Test egzaminacyjny z medycyny ratunkowej dla studentów III roku ratownictwa medycznego, 2431, Prace, kosmetologia fizykoterapia ratownictwo


Test egzaminacyjny z medycyny ratunkowej dla studentów III roku ratownictwa medycznego

I termin poprawkowy20 czerwca 2006 r.

1. U pacjenta w hipotermii:

 1. wydłuż czas oceny tętna i oznak życia do 1 minuty

 2. prowadź hyperwentylację workiem AMBU

 3. ogrzewaj pasywnie i aktywnie pacjenta w tempie 1 0C /godzinę

 4. podawanie standardowych dawek leków zacznij od momentu ogrzania pacjenta do temperatury 30 0 C

2. W ostrym napadzie astmy postępowaniem pierwszego rzutu jest:

 1. tlen+ prednizolon doustnie

 2. tlen + salbutamol w nebulizacji

 3. tlen + hydrokortyzon dożylnie

 4. permisywna hyperkapnia + hydrokortyzon dożylnie

3. Asystolia z załamkami P jest widoczna jako pierwszy rytm po zmonitorowaniu pacjenta w NZK. Powyższa sytuacja jest:

 1. wskazaniem do kardiowersji

 2. wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej

 3. wskazaniem do zwiększenia dożylnej dawki atropiny (co najmniej 3-krotnie)

 4. wskazaniem do odstąpienia od resuscytacji, gdyż jest to rytm agonalny

4. Aby zakwalifikować poszkodowanego do kategorii „Ładuj i jedź”, podczas oceny wstępnej należy stwierdzić:

 1. zaburzenia świadomości

 2. zaburzenia oddychania

 3. zaburzenia krążenia (wstrząs lub krwawienie niemożliwe do opanowania)

 4. wszystkie powyższe

5. Prawostronna odma prężna stwierdzona podczas badania szczegółowego u pacjenta z trudnościami w wentylacji workiem AMBU, saturacją 60% przy 15l przepływu 100% tlenu, bradykardią 35/min, charakteryzuje się poniższym:

 1. prawa strona klatki piersiowej zapadnięta, tchawica przesunięta na stronę prawą

 2. prawa strona klatki piersiowej uniesiona, tchawica przesunięta w stronę prawą

 3. prawa strona klatki piersiowej zapadnięta, tchawica przesunięta w stronę lewą

 4. prawa strona klatki piersiowej uniesiona, tchawica przesunięta w stronę lewą

6. Wskaż prawidłową sekwencję badania poszkodowanego w BTLS:

 1. ocena tętna na tętnicy szyjnej, ocena drożności dróg oddechowych, ocena oddychania

 2. ocena tętna jednocześnie na tętnicy szyjnej i promieniowej, ocena oddychania, ocena przytomności

 3. ocena przytomności, uzyskanie drożności dróg oddechowych, ocena oddychania,

 4. ocena przytomności, ocena oddychania, uzyskanie drożności dróg oddechowych

7. Prawidłowy zakres wartości parametrów życiowych u dziecka 3-letniego to:

 1. częstość oddechów 20-30/min; tętno 100-110/ min; skurczowe ciśnienie krwi 80-95 mmHg

 2. częstość oddechów 30-50/min; tętno 100-110/ min; skurczowe ciśnienie krwi 80-95 mmHg

 3. częstość oddechów 20-30/min; tętno 120-160/ min; skurczowe ciśnienie krwi 80-95 mmHg

 4. częstość oddechów 10-16/min; tętno 60-80/ min; skurczowe ciśnienie krwi 100-120 mmHg

8. Które z poniższych objawów mogą świadczyć o oparzeniu dróg oddechowych u poszkodowanego wyciągniętego z płonącego domu:

 1. sadza w ustach,

 2. stridor,

 3. wypalone włosy w przewodach nosowych,

 4. chrypka,

 5. wszystkie wymienione;

9. Poniżej wymieniono substancje i ich specyficzne odtrutki z wyjątkiem:

 1. morfina/nalokson,

 2. salicylany/ wodorowęglan sodu,

 3. beta-blokery/glukagon,

 4. lit/ węgiel aktywowany,

 5. żelazo/deferoksamina.

