Językowy obraz świata, Filologia polska

Pobierz dokument
jezykowy.obraz.swiata.filologia.polska.doc
Rozmiar 38 KB

Przegląd historyczny:

 1. wzajemna zależność myśli i słowa ma wpływ na to, że języki nie są środkami przedstawiającymi już poznane prawdy, lecz środkami służącymi do odkrywania prawd jeszcze niepoznanych.

 2. Różnorodność języków to nie tylko różnorodność dźwięków i znaków, ale również różnorodność sposobów widzenia świata.

sposoby widzenia świata stanowią ostateczny cel wszystkich badań językoznawczych

 1. W każdym języku naturalnym zawarty jest tylko jemu właściwy ogląd świata

JOS to rozumienie, interpretacja świata z punktu widzenia filozofii zdrowego rozsądku.
Stanowi podsumowanie i zestawienie codziennych doświadczeń i przejętych oraz zaakceptowanych przez daną społeczność norm, wartości, sposobów wartościowania oraz wyobrażeń i nastawień wobec tej rzeczywistości materialnej jak i duchowej.

JOS - to „ogrom zjawisk natury duchowej, zawartych w każdym języku, ukazujących istnienie duchowego kosmosu”; „każdy członek wspólnoty komunikatywnej przejmuje nieświadomie w czasie przyswajania jezyka ojczystego językowy obraz świata” W procesie tym chodzi o przeobrażenie świata doświadczanego w świat duchowo-pojęciowy - językowy byt pośredni (byt ten jest pośredni, ponieważ znajduje się pomiędzy mówiącym a światem zewnętrznym)

oprócz JOS możemy również mówić o ideologicznym obrazie świata

JOS „ogół rozwiniętych związków kategorialnych w danym języku naturalnym, jego struktury semantyczne w zakresie słownictwa i w zakresie składni”; „ sposób w jaki zostaje wniesiona do języka doświadczona, przeżyta i wyobrażona przez wspólnotę komunikatywną rzeczywistość”

język jest czymś w rodzaju klucza do świata - obecny jest w psychice jednostki i społeczeństwa, stanowi pomost między człowiekiem a rzeczywistością, jest pośrednikiem otwierającym dostęp do rzeczywistości ludziom nim się posługującym.

najważniejsze w badaniu kulturowego charakteru języka są treści semantyczne

Lingwistyka polska:

JOS przejawia się szczególnie w systemie leksykalnym, najbardziej rozwinięte słownictwo dotyczy tej sfery zjawisk, które w danej społeczności odgrywają najważniejszą rolę, słownictwo odnoszące się do zjawisk nieistotnych charakteryzuje się natomiast ubóstwem

Kontakty między narodami pociągają za sobą wzajemne zapożyczenia językowe, sprzyjają zacieraniu się różnic między obrazami świata odbitymi w językach narodów

Kulturowy obraz świata (KOS):

Językowe wyznaczniki obrazu świata:

 1. struktury gramatycznej języka

 2. słownictwa i frazeologii

 3. składni i struktury teksu

 4. semantyki

 5. etymologii

 6. stylistyki językoznawczej

 7. onomastyki

 8. etykiety językowej