Oferta ubezpieczeń transportowych firmy Allianz, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE

Pobierz dokument
oferta.ubezpieczen.transportowych.firmy.doc
Rozmiar 47 KB

Oferta ubezpieczeń transportowych firmy Allianz

1 . Ubezpieczenie Cargo - mienie w transporcie

Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, a w razie konieczności - również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie stanowiące własność ubezpieczającego i/lub mienie będące w gestii ubezpieczającego, jeżeli zgodnie z ustaleniami kontraktowymi dotyczącymi tego mienia ponosi on ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia podczas transportu

Ubezpieczone mienie w transporcie może być przewożone przez przewoźnika zawodowego na podstawie listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego (transport obcy) lub środkami transportu własnego

Zakres ubezpieczenia

Limit odpowiedzialności

Górną granicę odpowiedzialności Allianz Polska z tytułu szkody powstałej na jednym środku transportu stanowi określona w umowie ubezpieczenia maksymalna wartość przewożonego mienia na jeden środek transportu, zwana limitem odpowiedzialności.Limit odpowiedzialności ustala ubezpieczający na podstawie wartości ubezpieczonego mienia odpowiadającej:

Limit odpowiedzialności, ustalony w powyższy sposób, może być po opłaceniu dodatkowej składki powiększony o:

Co obniża odszkodowanie

Odszkodowanie jest pomniejszane o:

Koszty

Składka jest obliczana w oparciu o podstawę naliczenia składki i stopę składki ustalaną na podstawie informacji, wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym na własnym druku lub w kwestionariuszu ubezpieczeniowym Allianz.
W przypadku polisy obrotowej stosuje się minimalną składkę depozytową.
Ubezpieczający oraz Allianz mogą uzgodnić rozłożenie płatności składki na raty, bez zwyżki za płatność ratalną.

2. OC przewoźnika drogowego.

Jest to ubezpieczenie, które obejmuje utratę przesyłki jej ubytek lub uszkodzenie od momentu przyjęcia przesyłki do jej wydania.

Suma gwarancyjna

W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną na każde zdarzenie, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz za wszystkie szkody rzeczowe i finansowe powstałe z jednego zdarzenia zaistniałego w okresie ubezpieczenia.

Do umowy ubezpieczenia może zostać wprowadzona dodatkowo odrębna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Allianz za szkody wynikające ze wszystkich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia

Allianz pokrywa także w granicach ustalonych sum gwarancyjnych:

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego działającego w charakterze przewoźnika drogowego za szkody powstałe w towarach przyjętych do przewozu podczas wykonywania zawartej umowy przewozu.Allianz obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego:

Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego dokonującego przewozu przesyłek:

Koszty

Składkę za ubezpieczenie ustala się według stawki określonej w umowie ubezpieczenia.
Składka ubezpieczeniowa zostaje ustalona przez Allianz na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
Podstawą naliczenia składki jest zadeklarowana przez ubezpieczającego planowana wartość wpływów z tytułu opłat przewozowych (bez podatku VAT) w okresie ubezpieczenia.\

3. OC Spedytora

Grupa przeznaczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest skierowane do firm spedycyjnych lub logistycznych wykonujących w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną swoich zleceniodawców, którzy powierzyli mienie spedytorowi m.in. w celu organizacji wysyłki i odbioru mienia

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego jako spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Allianz udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wykonującego usługi spedycyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Suma gwarancyjna

W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną na każde zdarzenie, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz za wszystkie szkody powstałe z jednego zdarzenia zaistniałego w okresie ubezpieczenia.
Do umowy ubezpieczenia może zostać wprowadzona dodatkowo odrębna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Allianz za szkody wynikające ze wszystkich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia.

Allianz pokrywa także w granicach ustalonych sum gwarancyjnych:

Koszty

Składkę za ubezpieczenie ustala się według stawki określonej w umowie ubezpieczenia.
Składka ubezpieczeniowa zostaje ustalona przez Allianz na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
Podstawą naliczenia składki jest zadeklarowana przez ubezpieczającego planowana wartość wpływów z tytułu wykonywania umów spedycji (bez podatku VAT) w okresie ubezpieczenia.


Pobierz dokument
oferta.ubezpieczen.transportowych.firmy.doc
Rozmiar 47 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt własnej firmy i źródła jej finansowania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
db schenker oferta, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Analiza wybranych ofert usługodawców logistycznych- firmy kurierskie, STUDIA - Kierunek Transport,
Procedura Dopuszczenia Do Obrotu, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
mimika twarzy - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
przenoszenie ręczne, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
referat RODZAJE POŁĄCZEŃ W KONSTRUKCJACH MASZYN, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Układy Bezpieczeństwa Biernego W Samochodach Osobowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATE
referat - Mechanizm planowania ruchu i mechanizm kontroli ruchów dowolnych, STUDIA - Kierunek Transp
Referat - Techniki czytania, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Podstawowe parametry kontenerów 20 i 40 stopowych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY
wspólnotowy obszar celny, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
ocena ryzyka zawodowego kierowcy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
cites - konwencja wszyngtońska, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
tektura wykozystywana na kartony - opis, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE
Charakterystyki stanu jałowego - wykresy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOW
Referat Móżdżek i jego znaczenie w koordynacji ruchowej- Fizjoterapia, STUDIA - Kierunek Transport,
referat Charakterystyka cyklu płciowego kobiety, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY D
Ocena Stanowiska Pracy Elektryk, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, MATERIAŁY DODATKOWE

więcej podobnych podstron