Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA


Twórcą definicji PATOLOGII SPOŁECZNEJ w Polsce jest profesor Podgórecki, wg niego patologia to: zachowania, typ instytucji, czy sposób funkcjonowania jednostek lub społeczeństw, który pozostaje w nie dającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami akceptowanymi w danym społeczeństwie.

Patologie:

a) indywidualne - samobójstwo, przemoc domowa

b) grupowe - alkoholizm, narkomania

ALKOHOLIZM

Podstawowe pojęcia dotyczące alkoholizmu:

 1. ALKOHOLIZM - trwała niemożność od wstrzymania się od spożywania alkoholu

 2. ALKOHOLIZACJA- fakt częstego sięgania po alkohol niezależnie od motywów, okoliczności. Oceniając poziom alkoholizacji nie chodzi o ilość osób uzależnionych, ważne jest,że często sięgamy po jakiś alkohol.

 3. NIEBEZPIECZNY STAN ALKOHOLICZNY - niebezpieczny stan zdrowia dla osoby nadużywającej alkoholu , jak i osób z nią funkcjonujących.

PRZYCZYNY ALKOHOLIZMU:

 1. służy zabawie, poprawie nastroju

 2. lek na problemy, stresy ,frustracje w życiu osobistym i zawodowym

 3. pomaga się zintegrować z grupą

 4. mamy wrażenie, że czyni nas mądrzejszymi , inteligentniejszymi i odważnymi

 5. pomaga nawiązywać kontakty

 6. w Polsce alkoholem celebruje się narodziny ,aż po zgon i święta itp.

Dzieci widzą to,że w ważnych sytuacjach dorośli spożywają alkohol i przejmują takie wzorce. Z badań wynika ,że pierwszy kieliszek podaje rodzic(ojciec). W Polsce abstynent uważany jest za osobę chorą.

SKUTKI:

 1. kryminogenne - osoby nietrzeźwe częściej niż trzeźwe łamią prawo

 2. wiktyminogenne - osoba nadużywająca alkoholu jest łatwiejszą ofiarą

 3. rodzinne - rozwody, przemoc rodzinna

 4. kulturowe- deformacja więzi, upadek kultury picia

 5. ekonomiczne - państwo ma wpływy do budżetu ze sprzedaży alkoholu, nietrzeźwy pracownik nie jest wydajny i bezpieczny

NASTĘPSTWA:

 1. bóle głowy, wymioty, bóle brzucha

 2. uszkodzenia organów wewnętrznych: wątroby,trzustki, ośrodkowego układu nerwowego

 3. patologiczne stany chorobowe - majaczenie drżenie -chory ma orientację co do osoby i sytuacji rodzinnej, nie ma orientacji co do czasu i miejsca i przestrzeni

 4. omamica (ostra i przewlekła) - stany lękowe, omamy i walka z utajonym wrogiem

 5. paranoja alkoholowa - obłęd zazdrości (zespół Otella) polega na niezachwianym przekonaniu partnera (męża) o niewierności żony. Związane jest to z tym,że pod koniec 3-ej fazy alkoholizmu mężczyzna jest nieapetyczny i żona nie chce z nim współżyć. Wówczas rodzi się przekonanie o niewierności żony,które może skończyć się jej zabiciem.

 6. zespół amnestyczny Korsakova - otępienie intelektualne lukami w pamięci, trudnościami w zapamiętywaniu

FAZY ROZWOJU ALKOHLIZMU:

  1. FAZA WSTĘPNA - picie alkoholu nie prowadzi do rzucającego się w oczy upijania. Chory wprawdzie pije więcej niż wcześniej,ale nie przypisuje potrzeby picia alkoholowi, tylko towarzystwu, z którym pije. Picie w towarzystwie przynosi mu ulgę i ukojenie. Wobec tego częściej towarzystwa,w którym dobrze się czuje. Skoro coraz więcej pije obniża się jego tolerancja organizmu na alkohol. Musi wypić, by czuć się dobrze (mit mocnej głowy)

  2. FAZA OSTRZEGAWCZA - rozpoczyna się nagłą zmianą reagowania na alkohol. Człowiek ,który wypił niewiele alkoholu, wygląda jakby wypił bardzo dużo. Zaczyna zauważać , że pije inaczej ,ale tworzy system alibi. Chory coraz częściej myśli o alkoholu, pojawia się u niego chciwość alkoholu ,pije przed imprezą. Pojawiają się luki w pamięci.

