Praca poradnictwo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne


Nazwa:

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

Schronisko dla Kobiet

Dieciezialny dom samotnej matki im. Jana Pawła II

Ośrodek dla matek z dziećmi i osób starszych

MARKOT VII

Prowadzący:

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

MOPS

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

MONAR

MONAR

Adres:

81-200 Gdynia ul. Leszczynki 153

81-376 Gdynia ul. Fredry 3

80-294 Gdańsk ul. Matenblewska 9

Gdańsk ul.Kochanowskiego 7a

Gdańsk ul. Sztutowska 16a

Telefon:

(058)781-60-10

(058) 620-55-26

(058) 348-03-70 

(0-58) 341-74-40 

(058) 308-77-40

Specjalizacja:

rodziny, kobiety z dziećmi

kobiety, kobiety z dziećmi

kobiety z dziećmi, samotne matki

kobiety z dziećmi, osoby starsze

kobiety z dziećmi

29. Rola i zadania Domu Samotnej Matki / Marzena Chrost // Rocz. Sekc. Pedag. WSF-P Krak. 2002 s. 195-208

Róża Pawłowska; Elżbieta Jundziłł

Pedagogika człowieka samotnego

ROZDZIAŁ III
Domy Samotnej Matki jako instytucje pomagające przezwyciężyć
samotność kobiet (Elżbieta Jundziłl)
1. Krótki rys historyczny
2. Teoretyczne zagadnienia związane z rodziną samotnej
matki.·2.1. Typologia rodzin niepełnych
2.2. Środowisko opiekuńczo-wychowawcze rodziny samotnej
matki.·3. Funkcjonowanie domów samotnej matki
4. Ruch „Amazonek" w Polsce - przeciwdziałanie samotności kobiet po mastektomii
.

Funkcjonowanie domów samotnej matki.

Zadaniem domów samotnej matki jest zabezpieczenie odpowiednich warunków dla kobiet w ciąży oraz matkom wychowującym dziecko lub dzieci do pełnej realizacji ich potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. Przede wszystkim skupiają one te kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a praca z nimi dąży w kierunku ich usamodzielnienia i pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów. Domy samotnej matki pracują w oparciu o przyjęty przez radę domu statut oraz regulamin. Domy, powołane jako integralna część zespołu opiekuńczego jako placówki miejskiego ośrodka pomocy społecznej, w swoich regulaminach zwracają uwagę przede wszystkim na takie sprawy jak:

  1. Domy samotnej matki służą tym kobietom, które z racji swojego macierzyństwa znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

  2. Przyjęcie do domu odbywa się na podstawie wniosku o pobyt czasowy nie dłuższy niż 6 miesięcy.

  3. Każda mieszkanka domu zobowiązana zostaje do wykonywania czynności porządkowych na rzecz domu oraz dbania o sprzęt stanowiący wyposażenie placówki.

  4. Matki samodzielnie wykonują czynności związane z pielęgnacją dziecka, są zobowiązane do jak najdłuższego karmienia go piersią.

  5. Na terenie domu zabrania się przebywającym tam matkom spożywania alkoholu i palenia papierosów.

  6. Matki mogą przyjmować w domu gości, ale dni i godziny odwiedzin są z góry ustalone i muszą być przez matki przestrzegane. Osoby odwiedzające nie mogą przebywać w pokojach mieszkalnych kobiet, nie mogą być w stanie nietrzeźwym, nie zapewnia się im także możliwości przenocowania.

  7. Matki mogą oddalać się od domu, ale musi to być uzgodnione z kierownikiem placówki; w przypadku nie powrócenia na noc matka może być dyscyplinarnie usunięta z domu.

