uklady zasilania cygana, indykowanie aparatury wtryskowej, Parametry przebiegu wtrysku paliwa stanowią istotny czynnik wpływający na proces spalania (wywiązywania ciepła) w silniku i ty


Mruk Bogumił IV MDE

Układy zasilania silników

spalinowych

Sprawozdanie z laboratorium 13

Temat: Indykowanie aparatury wtryskowej

Wstęp:

Parametry przebiegu wtrysku paliwa stanowią istotny czynnik wpływający na pro­ces spalania (wywiązywania ciepła) w silniku i tym samym na jego pa­rametry.

Parametrami przebiegu tłoczenia są:

Natomiast do parametrów przebiegu wtrysku zalicza się:

Parametry przebiegu tłoczenia można zmierzyć statycznie, natomiast parametry przebiegu wtrysku tylko w czasie pracy układu wtryskowego, a dokładność odtworzenia przebiegu jest uzależniona od metody i warunków pomiaru. Obecnie panuje przekonanie, że najdokład­niejszym sposobem uzyskania przebiegu wtrysku jest obliczenie na pod­stawie pomiaru zmiennego ciśnienia wtrysku we wtryskiwaczu oraz po­miaru ruchu iglicy rozpylacza w czasie pracy układu na silniku.

Przebieg wtrysku zależy od charakterystyk poszczególnych zespo­łów układu wtryskowego, cech paliwa i warunków eksploatacyjnych silnika.

Aby lepiej uzmysłowić sobie ogromną liczbę czynników, które wy­wierają wpływ na przebieg wtrysku, warto je wymienić:

Jest oczywiste, że konstruktor silnika dobierając zespoły układu wtryskowego nie dokonuje wyboru wszystkich czynników. Jednak wy­twórnie aparatury produkując pompy wtryskowe, przewody, wtryskiwacze i rozpylacze o różnych charakterystykach umożliwiają dobór takich zestawów, które zapewnią uzyskanie przynajmniej w przybliżeniu pożą­danego przebiegu wtrysku.

Przebieg ćwiczenia:

Ćwiczenie przeprowadzono na stanowisku badawczym na pompie PR 4 - 01. Badanie polegało na pomiarze ciśnień w przewodzie wysokiego ciśnienia za pompą wtryskową i przed wtryskiwaczem oraz dodatkowo zmierzono wznios iglicy wtryskiwacza w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Pomiar przeprowadzono przy stałym obciążeniu dla trzech prędkości obrotowych.

Pomiaru ciśnienia dokonano przy pomocy czujników piezokwarcowych AVL.

Wyniki:

Wartości parametrów odczytane z przebiegów

Lp.

1

2

3

4

5

6

Czas otwarcia iglicy [°OWK]

17,14

20

22,86

24,28

25,71

17,14

opóźnienie kątowefOWK]

180

180

177,14

178,57

180

177,14

pwtrmax [MPa]

17,06

18,13

18,66

18,93

18,4

15,2

pzmax [MPa]

17,33

20

19,66

20,66

21

17,44

Pszczątkowe [MPaJ

1,33

0,83

1,50

1,16

1,0

2,44

Wnioski:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
(161) Czynniki wpływajace na proces akceptacji dziecka do upośledzonego umysłowo oraz jego przebieg
Czynniki wpływające na proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłowo oraz jego przebieg
uklady zasilania cygana, Pompa wtryskowa cygana, Grzegorz Szewc
uklady zasilania cygana, układy zasilania1
uklady zasilania cygana, Charakteryst chydraul elem tlocz cygana, Układ tłoczący, przy określonym sk
uklady zasilania cygana, filtry pow1, jk
uklady zasilania cygana, regulacja początku tłoczenia, Grzegorz Szewc
uklady zasilania cygana, Stopień niejednostajności regulatora cygana, Stopień niejednostajności regu
uklady zasilania cygana, poprawione filtry, Tomasz Spólnik
uklady zasilania cygana, pompa paliwa cygana, Zakład Pojazdów Samochodowych
20 Idea i Założenia Metody Granicznych Natężeń, Parametry?szczu, Czynniki wpływające na q(t,p)
Czynniki wpływające na przebieg identyfikacji daktyloskopijnej
Źródła zasilania i parametry przebiegu przemiennego
Źródła zasilania i parametry przebiegu przemiennego
Źródła zasilania i parametry przebiegu przemiennego
Oscyloskop elektroniczny, generator, obserwacja i pomiar parametrów przebiegów okresowych (2)

więcej podobnych podstron