5726


GRUPA

ZESPÓŁ

ĆWICZENIE

DATA

OCENA

33

4

8

21.11.2000

IMIĘ I NAZWISKO

TEMAT

ĆWICZENIA

Anna Chrzan

Dominika Heród

Grzegorz Leszczyński

Pomiar siły elektromotorycznej ogniw

i potencjałów półogniw

1. WSTĘP TEORETYCZNY:

Elektrodą (półogniwem) w elektrochemii nazywa się układ złożony z dwóch faz przewodzących, z których przynajmniej jedną jest elektrolit. Elektrodę stanowi najczęściej faza metaliczna, granicząca z elektrolitem. Fazy te graniczą ze sobą w ten sposób, że możliwy jest przepływ jonów lub elektronów przez powierzchnie między fazowe. Każdy metal w zetknięciu z roztworem elektrolitu wykazuje dążność do przechodzenia do roztworu w postaci jonowej. Elektrodę na której zachodzi proces utleniania nazywa się anodą, zaś tę na której zachodzi proces redukcji- katodą

Wartość potencjału elektrody zależy od właściwości metalu, stężenia kationu(aktywności) i temperatury.

Zależność potencjału elektrody od aktywności jonu metalu w roztworze, liczby elektronów biorących udział w reakcji i temperatury przedstawia równanie Nernsta:

E = E0 + (RT/nF) ln aM/aM

Gdzie: E0 - normalny potencjał elektrody

R - stała gazowa

T - temperatura bezwzględna

F - stała Faradaya

n - liczba elektronów biorących udział w reakcji

aM - aktywność jonów metalu

Ogniwa galwaniczne zbudowane są z dwóch elektrod współpracujących z roztworem elektrolitu. Elektrolit może być wspólny, ale częściej występują dwa elektrolity, dla każdej elektrody inny i wówczas kontakt między roztworami elektrolitu realizowany jest przez klucz elektrolityczny. Zachodzi tu proces przemiany energii chemicznej w energię elektryczną, możliwą do zmierzenia i praktycznego wykorzystania.

Siła elektromotoryczna ogniwa równa jest różnicy między potencjałem przewodnika przyłączonego do elektrody prawej a potencjałem przewodnika z tego samego materiału dołączonego do elektrody lewej. W ogniwie występuje bezpośredni związek między siłą elektromotoryczną ogniwa i zmianą swobodnej energii Gibbsa dla samożutnych reakcji w ogniwie:

∆G = - nEF

Ogniwa stężeniowe określa się jako ogniwa galwaniczne, w których praca elektryczna powstaje w skutek wyrównania się stężeń elektrolitu. Ogniwo stężeniowe składa się z dwóch takich samych elektrod zanurzonych w roztworach o różnych stężeniach. Schemat takiego ogniwa jest następujący:

Me (c1) ‌ roztwór MeR ‌ Me (c2)

І ІІ

Jeżeli c1< c2, to elektroda І jest elektrodą ujemną. Elektroda ІІ jest w tym ogniwie elektrodą dodatnią.

Siła elektromotoryczna ogniwa stężeniowego zależy tylko od stosunku aktywności katonów w obu roztworach. Nie zależy ona natomiast od potencjału normalnego metalu, z którego sporządzono elektrody.

2. CEL ĆWICZENIA:

- pomiar potencjałów określonych półogniw

- wyznaczenie SEM ogniwa z pomiarów potencjałów półogniw

- wyznaczenie zmiany potencjału termodynamicznego ∆G reakcji zachodzących w ogniwie

- pomiar siły elektromotorycznej określonego ogniwa

- wyznaczenie zmiany potencjału termodynamicznego ∆G reakcji zachodzących w ogniwie

3. APARATURA I MATERIAŁY:

- woltomierz cyfrowy, termostat, kable z końcówkami, elektrody Cd i Fe, elektroda chlorosrebrowa, klucz elektrolityczny, szkło laboratoryjne.

4. ODCZYNNIKI:

- azotan kadmowy

- azotan żelazowy

- chlorek potasu

5. WYKONANIE ĆWICZENIA:

Pomiar SEM dokonujemy za pomocą:

Lp.

Półogniwo 1

Cd / Cd(NO3)2

Półogniwo 2

Fe / Fe(NO3)3

Temperatura

Stężenie elektrolitu

Stężenie elektrolitu

[0C]

1.

0,05n = 0,025 [mol/dm3]

0,1n = 0,03 [mol/dm3]

20 i 25

a) pomiar potencjałów półogniw

- przygotowujemy w małych zlewkach r-ry elektrolitów

- nastawiamy termostat na żądaną temperaturę

- zlewkę z roztworem elektrolitu umieszczamy w termostacie

- po osiągnięciu przez elektrolit zadanej temperatury wkładamy do zlewki elektrodę metalową oraz elektrodę chlorosrebrową

- łączymy elektrody z woltomierzem cyfrowym

- mierzymy różnicę potencjałów między zadanym półogniwem a elektrodą chlorosrebrową w danej temperaturze

Wyniki pomiarów:

- dla półogniwa Fe/Fe(NO3)3

Lp.

