ściąga finanse 2, Materiały STUDIA, Semestr II, Finanse, od OLI Finanse


Elementy

Rach fin

Rach zarząd

Użytkownicy

gł. zewnętrzni

wyłącznie. wewnetrzni

Czas jaki prezentuje

gł przeszłość

gł terazniejszość

Zakres analizy

cała firma lub jaj drobny el.

cała firma ale także jej działy sekcje przedsięwzięcia itp.

Charakter dostarcz inf.

wyłacznie finansowy

inf finansowe i ich analiza-

zrozumiałe dla nieksięgowyc

Regulacje

prawne i standardy rach

wewn. zgodne z potrzebami

firmy

Cechy charakterystycz

obiektywizm weryfikacja

spójność

istotnośc użytecznosc

Kładzie nacisk na:

dokładność

szybkość

Analizowany okres

zwykle 1 rok

różny w zależności od potrze

Ocena otoczenia firmy.

Polityka gospodarcza-to zarządzanie gospodarką przez państwo-w Polsce nie ma polityki gospodarczej.

Polityka fiskalna-zarządzanie w obrębie fiskalnym-finansami publicznymi(podatki).

Obciążenia finansowe: podatek dochodowy, VAT, podatek akcyzowy, obciążenie(z zatrudnieniem, wykorzystanie środowiska naturalnego).

Tempo wzrostu gospodarczego-szybkość i kierunek rozwoju gospodarki.

Dobrobyt społeczny-(zasobność finansowa klientów)-wskaźnik udziału w podatkach podstaw.-względem udziału podatku ogółem-im udział jest mniejszy tym lepiej.(wydatki podst.-18,5%-USA, śr.wskażnik krajów UE-24%, Polska-74%)

Warunki mikroekonomiczne wpływające na kondycję finansową przedsiębiorstw: lokalny popyt i podaż, cena.

Popyt się nie różnicuje, a podaż charakteryzuje się dużą konkurencją.

Pozytywne sprzyjające warunki mikroekonomiczne występują w specjalnych ofertach ekonomicznych.

Związki i relacje finansów z rachunkowością.

Głównym związkiem rach i fin jest jednolitość danych-dane finansowe.Główne różnice między rach i fin leżą w metodach wyodrębniania funduszyi w sposobach podejmowania decyzji. W rach obowiązuje-metoda narastających należności-uznaje ona, że dochód powstaje w momencie sprzedaży, a wydatki w chwili ich poniesienia. W fin obowiązuje metoda przypływu gotówki-która uznaje przychody i wydatki są tylko wtedy gdy rzeczywiście nastąpi wpływ lub wypływ gotówki.

Ze względu na brak dopasowania inf. Płynących z rach. Do potrzeb podejmowania decyzji finansowych wyodrębniono rach finansową i rach zarządczą.

Rach finansowa-przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz działalności gospodarczej ale regulowana jest wyłącznie przez akty prawne oraz praktyki i standardy rachunkowości.

Rach zarządcza- służy menadżerom do podejmowania decyzji, opiera się na wielu zasadach analogicznych do zasad rachunkowości finansowej . Jej podstawę stanowi ekonomia - zajmująca się wykorzystywaniem zasobów rzadkich oraz nauki behawioralne - zajmująca się zachowaniem ludzi:.

Sposób ewidencji-1 rok. KZF-kadra zarządzajaca firmą.

Rach zarządcza realizuje następujące cele:

1.gromadzi dane finansowe(gł. dotyczą przeszłości)

2.rozwiazuje zaistniałe problemy(w czasie terazniejszym)

3.stosuje controling finansowy(czas terazniejszy)

4.planuje przyszłe działanie (dotyczy przyszłości)

Cele zarządzania finansami

Nadrzędnym celem finansowym istnienia i funkcjonowania firmy jest pomnożenie wartości firmy, czyli wzrost zasobności jej właścicieli lub wzrost wartości w ujęciu rynkowym. Cele operacyjne zarządzania finansami-zysk operacyjny—max.

Płynność to zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań w terminach ich wymagalności(wykonalności).

Przykład na płynność:

Założenia:

1. mamy gospodarstwo domowe, którego dochody miesięczne wynoszą 3000.