  3. KRYTYCZNA - stanowi początek prawdziwego uzależnienia. Przymus spożywania alkoholu, utrata kontroli nad ilością wypitego alkoholu, chory odrzuca wszelkie argumenty, aby odrzucić alkohol, gromadzi go, boi się,że go zabraknie. Na próby pomocy odpowiada agresją, porzuca pracę ,często zrywa kontakty z otoczeniem, pije-trzeźwieje-pije.

  4. FAZA PRZEWLEKŁA - stanowią ją ciągi pijackie (wielodniowe). Uwidacznia się degradacją moralną,kradnie z domu, pije z towarzystwem , z którym kiedyś by nie wypił, pije to co nie jest alkoholem niekonsupcyjnym. Dochodzi do tego,że ręcę się trzesą,że nie zapali papierosa czy zapnie guzika dla przykładu.

Style spożywania alkoholu:

Związki alkoholizmu z przestępczością:

Najczęstsze przestępstwa pod wpływem alkoholu w Polsce to przest. przeciwko zdrowiu i życiu:

Dodatkowo:

Granice stanów związanych w ruchu drogowym:

0 ‰ - 0,2 ‰ - obojętny stan dla prawa

0,21‰ - 0,5‰ - stan po spożyciu alkoholu

od 0,51‰ - stan nietrzeźwy

W Polsce podejmowano próby reglamentacji dostępu do alkoholu: system kartek na alkohol, sprzedaż alkoholu od godziny 13, zakaz sprzedaży w święta i dni poprzedzające święta(od godz. 15 dnia poprzedzającego do godz. popołudniowych po dniu świątecznym), obowiązywał m.in.: 1 maja,22 lipca i przy okazji wyborów.

Współczesne zakazy:

-zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym

-zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

-wojewoda wydaje czasowe i miejscowe ograniczenia sprzedaży alkoholu

Teorie genetyczne:

-alkoholizmu nie dziedziczy się, ale dzieci zrodzone z rodziców-alkoholików są bardziej skłonne do takiego uzależnienia, bo są słabsze pod względem rozwojowym.

 1. teoria uczenia się - badania pokazują, że spożywania alkoholu można się nauczyć , gdyż traktuje się go jak wyuczoną reakcję na nieprzyjemne stany organizmu (frustracje, lęki)

 2. teoria typów osobowości - tylko określone typy są bardziej podatne na uzależnienia np. jednostki samouwłaczające, mocno wrażliwe ,z niską samooceną, z problemami sfery seksualnej

ZAŁOŻENIA USTAWY PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI:

Ustawa zakłada przede wszystkim rozwiązywanie problemów w zakresie profilaktyki szeroko pojętych problemów dotyczących leczenia ,przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z tym nakłada szereg obowiązków na wiele organów państwowych w tym zakresie.

Ustawa określa też wartość procentową prawa akcyzowego ze sprzedaży alkoholu przeznaczoną na realizację narodowego problemu profilaktyki i rozwiązywania problemu alkoholowego. Ustawa określa, że jest to 1% . Ustawa reguluje też problem reklamy alkoholu. Obecne prawo zabrania reklamy alkoholu związanej z atrakcyjnością seksualną ,relaksem i wypoczynkiem, sprawnością fizyczną, nauką pracą i sukcesami, zdrowiem lub sukcesem życiowym. Zakazuje się reklamy piwa pomiędzy 6 a 20 z wyjątkiem imprez sportowych, sponsora. Na billboardach ok. 20% powierzchni ma informować o szkodliwości spożywania alkoholu. Ustawa reguluje też sposób wprowadzania do obrotu alkoholi różnoprocentowych. Na każdy rodzaj alkoholu należy uzyskać zezwolenie na wprowadzenie alkoholu do obrotu.

NARKOMANIA

Podstawowe pojęcia związane z narkomanią:

Narkomania - stałe lub okresowe zażywanie środków odurzających lub substancji psychotropowych oddziaływujących na środkowy układ nerwowy powodujących lub mogących powodować uzależnienia.

Środek odurzający - środek pochodzenia biologicznego i naturalnego,chemicznego (syntetycznego) oddziaływujący na ośrodkowy układ nerwowy. Wykaz tych środków stanowi załącznik n1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku.

Środek zastępczy - nie jest to typowy narkotyk,ale środek bardzo silnie nawoniony, pachnący , często szeroko dostępny w sklepach: kleje,spreje,lakiery,farby.

