starożytne cywilizacje 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdziany - powstórka do semestralnego 8 stycznia 2010


Zadanie 1. Analiza tekstu

Egipt stał się królestwem około 3100 r. p.n.e., kiedy to król Menes zjednoczył Górny i Dolny Egipt, zakładając I dynastię. Jest to wiec jedno z najstarszych państw na świecie. Kapłani egipscy patronowali nauce. Znali astronomię, geometrię, technikę, medycynę. Egipcjanie wsławili się znajomością pisma, budową monumentalnych piramid, umiejętnością nawadniania ziemi.

Pismo egipskie było pismem obrazkowym i nazywało się hieroglifami. Przez całe wieki nie można go było odczytać. Rozszyfrował je w 1822 r. francuski uczony, Jean François Champollion. Potężne państwo egipskie upadło po podboju Rzymian w 30 r. p.n.e.
Egipcjanie trudnili się również: ozdabianiem grobowców, rzeźbieniem posągów, jubilerstwem. Budowniczowie wznosili potężne piramidy na cześć faraonów, a także wspaniałe świątynie. Prace budowlane trwały niejednokrotnie latami, a uczestniczyły w nich tysiące ludzi. Największe piramidy wznosiło ponad 100 000 osób. Wiele z nich zginęło. Transport towarów odbywał się drogą wodną. Właściciele łodzi przewozili je w gorę i w dół Nilu.

Egipcjanie byli świetnymi inżynierami. Ważne i potężne budowle, takie jak piramidy czy świątynie, wznoszono z bloków kamiennych, okładanych płytami z wapienia lub z granitu, później - z cegły suszonej, pokrywanej kamieniem. Wszystkie inne budynki wykonywano z nie wypalanych cegieł, otrzymywanych przez zmieszanie gliny ze słomą i wodą i suszenie na słońcu w prostych formach, czemu sprzyjał suchy i gorący klimat.

Do pomiarów poziomu wody podczas wylewu rzeki w czerwcu używali specjalnych "nilomierzy". Na podstawie tych pomiarów obliczali, ile wody będą musieli zużyć, kiedy w październiku zacznie się orka. Urzędnicy czuwali nad tym, aby odpowiednio obciążyć rolników podatkami.
(Wykorzystany fragment tekstu ze strony internetowej http://ultra.ap.krakow.pl/~andrus/swiat.html)

Wybierz prawdziwe zdania
A) Król Nemes zjednoczył wyżynę i nizinę egipską.
B) Piramidy budowano z bloków kamiennych wyprodukowanych poprzez zmieszanie gliny ze słomą.
C) Egipcjanie pokonali Rzymian w 30 roku p.n.e.
D) Hieroglify były pismem obrazkowym.
E) Egipcjanie do produkcji cegieł używali słomy.
F) Rzymianie podbili Egipt w I wieku p.n.e.
G) Nil wylewał zawsze w październiku, wtedy zaczynała się orka.
H) Pismo egipskie zostało rozszyfrowane w 1822 roku.
I) Menes był założycielem pierwszej dynastii egipskiej.
J) Hieroglify rozszyfrował angielski uczony Champolion.
Zadanie 2. Wymień trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych.

Zadanie 3. Do dat dopisz właściwy wiek.
1601 p.n.e., 26 p.n.e., 1300, 632 p.n.e., 1241, 1000


Zadanie 4. Daty z zadania 2 uporządkuj chronologicznie.

Zadanie 5. Do pojęć dobierz wyjaśnienia:
1) politeizm 2) Ozyrys 3) Salomon 4) dekalog 5) mumia 6) synagoga 7) Cheops 8) Jordan
9) hinduizm 10) nirwana
a) rzeka w Palestynie b) zabalsamowane ciało zmarłego c) słynny z mądrości król Żydów
d) egipski bóg zmarłych e) 10 Przykazań f) wiara w wielu bogów g) temu faraonowi wystawiono w Egipcie piramidę h) żydowski dom modlitwy i) całkowite wyzwolenie od cierpienia
j) religia wyznawana obecnie przez większość mieszkańców Indii

Zadanie 6. Z podanych informacji wybierz właściwe dla neolitu.
a) prymitywne narzędzia kamienne b) udoskonalone narzędzia kamienne c) życie osiadłe
d) hodowla zwierząt e) tylko zbieractwo i myślistwo f) kamień gładzony g) życie koczownicze
h) kamień łupany

Zadanie 7. Wymień korzyści, jakie mieli ludzie pierwotni z hodowli zwierząt.

Zadanie 8. Omów pozycję faraona w starożytnym Egipcie.

Zadanie 9. Do zdania dopisz jego ocenę tak/nie.
a) Ubodzy Egipcjanie wrzucali ciała zmarłych do Nilu.
b) Egipcjanie uważali, że Bóg słońca - Set - podróżuje rydwanem i jest widoczny na niebie jako tarcza słoneczna.
c) Sfinks to posąg lwa z ludzką głową.
d) Wielkie rzeki stanowiły dogodne szlaki komunikacyjne i handlowe, dzięki którym miasta mogły się rozwijać i bogacić
e) Król Chin Hammurabi kazał spisać kodeks prawa znany ze swojej surowości.
f) Żydzi są wyznawcami monoteizmu to znaczy wierzą tylko w jednego Boga

Zadanie 10. Wymień pięć przykładów zdobyczy cywilizacyjnych (odkrycia lub wynalazki) mieszkańców starożytnego Egiptu.

Najstarsze cywilizacje BWyszukiwarka

Podobne podstrony:
starożytne cywilizacje 4, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 3, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 1, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
nieznany żołnierz B, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
piłsudski2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
materiały na sprawdzian II wojna, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
niepodleglość 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
niepodleglość 1, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
I wojna a, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
nieznany żolnierz A, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum specjalnego z wykorzystaniem metod aktywizujących(1)
Konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych(2), Studia PO i PR, konsp
TEST Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
1b, SPRAWDZIAN Z HISTORII DLA KLASY I GIMNAZJUM
Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum specjalnego z wykorzystaniem metod aktywizujących

więcej podobnych podstron