T.20 Transport w lancuchu dostaw, Podstawy logistyki, Transport i spedycja


20. Transport w łańcuchach dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsię­biorstw współczesnej gospodarki światowej. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych jest dążenie do maksymalnej redukcji poziomu zapasów i do organizacji zaopatrzenia w taki sposób, aby dostawy w systemie Just-in-Time (dokładnie na czas) eliminowały konieczność utrzymywania magazynów do składowania materiałów potrzebnych do produkcji. Współczesny łańcuch dostaw znajduje się więc pod coraz większą presją. Przy wydłużającym się dystansie, jaki przemierzają towary i materiały, kurczy się czas dostępny na realizację dostaw. Z kolei wzrost gospodarczy i rosnąca w skali globalnej wymiana handlowa powodują dynamiczny rozwój rynku transportu.

Nieustająca presja na redukcję kosztów i coraz powszechniejsza tendencja wśród przedsiębiorstw do koncentracji na działalności podstawowej sprawiają, że funkcje transpor­towe i logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom, prowadząc do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju usługi logistyczne i transportowe.

Obecne standardy w łańcuchach dostaw powstały na gruncie pełnego zaufania między partnerami, gdzie w grę wchodziły m.in. tajemnice handlowe. Współpraca partner­ska wymagała przede wszystkim:

Standardy, które obserwujemy obecnie w łańcuchach dostaw, przynoszące obopólne korzyści, to:

Obecna ewolucja w łańcuchach dostaw ma wpływ na zachowania przedsiębiorstw transportowych, w których następują ciągłe zmiany, polegające na tym, że:

Nieprzerwane poszukiwanie sposobów zapewnienia i utrzymania przewagi konkurencyj­nej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i społecznym sprawiło, że wymogi w stosunku do transportu są coraz wyższe. Współczesny nabywca chce mieć pewność, że dostawca usług może stale utrzymać wcześniej ustalone standardy jakości. Taką jakość gwarantują firmy transportowe mające za zadanie dostarczenie towaru na określony czas do odbiorcy.

Brak operatywności ze strony firmy transportowej może spowodować niedotrzymanie terminów, co wiąże się z konsekwencjami dodatkowych kosztów, którymi może także zostać obciążona firma.

Widać więc wyraźnie, jaką rolę w organizacji przemieszczania, a więc dostarczeniu ładunków na czas, odgrywa przedsiębiorstwo transportowe.

W praktyce zarówno małe, średnie, jak i duże firmy produkcyjne, handlowe czy usłu­gowe mają podpisane umowy o współpracy z kilkoma firmami transportowymi. Wychodzą bowiem z założenia, że wiązanie się tylko z jedną może mieć niekorzystny wpływ na właściwą realizację potrzeb przewozowych. Z reguły jest tak, że dany producent określa kilku dostawców usług transportowych jako prowadzących w danej firmie, a pozostałych pozostawia w rezerwie. Gwarantuje to firmie pełną obsługę zgłoszonych potrzeb transpor­towych. W podpisanych umowach między firmami przewozowymi a producentami dóbr są zawarte wynegocjowane stawki za przewozy oraz za dodatkowe czynności logistyczne.

W warunkach rynku nasyconego daje się zauważyć pewną prawidłowość, że przy podejmowaniu decyzji o wyborze dostawców usług transportowych decydującym kry­terium staje się szeroko rozumiany poziom jakości obsługi, tj. czas dostawy, niezawodność i elastyczność dostawy.

Przy decyzjach dotyczących zakupów, niezawodności dostawy przypisuje się wyższą rangę, aniżeli poziomowi cen nabywanych towarów, ponieważ odbiorcy próbują coraz częściej redukować swoje zapasy magazynowe, przerzucając skutki tego na dostawców i transport. W konsekwencji takiej polityki, odbiorcy dążą do zamawiania małych partii dostaw, z żądaniem dostarczania ich w ściśle określonych terminach.

O prawidłowym przebiegu procesów przewozowych w łańcuchach dostaw będą zatem decydować przede wszystkim czas i niezawodność. Czas dostawy jest określany przez okres między wystawieniem zamówienia a jego realizacją. Niezawodność, będąca zbiorem wielu właściwości jakościowych, wskazuje na prawdopodobieństwo wykonania transportu w zaplanowanym czasie.

Realizacja procesów przewozowych w łańcuchach dostaw musi odbywać się przy zachowaniu kryteriów związanych z jakością, dokładnością i elastycznością.

Jakość dostawy wskazuje, że właściwy towar dotarł do właściwego miejsca prze­baczenia, we właściwej ilości i w należytym stanie. Transport, a ściślej ujmując, jakość procesów transportowych, odgrywa tutaj najważniejszą rolę.

