zagadnienia A, II lek, biofizyka


A I.

BIOFIZYKA ZMYSŁU WZROKU

Zagadnienia:

 1. Budowa oka.

 2. Soczewki: rodzaje, zdolność zbierająca (skupiająca), równanie
  soczewki, konstrukcja obrazów w soczewkach cienkich i grubych,
  powiększenie obrazu, układ soczewek.

 3. Wady soczewek: aberracja sferyczna, aberracja chromatyczna,
  astygmatyzm.

 4. Układ optyczny oka: schemat optyczny, refrakcja, akomodacja.

 5. Fizjologiczne podstawy procesu widzenia.

  1. widzenie jasne (fotopowe) i widzenie ciemne (skotopowe).

  2. podstawy widzenia barwnego.

 6. Zdolność rozdzielcza oka (kątowa i czasowa).

 7. Wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność,
  starczowzroczność, astygmatyzm, daltonizm.

 8. Zasady korekcji wad wzroku.

 1. Skiaskopia.

 2. Wyznaczanie zdolności zbierającej soczewki metodą Bessela.

 3. Pomiar czasu bezwładności oka.

 4. Obserwacja obrazów i wad odwzorowań w modelu oka.

A II.

MIKROSKOPIA

Zagadnienia:

 1. Budowa mikroskopu optycznego z jasnym polem widzenia.

 2. Powiększenie liniowe mikroskopu.

 3. Zdolność rozdzielcza mikroskopu - rola dyfrakcji i interferencji
  w powstawaniu obrazu.

 4. Zjawisko immersji.

 5. Inne typy mikroskopów i ich zastosowanie:

  1. z ciemnym polem widzenia,

  2. fazowo - kontrastowy,

  3. interferencyjno - polaryzacyjny,

  4. elektronowy.

A III.

ZASTOSOWANIE METOD OPTYCZNYCH W MEDYCYNIE
I ANALITYCE MEDYCZNEJ

Zagadnienia:

 1. Światło jako fala elektromagnetyczna; wektor świetlny, długość fali, częstotliwość, promień fali, powierzchnia falowa.. Zjawiska falowe: dyfrakcja (siatka dyfrakcyjna), interferencja, polaryzacja światła.

 2. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji w substancjach optycznie czynnych
  i praktyczne wykorzystanie tego zjawiska.

 3. Powstawanie widm emisyjnych i absorpcyjnych w oparciu o budowę atomu. Rodzaje widm.

 4. Cząsteczki i widma cząsteczkowe.

 5. Zastosowanie analizy widmowej.

 6. Barwy ciał w świetle przechodzącym i odbitym.

 7. Pochłanianie światła przez roztwory barwne - prawo Lamberta-Beera (przepuszczalność, ekstynkcja, współczynnik absorpcji).

 8. Zastosowanie fotokolorymetrii w analityce medycznej.

 9. Otrzymywanie światła monochromatycznego: filtry barwne, pryzmat, siatki dyfrakcyjne.

 10. Cechy światła laserowego i jego zastosowanie w diagnostyce i terapii.

 1. Polarymetria.

 2. Analiza widmowa.

 3. Pomiary kolorymetryczne.

 4. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą światła laserowego.

 5. Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

A IV.

BIOFIZYKA ZMYSŁU SŁUCHU

- wyznaczanie progu słyszalności ucha ludzkiego

Zagadnienia:

 1. Podstawy ruchu falowego:

 1. rodzaje fal,

 2. wielkości charakteryzujące fale:

- długość

- prędkość

- częstotliwość

- faza

- ciśnienie akustyczne

- natężenie i poziom natężenia fali dźwiękowej.

 1. Zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal akustycznych:

- odbicie

- załamanie

- dyfrakcja

- interferencja i powstawanie fal stojących

- rezonans akustyczny

- mechanizm tłumienia fal

- efekt Dopplera.

 1. Cechy dźwięku:

a) obiektywne: częstotliwość, natężenie, poziom natężenia, widmo,

b) subiektywne: wysokość, głośność, barwa.

 1. Narząd słuchu człowieka.

a) budowa i działanie

- wzmacnianie ciśnienia akustycznego w uchu środkowym

- analiza częstotliwości w uchu wewnętrznym.

 1. Charakterystyka akustyczna słuchu ludzkiego.

a) zakres słyszalnych częstotliwości

b) próg słyszalności

c) poziom natężenia dźwięków szkodliwych dla człowieka

d) próg bólu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania- na biofizyke, II lek, biofizyka
CII opr, II lek, biofizyka
zag lek10, II lek, biofizyka
a2 pytania, II lek, biofizyka
CI opr, II lek, biofizyka
jebitna sciaga, II lek, biofizyka
Biofizyka zagadnienia II zestaw
W01(Patomorfologia) II Lek
Fizjologia krążenia zagadnienia (II kolokwium)
Zagadnienia z II czesci programu przedmiotu
2.Organizacja i czynność pól czuciowych kory mózgowej, II lek, Fizjologia, !Fizjo, III
Mechanika zagadnienia, II rok, Mechanika
Omawiane zagadnienia II 2
1. Transport tlenu, II lek, Fizjologia, !Krew, III Transport gazów przez krew
FIZJOLOGIA, zagadnienia II zal
6.Okolice kojarzeniowe kory mózgu i ich znaczenie, II lek, Fizjologia, !Fizjo, III
1.Organizacja i czynność pól ruchowych kory mózgowej, II lek, Fizjologia, !Fizjo, III

więcej podobnych podstron