19298-kwasy tlenki zasady sole zadania, chemia


Kwasy, tlenki, zasady, sole - zadania

Zadanie 1.

Napisz równania reakcji otrzymywanie tlenków dowolnym sposobem (wapniowego, dwutlenku siarki, miedziowego, magnezowego, dwutlenku węgla, trójtlenku siarki, tlenku węgla).

ROZWIĄZANIE:

Ca CO3 → CaO + CO2

S + O2 → SO2

Cu(OH)2 → CuO + H2O

2 Mg + O2 → 2 MgO

C + O2 → CO2

2 SO2 + O2 → 2 SO3

CO2 + C → 2 CO

MgCO3 → MgO + CO2

Zadanie 2.

Badając reakcji tlenków na wodę, na zasadzie barwy papierka lakmusowego można powiedzieć, że tlenek wapnia reagując z wodą tworzy wodorotlenek, tlenek fosforu(V) - kwas, a w przypadku tlenku krzemu(IV) nie zachodzi reakcja. Zapisz odpowiednie równania reakcji.

ROZWIĄZANIE:

CaO + H2O → Ca(OH)2

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4

Zadanie 3.

Tlenek magnezu reaguje z kwasem solnym, nie reaguje natomiast z zasadami. Napisz odpowiednią reakcję.

ROZWIĄZANIE:

MgO + 2 HCI → MgCl2 + H2O

Zadanie 4.

Tlenek glinu reaguje z kwasem solnym HCl i z zasadą sodową NaOH (rozpuszczenie tlenku). Napisz odpowiednie reakcje.

ROZWIĄZANIE:

A12O3 + 6 HCI → 2 A1C13 + 3 H2O

A12O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2Na[Al(OH)4]

­Zadanie 5.

Tlenek fosforu nie reaguje z kwasami, natomiast reaguje z zasadą sodową NaOH (odbarwienie fenoloftaleiny). Napisz odpowiednią reakcję.

ROZWIĄZANIE:

P4O10 + 12 NaOH → 4 Na3PO4 + 6 H2O

Zadanie 6.

Tlenek krzemu(IV) nie reaguje z wodą, ale podobnie jak inne tlen­ki niemetali w wysokiej temperaturze reaguje z zasadami, czyli należy do tlenków kwasowych. Napisz odpowiednią reakcję tlenku krzemu z zasadą sodową.

ROZWIĄZANIE:

SiO2 + 2 NaOH → Na2SiO3 + H2O,

Zadanie 7.

Napisz reakcję rozkładu wody utlenionej wobec MnO2 jako katalizatora.

ROZWIĄZANIE:

H2O2 → H2O + O

Zadanie 8.

Nadtlenek wodoru jest niestabilny i ulega rozpadowi z utworzeniem tlenu atomowego, który praktycznie od razu łączy się w cząsteczki dwuatomowe O2. Zapisz odpowiednią reakcję rozkładu nadtlenku wodoru.

ROZWIĄZANIE:

2 H2O2 → 2 H2O + O2

Zadanie 9.

Napisz równania otrzymywania wodoro­tlenków metali sodu i wapnia dowolną metodą.

ROZWIĄZANIE:

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Zadanie 10.

Metodą otrzymywania wodorotlenków metali może być też połączenie wybranych soli z wybranymi zasadami. W roztworze chlorku żelaza zachodzi wytrącanie się brązowego osadu. Napisz reakcję otrzymywania wodorotlenku Fe w reakcji FeCl3 i wodorotlenku sodowego.

ROZWIĄZANIE:

FeCl3 + 3 NaOH → Fe(OH)3 + 3 NaCl

Zadanie 11.

Duża ilość wodorotlenków metali wchodzi w reakcje z kwasami, dając sole i wydzielając wodę. Podaj przykładowe reakcje.

ROZWIĄZANIE:

2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O

Ca(OH)2 + 2 HNO3 → Ca(NO3)2 + 2 H2O

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Zadanie 12.

Napisz równania otrzymywania kwasów tlenowych (siarkowego (VI), azotowego (V)) oraz kwasów beztlenowych (chlorowodorowego) dowolnie wybraną metodą.

ROZWIĄZANIE:

SO3 + H2O → H2SO4

N2O5 + H2O → 2 HNO3

H2 + C12 → 2 HCl chlorowodór

2 NaCl + H2SO4 → 2 HCl + Na2SO4

Zadanie 13.

Kwasy to generalnie substancje wykazujące aktywność chemiczną. Ulegają one wszystkie reakcji z wodorotlenkami. Podaj przykłady takich reakcji.

ROZWIĄZANIE:

H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3 H2O

2 HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)4 + 2 H2O

Zadanie 14.

Podaj najważniejsze metody otrzymywania dowolnie wybranych soli, napisz odpowiednie równania reakcji.

ROZWIĄZANIE:

Najważniejsze sposoby otrzymywania soli to:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

NaOH + HC1 → NaCl + H2O

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Zn + 2 HC1 → ZnCl2 + H2 J

CuO + 2 HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Na2O + 2 HC1 → 2 NaCl + H2O

SO3 + 2 KOH → K2SO4 + H2O

CaO + CO2 → CaCO3

Fe + S → Fes

Zadanie 15 a).

