scenariusz zawodów, lekkoatletyka


Spartakiada la

Scenariusz Halowej Gimnazjady Lekkoatletycznej

w Gimnazjum nr 2 w Ostródzie.

Cel:

1. Propagowanie aktywności ruchowej wśród młodzieży.

2. Stworzenie sportowej atmosfery z umiejętnością przestrzegania zasady „fair play”.

3. Integracja młodzieży i nauczycieli.

4. Wspomaganie zdrowia poprzez wysiłek fizyczny i relaks psychiczny.

Organizator: nauczyciele wychowania fizycznego

Termin i miejsce: 23.10.2002, hala sportowa JW, godz. 8.30 - kl. I,

godz. 10.00 - kl. II

godz. 11.30 - kl. III

Uczestnictwo: - w zawodach startują uczniowie (dziewczęta i chłopcy) klas I-II-III

- zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji + sztafecie

- każda klasa wystawia swoją reprezentację klasową

Program zawodów:

Dziewczęta: 30 m, 2 okrążenia hali, sztafeta 4x1 okrążenie hali, skok w dal z miejsca, rzut piłką

lekarską w tył

Chłopcy: 30 m, 4 okrążenia hali, sztafeta 4x1 okrążenie hali, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską

w tył

Sędziowie: Sędzia główny - p. Dorota Myślak oraz sędziowie pomocniczy - nauczyciele wycho-

wania fizycznego i innych przedmiotów.

Punktacja: - zawodnik zdobywa punkty wg klucza: I m-ce- 7 pkt, II m-ce- 5 pkt,

III m-ce- 4 pkt, IV m-ce- 3 pkt, V m-ce- 2 pkt, VI m-ce- 1 pkt

- o miejscu zespołu decyduje suma punktów zdobytych przez zawodników we

wszystkich konkurencjach

Nagrody: Zawodnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca w danej konkurencji otrzymują dyplomy i

ocenę celującą. Za I miejsce klasa (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców) otrzymuje puchar

przechodni Dyrektora Szkoły.

Postanowienia końcowe:

Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny wraz z komisją

sędziowską.

Regulamin imprezy dostępny u sędziego głównego.

Regulamin Halowej Gimnazjady Lekkoatletycznej

w Gimnazjum nr 2 w Ostródzie.

1.Zgłoszenia imienne reprezentacji klas I, II i III należy zgłosić na pięć dni przed

rozpoczęciem imprezy.

2.Każdy zawodnik w dniu imprezy jest oznaczony „numerem startowym”

(np. kl. II d - 2 D )

3.Jakiekolwiek zmiany w reprezentacji klasy są niedopuszczalne w trakcie imprezy,

należy je zgłosić przed rozpoczęciem imprezy do sędziego głównego.

4.Wszystkich zawodników obowiązuje zasada „fair play”.

5.Za niesportowe zachowanie się i nie stosowanie zasady „fair play” zawodnik lub

zespół zostanie zdyskwalifikowany.

6.Punktacja prowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

7.Za I, II, III miejsce w danej konkurencji zawodnik otrzymuje ocenę celującą i dy-

plom, klasa - dyplom. Za I miejsce włącznie w punktacji drużynowej (dziewcząt i

chłopców) klasa otrzymuje puchar przechodni Dyrektora Szkoły.

O miejscu klasy decyduje ilość punktów zdobytych przez swoich zawodników w

poszczególnych konkurencjach.

8.Wyniki ogłasza i wręcza nagrody sędzia główny w obecności Dyrektora Szkoły.

9.Wyniki końcowe zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.

10.Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny wraz z komisją sędziowską.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
scenariusz zawodow, lekkoatletyka
scenariusz zawodow, lekkoatletyka
Scenariusz rozgrzewki lekkoatletycznej, TiM LA
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO - na stopień nauczyciela dyplomowanego, scenariusze zająć, plan rozwoju zawo
Moje mocne strony- do pr.zawodowej, scenariusze
scenariusz wartości, doradztwo zawodowe
Lekkoatletyka - scenariusz rozgrzewki, TiM LA
Dzień Wiosny - scenariusz, AWANS ZAWODOWY(1)
scenariusz, AWANS ZAWODOWY(1)
Świętość i mądrość Scenariusz prezentacji, dokumentacja rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, Umi
Lekkoatletyka, Ćwiczenia oswajające z lądowaniem w skoku wzwyż, SCENARIUSZ LEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI
Scenariusz akcji, AWANS ZAWODOWY(1)
Scenarusz zajeć z orientacji zawodowej
Scenariusz zajęć z orientacji zawodowej
Scenariusz zajęć dydaktyczno wychowawczych w przedszkolu

więcej podobnych podstron