Lista 6 (DFL), Finanse


FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW - LISTA ZADAŃ 6

DŹWIGNIA FINANSOWA I DŹWIGNIA ŁĄCZNA

1. Proszę uzupełnić:

Firma

Wielkości

A

B

C

1

2

1

2

1

2

Kapitał zakładowy

400

400

200

200

100

100

Kapitał rezerwowy

400

400

200

200

100

100

Kapitały własne

Kapitał obcy

0

0

400

400

600

600

Kapitały razem

Zysk operacyjny (EBIT)

80

120

80

120

80

120

ROI (EBIT/ Kapitał całkowity)

w %

Odsetki od kap. obcego:10%

0

0

Podatek dochodowy- 30 %

Zysk netto

ROE

Na podstawie wyników obliczeń w tabelce należy przeanalizować warunki występowania dodatniego efektu dźwigni finansowej.

2. Proszę uzupełnić:

Wielkość

A

B

C

Kapitał własny

100

100

100

Kredyt krótkoterminowy

150

75

0

Kredyt długoterminowy

0

75

150

Razem kapitały

Zysk operacyjny

50

50

50

ROI (EBIT/ Kapitał całkowity) w %

Odsetki - krótkoterminowy - 10 %

Odsetki - długoterminowy - 15 %

Podatek dochodowy - 30 %

Zysk netto

ROE

Na podstawie wyników obliczeń w tabelce należy przeanalizować wpływ wyboru struktury źródeł finansowania zewnętrznego na efekt dźwigni finansowej.

3. Proszę obliczyć stopień dźwigni finansowej:

EBIT = 250

Kapitał całkowity = 500

Stopa procentowa od kapitału obcego = 10 % 20 % 30 %

Kapitał obcy (odpowiednio)= 150 250 350

4. W ostatnim roku firma dysponowała kapitałem w wysokości 115.000 zł. W tym 42.500 zł. to kredyt bankowy. Był on oprocentowany 30 % w skali roku. Zrealizowany obrót w tej firmie wyniósł 200.000 zł. Koszty stałe wynoszą 50.000 zł. Cena jednej sztuki wyrobu wynosiła 2 zł., a koszt zmienny jednostkowy 1 zł. Podatek dochodowy 30%.

Należy:

a) obliczyć stopnień dźwigni operacyjnej, w ostatnim roku;

b) obliczyć o ile zmieni się ZO w tej firmie w bieżącym roku jeżeli przewiduje się wzrost przychodów ze sprzedaży o 10 %;

c) wyznaczyć punkt obojętności w tej firmie,

d) dokonać oceny struktury kapitału (tzn. tego, że firma ma w swojej strukturze kapitałów kapitał obcy) w tej firmie, tzn. czy jest ona korzystna czy nie, jeśli jako kryterium przyjmie się rentowność kapitału własnego, odpowiedź proszę uzasadnić.

5. Kapitał całkowity wykorzystywany w firmie do sfinansowania realizowanej przez nią inwestycji wynosi

500 tys. zł. Maksymalna zdolność kredytowa tej firmy to 50% kapitału przeznaczanego na realizację inwestycji. Koszt obsługi zadłużenia wynosi 20 %. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 700 tys. zł. Koszty stałe to 120 tys. zł, a koszty zmienne 70 % przychodów ze sprzedaży. Podatek dochodowy 40%.Biorąc jako kryterium rentowność kapitału własnego proszę podać najkorzystniejszą strukturę kapitałów w tej firmie (tzn. ile powinna ona mieć kapitału własnego, a ile kapitału obcego). Czy coś się zmieni jeżeli koszt kapitału obcego wynosić będzie 15 % ?

6. Firma chce rozpocząć realizację inwestycji. W związku z tym potrzebny jest jej kapitał (oprócz tego, którym dysponuje obecnie) w wysokości 500 tys. zł. Rozważane są dwa sposoby osiągnięcia tego celu. Pierwszy z nich to emisja 12.500 akcji po cenie 40 zł. każda. Drugi to emisja obligacji, których koszt wynosić będzie 20 % w skali roku. Wartość emitowanych obligacji to 500.000 zł. Stawka podatku dochodowego: 30 %. Kapitał, którym firma dysponuje teraz to 4 mln zł. Należy obliczyć punkt obojętności dla tych dwu rozważanych struktur kapitału i na tej podstawie zasugerować firmie sposób postępowania.

7. Nakład inwestycyjny jest równy kapitałowi całkowitemu i wynosi 400 tys. zł.

Maksymalna zdolność kredytowa wynosi 45 % sumy nakładów inwestycyjnych, koszt obsługi długu wynosi 30%. Sprzedaż netto wynosi 500 tys. zł, koszty stałe są równe 100 tys.zł, a koszty zmienne stanowią 60% sprzedaży, a stopa podatku dochodowego wynosi 40%. Jeżeli za kryterium wyboru przyjąć rentowność kapitału własnego, jaka jest optymalna struktura źródeł finansowania (w warunkach przyjętych założeń)? Wyznacz punkt obojętności.

Jak zmienią się wyniki wyliczeń, gdy koszt obsługi długu obniży się do 20%? Jaka jest w tym przypadku rentowność kapitału własnego w sytuacji sfinansowania nakładu inwestycyjnego a) wyłącznie kapitałem własnym i b) kapitałem własnym i obcym?