T[0C]

E0 CL-/AgCl, Ag/Fe/Fe(NO3)3

V0 Cl-/ AgCl, Ag [V]

V0 Fe/ Fe(NO3)3

1

20

- 0,2616

+ 0,1981

- 0,4597

2

25

- 0,2428

+ 0,1940

- 0,4368

Schemat reakcji:

Katoda: Fe3+ + 3e = Fe

Anoda: Ag + Cl- = AgCl + e /٠3

Fe3+ + 3Ag + 3CL- = 3AgCl + Fe

Obliczenie V0 Fe/ Fe(NO3)3 dla T = 200C

E0 = V0 Fe3+/Fe + V0 Cl- / AgCl, Ag

V0 Fe3+/ Fe = E0 - V0 Cl- / AgCL, Ag = - 0,2616 - 0,1981 = - 0,4597

- dla T= 250C

V0 Fe3+/ Fe = - 0,2428 - 0,1940 = - 0,4368

- dla półogniwa Cd/ Cd(NO3)3

Lp.

T[0C]

E0 Cl- / AgCL, Ag/ Cd/Cd(NO3)3

V0 Cl- / AgCl, Ag

V0 Cd2+/ Cd

1

20

0,6062

+0,1981

0,4081

2

25

0,5958

+0,1940

0,4018

Schemat reakcji:

Katoda: Cd2+ + 2e = Cd

Anoda: Ag + Cl- = AgCl + e /٠2

Cd2+ + 2Ag + 2Cl- = 2AgCl + Cd

Obliczenie V0 Cd2+/Cd

- dla T = 200C

E0 = V0 Cl- / AgCl, Ag + V0 Cd2+/ Cd

V0 Cd2+/ Cd = E0 - V0 Cl- /AgCl, Ag = 0,4081

- dla T = 250C

V0 = 0,5958 - 0,1940 = 0,4018

b) pomiar siły elektromotorycznej ogniw:

- przygotowujemy w małych zlewkach r- ry elektrolitów

- zlewki z roztworami elektrolitów umieszczamy w termostacie

- po osiągnięciu przez elektrolity zadanej temperatury wkładamy do zlewek odpowiednie elektrody metalowe

- łączymy zlewki z elektrolitami kluczem elektrolitycznym

- elektrody łączymy z woltomierzem cyfrowym

- mierzymy różnicę potencjałów między elektrodami

Wyniki pomiarów:

Lp.

T[0C]

E Cd/Cd(NO3)2/ Fe/Fe(NO3)3

E[V]

1

20

0,726

0,723

2

25

0,773

0,769

Anoda: Cd = Cd2+ 2e /٠3

Katoda: Fe3+ + 3e = Fe /٠2

3Cd + 2Fe3+ = 3Cd2+ + 2Fe

Siłę elektromotoryczną obliczamy z równania NERNSTA:

E = E0 - 0x01 graphic

aFe ; a Cd = 1

a Cd2+ = f± · cCd2+

log f± = - 0,509 · z+·z-·0x01 graphic
I

I = 0x01 graphic

I = 0,075

f± = 0,53

aCd2+ = f±·c = 0,013

I = 0,165

f± = 0,207

aFe3+ = 0,00621

dla T = 200C

E = 0,726 - 0x01 graphic
= 0,723

Dla T = 250C

E = 0,769

c) obliczenie ∆G reakcji zachodzących w ogniwach z wykorzystaniem pomiarów SEM ogniw

Cl- / AgCl, Ag // Fe / Fe(NO3)3

G0 = -n F E0

dla T = 200C

∆G0 = -3·96500·(- 0,2616)

∆G0 = 75733 [J]

∆G = ∆G0 + RTln0x01 graphic

aCl- = f±·cCl_

I = 5

f± = 0,0053

∆G = 100881 [J]

dla T = 250C

∆G0 = 70291 [J]

∆G = 101295 [J]

Cl- / AgCl, Ag // Cd / Cd(NO3)2

- dla T = 200C

∆G0 = -116997 [J]

∆G = -99259 [J]

- dla T = 250C

∆G0 = -114951[J]

∆G = -96921 [J]

Fe / Fe(NO3)3 // Cd / Cd(NO3)2

∆G0 = -140118 [J]

∆G = -140118 [J]

6. WNIOSKI:

Eektrody odwracalne sporządzone z metali w stanie stałym tworzą ogniwa dla których powtarzalność wartości pomiarów SEM jest utrudniona. Wynika to głównie z własności tych metali. Na błąd pomiarów ma wpływ niedoskonałość metody kompensacyjnej, w której oznaką osiągnięcia stanu równowagi jest brak przepływu prądu w gałęzi, w której znajduje się ogniwo i czuły galwanometr (wskażnik zera). W zasadzie metoda ta nie zapewnia całkowitego braku przepływu prądu przez badane ogniwo w momencie kompensacji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5726
5726
5726
5726, scenariusze zajęć z internetu
5726
5726
5726
5726
5726
5726
5726

więcej podobnych podstron