10. Biegunka powoduje następujące pierwotne zmiany w równowadze kwasowo- zasadowej:

 1. zasadowicę metaboliczną,

 2. kwasicę metaboliczną,

 3. zasadowicę oddechową,

 4. kwasicę oddechową.

11. U 30-letniego pacjenta potrąconego przez samochód osobowy stwierdzono niestabilność miednicy, złamanie lewej kości udowej. Stan ogólny stabilny, AVPU=A, tętno 100/min, RR 100/50 mmHg. Twoje postępowanie przeciwbólowe w fazie przedszpitalnej będzie zawierało:

 1. paracetamol w czopkach

 2. trzymanie za rękę i pocieszanie

 3. muzykoterapia

 4. morfina w dawce 1 mg/ kg masy ciała, miareczkowana

 5. morfina w dawce 0,1 mg/ kg masy ciała, miareczkowana

12. Wskazaniem do płukania żołądka u 2-letniego dziecka jest:

 1. połknięcie monety 50 groszy

 2. połknięcie baterii do zegarka

 3. połknięcie płynu do mycia podłóg (np. Ajax, Cilit)

 4. połknięcie 10 tabletek paracetamolu

13. Obrzęk płuc jest najbardziej charakterystycznym objawem klinicznym:

 1. niewydolności lewo-komorowej

 2. niewydolności prawo-komorowej

 3. niedoczynności tarczycy

 4. nadczynności tarczycy

 5. przełomu nadnerczowego

14. Koniec bliższy piszczeli jest:

 1. miejscem pomiaru RR u niemowląt

 2. miejscem dojścia dożylnego u noworodków

 3. miejscem dojścia doszpikowego u dzieci do 5 roku życia

 4. miejscem dojścia doszpikowego niezależnie od wieku pacjenta

15. Do potencjalnie groźnych skutków przedłużającego się unieruchomienia na desce ortopedycznej NIE należy:

 1. ryzyko aspiracji treści pokarmowej

 2. ryzyko pogorszenia się drożności dróg oddechowych

 3. odleżyny

 4. zastój żylny

 5. niestabilność kręgosłupa szyjnego

16. Na czym polega rękoczyn Sellicka?

 1. metoda pozwalająca ratownikowi trzymać maskę na twarzy pacjenta za pomocą obu rąk

 2. system obliczania objętości minutowej

 3. wentylacja przerywana ciśnieniem dodatnim

 4. skierowany ku tyłowi nacisk na chrząstkę pierścieniowatą

17. Wybierz lek, który w małych dawkach może wywołać zgon u dziecka:

 1. propranolol,

 2. kamfora,

 3. teofilina,

 4. klonidyna,

 5. wszystkie powyższe.

18. Połącz zaburzenia w drogach oddechowych z ich kliniczną manifestacją:

1. Świst krtaniowy

A. Niedrożność górnych dróg oddechowych

2. Rzężenia

B. Niedrożność dolnych dróg oddechowych

3. Oddech świszczący

C. Płyn w pęcherzykach płucnych

4. Stridor

D. Choroby tkanki płucnej

I. 1A; II. 4A; III. 2A; IV. 2D; V. 2B

Poprawne odpowiedzi:

 1. I, II, III

 2. I, III, IV

 3. II, IV, V

 4. I, II, IV

 5. wszystkie

19. Ustosunkuj się do poniższych zdań.

 1. Jeśli musimy oddalić się od dziecka z NKZ celem wezwania pomocy, powinniśmy najpierw prowadzić RKO przez ok. minutę.

 2. Najczęstszą przyczyną NZK u dzieci są zaburzenia oddychania.

 1. Oba zdania są nieprawdziwe.

 2. Oba zdania są prawdziwe, a I jest logiczną konsekwencją II.

 3. Oba zdania są prawdziwe, a II jest logiczną konsekwencją I.

 4. Oba zdania są prawdziwe, ale brak pomiędzy nimi związku logicznego.

 5. Zdanie I jest prawdziwe, zdanie II jest nieprawdziwe.

20. Tętno w PBLS:

 1. sprawdza się na tętnicy szyjnej u dzieci powyżej roku.

 2. nie sprawdza się wcale.

 3. sprawdza się na tętnicy ramiennej u niemowląt.