2. miesięczne wydatki- MD: -stałe WS- 1500, bieżące-WB-1500 wydatki miesięczne 3000

3.zakładamy że analizujemy tylko 1 mc.

4.w ciągu tego miesiąca struktura wydatków nie odbiega od średnich, czyli w sumie wynoszą one 3000.

5.zakładamy ze gospodarstwo nie dokonuje oszczędności na przyszłość i nie posiada nadwyżek finansowych z poprzednich okresów.

Pytanie: czy to gosp. domowe w ciągu analizowanego miesiąca posiada płynność.

Odp.

1.TAK-posiada płynność

2.NIE posiada płynności

Rozkład dochodów w czasie

Obserwując zachowanie firm w obrębie inwestycji kapitałowych należy postawić pytanie jak racjonalnie wybierać miejsca inwestowania i jaki inwestycje podejmowane są najczęściej. Najczęściej wykorzystywanym parametrem podejmowania decyzji jest wskażnik dochodu na 1 akcje. Jest to udział dochodu przypadajacego na 1 akcje zwykła do liczby wyemitowanych akcji.

Przykład inwestycji

inwestycje

lata

Suma

1

2

3

A

1.40

1.00

0.40

2.80

B

0.60

1.00

1.40

3.00

Pyt.którą obcję inwestycyjną wybrać?

Biorąc pod uwagę maksymalizacje zysku inwestycja B jest lepsz od A ponieważ daje większy dochód w okresie 3 lat. Jednak praktyka pokazuje że w podejmowaniu tego typu decyzji oddziaływuja 3 czynniki:

1.rozkład dochodów w okresie

2.możliwy przepływ gotówki

3.ryzyko

Ad1.dochdy korzystniej jest otrzymać wcześniej niż pózniej, ponieważ dochody wczesniej otrzymane są b.pewne i można je reinwestowac.

Ad2.wysokść dochodów firmy na akcje nie oznacza wypłacania przez nią dywidend, czyli przepływ gotówki do właścicieli, a cena akcji wraz ze spadkiem dochodowności może być niższa.

Ad3.ryzyko i dochód musi być postrzegane łącznie.

max zysk-min ryzyko-jest to niemożliwe. Jeżeli max zysk to optymalizujemy ryzyko. Jeżeli min ryzyko to optymalne zyski.

W praktyce oddziaływanie tych 3 czynników spowoduje ze inwestycja A będzie częściej wybierana niż B-największy wpływ na wybór będą miały czynniki 2, 3.

W def płynności należy zwrócić uwagę na płynność potencjalną, czyli wartościową zgodność wpływów z wypływami, czyli wydatkami, oraz na płynność operacyjną, czyli takie zgranie terminów żeby terminy wpływu gotówki, wyprzedzały albo, co najmniej pokrywały się z terminami wypływu gotówki.

Rozpatrujemy sytuację max płynności jej optym i min., Jakie kryterium w stosunku do płynności powinniśmy stosować?

Max płynność-polega na wygenerowaniu nadwyżki funduszy, które max pokrywają potrzeby finansowe w danym okresie czasu.

Nasza płynność max=1250

Zalety

1.min ryzyko utraty płynności

2.niwelujemy koszty pozyskania dodatkowych kapitałów dla zapewnienia płynności

Wady:

1.zamrożona część kapitału w postaci rezerwy

2.rentownośc wykorzystanego kapitału maleje.

Max płynność jest niezgodna z max zysku operacyjnego.

Min płynność- to zamrożenie środków na min poziomie wyznaczonym przez wydatki i zobowiązania stałe, których terminy zapadalności są nieodwołalne.

Nasza płynność min=500

Zalety

1.min wartość zamrożonych środków

2.wyzsza rentowność wykorzystanych kapitałów w firmie

Wady.

1.wysokie ryzyko utraty płynności

2. wyższe prawdopodobieństwo korzystania z obcych źródeł finansowania i kosztów z tym związanych.

Min płynność jest zbyt ryzykowna w kontekście jakichkolwiek celów.

Kryterium dla płynności powinna być jej optymalizacja.