Prekursor - jest to substancja ,półprodukt do produkcji narkotyków. Mak dla heroiny,kompot, benzynometakaroten dla amfetaminy.

HISTORIA POLSKIEJ NARKOMANII:

Pierwsze informacje na temat zażywania narkotyków pojawiły się w okresie międzywojennym. Przed Ii wojną światową zarejestrowano 13 osób leczonych w szpitalach psychiatrycznych z powodu chorób powstałych na tle zażywania narkotyków. Przed II wojną narkotyki nie były problemem ani zjawiskiem w społeczeństwie. W połowie lat 60. po raz pierwszy w Polsce zaczęto spostrzegać częstsze stosowanie środków odurzających oraz zastępczych. Najczęściej dostępnym środkiem była morfina,a to głównie w środowisku medycznym, lekarskim, farmaceutycznym. Jeśli chodzi o środki zażywano różne leki lub mieszanki. W związku z tym często fałszowano recepty, włamywano do aptek i szpitali. Dlatego od lat 60. pojawiły się kraty, sejfy ,a lekarze wypisują recepty na środki psychotropowe musieli to czynić na tzw. zielonych receptach, które były drukami silnego zareagowania. Zażywanie narkotyków związane były z ideami hippisowskimi, które przyszły z zachodu/ Rewolucją w polskiej narkomanii okazał się wynalazek w postaci tzw. kompotu polskiej lub gdańskiej heroiny. Są spory co do wynalazku ,czy to rok 1976 czy 1978(w związku z domniemanymi dwoma ojcami). Od tej pory do końca lat 80tych środek ten stał się głównym środkiem służącym polskim narkomanom. W następnych latach władza wiedziała, że problem zażywania narkotyków w Polsce rozwija się, w związku z tym w 1981 podjęto prace nad uchwaleniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Od początku nie była ona dostosowana do polskich warunków . Od 1989 roku ,czyli od czasu otwarcia granic w Polsce istnieją następujące tendencje:

 1. obniża się wiek osób zażywających narkotyki

 2. na rynku narkotykowym dostępne są takie same narkotyki jak na całym świecie

 3. najpopularniejsze są: heroina,haszysz,amfetamina,kokaina,LSD,fantasy

Na rynku wykształciły się 3 odrębne grupy. Konsumenci,producenci i handlarze. Rozwija się ona w różnych grupach społecznych: biznesmeni,żołnierze,studenci. Są dostępne w miastach dużych i małych. Reakcja na przemiany to uchwalenie w 1997 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przyczyny rozwoju narkomanii w Polsce:

 1. przyczyny tkwiące w środowisku rodzinnym i nieporozumienia rodzin, konflikty, niewłaściwe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, brak komunikacji z dziećmi

 2. tkwiące w środowisku szkolnym (problemy z nauką, niewłaściwe relacje z nauczycielami, konflikty z uczniami)

 3. przyczyny tkwiące w środowisku rówieśniczym (moda,ciekawość,nuda,chęć zaimponowania innym)

 4. przyczyny tkwiące w środowisku społecznym(niewiedza na temat skutków zażywania narkotyków, przypadkowy kontakt)

 5. przyczyny tkwiące w sferze funkcjonowania osobowości (problemy egzystencjonalne, potrzeba akceptacji, poprawy nastroju)

Charakterystyka wybranych środków odurzających:

AMFETAMINA - jest to środek pobudzający, zażycie jego powoduje stan uniesienia, podnieca, działa od 4 do 6 godzin, człowiek ma poczucie mocy, ale jest bardzo rozmowny, ruchliwy , nadmiernie pobudliwy, co powoduje, że jest eliminowany z grupy. Ułatwia koncentrację człowieka i ten stan może trwać 4 godziny.

Negatywne skutki: zakażenie żył, zapalenia żył , dolegliwości nerek, wątroby, obniżenie sprawności intelektualnej.

LSD - bardzo silny środek halucynogenny . Odlot trwa od 5 do 8 godzin, charakteryzuje się występowaniem świetlistych wizji, polegających na widzeniu kolorów i słyszenia dźwięków. Ma się zaburzenia ostrości, widzenia, czasu i przestrzeni. Skutki flash back - syndrom echa polega na pojawieniu się negatywnych skutków po pewnym czasie w postaci stanów psychotycznych, agresji, drgawek. Może pojawić się do pół roku od zażycia środka, ale nie ma pewności czy nie trwa dłużej.