8. Nakład inwestycyjny jest równy kapitałowi całkowitemu i wynosi 300 tys. zł.

Maksymalna zdolność kredytowa wynosi 65 % sumy nakładów inwestycyjnych, koszt obsługi długu wynosi 25%. Sprzedaż netto wynosi 500 tys. zł, koszty stałe są równe 100 tys.zł, a koszty zmienne stanowią 70% sprzedaży, a stopa podatku dochodowego wynosi 25%. Jeżeli za kryterium wyboru przyjąć rentowność kapitału własnego, jaka jest optymalna struktura źródeł finansowania (w warunkach przyjętych założeń)? Wyznacz punkt obojętności.

Jak zmienią się wyniki wyliczeń, gdy koszty zmienne obniżą się do 55% sprzedaży? Jaka jest w tym przypadku rentowność kapitału własnego w sytuacji sfinansowania nakładu inwestycyjnego a) wyłącznie kapitałem własnym i b) kapitałem własnym i obcym?

9. Przedsiębiorstwo ABC finansujące się tylko kapitałem własnym, wynoszącym 400 tys.zł, zamierza zwiększyć kapitał własny o 140 tys.zł, aby sfinansować zakup maszyn pozwalających we własnym zakresie wykonywać produkt finalny. Dotychczas przedsiębiorstwo korzystało z usług obcych podmiotów, a usługi te stanowiły koszt zmienny działalności. Wprowadzenie nowych maszyn nie zmieni wielkości sprzedaży, wynoszącej 780 tys.zł, ale wpłynie na zmianę struktury kosztów, polegającą na: spadku udziału kosztów zmiennych z 70% do 50% wartości sprzedaży i wzroście poziomu kosztów stałych z 40 tys.zł do 90 tys.zł. Jaka jest rentowność netto kapitału własnego w obu tych przypadkach, jeżeli stopa podatku dochodowego wynosi 30%?

Jak wyglądałaby rentowność netto kapitału własnego, jeżeli źródłem zakupu maszyn byłby kredyt oprocentowany w wysokości 25% rocznie?

Jaki jest graniczny poziom opłacalności (stopa procentowa) wykorzystywania kapitału obcego?

10. Sprzedaż w pewnej firmie w pierwszym okresie wynosiła 63.600 zł. W drugim okresie wzrosła o 10%. Koszty zmienne w pierwszym okresie wynosiły 53.580 zł. Koszty stałe wynoszą 4.320 zł. Kapitał obcy to 18.000 zł, a jego koszt wynosi 10%. Jaki jest dla tej firmy stopień dzwigni operacyjnej, finansowej i łącznej Proszę też stwierdzić jak pod wpływem zmiany sprzedaży zmieni się zysk operacyjny oraz zysk netto.

11. Dane: Kapitał własny = 200 000 zł

Stopa podatku dochodowego = 25%

Procentowy wzrost sprzedaży = 20%

Wariant bazowy

Wariant ze wzrostem sprzedaży

Zmiana w %

Sprzedaż netto

400 000

Koszty zmienne

250 000

Koszty stałe

50 000

EBIT

100 000

Odsetki od kredytu

25 000

Zysk brutto

75 000

Podatek dochodowy

18 750

Zysk netto

56 250

Rentowność kapitału własnego

28,125%

Oblicz: DOL (stopień dźwigni operacyjnej), DFL (stopień dźwigni finansowej),

DTL (stopień dźwigni połączonej)

12. Średni ważony koszt kapitału spółki wynosi 25,4%. Koszt nominalny kapitału obcego wynosi 28%. Stawka podatku dochodowego jest równa 30%. Udział kapitału własnego w kapitale całkowitym stanowi 60%. Podaj, jak zmieni się średni ważony koszt kapitału spółki, jeżeli udział kapitału obcego wzrośnie do 50%.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lista 3 dźwignia finansowa
Lista zadan (Finanse Miedzynaro Nieznany
Lista 3 dźwignia finansowa
zadania lista 8 wynik finansowy 2011
LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN Z FINANSÓW PUBLICZNYCH
FIN lista 5, finanse i rachunkowość - studia, finanse
Lista 7 wartosc pieniadza w czasie, - bezpieczeństwo wewnętrzne, Podstawy Finansów
Lista 4BW, - bezpieczeństwo wewnętrzne, Podstawy Finansów
LISTA PYTAŃ DO EGZAMINU Z FINANSÓW PUBLICZNYCH podatki
Finanse lista płac zadania
Fwd skrypt lista pyta˝ na egzamin z finansˇw
FIN lista 6, finanse i rachunkowość - studia, finanse
lista 6 BW analiza progu rentownosci, - bezpieczeństwo wewnętrzne, Podstawy Finansów
fin i rach wyklady letni 2012 LISTA 4, Materiały na studia ZIP, I Rok, Finanse
DOL-DFL- DTL, Finanse przedsiębiorstwa UG
LISTA nr 1 - BILANS, SUM SP, II semestr, Standardy sprawozdawczości finansowej
fin i rach wyklady letni 2012 LISTA 3, Materiały na studia ZIP, I Rok, Finanse

więcej podobnych podstron