Ustalenie płynności optymalnej jest uzależnione od firmy, od jej potencjału kapitałowego od jej udziałów w rynku od sytuacji na rynku oraz od planowanych przedsięwzięć.

Płynność optymalna może być

1.bliższ minimalnej, gdy firma ma długa historię, duży udział w rynku, stabilne relacje z dostawcami i odbiorcami

2.bliższa maksymalnej, gdy firma jest nowa,wchodzi na nowe rynki, wprowadza nowe produkty, prowadzi walkę o większy udział w rynku, realizuje nowe przedsięwzięcia rozwojowe

Zachowanie decyzyjności firmy w obrębie zarządzania finansami

Decyzyjność to możliwość podejmowania decyzji zarówno w obrębie kierunków rozwoju strategicznego jak i operacyjnego a także wartości i sposobów wykorzystania majątku trwałego.

Przykład. Rozważmy nową działalność gospodarczą.

1.rozważmy że tylko kapitały własne będą finansowały tą działalność.

2.kapitały obce+ obce żródła finansowania

1.KW A=1000

2.KW+OZF A=1000 500=KW 500=OZF=10%

PS(przychody ze sprzedaży)=1000

KPP(koszty pozyskania przychodów)=700

WO (wynik operacyjny)=PS-KPP=1000-700=300

Ocena otoczenia firmy.

Polityka gospodarcza-to zarządzanie gospodarką przez państwo-w Polsce nie ma polityki gospodarczej.

Polityka fiskalna-zarządzanie w obrębie fiskalnym-finansami publicznymi(podatki).

Obciążenia finansowe: podatek dochodowy, VAT, podatek akcyzowy, obciążenie(z zatrudnieniem, wykorzystanie środowiska naturalnego).

Tempo wzrostu gospodarczego-szybkość i kierunek rozwoju gospodarki.

Dobrobyt społeczny-(zasobność finansowa klientów)-wskaźnik udziału w podatkach podstaw.-względem udziału podatku ogółem-im udział jest mniejszy tym lepiej.(wydatki podst.-18,5%-USA, śr.wskażnik krajów UE-24%, Polska-74%)

Warunki mikroekonomiczne wpływające na kondycję finansową przedsiębiorstw: lokalny popyt i podaż, cena.

Popyt się nie różnicuje, a podaż charakteryzuje się dużą konkurencją.

Pozytywne sprzyjające warunki mikroekonomiczne występują w specjalnych ofertach ekonomicznych.

Związki i relacje finansów z rachunkowością.

Głównym związkiem rach i fin jest jednolitość danych-dane finansowe.Główne różnice między rach i fin leżą w metodach wyodrębniania funduszyi w sposobach podejmowania decyzji. W rach obowiązuje-metoda narastających należności-uznaje ona, że dochód powstaje w momencie sprzedaży, a wydatki w chwili ich poniesienia. W fin obowiązuje metoda przypływu gotówki-która uznaje przychody i wydatki są tylko wtedy gdy rzeczywiście nastąpi wpływ lub wypływ gotówki.

Ze względu na brak dopasowania inf. Płynących z rach. Do potrzeb podejmowania decyzji finansowych wyodrębniono rach finansową i rach zarządczą.

Rach finansowa-przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz działalności gospodarczej ale regulowana jest wyłącznie przez akty prawne oraz praktyki i standardy rachunkowości.

Rach zarządcza- służy menadżerom do podejmowania decyzji, opiera się na wielu zasadach analogicznych do zasad rachunkowości finansowej . Jej podstawę stanowi ekonomia - zajmująca się wykorzystywaniem zasobów rzadkich oraz nauki behawioralne - zajmująca się zachowaniem ludzi:.

Sposób ewidencji-1 rok. KZF-kadra zarządzajaca firmą.

Rach zarządcza realizuje następujące cele:

1.gromadzi dane finansowe(gł. dotyczą przeszłości)

2.rozwiazuje zaistniałe problemy(w czasie terazniejszym)

3.stosuje controling finansowy(czas terazniejszy)

4.planuje przyszłe działanie (dotyczy przyszłości)

Elementy

Rach fin

Rach zarząd

Użytkownicy

gł. zewnętrzni

wyłącznie. wewnetrzni

Czas jaki prezentuje

gł przeszłość

gł terazniejszość

Zakres analizy

cała firma lub jaj drobny el.

cała firma ale także jej działy sekcje przedsięwzięcia itp.

