praca zaliczeniowa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji


MAGISTERSKIE STUDIA MENADŻERSKIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

ANALIZA SPOŁECZNEGO CELOWEGO OTOCZENIA ORGANIZACJI

Czym jest organizacja?

Pojęcie organizacja pochodzi od łacińskiego słowa „organum” oznaczającego pierwotnie narzędzie, a następnie narząd, czyli część organizmu żywego. Od słowa greckiego „organizo” co oznacza tworzenie uporządkowanych, harmonijnych całości. Sposób tego uporządkowania i powiązania przesądza o strukturze organizacji, dzięki której ten układ elementów może funkcjonować jako spójna całość system. Organizacje są złożonymi systemami społecznymi, są wewnętrznie współzależne, zmiany w jednej części organizacji wywierają wpływ na inne części.

Organizacja jest to grupa ludzi, skupiona w danej instytucji, współpracująca ze sobą, w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć pewien zakres celów.

Postrzegamy organizację jako system złożony i otwarty społeczno - techniczny, taki który prowadzi wymianę poprzez wytwarzane przez organizację dobra usługi lub wartości ( np. zaspokojenie potrzeb estetycznych czy religijnych- przyjmowane są przez otoczenie odpłatnie lub nieodpłatnie), możemy traktować organizacje jako system całościowy. Każda organizacja istnieje w pewnym kontekście: rzeczywistych warunkach, warunkach w których funkcjonuje (otoczenie organizacji, jej układ fizyczny, historia, środowisko polityczne i społeczne oraz strategia). Niemal wszystkie współczesne organizacje (produkujące, uczące, leczące, obronne, administracyjne itp.) są zatem złożonymi systemami społeczno - technicznymi. Cele, struktura, ludzie i technika to główne składniki każdej organizacji; zwykle są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają.

W swojej pracy pragnę przedstawić otoczenie na przykładzie organizacji jaką jest Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. z siedzibą w Łodzi. - organizacja gospodarcza, działająca w formie spółki akcyjnej.

Organizacja może przybierać trzy podstawowe znaczenia:

- w znaczeniu rzeczowym czyli istniejącym realnie w czasie i przestrzeni, określonego typu, całość która składa się z rzeczy i ludzi wyposażonych w narzędzia, maszyny (aparaturę) , czyli konkretne instytucje w przypadku omawianej firmy to Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A.

- w znaczeniu atrybutowym, czyli określonej cesze ( własności), rzeczy złożonej

( przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy).Organizacja w znaczeniu atrybutowym to struktura organizacyjna.

- w znaczeniu czynnościowym stanowiącym rodzaj działania zorganizowanego - celowy, świadomy proces polegający na racjonalnym łączeniu ludzi, zasobów i środków, np. sprawne funkcjonowanie firmy.

Historia spółki

Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. ma blisko 80 -letnią tradycję.

W 1919 r. Została zarejestrowana fabryka Mydeł Toaletowych i Wyrobów Kosmetycznych Hugo Guttel w Łodzi. Założona w centrum Łodzi mała wytwórnia wyrobów kosmetycznych kusiła klientów atrakcyjną i urozmaiconą jak na rok 1919 - ofertą. Już w dwa lata później na I Targach Wschodnich we Lwowie zaprezentowano m.in. „krem przeciw piegom i pryszczom”. 2 stycznia 1926 roku została przekształcona w spółkę firmową - Wytwórnię Mydeł Toaletowych i Wody Kolońskiej - Józef Wójtowicz, Hugo Guttel i Spółka, a następnie w Fabrykę Mydła i Kosmetyków PIXIN. 12 lutego 1948 roku Fabryka Mydła i Kosmetyków PIXIN na mocy orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu stała się własnością państwową. W dniu 22 czerwca 1951 roku dokonano zmiany nazwy na Fabrykę Kosmetyków Pollena „EWA” przedsiębiorstwo Państwowe. Kolejna zmiana na Fabrykę Kosmetyków Pollena Ewa S.A. nastąpiła w oparciu o zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z 6 października 1971 r.

Spółka Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. powstała w wyniku procesów prywatyzacyjnych na bazie dawnego przedsiębiorstwa państwowego działającego w Łodzi pod nazwą: Fabryka Kosmetyków „POLLENA - EWA”.

Przełomowym w historii Fabryki okazał się rok 1992. Powstała spółka prawa handlowego, o charakterze pracowniczym, pod firmą Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. Zawiązana aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 1992 roku i zarejestrowana 24 sierpnia 1992 roku w Dziale Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XXI Wydział Gospodarczy.