Kwasy są to substancje, dysocjujące w wodzie na kationy wodoru i aniony reszt kwa­sowych, jak na schemacie: HxR → xH+ + Rx-

Napisz reakcje dysocjacji kwasów: chlorowodorowego, siarkowego (VI) i fosforowego (V), opisz równania reakcji, co powstało.

ROZWIĄZANIE:

HCl → H+ + Cl-

kwas kation anion

chlorowodorowy wodoru chlorkowy

H2SO4 → 2 H+ + SO42-

kwas siarkowy (VI) anion siarczanowy (VI)

H3PO4 → 3 H+ + PO43-

kwas anion osforanowy (V)

fosforowy (V)

Zadanie 15 b)

Kwasy o więcej niż jednym atomie wodoru zdolne są odszczepiać je na drodze stopnio­wej dysocjacji. Dla kwasu siarkowego(VI) można więc podać dwa schematyczne równania, napisz te równania, opisz je - co powstało.

ROZWIĄZANIE:

H2SO4 → H+ + HSO4-

kwas siarkowy (VI) anion wodorosiarczanowy (VI)

HSO4- → H+ + SO42-

anion anion siarczanowy (VI)

wodorosiarczanowy (VI)

Zadanie 16.

Zasady to substancje, dysocjujące w wodzie na kationy metali i aniony wodorotlenkowe, zgodnie ze schematem: M(OH)n → Mn+ + n(OH)-

Proces ten można zilustrować równaniami zachodzących reakcji chemicznych. Napisz równania dysocjacji wodorotlenku sodowego i wapniowego. Opisz reakcje, co powstało.

ROZWIĄZANIE:

NaOH → Na+ + OH-

wodorotlenek sodu kation sodowy anion wodorotlenkowy

zasada sodowa

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2 OH-

wodorotlenek wapnia kation wapniowy anion wodorotlenkowy

Zadanie 17.

Sole to substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na dodatnie jony metali i ujemne jony reszt kwasowych, zgodnie ze schematem: MnRmnMm+ + mRn-

Zapisz reakcje dysocjacji soli: chlorku sodu, siarczany (VI) sodu, azotanu (V) glinu. Opisz reakcje, co powstało.

ROZWIĄZANIE:

NaCl → Na+ + Cl-

chlorek sodu jon sodu jon chlorkowy

Na2SO4 → 2 Na+ + SO42-

siarczan (VI) sodu jon sodu jon siarczanowy (VI)

Al(NO3)3 → Al3+ + 3 NO3-

azotan (V) glinu jon glinu jon azotanowy (V)

Zadanie 18.

Badanie odczynu wodnych roztworów soli. Odczyn roztworu Na2CO3 jest zasadowy, a A1C13 kwasowy. Prowadzi to do wniosku, że niektóre sole rozpuszczalne w wodzie również reagują z wodą. Napisz reakcje opisujące te procesy.

ROZWIĄZANIE:

Na2CO3 + 2 H2O → 2 NaOH + H2CO3

A1C13 + 3 H2O → A1(OH)3 + 3 HCl

Zadanie 19.

Produkty powstające w reakcjach hydrolizy soli pozwalają na zdefiniowanie procesu hydrolizy. Hydroliza soli jest to reakcja jonów niektórych soli z wodą z utworzeniem odpowiedniej zasady i odpowiedniego kwasu. Napisz reakcje hydrolizy soli w formie jonowej i jonowej skróconej, takich soli jak: węglan sodu, chlorek glinu.

ROZWIĄZANIE:

Równania reakcji (słabe elektrolity w formie cząsteczkowej):

2 Na+ + CO32- + 2 H2O → 2 Na+ + 2 OH- + H2CO3

CO32- + 2 H2O → 2 OH- + H2CO3

A13+ + 3 C1- + 3 H2O → A1(OH)3 + 3 H+ + 3 Cl-

A13+ + 3 H2O → A1(OH)3 + 3 H+Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Chemia Elektrolity, Kwasy, Wodorotlenki (Zasady) i Sole
19311-tlenki i kwasy sole i wodorotlenki, chemia
19264-kwasy zasady sole najważniejsze informacje, chemia
KWASY KARBOKSYLOWE I ICH SOLE, farmacja cm umk, Farmacja III rok, chemia leków
004elektrolit, ELEKTROLITY, KWASY, ZASADY I SOLE
12 Elektrolity, kwasy, zasady i sole
ALOTROPIA, KWASY, ZASADY,SOLE, AMFOTERY, KOMPLEKSY, INNE ZWIĄZKI NIEORGANICZNE 11 (15 11)
Kwasy zasady wzór sprawozdania, Chemia
9.Kwasy i zasady, AGH różne, chemia wykłady
Zadanie 4 CHEMIA ANALITYCZNA
powtórka 2 zadania, Chemia zadania
Kwasy i wodorotlenki reakcje, ►Dla Pań, chemia kosmetyczna
4 sole, Studia, Chemia, chemia7
Test z zasad rachunkowosci, Edukacja, Zasady rachunkowości, Zadania bez rozwiazan

więcej podobnych podstron