Charakter dostarcz inf.

wyłacznie finansowy

inf finansowe i ich analiza-

zrozumiałe dla nieksięgowyc

Regulacje

prawne i standardy rach

wewn. zgodne z potrzebami

firmy

Cechy charakterystycz

obiektywizm weryfikacja

spójność

istotnośc użytecznosc

Kładzie nacisk na:

dokładność

szybkość

Analizowany okres

zwykle 1 rok

różny w zależności od potrze

Rozkład dochodów w czasie

Obserwując zachowanie firm w obrębie inwestycji kapitałowych należy postawić pytanie jak racjonalnie wybierać miejsca inwestowania i jaki inwestycje podejmowane są najczęściej. Najczęściej wykorzystywanym parametrem podejmowania decyzji jest wskażnik dochodu na 1 akcje. Jest to udział dochodu przypadajacego na 1 akcje zwykła do liczby wyemitowanych akcji.

Przykład inwestycji

inwestycje

lata

Suma

1

2

3

A

1.40

1.00

0.40

2.80

B

0.60

1.00

1.40

3.00

Pyt.którą obcję inwestycyjną wybrać?

Biorąc pod uwagę maksymalizacje zysku inwestycja B jest lepsz od A ponieważ daje większy dochód w okresie 3 lat. Jednak praktyka pokazuje że w podejmowaniu tego typu decyzji oddziaływuja 3 czynniki:

1.rozkład dochodów w okresie

2.możliwy przepływ gotówki

3.ryzyko

Ad1.dochdy korzystniej jest otrzymać wcześniej niż pózniej, ponieważ dochody wczesniej otrzymane są b.pewne i można je reinwestowac.

Ad2.wysokść dochodów firmy na akcje nie oznacza wypłacania przez nią dywidend, czyli przepływ gotówki do właścicieli, a cena akcji wraz ze spadkiem dochodowności może być niższa.

Ad3.ryzyko i dochód musi być postrzegane łącznie.

max zysk-min ryzyko-jest to niemożliwe. Jeżeli max zysk to optymalizujemy ryzyko. Jeżeli min ryzyko to optymalne zyski.

W praktyce oddziaływanie tych 3 czynników spowoduje ze inwestycja A będzie częściej wybierana niż B-największy wpływ na wybór będą miały czynniki 2, 3.

Cele zarządzania finansami

Nadrzędnym celem finansowym istnienia i funkcjonowania firmy jest pomnożenie wartości firmy, czyli wzrost zasobności jej właścicieli lub wzrost wartości w ujęciu rynkowym. Cele operacyjne zarządzania finansami-zysk operacyjny—max.

Płynność to zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań w terminach ich wymagalności(wykonalności).

Przykład na płynność:

Założenia:

1. mamy gospodarstwo domowe, którego dochody miesięczne wynoszą 3000.

2. miesięczne wydatki- MD: -stałe WS- 1500, bieżące-WB-1500 wydatki miesięczne 3000

3.zakładamy że analizujemy tylko 1 mc.

4.w ciągu tego miesiąca struktura wydatków nie odbiega od średnich, czyli w sumie wynoszą one 3000.

5.zakładamy ze gospodarstwo nie dokonuje oszczędności na przyszłość i nie posiada nadwyżek finansowych z poprzednich okresów.

Pytanie: czy to gosp. domowe w ciągu analizowanego miesiąca posiada płynność.

Odp.

1.TAK-posiada płynność

2.NIE posiada płynności

W def płynności należy zwrócić uwagę na płynność potencjalną, czyli wartościową zgodność wpływów z wypływami, czyli wydatkami, oraz na płynność operacyjną, czyli takie zgranie terminów żeby terminy wpływu gotówki, wyprzedzały albo, co najmniej pokrywały się z terminami wypływu gotówki.

Rozpatrujemy sytuację max płynności jej optym i min., Jakie kryterium w stosunku do płynności powinniśmy stosować?