 4. sprawdza się przed rozpoczęciem uciśnięć klatki piersiowej, a następnie co 2 minuty podczas trwania RKO.

 5. Prawidłowe odpowiedzi: a i c.

21. Trójkąt SOS:

 1. określa „wrażenie ogólne”,

 2. określa wstępnie ciężkość urazu lub choroby,

 3. prawidłowo wykonany zwalnia nas z potrzeby dalszej diagnostyki przedszpitalnej,

 4. określa główna kategorię zaburzeń fizjologicznych,

 5. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

22. Karetka pogotowia zastała wezwana do dziecka 2-letniego z napadem drgawek. Podano 5 mg diazepamu we wlewce doodbytniczej. Drgawki ustąpiły. Jednak po podaniu leku ilość oddechów zmalała do 5/min.

 1. Depresja ośrodka oddechowego jest wynikiem błędnego postępowania zespołu karetki.

 2. Dzieciom nie powinno się podawać benzodiazepin ze względu na możliwość wystąpienia depresji ośrodka oddechowego.

 3. Ten pacjent powinien zostać jak najszybciej zaintubowany.

 4. Decyzję co do intubacji podejmuje się oceniając między innymi czas transportu do szpitala.

23. Wybierz twierdzenie prawdziwe:

 1. Ból nie jest szkodliwy dla pacjenta.

 2. Leczenie bólu wolno stosować tylko w sytuacji, kiedy podanie leków nie zamaże pierwotnego obrazu choroby.

 3. Leki przeciwbólowe nie mają działań niepożądanych.

 4. Objawy otrzewnowe są bezwzględnym przeciwwskazaniem do podania opatów.

 5. Podanie Dolarganu w ostrym brzuchu znosi ból, nie znosząc objawów otrzewnowych.

24. U pacjenta urazowego stwierdzasz: otarcie skóry głowy, przyspieszenie oddechów do 25/min, ściszony szmer pęcherzykowy po prawej stronie, widoczne znaczne zniekształcenie prawego podudzia. W pierwszej kolejności:

 1. unieruchomisz złamaną kończynę

 2. założysz dojście dożylne spodziewając się narastającego wstrząsu

 3. odbarczysz prawdopodobną odmę

 4. zaopatrzysz ranę głowy

25. Po rozpoznaniu świeżego zawału mięśnia sercowego:

 1. należy podać pacjentowi 100% tlen,

 2. nitroglicerynę podaje się bez dodatkowych badań na podstawie wywiadu,

 3. morfinę podaje się w dawce maksymalnej 5 mg i.v.,

 4. w przypadku wystąpienia depresji ośrodka oddechowego po podaniu morfiny należy podać Flumazenil,

 5. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

26. Podczas szybkiego badania urazowego wyczuwasz tarcie odłamów kostnych podczas ściskania miednicy („zamykania książki”). Wybierz zdanie fałszywe:

 1. rezygnujesz z drugiej części badania - „otwierania książki”;

 2. podejrzewasz uszkodzenie miednicy;

 3. rezygnujesz prowadzenie dalszych części szybkiego badania urazowego, aby nie powodować dalszych obrażeń;

 4. pacjent powinien się znaleźć na noszach podbierakowych;

 5. nie wolno przetaczać pacjenta na deskę ortopedyczną.

27. Wybierz twierdzenie prawdziwe

 1. Stosowanie opiatów w medycynie ratunkowej jest obarczone dużym ryzykiem depresji ośrodka oddechowego.

 2. Stosowanie opiatów w medycynie ratunkowej jest obarczone dużym ryzykiem uzależnienia pacjenta.

 3. Stosowanie opiatów w medycynie ratunkowej jest błędem.

 4. Stosowanie opiatów w medycynie ratunkowej nie jest obarczone ryzykiem depresji ośrodka oddechowego.

 5. Przed zastosowaniem opiatów powinniśmy przygotować się na wystąpienie depresji ośrodka oddechowego.

28. Podczas szybkiego badania urazowego kończyn nie badamy:

 1. ciśnienia skurczowego mierzonego na kończynach górnych,

 2. bolesności kończyn,

 3. napięcia mięśniowego,

 4. tarcia odłamów,

 5. czucia.