Firma spółki brzmi Fabryka Kosmetyków „POLLENA - EWA” Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Łódź.

Spółka posiada osobowość prawną i działa na podstawie Kodeksu Handlowego.

Założycielami spółki były 23 osoby, które w dniu 19 czerwca 1992 roku , podpisały Akt Notarialny - Akt Założycielski Spółki Akcyjnej oraz Statut i objęły 90.000 akcji Spółki.

Powstała spółka zawarła umowę w formie aktu notarialnego w dniu 16 grudnia 1992 roku ze Skarbem Państwa, na mocy której przejęła do odpłatnego korzystania i pobierania pożytków mienie Skarbu Państwa w postaci wszystkich składników majątkowych zlikwidowanej Fabryki Kosmetyków „POLLENA - EWA” w Łodzi.

Na podstawie umowy z 1997 roku, Minister Skarbu Państwa działający w imieniu Skarbu Państwa przeniósł na rzecz Spółki własność zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład zlikwidowanego przedsiębiorstwa Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. w Łodzi w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntów.

Cel ( funkcje)

Wysoka jakość i skuteczność produkowanych wyrobów - cel priorytetowy firmy m.in. zawarty w zakładowej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zadaniem stanowiącym podstawę istnienia Polleny Ewy S.A. jest działalność produkcyjna, handlowa, usługowa a w szczególności:

Technologii: produkcja różnego rodzaju opakowań, handel hurtowy i detaliczny w zakresie wyrobów własnych i cudzych krajowych i zagranicznych, skup

Pośrednictwo: promocja, projektowanie wyrobów i usług własnych oraz na zlecenie, prowadzenie składów konsygnacyjnych, organizowanie targów i wystaw, handel hurtowy i detaliczny (eksport, import) w zakresie towarów i usług, doradztwo techniczne, ekonomiczne, handlowe, prowadzenie składów celnych, świadczenie usług w zakresie handlu zagranicznego, świadczenie usług księgowych, poligraficznych, wydawniczych, sprzętowych, transportowych, remontowych.

Produkcja spółki skierowana jest głownie na rynek krajowy gdzie polskie kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, czyli kosmetyka biała stanowią 60% - 70 % naszego rynku, podczas gdy inne segmenty opanowane są przez koncerny zagraniczne. Kosmetyka biała ma najwyższy udział w sprzedaży spółki. Ilościowo sprzedaż produktów w grupach asortymentowych zdominowana jest przez środki do pielęgnacji włosów, oraz twarzy i ciała.

Asortyment wyrobów :

 1. kosmetykę białą ( kremy, balsamy, maseczki, mleczka, toniki),

 2. perfumerię damską (dezodoranty, perfumy, wody toaletowe, antyperspiranty),

 3. perfumerię męską (wody kolońskie, kremy do golenia, dezodoranty, płyny po goleniu, antyperspiranty,

 4. szampony i produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów (pianki, odżywki, lakiery, żele) - Pollena Ewa jako pierwsza w kraju opracowała receptury szamponów na bazie naturalnych ekstraktów ziołowych,

 5. detergenty (płyny do kąpieli, mydła toaletowe, żele pod prysznic).

 6. kosmetyki typu „sun care” (produkty do opalania, samoopalacze, po opalaniu).

Obecnie w stałej ofercie znajduje się ponad 150 wyrobów, w tym wiele nagrodzonych. Łącznie jest ich około 200 i regularnie na sklepowe półki trafiają nowe produkty.

Firmy spod znaku Polleny Ewy

 1. Warszawska „Uroda” (enzymy),

 2. Łódzka „Ewa” (kremy z wyciągiem lnu),

 3. „Miraculum” (seria regeneracyjna)

 4. krakowska „Florina” (kosmetyki na kozim mleku).

Pollena Ewa S.A jak każda organizacja jest ściśle powiązana z otoczeniem bez którego nie może funkcjonować a tym samym musi na to otoczenie być otwartą, odpowiednio szybko reagować na jego zmiany i jednocześnie potrafić z tego otoczenia korzystać. Chcąc w tym otoczeniu efektywnie funkcjonować, musi je analizować, oceniać i kontrolować

Otoczenie wywiera zawsze wpływ na jej funkcjonowanie. Zmiany w otoczeniu są dla organizacji szansami lub zagrożeniami, mogą ułatwić jej rozwój lub zagrozić, wiąże się to z doskonaleniem, podnoszeniem sprawności jej funkcjonowania, kontynuowaniem lub rozszerzeniem działalności. Jest ono integralną częścią dokonywania zmian wewnątrz „na dziś” i przewidywań w przyszłości - strategii.

