pyt. 1 - żródła prawa finansów publicznych w RP;, prawo finansów publicznych


1. Źródła prawa finansów publicznych w RP;

1. Konstytucja - głównie rozdział X poświęcony finansom.

Określenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na cele publiczne (art. 216 ust. 1)

Uchwalanie budżetu państwa i jego zmiany lub prowizorium budżetowego (art. 219-225)

Stanowienie podatków i innych ciężarów publicznych (art. 84 i 217)

Określenie organizacji i zasad działania NBP (art. 227)

Określenie warunków i form korzystania z kredytu publicznego oraz udzielania gwarancji i poręczeń przez państwo (art. 216 ust. 4 i 5)

Kwestie ratyfikacji umów międzynarodowych przewidujących znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym (art. 89 ust. 1 pkt. 4)

Ustanawianie monopoli (art. 216 ust. 3)

Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji przez Skarb Państwa, NBP lub inne państwowe osoby prawne (art. 216 ust. 2)

Emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, NBP lub inne państwowe osoby prawne (art. 216 ust. 2)

2.Ustawy- głównie

~ustawa budżetowa

~ustawa o finansach publicznych

~ o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

~ o NBP

~ prawo bankowe

~ prawo dewizowe

~ ordynacja podatkowa

3. Rozporządzenia- tworzone na poziomie działów prawa finansowego, najbardziej widoczne jest to w prawie dewizowym;

4. Umowy międzynarodowe - znaczenie dla prawa podatkowego, dewizowego i celnego. Zapobiegają zjawiskom tzw. podwójnego opodatkowania, specjalnego statusu podatkowego osób zaliczonych do personelu dyplomatycznego i konsularnego. Stosuje się je także by unikać opodatkowania przez wprowadzenie dochodów do tzw. rajów podatkowych.

Konwencja wiedeńska (dyplomatyczna i konsularna- przywileje podatkowe dla personelu dyplomatycznego i konsularnego)

5. Dyrektywy prawa unijnego (pierwszeństwo prawa UE przed prawem krajowym) - znaczenie dla prawa podatkowego, dewizowego i bankowego w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

6. Akty prawa miejscowego - źródło samorządowego prawa finansowego, które jest stosowane na terenie danej gminy czy jednostki samorządu terytorialnego wyższego szczebla. Istotne znaczenie mają np. uchwały (nie mylić z ustawą budżetową!) budżetowe rady gminy, a także uchwały dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych. Warunkiem wejścia w życie jest ich ogłoszenie.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Źródła prawa finansów publicznych- pytania i odpowiedzii, Fun
~$ ŹRÓDŁA PRAWA FINANSWEGO
ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO
ŹRÓDŁA PRAWA U GERMANÓW I W PAŃSTWIE FRANKOŃSKIM, Prawo Uniwesrystet Opolski
1 Źródła prawa gosp publicznego i prywatnego
INSTYTUCJE I ŻRÓDŁA PRAWA UE dr Rezmer, prawo
Źródła prawa europejskiego, lolo, WSB, Prawo pracy, prawo unijne
PMP - EGZAMIN, III. ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
Zrodla prawa miedzynarodowego publicznego
Pojecie i zrodla prawa miedzynarodowego publicznego
ŹRÓDŁA PRAWA U GERMANÓW I W PAŃSTWIE FRANKOŃSKIM, Prawo Uniwesrystet Opolski
ŹRÓDŁA PRAWA PRACY W II RP(1)
prez Źródła prawa powszechnie obowiązującego w RP
pyt. 7 - ochrona interesów finansowych państwa w Konstytucji RP...;, prawo finansów publicznych
pyt. 20 - rodzeje opłat w RP;l, prawo finansów publicznych
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
test z prawa finansowego, WSAP, WSAP, Finanse Publiczne i Prawo Finansowe
Test z Prawa Finansowego tytania i odpowiedzi, Finanse publiczne i prawo finansowe(20)

więcej podobnych podstron