KOKAINA - środek bardzo silnie pobudzający. Przed II wojną światową była dodawana do leków antygrypowych, bo poprawia nastrój. Jest to środek ,który daje nastrój euforii i przedłuża funkcjonowanie. Euforia może przemienić się w drgawki. Kokainę jest bardzo łatwo przedawkować. Śmiertelna dawka to 0,2 do 0,5 grama. Skutki zażywania: zniszczenie membran nosowych, depresje.

HISTORIA MONARU:

Twórcą ośrodka leczenia osób uzależnionych był Marek Kotański -terapeuta,psycholog, który rozpoczął swoją praktykę w latach 70-tych.,aż do swojej śmierci w 2002 roku. Stworzył 25 takich ośrodków. Rządzą się swoim prawami. Po pierwsze leczenie i pobyt w środku trwa 2 lata. Do ośrodka przyjmowani są ludzie do 35 roku życia, przyjmowani są tylko raz, więc jeśli złamią abstynencję usuwani są z ośrodka bez prawa do powrotu. W ośrodku terapeutami są byłe osoby uzależnione, pracują ta, też dyplomowani terapeuci. Właśnie z tego powodu zarzuca się Monarowi brak profesjonalizmu. W ośrodku panuje duża dyscyplina , której wszyscy są w stanie się dostosować. W ośrodkach tych uzależniony przechodzi przez 3 etapy:

  1. NOWICJUSZ - osoba uzależniona ,która jest po detoxynacji, pracuje ona codziennie do godziny 17 , głównie w gospodarstwach, ogrodach ,a także sprzątają do późna w ośrodku. Życiem ośrodka rządzi tzw. społeczność, w której nowicjusz nie ma żadnego prawa głosu, wręcz przeciwnie na wieczornych spotkaniach wskazuje jak nisko upadł i jak sięgnął dna, by zmotywować go do działania. Nowicjusze pracują w drelichach.

  2. DOMOWNIK - osoba ,która pracuje tylko do 14 , ma prawo głosu w społeczeństwie. W grupie może być specjalistą od zajęć kulturalnych, może opuszczać ośrodek pod opieką opiekuna.

  3. MONAROWIEC - chory, skupia się na sobie, na przygotowanie do wyjścia, może opuszczać sam ośrodek, porządkować swoje sprawy rodzinne i zawodowe, by po upływie 2 lat opuścić ośrodek.

LECZENIE METHODONEM:

Leczenie takie pojawiło się pod koniec lat 80-tych w Wlk. Brytanii . W Polsce oficjalnie zostało prawie zarejestrowane w 1997 roku. Polega ono na podawaniu osobie uzależnionej dawki methadonu (jest to przeciwbólowy środek narkotyczny, dość silny, którego dawkę za każdym razem się zmniejsza, ma to spowodować mniejsze zapotrzebowanie osoby na narkotyk.

SKUTKI NARKOMANII:

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII:

  1. uświadamianie społeczeństwa o negatywnych skutkach osiadania narkotyków

  2. uczenie społeczeństwa radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

  3. ograniczenie dostępu do narkotyków

  4. przekonywanie o skuteczności leczenia

Wszystkie te poczynania leżą w gestii rodziny, mediów, policji, szkoły.

Metody wykrywania środków odurzających:

W Polsce próbowano wdrażać do użytku narkotestery Beckton-Dickinson oraz Merck. Do zatrzymanego przy danej osobie środka lub substancji, policjant dosypywał proszek lub inną substancję. Obie łączyły się i dawały nowy środek o określonym kolorze. Kolor dawał odpowiedź czy to narkotyk i jaki. Wysoka cena spowodowała, że nie weszły do użytku.

Metody laboratoryjne:

-polegają na badaniu w warunkach laboratoryjnych krwi, moczu, włosów, potu ,śliny człowieka

Skomplikowane metody:

 1. chromatografia cienkowarstwowa /gazowa

 2. spektrofotometria

 3. spektrometria mobilności jonowej

Wykorzystują one działanie sprężonych gazów i cieczy

-posługiwanie się psami (nie są one uzależnione, nie faszeruje się ich środkami ,reagują one na zapach narkotyków)

Profilowanie amfetaminy:

Po raz pierwszy dokonano tego w Polsce na początku lat 90-tych. Szwedzi za darmo wyposażyli Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w W-wie i wyszkolili funkcjonariuszy.