29. Podczas badania klatki piersiowej w szybkim badaniu urazowym na skrót 4xO składają się poniższe elementy poza:

  1. oceń rytm

  2. obejrzyj,

  3. obmacaj,

  4. osłuchaj,

  5. opukaj.

30. U pacjenta po urazie:

 1. zbadanie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi jest priorytetem diagnostycznym, ponieważ pozwala w miarę dokładnnie ocenić utratę krwi;

 2. znaczący spadek ciśnienia skurczowego występuje u dorosłych pacjentów przy utracie 30 - 40 % krwi;

 3. znaczący spadek ciśnienia skurczowego występuje u dorosłych pacjentów przy utracie 10 - 15 % krwi;

 4. pomiar ciśnienia skurczowego wykonuje się przed szybkim badaniem urazowym;

 5. utrzymanie ciśnienia skurczowego na poziomie 120 - 130 mm Hg jest jednym z celów płynoterapii, niezależnie doznanego urazu.

31. Zostałeś wezwany do pacjenta 48-letniego, z bólem zamostkowym i dusznością od godziny, z nieobciążonym wywiadem chorobowym. Pacjent w stanie ogólnym dobrym, RR 130/75, HR 78/min., w EKG brak oznak niedokrwienia.

 1. Można jednoznacznie wykluczyć zawał mięśnia sercowego.

 2. Pacjent powinien dostać podjęzykowo nitroglicerynę.

 3. Nie można jednoznacznie wykluczyć zawału mięśnia sercowego.

 4. Odpowiedzi prawidłowe: b i c.

 5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

32. Po rozpoznaniu zawału serca:

 1. podasz pacjentowi dożylnie morfinę w maksymalnej dawce 5mg;

 2. bez dodatkowych badań podasz pacjentowi nitroglicerynę;

 3. bezpośrednio po podaniu morfiny podasz pacjentowi nalokson, aby zapobiec wystąpieniu depresji ośrodka oddechowego;

 4. bezpośrednio przed podaniem morfiny podasz pacjentowi nalokson, aby zapobiec wystąpieniu depresji ośrodka oddechowego;

 5. przed podaniem morfiny przygotujesz się na ewentualne wystąpienie depresji ośrodka oddechowego.

33. Flumazenil (Anexate) to:

 1. jedna ze specyficznych odtrutek morfiny;

 2. specyficzna odtrutka benzodiazepin;

 3. lek podawany przy każdym polekowym zatrzymaniu oddechu;

 4. lek antyarytmiczny, stosowany w napadowym migotaniu przedsionków;

 5. lek pierwszego rzutu w drgawkach u dzieci.

34. Rytm do defibrylacji:

 1. VT i asystolia

 2. VF i PEA

 3. VF i asystolia z załamkami P

 4. pVT i VF

 5. PEA i asystolia z załamkami P

35. W miejscu wypadku masowego podczas trage'u badasz pacjenta nieprzytomnego. Nie oddycha, nie ma tętna.

 1. Przykładasz łyżki defibrylatora i oceniasz rytm.

 2. Rozpoczynasz RKO.

 3. Podejmujesz próbę reanimacji, trwającą nie dłużej niż 2-3 minuty.

 4. Kwalifikujesz pacjenta do koloru czarnego.

 5. Kwalifikujesz pacjenta do koloru czerwonego.

36. Wybierz twierdzenie fałszywe dotyczące VF:

 1. Jest to najczęstszy mechanizm NZK u dorosłych.

 2. Jest lepiej rokującym rytmem niż PEA.

 3. Leczeniem jest defibrylacja.

 4. RKO może doprowadzić do ROSC u pacjenta z VF.

 5. RKO nie może doprowadzić do ROSC u pacjenta z VF.

40. Dotchawiczo nie można podać:

 1. adrenaliny,

 2. amiodaronu,

 3. atropiny,

 4. wazopresyny,

 5. lignokainy.

41. Wybierz cechy tachykardii zatokowej, które pomagają ją odróżnić od tachykardii nadkomorowej:

 1. dodatnie załamki P przed każdym zespołem QRS;

 2. HR<220 uderzeń na minutę;

 3. HR>220 uderzeń na minutę;

 4. Prawidłowe a i c;

 5. Prawidłowe a i b.

42. Charakterystyczne urazy dla wieku dziecięcego to poniższe, poza:

 1. większą częstością urazów głowy,

 2. częstszymi złamaniami żeber,

 3. częstszymi urazami narządów klatki piersiowej,

 4. częstszymi urazami narządów jamy brzusznej.

