OOS-egzamin, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ocena oddziaływania na środowisko


Skład (zakres) raportu:

- polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,

- najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

- budowy - działalności - likwidacji - sytuacji awaryjnej

Typy oddziaływań: bezpośrednie (zan. gleby), pośrednie (przez glebę do wody), wtórne, krótko średnio i długoterminowe, symulowane, negatywne, pozytywne

Wymień które elementy środowiska muszą być uwzględnione w raporcie?

  1. atmosfera

- wiatr (częstotliwość, siła i kierunek)

- opady (wielkość, długość, zaleganie śniegu, mgły)

- wilgotność (dane charakterystyczne wilgotności powietrza)

- temperatura (max., min. i średnie temp. w różnych okresach)

- jakość powietrza (dane fizyko-chemiczne powietrza, stężenie zan. gazowych)

  1. hydrosfera

- wody powierzchniowe (rozmieszczenie, rodzaj, wielkość zasobów)

- wody podziemne (wlk. zasobów, obszary zasilania, kierunki przepływu)

- wody morskie (jakość wód przybrzeżnych, dynamika prądów, falowania)

- równowaga hydrologiczna i bilans wodny (infiltracja z opadów, odpływ wód

podziemnych)

- jakość wody (chakt. fizyko-chemiczna, bakteriologiczna, obszarowe źródła

zanieczyszczeń)

- zalewanie, powodzie, zlodowacenie (zasięg obszaru zalewanego, system ubezpieczeń)

- sedymentacja i ruch rumowiska (intensywność osadzania)

  1. litosfera

- rzeźba (spadki terenu, wysokość względna i bezwzględna)

- utwory geologiczne (określenie rodzaju i wieku górnych warstw geologicznych)

- aktywność sejsmiczna

- procesy geomorfologiczne (ruchy masowe)

- surowce mineralne (rozmieszczenie i wielkość)

  1. pedosfera

- charakterystyka gleby (rodzaj i typ, klasyfikacja bonitacyjna, żyzność, skażenia)

- erozja (klasyfikacja erozji, poziom zawietrzania)

  1. krajobraz przyrodniczo - kulturowy

- pokrycie terenu (jak jest użytkowany)

- wartość przyrodnicza (jakie elementy przyrodnicze)

- wartość historyczno-kulturowa (zabytki itp.)

- wartość estetyczna (fizjonomia krajobrazu, zieleń)

  1. biosfera

- świat roślinny (charakterystyka gatunkowa roślin, warunki siedliskowe)

- świat zwierzęcy (charkt. gatunkowa zwierząt, dynamika populacji)

- systemy ekologiczne (charkt. ekosystemów)

- człowiek (migracje okresowe, struktura zawodowa, długość życia itp.)

    1. Rola dokumentacji OOŚ w procesie decyzyjnym?

  1. jakość raportów

- jakość informacji

- zachowanie bezstronności i obiektywności przez sporządzającego raport

b) jako źródło informacji dla decydenta

- częste proszenie o uzupełnienie

Dokumentacja OOŚ ma ważną rolę w procesie decyzyjnym, raport wpływa na podejmowane decyzje, która jest ważna dla dalszej procedury. Jest to materiał pomocniczy do podjęcia decyzji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
EKOLOGIA LĄDOWA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądow
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Chemia rolna-10-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Nawożenie w środowisku
BIOCHEMIA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
STEP-EKOLOGIA EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Grunty EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
POJĘCIA-EKOL.LĄD.EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądo
FITOPATOLOGIA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Proces inwestycyjny a decyzja środowiskowa, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ocena
Mon. pól EM, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Monitoring i bioindykacja środowiska
Pytania na egzamin - BIOLOGIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
Ocena stanu środowiska w miejscowości, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Monitoring
Zagadnienia egzaminacyjne z Entomologii, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Entomolo
GISY-EGZAMIN POPRAWKOWY, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Monitoring jakości powietrza, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Monitoring i bioind
77-90, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia zasobów naturalnych i o
monitoring gleb i ziemi, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Monitoring i bioindykacj

więcej podobnych podstron