Profilowanie polega na badaniu pod względem składu biologicznego, chemicznego zanieczyszczeń w badanej próbie amfetaminy. Na tej podstawie ustala się profil danej próbki. Opisuje się ja dokładnie (gdzie zatrzymano, gdzie wyprodukowano, służy do ścigania producentów i handlarzy).

Przestępczość związana z narkomanią:

- zostały opisane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. Zaliczyć należy do nich: produkcję, handel, przemyt, udzielanie innej osobie, uprawianie maku, kradzież.

Wybrane przestępstwa:

 1. POSIADANIE - w ustawie o zapobieganiu narkomanii z 1985 roku, posiadanie narkotyków nie było zabronione. W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzono generalny zakaz posiadania narkotyków, ale nie karano za posiadanie małych ilości. W 2000 roku bezwzględnie zakazano posiadania jakichkolwiek środków. Obecnie przestępstwo jest to zagrożone do 3 lat,a gdy znacznej ilości do 8 lat.

 2. PRODUKCJA- wytwarzanie środków odurzających, kpw do lat 3. Obecnie w Polsce produkuje się polską heroinę (kompot) , bo jest tania, aczkolwiek nie jest zbyt łatwo dostępna , ponieważ w Polsce jest zakaz uprawy maku wysokomorfinowego. Obecnie można uprawiać mak niskomorfinowy. Produkuje się też amfetaminę, ma to miejsce w wyspecjalizowanych laboratoriach, przy wykorzystaniu wiedzy fachowców (chemików), potrzebne są duże nakłady. Zajmują się tym zorganizowane grupy przestępcze. W latach 90-tych Polska w ilości i jakości zajmowała 1-2 miejsce w Europie. Polacy produkowali dużo i amfetaminę wysokiej czystości (95-100%)

 3. HANDEL - obecnie zagrożone jest karą pozb. wolności od 6 m-cy do lat 8. W Polsce handluje się marihuaną, haszyszem, amfetaminą i jej pochodnymi.

 4. PRZEMYT (wwóz/wywóz/przywóz) - zagrożone k.p.w do lat 5. Najczęściej przemyca się narkotyki na osobie w naturalnych zagłębieniach ciała. Są połykane w opakowaniu, w małych porcjach ,w prezerwatywie. Szacuje się ,że żołądek zdrowego człowieka może przyjąć do 2 kg narkotyków. Na granicach u celników podejrzenie budzi posiadanie przez podróżników środków wypróżnieniowych. Przemyca się także w sztucznych kokach , ciążach, wózkach inwalidzkich. Najczęściej przemyca się drogą lądową. Rzadziej lotniczą. Są to bardzo dochodowe przestępstwa.

Założenia ustawy antynarkotykowej:

-dbałość o rozwój profilaktyki narkomanii

-nałożenie na organy szeregu obowiązków

-stworzenie krajowego programu przeciwdziałania narkomanii na określone lata

-określenie warunków leczenia przymusowego narkomanów np. podczas warunkowych zawieszeń

-zwalczanie przestępstw związanych z narkomanią

POLITYKA HOLANDII I USA:


Holandia to kraj, w którym narkomanię ,traktuje się jak chorobę, a narkomana jak chorego. Dlatego stosowanie represji za to nie jest częste. W Holandii dosyć surowo ściga się przestępstwa związane z twardymi narkotykami, grożą surowe kary, jednakże niskie kary/bezkarność za przestępstwa z miękkimi narkotykami. Dlatego mogą istnieć coffee shopy, obecnie dopuszcza się posiadanie do 0,5 grama środków twardych. W ostatnich latach Holendrzy zaostrzają politykę wobec narkotyków, bo okazało się ,że z powodu zażywania marihuany/haszyszu choruje na nowotwory płuc/mózgu.

USA od zawsze , od 40 paru lat, prowadziło restrykcyjną politykę wobec narkomanów i narkotyków. Już w latach 60-tych promowano hasła typu: szkoły wolne od narkotyków, miejsca pracy wolne od narkotyków. Prawo każdego stanu jest bardzo surowe wobec posiadania. Szczególnie administracja Clintona wydawała na przeciwdziałanie narkomanii i przestępczości narkotykowej. Niestety nie zmniejszyło to rozmiaru tych zjawisk.

POJĘCIE PROSTYTUCJI:

Prostytucja polega na sprzedawaniu własnego ciała, odbywając stosunki seksualne za zapłatą. W zasadzie bez wyboru partnera, bez zaangażowania emocjonalnego. Wielu badaczy uważa, że jest to zachowanie niejednorazowe.