43. Wybierz twierdzenie prawdziwe:

 1. Wstrząs do stan, w którym zawsze dochodzi do spadku ciśnienia.

 2. Wstrząs do stan, w którym nigdy nie dochodzi do spadku ciśnienia.

 3. Wstrząs to stan, w którym może dochodzić do spadku ciśnienia.

 4. Spadek ciśnienia o 20% wartości pierwotnej zawsze oznacza wstrząs.

 5. Prawidłowe odpowiedzi to c i d.

44. Zostałeś wezwany do 10 letniego chłopca, który podczas posiłku zadławił się fragmentem pożywienia. Po przybycie na miejsce zastajesz sine, przerażone dziecko, które nie oddycha i nie kaszle. W jamie ustnej nie widzisz żadnych ciał obcych.

 1. Pomimo kolejnych nieudanych prób, starasz się zachęcić dziecko do efektywnego kaszlu.

 2. Wykonujesz naprzemiennie sekwencje uderzeń w okolicę międzyłopatkową i uciśnięć nadbrzusza.

 3. Wykonujesz naprzemiennie sekwencje uderzeń w okolicę międzyłopatkową i uciśnięć klatki piersiowej.

 4. Nie wykonujesz uciśnięć nadbrzusza ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia narządów klatki piersiowej.

 5. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

45. Tętno w PBLS:

 1. sprawdza się na tętnicy szyjnej u dzieci powyżej roku.

 2. nie sprawdza się wcale.

 3. sprawdza się na tętnicy ramiennej u niemowląt.

 4. sprawdza się przed rozpoczęciem uciśnięć klatki piersiowej, a następnie co 2 minuty podczas trwania RKO.

 5. Prawidłowe a i c.

46. NZK rozpoznajesz na podstawie:

 1. Tylko zapisu z łyżek defibrylatora

 2. Tylko zapisu EKG

 3. Zapisu z łyżek i potwierdzenia z EKG

 4. Braku tętna na t. szyjnej u dorosłego lub na t. pachowej u niemowlęcia

 5. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

47. AVPU:

 1. jest skalą służącą do oceny ciężkości urazu w oparciu o kryteria anatomiczne

 2. określa poziom przytomności

 3. ocena P oznacza, że pacjent odczuwa silny ból

 4. ocena P oznacza, że pacjent nie odczuwa silnego bólu

 5. jest skalą równoważną z GCS

48. Podczas spaceru znajdujesz przypadkowo nieprzytomnego człowieka. Po poinformowaniu przez telefon komórkowy Pogotowia Ratunkowego, podejmujesz reanimację. Możesz ją przerwać w następujących sytuacjach:

 1. przyjazd karetki z zespołem reanimacyjnym

 2. sprawdzenie tętna - orientacyjnie co 2 minuty, przerwa maksymalnie do 10 sekund

 3. brak ci siły na dalsze prowadzenie reanimacji

 4. pacjent zaczął samodzielnie oddychać

 5. prawidłowe a,c i d

49. Wybierz twierdzenia fałszywe dotyczące postępowania u pacjenta z ostrym brzuchem:

 1. ze względu na ewentualne opóźnienie diagnostyki nie wolno ci podać opiatów

 2. przy podejrzeniu OZT nie wolno ci podać żadnych opiatów ze względu na ich obkurczające działanie na zwieracz Odiego

 3. podanie petydyny znosi ból i objawy otrzewnowe

 4. podanie petydyny znosi ból

50. Wskazania do defibrylacji:

 1. PEA

 2. HR<60 u niemowląt

 3. Asystolia z załamkami P

 4. Asystolia

 5. Żadne z powyższych

51. Wybierz twierdzenie prawdziwe dotyczące zatrucia alkoholem u dzieci

 1. Jest powikłane hipoglikemią częściej niż u dorosłych.

 2. Jako odtrutkę podaje się węgiel aktywowany.

 3. Jest powikłane hipoglikemią rzadziej niż u dorosłych.

 4. Jako odtrutkę podaje się Flumazenil.

 5. Jako odtrutkę podaje się acetylocysteinę.

52. Drgawki u dzieci:

 1. najczęściej są wywołane hipoglikemią.

