Pytania biochemia 2004-2005, Materiały Farmacja II rok


0x08 graphic

Zestaw I.

 1. Trombina. Układ krzepnięcia. Leki wpływające na krzepnięcie.

 2. Prostaglandyny. Rola, funkcja.

 3. Reakcje aminotransferazy alaninowej i jej kofaktorów. Diagnostyka.

 4. HDL.

 5. Inhibicja kompetycyjna.

 6. Zasady elektroforezy i Western Blotu.

 7. Kolagen.

 8. Wymień 2 przekaźniki drugiego rodzaju, funkcje.

 9. Enzymy regulatorowe glukoneogenezy.

 10. t-RNA, enzymy. Modyfikacja posttranskrypcyjna.

 11. Łańcuch oddechowy. ∆G do obliczenia.

 12. Cykl mocznikowy. Synteza karbomoilofosforanu. Znaczenie w metabolizmie. Znaczenie hiperamonemii.

Zestaw J.

 1. Bilirubina wolna i sprzężona, gdzie powstaje. Znaczenie diagnostyczne bilirubiny.

 2. Hamowanie niekompetycyjne, wykres, na podstawie wykresu wytłumaczyć wpływ inhibitora na Km, i enzym.

 3. Krzywa utlenowania Hb, wpływ PBG.

 4. Proteinogram, znaczenie diagnostyczne białek osocza.

 5. Efektory pośrednie, opisać 2 przykłady.

 6. Główny enzym w syntezie kwasów tłuszczowych.

 7. Przejście galaktozy w glukozę, reakcja z UDP-glukoronazą. Galaktozemia, przyczyny.

 8. LDH, reakcja pod wpływem LDH. Izoformy LDH, znaczenie diagnostyczne.

 9. Aminokwasy biogenne, przykłady, rola.

 10. Synteza DNA, główny enzym, rola prymazy.

 11. Fibrynoliza, rola plazminogenu, aktywatory fibrynolizy.

 12. Efekt energetyczny Cyklu Krebsa.

Zestaw K.

 1. Białka magazynujące i transportujące żelazo.

 2. Białko G- rola, rola w przekazywaniu sygnałów.

 3. Omów dwa receptory błonowe.

 4. Szlak pentozowy. II etap (transaldolazy, transketolazy)

 5. Enzym (i jego modyfikacje (?)) regulujący przejście fruktozo - 6 - fosforan -> fruktozo-1,6-bifosforan

 6. Obliczyć efekt energetyczny β-oksydacji tłuszczu.

 7. Fosforan pirydoksalu - budowa, rola biologiczna.

 8. Heparyna w fibrynolizie.

 9. Cerebrozyd- budowa cząsteczki..

 10. Metody oznaczania białek Lowry'ego i spektrofotometryczna.

 11. Co to są związki ketonowe i jak powstają.

 12. Etapy powstawania mRNA u Eucaryota.

Zestaw L.

 1. Generacja NADPH w szlaku pentozowym, znaczenie w metabolizmie.

 2. Biotyna - budowa, rola biologiczna..

 3. Sfingomielina - budowa cząsteczki.

 4. Kalmodulina - budowa, znaczenie w przekazywaniu sygnałów.

 5. Mechanizm pompy sodowo-potasowej.

 6. Białko C, białko S, trombomodulina w fibrynolizie.

 7. Sykcynylo-CoA -> Bursztynylo-CoA, gdzie zachodzi ta reakcja, enzym regulujący, znaczenie reakcji.

 8. Reakcja syntezy kw. gamma-aminolewulinowy, enzym regulujący, gdzie zachodzi.

 9. Reakcja deaminacji oksydacyjnej glutaminianu.

 10. Omów białka osocza o znaczeniu diagnostycznym.

 11. Glikolizacja białek - mechanizm i znaczenie.

 12. Obliczyć efekt energetyczny β-oksydacji kwasu masłowego (cykl Krebsa, β-oksydacja, łańcuch oddechowy)

Zestaw M.

 1. „Fosforylacja oksydacyjna”- co to jest, gdzie występuje, napisz reakcję.

 2. Szczawiooctan, jako metabolit węzłowy, wymienić wszystkie reakcje, jedną napisać.

 3. Ketogeneza- rola w metabolizmie węglowodanów, co powoduje zaburzenie ektogenezy.

 4. Fibrynogen, budowa. Rola trombiny i czynnika XIII.

 5. Efektory pośrednie, opisać 2 przykłady.

 6. Na jakiej zasadzie następuje usuwanie jonu amoniowego (0x01 graphic
  ) z organizmu.

 7. Napisz reakcję, którą katalizuje dehydrogenaza jabłczanowa.

 8. NADP+, budowa, stosunek NADP+ /NADPH w organizmie, w jakich reakcjach uczestniczy, napisz jedną z nich.

 9. Lipoproteidy osocza LDL, opisać jaką funkcję spełniają w organizmie, budowa, gdzie występują.

Zestaw N.

 1. „Fosforylacja substratowa”- co to jest, gdzie występuje, napisz reakcje.

 2. Lipoproteidy osocza.

 3. Galaktozemia (przejście galaktozy w glukozę do napisania, był podany enzym katalizujący).

 4. Cykl mocznikowy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opracowanie pytań na lipidy, materiały ŚUM, II rok, Biochemia, LIPIDY
pytania na kolokwium, Technologia Żywnośći UR, II rok, biochemia, Biochemia (Explano88)
pytania z egzaminu opieka farm, materiały farmacja, materiały V rok, opieka i farmakoterapia, opieka
Aminokwasy, materiały ŚUM, II rok, Biochemia, kolos VII, VIII - krebs, aminokwasy, VIII - Aminokwasy
SPRAWOZDANIE Z farmako, Farmacja, II rok farmacji, I semstr, fizyczna, Fizyczna, Sprawozdania z fizy
pediatria pytania koło, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, II rok, Pediatria i pielęgniarstwo pediatry
sprawko z ćwiczenia 11, Farmacja, II rok farmacji, I semstr, fizyczna, Fizyczna, Sprawozdania z fizy
Resuscytacja+2005, studia -farmacja gumed, rok IV, I pomoc
Napiecie powierzchniowe, Farmacja, II rok farmacji, I semstr, fizyczna, Fizyczna, Sprawozdania z fiz
BETON pytania do egzaminu1, Politechnika Krakowska BUDOWNICTWO, II ROK, Technologia Betonu (Rawicki)
ekonomika, Materiały studia, II rok, 1s, ekonomika przedsiębiorstw żywności
janka, Farmacja, II rok farmacji, I semstr, fizyczna, Fizyczna, Sprawozdania z fizycznej 1, Sprawozd
Wspolczynnik podzialu, Farmacja, II rok farmacji, I semstr, fizyczna, Fizyczna, Sprawozdania z fizyc
Farmacja II rok

więcej podobnych podstron