Karta podatkowa1, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe


Karta podatkowa to najprostszy sposób płacenia podatków, który nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości, a rachunki wystawia się tylko na żądanie klienta. Kwota tego podatku podawana jest w rozporządzeniu naczelnika urzędu skarbowego i w danym roku składkowym ma określoną z góry wysokość. To niewątpliwie kolejna korzyść z wyboru karty- z wyprzedzeniem podana nam zostaje informacja o wielkości podatku. Nie wiemy jednak, jakie będą nasze dochody- czy nie niższe niż podatek, który, niezależnie od uzyskanych przychodów, musimy zapłacić.  

Dla kogo karta podatkowa? 0x08 graphic

Karta podatkowa to alternatywna postać podatku dochodowego od osób fizycznych (zryczałtowanego, czyli o stałej wielkości). Uprawnione do korzystania z niej są spółki cywilne osób fizycznych oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą.

Możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej nie dotyczy wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą. Na mocy ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą z niej kaorzystać ci podatnicy, którzy prowadzą działalność:

 1. usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,

 2. usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli,

 3. usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

 4. gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli,

 5. w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli,

 6. w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli,
  7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli,

 7. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli,

 8. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w pozycjach: 24.42.13-70, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40 ex oraz 24.41.51-90.30 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli,

 9. w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli,

 10. w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

Z tabelami, w których zamieszczono opis warunków składających się na wysokość podatku oraz wykaz specjalności objętych kartą podatkową można zapoznać się w załączonym dokumencie zawierającym tekst ustawy (Załącznik nr 3). Jak widać, lista rodzajów działalności podlegających tej formie opodatkowania jest obszerna. W wykazie specjalności ujętych jako działalność usługowa lub usługowo- wytwórcza znajdziemy m.in.: usługi ślusarskie, rusznikarskie, kowalskie, zegarmistrzowskie, w zakresie elektromechaniki (z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej), szewskie, rusznikarskie, itd. Tabela usług zawiera 95 pozycji.

Na kwotę płaconego podatku ma wpływ nie tylko rodzaj działalności, ale również wielkość miejscowości, w której jest ona prowadzona oraz liczba pracowników. Na przykład za prowadzenie fryzjerstwa damskiego zapłacimy w miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców 98 złotych podatku- pod warunkiem, że nie zatrudniamy pracowników. Gdy będzie u nas pracowała jedna osoba- wysokość podatku ulegnie podwyższeniu do 258 zł. Natomiast za taką samą działalność w miejscowości od 5 do 50 tysięcy mieszkańców musimy odprowadzić do urzędu skarbowego 112 złotych (zatrudnienie jednego pracownika: 288 zł). W jaki sposób rodzaj prowadzonej działalności wpływa na kwotę podatku, można zbadać na przykładzie różnicy pomiędzy należnościami podatkowymi za usługi fryzjerstwa damskiego i męskiego. W przypadku działalności prowadzonej w miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, podatek od usług świadczonych dla mężczyzn jest o około 20 % niższy. Popularność usług i cena za ich wykonane decydują więc o kwocie zobowiązań wobec urzędu skarbowego.

Plusy i minusy korzystania z karty podatkowej

Rozliczanie w formie karty podatkowej jest korzystne w przypadku, gdy prowadzona przez nas działalność gospodarcza przynosi niewielkie dochody, a koszty ich uzyskania są również niskie. Dodatkową zaletę stanowi brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, chociaż na żądanie klienta należy wystawić fakturę. Firmy, których roczny obrót nie przekracza 10 000 euro, są zwolnione z podatku VAT.

Podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową, nie muszą prowadzić ewidencji środków trwałych, posiadać rachunku bankowego- mogą rozliczać się w formie gotówkowej.

Mimo wskazanych zalet wybór tej zasady rozliczeń z fiskusem narzuca wiele ograniczeń, gdyż nie można:

- prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej (zakaz ten nie dotyczy pracy na etacie i prowadzenia gospodarstwa rolnego) poza zgłoszoną przez podatnika do rozliczenia w formie karty,

- korzystać z usług innych zakładów i przedsiębiorstw (poza usługami specjalistycznymi),

- stosować ulg i odliczeń, w tym także wspólnego opodatkowania małżonków czy preferencyjnych zasad dla samotnych rodziców,

- pomniejszać kwoty karty o odpowiednią stawkę procentową ustaloną dla ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem składki zdrowotnej (rekompensuje się tylko 7,75% podstawy jej wymiaru).

Jeżeli nasz małżonek prowadzi działalność gospodarczą o podobnym zakresie, korzystamy z usług osób, których nie zatrudniamy, liczba naszych pracowników jest większa od określonej w ustawie- nie możemy rozliczać się w formie karty podatkowej.

Sposoby rozliczania się z fiskusem: karta podatkowa.

O tym należy pamiętać

 Gdy zdecydowaliśmy się na płacenie podatków według zasad karty podatkowej, powinniśmy pamiętać o kilku ważnych terminach. Na złożenie wniosku o opodatkowanie w omawianej formie mamy czas do 20. stycznia (jeżeli zmieniamy sposób rozliczeń z fiskusem), w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej- przed jej podjęciem (PIT-16).

Karta podatkowa przechodzi na następne lata. Oznacza to, że jeśli w terminie do 20. stycznia nie zgłosimy rezygnacji z opodatkowania na tych zasadach, ulegnie ona niejako automatycznemu przedłużeniu. Jeśli w ten sposób rozlicza się spółka cywilna, do zgłoszenia omawianej zmiany wystarczy wniosek jednego ze wspólników. Zrzeczenie się opodatkowania kartą możliwe jest dopiero w roku następnym; nie dotyczy ono sytuacji zawieszenia działalności- uchroni nas to przed płaceniem podatku, ale nie uwolni od składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

W związku z działalnością rozliczaną w formie ryczałtu nie prowadzimy prawie wcale księgowości, ale czasem możemy wystawić fakturę VAT. Jej kopię powinniśmy przechowywać przez 5 lat.

Kwotę podatku, pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłacamy na konto właściwego urzędu skarbowego do 7. dnia danego miesiąca- za miesiąc poprzedni, zaś za grudzień- do 28. grudnia roku podatkowego.

Do 31. stycznia następnego roku należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację (PIT-16 A), w której wykazuje się składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Karta podatkowa2, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
STAWKI PODATKËW W RADOMIU, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Podatek hodowy od osób prawnych, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Ulgi i zwolnienia 2007, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
różne, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Ryczałt ewidencjonowany, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
stawki podatkow, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
opłaty, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
podatek rolny, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2007 R, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Amortyzacja, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Podatek od nieruchomości1, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Roczne stawki amortyzacyjne, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI2, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
podatek od czynnosci cywilnoprawnych, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Miedzynarodowe rynki finansowe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7

więcej podobnych podstron