 2. najczęściej są drgawkami gorączkowymi.

 3. najczęściej występują u dzieci z rozpoznaną padaczką.

 4. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

53. Trójkąt pediatryczny służy do oceny:

 1. prawidłowego rozwoju dziecka i wydolności układu oddechowego

 2. stanu skóry i wydolności układu oddechowego

 3. tylko stanu świadomości

 4. wydolności układu krążenia i układu oddechowego

54. Nagły ból w klatce piersiowej może być objawem:

 1. zawału serca

 2. ostrego rozwarstwienia aorty

 3. odmy

 4. wszystkich wymienionych

55. Najczęstszymi objawami ostrego rozwarstwienia aorty są:

 1. Nagły ból w klatce piersiowej, najczęściej za mostkiem, zaburzenia czucia lewej dłoni, szmer skurczowy nad sercem

 2. Nagły ból w klatce piersiowej promieniujący do prawej ręki, zaburzenia w oddawaniu stolca, szmer maszynowy nad sercem

 3. Nagły ból w klatce piersiowej, najczęściej w okolicy międzyłopatkowej, zaburzenia neurologiczne, różnica ciśnień na kończynach górnych, szmer rozkurczowy nad sercem

 4. Nagły ból w klatce piersiowej promieniujący do szyi, zasinienie skóry klatki piersiowej, szmer skurczowo-rozkurczowy nad sercem

56. Najczęstszymi objawami ostrego zawału serca są:

 1. Nagły ból w klatce piersiowej, najczęściej w okolicy międzyłopatkowej, zaburzenia neurologiczne, różnica ciśnień na kończynach górnych, szmer rozkurczowy nad sercem

 2. Nagły ból w klatce piersiowej za mostkiem promieniujący do szyi i lewej ręki, duszność, lęk

 3. Nagły ból w klatce piersiowej promieniujący do szyi, zasinienie skóry klatki piersiowej, szmer skurczowo-rozkurczowy nad sercem

 4. Nagły ból w klatce piersiowej promieniujący do prawej ręki, zaburzenia w oddawaniu stolca, szmer maszynowy nad sercem

57. Tamponada jest to:

 1. Skurcz tętnicy wieńcowej prowadzący do niedokrwienia serca

 2. Zator tętnicy płucnej

 3. Ucisk serca wywołany przez płyn, najczęściej krew, gromadzący się w worku osierdziowym

 4. Tętniak aorty wstępującej

58. Zastawka aortalna jest utworzona przez:

 1. jeden płatek

 2. dwa płatki

 3. trzy płatki

 4. cztery płatki

59. Nie powinno się usuwać penetrującego w głąb klatki piersiowej ciała obcego przed dowiezieniem rannego do miejsca gdzie będzie mu mogła być udzielona specjalistyczna pomoc medyczna, ponieważ jego usunięcie może spowodować:

 1. zator powietrzny

 2. odmę prężną

 3. zawał

 4. tamponadę

60.Tępy uraz klatki piersiowej lub gwałtowna deceleracja może spowodować:

 1. stłuczenie serca

 2. pęknięcie ściany aorty na poziomie cieśni

 3. uszkodzenie tętnicy wieńcowej

 4. wszystkie wymienione

61.Odsetek zgonów przedszpitalnych i szpitalnych spowodowanych zawałem serca wynosi w Polsce:

 1. ok. 10%

 2. ok. 30%

 3. ok. 70%

 4. ok. 90%

62. Rany kłute przedniej ściany klatki piersiowej powodują najczęściej uszkodzenie:

 1. prawego przedsionka i/lub prawej komory

 2. lewego przedsionka i/lub i lewej komory

 3. prawego przedsionka i/lub lewej komory

 4. lewego przedsionka i/lub prawej komory

63. Rany kłute tylnej ściany klatki piersiowej powodują najczęściej uszkodzenie:

 1. prawego przedsionka i/lub prawej komory

 2. lewego przedsionka i/lub lewej komory

 3. prawego przedsionka i/lub lewej komory

 4. lewego przedsionka i/lub prawej komory

64. Noworodek donoszony to:

 1. urodzony powyżej 42 tygodnia ciąży

 2. urodzony między 38-42 tygodniem ciąży

 3. urodzony poniżej 37 tygodnia ciąży

 4. urodzony z masą ciała poniżej 2500 g

65. Mówimy, że noworodek urodził się w stanie dobrym, gdy uzyskał w skali Apgar

 1. 0-3 pkt.