Formy prostytucji:

   1. MĘSKA - jest tak samo stara jak Prost. damska. OD wieków na dworach cesarskich , królewskich byli chłopcy do seksu. Zjawisko rozwijało się choć było ukrywane np. cesarz Sewerus chcąc zlikwidować prostytucję wsadził wszystkie męskie dziwki na statek i kazał zatopić. Zjawisko nie udało się zlikwidować mimo tak restrykcyjnych poczynań. W ostatnich latach rozwija się, jeszcze bardziej jednakże traktowane jest nieco inaczej, gorzej niż z prostytucją kobiecą. Społeczeństwo nie rozumie zjawiska. sami mężczyźni uważają ,że to niehonorowe uprawiać takie stosunki, nie poznane są przyczyny zjawiska.

   2. DZIECIĘCA - najbardziej dramatyczna forma prostytucji dotycząca dzieci z krajow azjatyckich,afrykańskich, południowoamerykańskich. Jej rozwój związany jest z innym podejściem do rodziny, do dzieci. Nieraz za niewielkie pieniądze sprzedaje się dzieci do prostytucji. Co najgorsze dzieci dosyć szybko orientują się ,że w tej sferze mogą nieźle i szybko zarobić, mimo, że przeżywają traumy, zakażenia chorobami wenerycznymi nie przejmują się tym.

   3. KOBIECA

Przyczyny rozwoju prostytucji:

 1. czynniki materialne,ekonomiczne -słaba,zła sytuacja finansowa, poprawa swojego bytu, wywodzenie się z rodzin patologicznych, pochodzenie z małych środowisk, duża anonimowość w mieście.

 2. czynniki biologiczno-psychologiczne - silny temperament, oziębłość seksualna, potrzeba przygód, odmian w życiu seksualnym, upodobanie do zbytku

Cezary Lonbrozo wymyślił teorię wrodzonej prostytucji ,wg której niektóre kobiety od urodzenia miały predyspozycję do tego by być prostytutką.

CECHY:

    1. MORALNE - brak uczuć typowych dla środowiska , moralne zobojętnienie, łakomstwo, chęć strojenia , próżność, pijaństwo, niechęć do pracy, zakłamanie, odczuwanie radości czynienia zła

    2. ANOMALIE zębów, rozdwojenia , nienormalność owłosienia, asymetria twarzy,mono,monogamiczność związków małżeńskich

Teoria ta uważana jest za nienaukową.

Związki prostytucji z przestępczością:

Prostytucja nie jest przestępstwem w Polsce, jest patologią ,z którą przestępczość wykazuje pewne relacje. Trzy przestępstwa „Żerujące” na prostytucji:

 1. SUTENERSTWO - polega na czerpaniu korzyści z uprawiania przez inną osobę prostytucji, zagrożone k.p.w. do lat 3

 2. STRĘCZYCIELSTWO - nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych ,zagrożone k.p.w. do lat 3

 3. KUPIERTSWO - ułatwianie innej osobie uprawiania prostytucji, zagrożone k.p.w do lat 3

Inne przestępstwa to: zmuszanie do prostytucji, zwabianie lub uprowadzanie innej osoby w celu uprawiania prostytucji, handel ludźmi .

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Patologie spoleczne wyklady, ★ Pedagogika, Notatki
Patologie spoleczne - wyklady, Patologie społeczne (skrzacik 211)
Patologie społeczne wykłady, notatki 2 rok
patologie spoleczne wyklad 7 Dzieci ulicy id 35093
PATOLOGIE wyklady i cwiczenia 2009 zaoczne 20h, wyklady, patologie spoleczne wyklady
Subkultury(1), wyklady, patologie spoleczne wyklady
Patologie społeczne wykłady
Zagadnienia Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, Patologia Społeczna Wykłady, Podstawy Biologiczn
Patologie-zaliczenie-zagadnienia-zaoczne-2015-2016, Patologia Społeczna Wykłady
Prawo cywilne ściąga 2, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA, Prawo cywilne
Patologie spoleczne - wyklady poprawione calosc, Patologie społeczne (skrzacik 211)
Współczesne uzależnienia, wyklady, patologie spoleczne wyklady
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych-wykłady, prawo pracy i uuezpieczeń społecznych
subkultury, wyklady, patologie spoleczne wyklady
Patologie spoleczne wyklady, ★ Pedagogika, Notatki
Prawo Rzymskie - skrypt z wykładów, prawo rzymskie
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE

więcej podobnych podstron