Dokładność dostawy, wyrażona zgodnością dostarczanego towaru co do rodzaju i ilości, jest determinowana prawidłowością wykonania procesu transportowego według treści umowy. Decydują o tym zarówno organizatorzy procesu transportowego, jak i jego bezpośredni wykonawcy. To, że przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia we właściwym stanie, jest wynikiem dochowania gwarancji jej bezpieczeństwa w trakcie realizacji procesu transportowego.

Elastyczność dostawy opisuje zdolność systemu transportowego do reagowania na zmiany dotyczące jej warunków. Powodzenie tego określa, między innymi, dostępność usług transportowych w czasie, czyli stopień synchronizacji momentu pojawienia się potrzeby transportowej z momentem realnej możliwości jej zaspokojenia. Wraz z oddalaniem się tych momentów maleje elastyczność dostępu do usług transportowych w czasie.

Procesy transportowe odgrywają bardzo ważną rolę w łańcuchach dostaw. Wynika to z istoty samych łańcuchów, których podstawowym zadaniem jest racjonalizacja przepływu dóbr oraz usług w przestrzeni i czasie, a więc zadanie ściśle uzależnione od sprawności przebiegu procesu transportowego.

Poza tym, specjalizacja pracy, masowa konsumpcja i ekonomia skali produkcji sprawiają, że miejsca wytwarzania produktów nie pokrywają się z miejscem, gdzie zgłaszany jest na nie popyt. Stąd też transport jest niezbędny do wypełnienia luki przestrzennej między nabywcą a sprzedawcą5.

Wiele przedsiębiorstw stoi bądź też stało przed problemem wyboru sposobu transportu w łańcuchach dostaw. Pojawia się tu pytanie: czy korzystać z własnych środków transportu czy też z usług obcych przewoźników. Obydwa rozwiązania mają zarówno wady, jak i zalety. Mając własne środki transportu, firma może reklamować swoją nazwę na samochodzie, a kierowca może jednocześnie pełnić rolę przedstawiciela handlowego firmy. Z drugiej jed­nak strony firmy, które opierają swoją działalność głównie na produkcji wyrobów gotowych czy też sprzedaży towarów, zmuszone są dodatkowo zajmować się transportem, planować trasy przejazdów samochodów, optymalizować wykorzystanie kursów, załatwiać sprawy ubezpieczeniowe, przeprowadzać okresowe przeglądy techniczne taboru itp.

Stąd też w ostatnim czasie widoczna jest tendencja zlecania usług transportowych w łańcuchach dostaw wyspecjalizowanym zewnętrznym firmom przewozowym.

Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw polega na takim dyspono­waniu taborem, żeby zaspokoić potrzeby transportowe możliwie jak najlepiej i jednocześnie jak najtaniej. Chodzi zatem o optymalizacje wykorzystania czasu pracy pojazdów, ich przebiegu, ładowności i właściwe zabezpieczenie ładunków podczas transportu.

System transportu jest ogniwem łączącym klientów firmy, dostawców surowców i pod­mioty kanałów dystrybucji, czyli posiada stałe miejsce w logistycznym łańcuchu dostaw. Transport umożliwia przepływ towarów między tymi miejscami i wypełnia w ten sposób lukę, tworząc pomost między nabywcą a sprzedawcą. Znajomość systemu transportu ma podstawowe znaczenie dla sprawnych i efektywnych działań logistycznych w sferze dystrybucji firmy. Transport jest fizyczną nicią wiążącą rozproszone geograficznie miej­sca tej działalności. Ponadto dodaje produktom firmy wartości, tworząc użyteczność czasu i miejsca w wyniku fizycznego przemieszczenia towarów (jako dodanej wartości) w wyznaczone miejsca i w określonym czasie. Funkcjonowanie firm działających na współczesnych globalnych rynkach bez transportu jest prawie niemożliweWyszukiwarka

Podobne podstrony:
parp - zarządzanie łańcuchem dostaw, szkoła, logistyka
słownik pojęć logistycznych (12 str), Logistyka, rok2, loigstyka i zarzadzanie lancuchem dostaw, sło
Logistyka1, Logistyka, rok2, loigstyka i zarzadzanie lancuchem dostaw, słownik logistyki
Podstawy log 20.03.2011 ndz, Podstawy logistyki
biznes i ekonomia zarzadzanie lancuchem dostaw podstawy wydanie ii michael hugos ebook
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Multimodalny Dok Przew PL, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zalety stosowania EDI w gospodarce, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.12 FORMOWANIE LADUNKOW, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.15 Dokumentacja w ruchu drogowym, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Zagadnienia do opanowania, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Metoda simpleks, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda VAM, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda potencjalow, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
TRANSPORT I SPEDYCJA JAKO PODSTAWOWE USŁUGI LOGISTYCZNE

więcej podobnych podstron