Otoczenie jest światem zewnętrznym określanym jako wszystkie elementy znajdujące się poza organizacją, mające związek z jej funkcjonowaniem i są od niego zależne.

Podział otoczenia Polleny Ewy S.A. wyróżnia tradycyjna przestrzeń rynkowa składająca się z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego (celowego, bezpośredniego, inaczej makrootoczenia).

Otoczenie wewnętrzne organizacji wymienia jego główne składowe, tj. zarząd, pracowników i kulturę organizacji.

 1. Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa, składający się z dwóch do pięciu osób, powoływanych na wspólna kadencję trwającą trzy lata.

 2. Rada Nadzorcza - wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki, składa się z pięciu do siedmiu osób, tryb działania określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie

 3. Walne Zgromadzenie

Na otoczenie zewnętrzne składa się:

Otoczenie zewnętrzne, celowe składa się z siedmiu wymiarów w przypadku Polleny Ewy S.A. z......

Konkurenci - to inne organizacje , które konkurują z nią o zasoby. Głównymi konkurentami Spółki w poszczególnych grupach asortymentowych na rynku polskim są:

Do głównych zagranicznych konkurentów Spółki należą:

Dostawcy - organizacje, które dostarczają, sprzedają organizacji dobra i usługi potrzebne dla jej dalszego funkcjonowania rozwoju.

Głównymi dostawcami surowców (m.in. surowce kosmetyczne, kompozycje zapachowe, detergent, ekstrakty ziołowe, spirytus, emulgatory), wykorzystywane przez Pollenę Ewę

- kraj:

P.P.H.U. ADARA Sp. z o.o., Fabryka Syntetyków Zapachowych AROMA sp. dama dama.dama., Przedsiębiorstwo Zagraniczne Produkcyjno Handlowe HERBAROM; P.P.H.U. Gruntpol Sp. z o.o. oraz I.C.I. polska Sp. z o.o.

- zagranica:

Henkel Sp. komandytowa, oraz Albright&Wilson Sp. z o.o.

Opakowań ( słoiki z tworzyw sztucznych, butelki, słoiki, kartoniki do kosmetyków, tuby, zatyczki, nakrętki, puszki aluminiowe , stalowe , atomizery)

- w kraju to liczba ok. 10 spółek m.in. Ciech S.A.; Huta Szkła Działdowo; Zakład Promocyjny INCO VERITAS, Spółdzielnia Inwalidów JEDNOŚĆ, Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT

- zagranica - CD Cartondruck Gmbh - Niemcy; NEOPAC A.G. - Szwajcaria; Szenna Pack - Węgry; Tuba Embalaza sp. z o.o. - Słowenia

Odbiorcy to w Warszawie: KOMPLET - HURT sp. z o.o. Agencja Handlowa AMA, Pollena Sp. z o.o.; w Poznaniu: Trakom -Gradi, Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o.; Bydgoszczy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „T&T” s.c.; Olsztynie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „Rankor” sp. z o.o.; w Lublinie: Centrum Kosmetyczne oraz w Łodzi: „Delkor” Sp. z o.o.

Pollena Ewa S.A. zaopatruje również sieć super i hipermarketów takich jak m.in.: Makro Cash&Carry Poland S.A., REDL Polska Sp. z o.o. AUCHAN Polska , CARREFOUR Polska a także E.LECLERC Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Łodzi, Radomiu i Warszawie, HIT Hipermarket, AGENT Polska Sp. z o.o. w Warszawie oraz TESCO Polska Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie.

Odbiorcy zagraniczni to głownie kraje EuropyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organiz
41-51 odpowiedzi, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
komisja a grupy interesow, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacj
odp. naukaoorganizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
odp NOO 1 - 55, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
Pytania naukaoorganizacji (1), STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organi
ODP NOO cw KASIA, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
Pytania naukaoorganizacji (2), STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organi
Pytania egzaminacyjne NOO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacj
zarzadzanie - dodatkowe, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
Praktyczne działania rozwojowe w organizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO -
Naukio o Organizacji 6 bloków tematycznych, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - n
Organizacja wg, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
NOO odp 31-40 Kasia, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji

więcej podobnych podstron