Max płynność-polega na wygenerowaniu nadwyżki funduszy, które max pokrywają potrzeby finansowe w danym okresie czasu.

Nasza płynność max=1250

Zalety

1.min ryzyko utraty płynności

2.niwelujemy koszty pozyskania dodatkowych kapitałów dla zapewnienia płynności

Wady:

1.zamrożona część kapitału w postaci rezerwy

2.rentownośc wykorzystanego kapitału maleje.

Max płynność jest niezgodna z max zysku operacyjnego.

Min płynność- to zamrożenie środków na min poziomie wyznaczonym przez wydatki i zobowiązania stałe, których terminy zapadalności są nieodwołalne.

Nasza płynność min=500

Zalety

1.min wartość zamrożonych środków

2.wyzsza rentowność wykorzystanych kapitałów w firmie

Wady.

1.wysokie ryzyko utraty płynności

2. wyższe prawdopodobieństwo korzystania z obcych źródeł finansowania i kosztów z tym związanych.

Min płynność jest zbyt ryzykowna w kontekście jakichkolwiek celów.

Kryterium dla płynności powinna być jej optymalizacja.

Ustalenie płynności optymalnej jest uzależnione od firmy, od jej potencjału kapitałowego od jej udziałów w rynku od sytuacji na rynku oraz od planowanych przedsięwzięć.

Płynność optymalna może być

1.bliższ minimalnej, gdy firma ma długa historię, duży udział w rynku, stabilne relacje z dostawcami i odbiorcami

2.bliższa maksymalnej, gdy firma jest nowa,wchodzi na nowe rynki, wprowadza nowe produkty, prowadzi walkę o większy udział w rynku, realizuje nowe przedsięwzięcia rozwojowe.

Zachowanie decyzyjności firmy w obrębie zarządzania finansami

Decyzyjność to możliwość podejmowania decyzji zarówno w obrębie kierunków rozwoju strategicznego jak i operacyjnego a także wartości i sposobów wykorzystania majątku trwałego.

Przykład. Rozważmy nową działalność gospodarczą.

1.rozważmy że tylko kapitały własne będą finansowały tą działalność.

2.kapitały obce+ obce żródła finansowania

1.KW A=1000

2.KW+OZF A=1000 500=KW 500=OZF=10%

PS(przychody ze sprzedaży)=1000

KPP(koszty pozyskania przychodów)=700

WO (wynik operacyjny)=PS-KPP=1000-700=300



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MARKETING, Materiały STUDIA, Semestr II, Marketing, od OLI Marketing
ZAGADNIENIA NA MARKETING, Materiały STUDIA, Semestr II, Marketing, od OLI Marketing
tekst do kolo, Materiały STUDIA, Semestr II, Mikroekonomia, od OLI Mikroekonomia
wykłady mikro, Materiały STUDIA, Semestr II, Mikroekonomia, od OLI Mikroekonomia
sciaga betony, budownictwo studia, semestr II, Materiały budowlane
sciaga bartek, budownictwo studia, semestr II, Materiały budowlane
Podstawy zarządzania - ściąga, TRANSPORT PWR, STUDIA, SEMESTR II, Podstawy zarządzania, Zarządzanie2
materialy 2, STUDIA, SEMESTR II, Materiały Metalowe, mm
wzory mikro, Semestr II, Mikroekonomia, od OLI Mikroekonomia
Mikroekonomia, Semestr II, Mikroekonomia, od OLI Mikroekonomia
Rynek, Semestr II, Mikroekonomia, od OLI Mikroekonomia
wzorcowy plan kont, Materiały STUDIA, Semestr III, Rachunkowość finansowa, od OLI Rachunkowość finan
Rachunkowość - definicje (4 strony), Materiały STUDIA, Semestr III, Rachunkowość finansowa, od OLI R
Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej, Materiały STUDIA, Semestr III, Rachunkowość finanso
wzorcowy plan kont, Materiały STUDIA, Semestr III, Rachunkowość finansowa, od OLI Rachunkowość finan
BETON SCIAGA, budownictwo studia, semestr II, Materiały budowlane

więcej podobnych podstron