patologie społeczne
Współczesne uzależnienia, wyklady, patologie spoleczne wyklady
Wyklad 1, Studia, Przedmioty, Patologia społeczna
subkultury, wyklady, patologie spoleczne wyklady
Patologie społeczne z patologiarodziny (wykłady)
Patologie spoleczne wyklady, ★ Pedagogika, Notatki

więcej podobnych podstron