 2. 3-5 pkt.

 3. 5-7 pkt.

 4. 8-10 pkt.

66. Po porodzie należy:

 1. udrożnić górne drogi oddechowe noworodka

 2. sprawdzić drożność otworów naturalnych ciała

 3. ocenić stan ogólny dziecka wg skali Apgar

 4. wszystkie odpowiedzi prawidłowe

67. Hipoglikemia u noworodka to poziom glukozy we krwi:

 1. poniżej 40 mg%

 2. powyżej 120 mg%

 3. poniżej 80 mg%

 4. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

68. Przyczyną drgawek u noworodka może być:

 1. hipoglikemia

 2. zaburzenia elektrolitowe

 3. infekcja CUN

 4. wszystkie wymienione

69. Bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji jest:

 1. każdy przypadek nagłego wystąpienia silnego bólu głowy połączonego z nudnościami i wymiotami

 2. uraz głowy z utratą przytomności,

 3. uraz wielonarządowy, wyciek płynu mózgowo - rdzeniowego z nosa lub ucha

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

70. W przypadku krwiaka nadtwardówkowego:

 1. objawy zazwyczaj rozwijają się w ciągu kilku tygodni od urazu

 2. nie dochodzi do zmiany szerokości źrenic

 3. źrenica poszerza się po stronie krwiaka

 4. nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta.

Opiekując się pacjentem ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym należy:

 1. kontrolować podstawowe parametry życiowe tj.: ciśnienie tętnicze, tętno, oddech, temperaturę

 2. obserwować stan świadomości pacjenta

 3. stosować farmakoterapię przeciwobrzękową

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Które z wymienionych pourazowych uszkodzeń wewnątrzczaszkowych może ujawnić się klinicznie dopiero w odległym - nawet kilkuletnim - okresie po urazie głowy:

  1. stłuczenie mózgu;

  2. ostry krwiak nadtwardówkowy;

  3. krwiak śródmózgowy;

  4. przewlekły krwiak podtwardówkowy

Udar krwotoczny częściej występuje u ludzi przyjmujących:

 1. leki obniżające ciśnienie krwi

 2. leki przeciwcukrzycowe

 3. antykoagulanty

 4. leki obniżające poziom lipidów

8Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
testy chirurgia, Chirurgia TEST,, Pytania egzaminacyjne z Pielęgniarstwa Chirurgicznego dla studentó
Pytania na test zaliczeniowy z medycyny ratunkowej dla V roku, 2431, Prace, kosmetologia fizykoterap
Pytania na test zaliczeniowy z medycyny ratunkowej dla V roku (2), 2431, Prace, kosmetologia fizykot
Wyniki kolokwium zaliczeniowego z kompleksowej ochrony lasu dla studentów III roku OZL, Dokumenty se
znieczulenie ptaków i gadów - mat. dla studentów III roku, CHIRURGIA I ANESTEZJOLOGIA
Aspekty prawne w medycynie ratunkowe dla studentów
plan zajec dla studentow III roku
Wyniki kolokwium zaliczeniowego z kompleksowej ochrony lasu dla studentów III roku OZL, Dokumenty se
Pytania na test z medycyny ratunkowej wieku dziecięcego dla III roku ratownictwa (1)
Pytania egzaminacyjne dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, Medycyna - UM Wrocław, Ginekologia
amw Pytania na egzamin z socjologii?ukacji i wychowania dla studentów dziennych III semestr
giełdy, TEST Z PRZEDMIOTU CHOROBY PŁUC DLA STUDENTÓW V ROKU WL CM UMK Z1, TEST Z PRZEDMIOTU CHOROBY
giełdy, TEST Z PRZEDMIOTU CHOROBY PŁUC DLA STUDENTÓW V ROKU WL CM UMK Z1, TEST Z PRZEDMIOTU CHOROBY

więcej podobnych podstron