Indywidualny program terapeutyczny dla uczniów upośledzonych, DOKUMENTY AUTYZM< REWALIDACJA, rewalidacja


Indywidualny program terapeutyczny dla uczniów upośledzonychPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.

 

Dziewczynka lat 9. Upośledzona intelektualnie w stopniu umiarkowanym. I etap edukacyjny, drugi rok nauki w zespole klasowym ogólnodostępnej szkoły (wcześniej rok uczęszczania do oddziału przedszkolnego tej samej szkoły).Dziewczynka pogodna, śmiała, otwarta: łatwo i bez zahamowań nawiązuje kontakt. W pracy mało wytrwała, łatwo zniechęca się, nie przyjmuje krytyki nauczyciela, ma skłonności do dekoncentracji uwagi swojej i osób z otoczenia. Potrafi rozpoznać przedmioty ze względu na kształt i ich przydatność użytkową. Niski poziom sprawności motorycznej ciała, szczególnie ręki. Koordynacja wzrokowo - ruchowa niedojrzała. Ubogi zasób słów. Odczuwa silną potrzebę dzielenia się swoimi przeżyciami z nauczycielem oraz  kontaktu i akceptacji przez klasę. Rozpoznaje podstawowe kolory, zna dni tygodnia i pory roku. Liczy porządkowo na konkretach. Dzieli proste wyrazy na sylaby (z klaskaniem).

METODY PRACY:
·        Ćwiczenia motoryki małej.
·        Zajęcia stymulująco - terapeutyczne - metoda wzmocnień pozytywnych.
·        Zajęcia rozwijające percepcję wzrokowo - słuchową.
·        Elementy pedagogiki zabawy.
·        Ćwiczenia rozwijające manualizm.
·        Muzykoterapia.
·        Elementy rytmiki i koordynacji ruchu ciała.
·        Ćwiczenia koordynacji wzrokowej.
 
CELE:
·        Zachęcanie do komunikowania się z otoczeniem.
·        Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów.
·        Doskonalenie percepcji wzrokowo - słuchowej.
·        Przybliżenie wiedzy o otoczeniu.
·        Rozwijanie akceptacji siebie.
·        Uspołecznianie.
·        Usprawnienie motoryki ciała.
 
I.    Samoobsługa:
 
1.      Ubieranie się:

-  doskonalenie umiejętności odpinania i zapinania odzieży z różnym typem zapięć,
-  kształtowanie  potrzeby sprawnego rozbierania się i ubierania w ubikacji,

-   doskonalenie umiejętności sznurowania butów,

-  wdrażanie do estetycznego poczucia swego wyglądu (ubiór, uczesanie),

-  uzmysłowienie potrzeby dostosowania ubioru do specyfiki pogody i pory roku.


2.      Zachowanie się w grupie i sytuacji:

-  uczenie zasad kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku, posługiwania się sztućcami, nakrywania stołu,

-  uświadomienie potrzeby zachowania porządku w miejscu pracy.


3.      Zachowanie higieny:

-  wdrażanie do stosowania się do podstawowych zasad higieny osobistej (mycie zębów, mycie rąk, zmiana bielizny, utrzymanie czystości odzieży).


 
II.                Komunikowanie się:

-  utrwalenie nawyku witania się i żegnania z najbliższymi, nauczycielem, kolegami,

-  wdrażanie do uważnego i rozumnego słuchania poleceń i odpowiedniego reagowanie na nie,

-  nazywanie i rozpoznawanie przedmiotów ze względu na kształt, kolor, przeznaczenie,

-  właściwe sygnalizowanie swoich potrzeb i odpowiednie wyrażanie swoich emocji,

-  formułowanie prostych zdań i pytań,

-  budowanie krótkich ustnych wypowiedzi dotyczących spostrzeżeń, przeżyć i doświadczeń dziecka (kształtowanie mowy opowieściowej),

-  rozpoznawanie symboli monet, uczenie się ich przydatności,

-  nauka krótkich rymowanek, wierszyków na pamięć i ich odtwarzanie,

-  przeliczanie jednostkowych figur, przedmiotów (od 1 do 10),

-  zespołowe śpiewanie fragmentów piosenek,

-  naśladowanie (powtarzanie) dźwięków pochodzących z otoczenia dziecka,

-  słuchanie opowiadań, bajek (rozwijanie wyobraźni),

-  ćwiczenia wyraźnej mowy - powtarzanie wyrazów, artykułowanie głosek, sylab.


III.             Zajęcia:

       A. Ćwiczenia manipulacji celowej.

-  wycieranie tablicy gąbką,

-  rysowanie kredą na tablicy,

-  pielęgnacja kwiatów,

-  cięcie nożyczkami,

-  porządkowanie stolika i przyborów w szafce.

      B. Wykorzystanie technik plastyczno - technicznych.

-  posługiwanie się kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem,

-  posługiwanie się pędzlem i farbami,

-  tworzenie z plasteliny, modeliny, masy solnej.


     C. Zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem klocków mozaikowych, patyczków,

         przedmiotów codziennego użytku, zestawów konstrukcyjnych.


1.   Rozwijanie motoryki dużej:

-  doskonalenie umiejętności samodzielnego poruszania się po schodach i między ławkami,

-  ćwiczenie umiejętności dostosowania się do chodzenia w parach i wykonywania ruchów całej grupy dzieci (np. te same ćwiczenia ruchu rąk, nóg, głowy, bioder itp.)

-  udział w zabawach i grach ruchowych (czworakowanie, pełzanie, przeciąganie, skakanie przez niewielkie przeszkody, poruszanie się po równoważni, próby skoków na skakance, przeciąganie się przez szarfę gimnastyczną, chwyty i rzuty piłki).


IV.              Uspołecznienie.

-  ćwiczenia umiejętności zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, ośrodek zdrowia itp.),

-  stosowanie form i zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach znanych dziecku z doświadczenia

-  uwrażliwienie na potrzeby innych, docenianie i rozumienie uczuć kolegów,

-  kształtowanie świadomości charakteru relacji społecznych typu:

dziecko - rodzice

dziecko - rodzeństwo

dziecko - koledzy

dziecko - nauczyciel

dziecko - obca osoba

-  posługiwanie się wiedzą dotyczącą znajomości własnych danych:

      imię

      nazwisko

      imiona rodziców

      adres

-  kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania (dyżur w klasie),

-  uczenie zasad pracy w grypie, zespole; dzielenie się swoimi pomysłami; akceptacja zdania kolegów (zgoda na krytycyzm otoczenia, krytyczna samoocena),

-  zaznajomienie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego (bezpieczne poruszanie się po jezdni, korzystanie z autobusu),

-  wdrażanie do aktywnego odbioru programów interesujących i przeznaczonych dla ucznia.


 


Przewidywane osiągnięcia po I etapie kształcenia:
 

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, potrafi wkładać obuwie,

 • sygnalizuje swoje potrzeby fizjologiczne,

 • przestrzega zasad higieny osobistej,

 • potrafi komunikować się ze swoim otoczeniem,

 • zna swoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz strukturę swojej rodziny,

 • zna swoje najbliższe otoczenie, imiona kolegów z klasy oraz innych uczniów,

 • zna i przestrzega zasady obowiązujące w szkole,

 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do osób starszych i swoich kolegów,

 • wypełnia obowiązki dyżurnego w klasie oraz inne powierzone zadania,

 • zna i przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,

 • potrafi zachować porządek na swoim miejscu pracy,

 • dba o przybory szkolne i sprzęt znajdujący się w szkole,

 • nazywa przedmioty ze swojego otoczenia i zna ich zastosowanie,

 • posługuje się różnymi przyborami szkolnymi (kredki, linijka, nożyczki, klej, farby, plastelina, ołówek, długopis),

 • dokonuje doboru programów telewizyjnych ze względu na swój wiek,

 • bierze udział w zabawach i grach zespołowych,

 • rozpoznaje podstawowe kolory,

 • buduje krótkie ustne wypowiedzi,

 • zapamiętuje krótkie fragmenty wierszy, piosenek,

 • zna podstawowe monety i ich przydatność,

 • potrafi częściowo krytycznie ocenić swoje zachowanie

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Program terapeutyczny dla uczniów ryzyka dysleksji, szkoła, Rady Pedagogiczne, wychowanie, profilakt
Indywidualny program edukacyjny dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym, nauczanie indywidu
Korygowanie zaburzonych zachowań ucznia wychowanka – programy profilaktyki szkolnej i programy terap
Program terapeutyczny dla uczniów ryzyka dysleksji, szkoła, Rady Pedagogiczne, wychowanie, profilakt
Program nauczania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w gimnazjum Wysłany przez Anton
Indywidualny program edukacyjny dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim
Indywidualny program ucznia uposledzonego-DRG, DOKUMENTY AUTYZM< REWALIDACJA, rewalidacja
Indywidualny program ucznia uposledzonego-DRG, DOKUMENTY AUTYZM< REWALIDACJA, rewalidacja
Program zajęć terapeutycznych dla uczniów, konspekty zajęć
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNY NA ROK SZKOLNY 2007, DOKUMENTY AUTYZM< REWALIDACJA, rewalidacja
PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM NA IV ETAP?UK
Indywidualny program rewalidacji indywidualnej kształtującej mowę, DOKUMENTY AUTYZM< REWALIDACJ

więcej podobnych podstron