- niektóre z matek są zobowiązane do częściowej odpłatności za pobyt w domu, i zobowiązane są do regulowania tych odpłatności

- w zakresie pracy wychowawczej prowadzi się systematyczne pogadanki, prelekcje, gdzie matki muszą brać w nich czynny udział

Diecezjalne domy samotnej matki

- przyjmują matkę na jej prośbę i opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej

- pobyt jest odpłatny, jednak osoby które nie mogą się z tych opłat wywiązać mogą być z nich zwolnione

- dom zapewnia noclegi, wyżywienie oraz sprzęt do realizacji podstawowych potrzeb biologicznych

- obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu

- muszą być przestrzegane godziny ciszy nocnej oraz przyjmowania gości w określonych dniach i godzinach za zgodą siostry kierowniczki

- odwiedzający nie mogą być pod wpływem alkoholu, nie mogą przebywać w pokojach matek oraz nie mogą pozostawać na noc

- na czas wyjścia z domu matki są zobowiązane zapewnić opiekę swojemu dziecku i muszą wrócić na czas uzgodniony z kierownictwem

Diecezjalne DSM opracowały również statut wg. którego starają się realizować podstawowe zadania:

- stworzenie warunków dla ochrony poczętego życia

- przeżycia przez kobiety okresu ciąży w spokoju

- resocjalizacja młodocianych matek i przygotowanie ich do samodzielnego życia

Starają się zapewnić swoim podopiecznym fachową opiekę lekarską, prawniczą, psychologiczną i pedagogiczną. O życie religijne dba kapelan wyznaczony przez Dyrektora Centrum Apostolstwa Rodziny Chrześcijańskiej i zatwierdzony przez Metropolitę Gdańskiego. W myśl statusu kobiety mają prawo do 3 miesięcznego pobytu po urodzeniu dziecka, muszą jednak moralnie się poprawić. Gdy samotna matka nie ma możliwości opiekowania się dzieckiem może prosić o pomoc w znalezieniu rodziny zastępczej.

Programy pracy:

Do zajęć obowiązkowych zalicza się: zajęcia z psychologiem, poradnictwo rodzinne, porady lekarza pediatry dla matek, porady pracownika socjalnego, a w domach diecezjalnych - spotkania z księdzem. Przed rozpoczęciem pracy indywidualnej z matką przeprowadza się:

- wywiad środowiskowy

- testy psychologiczne

- obserwacje psychologiczno - pedagogiczne

Praca podzielona jest na kilka etapów

1. Trwa około miesiąca, przeprowadzane są konieczne badania lekarskie, kobieta uczestniczy w zajęciach terapii psychologicznej, (które maja na celu wyciszenie napięć i stresów, wypływających z konfliktów z najbliższym otoczeniem).

Rozmowy indywidualne, które przygotowują do przyjęcia dziecka. Zajęcia z położną - w celu zapoznania z przebiegiem ciąży.

W czasie spotkań personel stwarza atmosferę życzliwości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa- zwłaszcza w sytuacji, gdy kobity zostały wyrzucone z domu przez rodziców po dowiedzeniu się, że ich córka jest w ciąży.

2. Etap to przygotowanie dziewczyny do porodu i przyjęcia dziecka. W okresie tym przyszłe matki biorą udział w zajęciach „szkoły rodzenia”, dowiaduja się o zaletach karmienia piersią, o opiece na noworodkiem, a także przygotowują wyprawkę dla swojego dziecka. Spotkania w szkole rodzenia odbywają się raz w tygodniu. W domach działających przy MOPS-ach dziewczyny otrzymują wyprawkę . W domachj diecezjalnych kładzie się duży nacisk na samodzielne przygotowanie wyprawki - w tym celu organizowane są zajęcia w szwalnii.

3. Etap to nacisk na zapewnienie godnych warunków pobytu matki w szpitalu oraz pełną współpracę personelu szpitala i placówki.

4. Etap trwa od 1-3 miesięcy po urodzeniu dziecka. Cotygodniowe spotkania z psychologiem i pediatrą mają przeciwdziałać szokowi poporodowemu oraz pogłębiać uczucie miłości do dziecka. Matka zdobywa praktyczne umiejętności w opiece na dzieckiem wykonując samodzielnie wszystkie niezbędne czynności.

5. Etap obejmuje okres do 6 miesiąca życia dziecka, jest teoretycznie ostatnim okresem pobytu matki w placówce. Personel skupia się w tym okresie na pomocy przy poszukiwaniu mieszkania, pracy, kierowanie matek na kursy zawodowe. Matki uczą się także przygotowywać posiłki dla dzieci, prać, prasować itp.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Polityka i praca socjalna, Studia, Przedmioty, Polityka i praca socjalna
Poradnictwo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Matemblewo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Całość - poradnictwo pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Diecezjalny Dom Samotnej Matki, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Domy samotnej matki, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Poradnictwo pedagogiczne, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
PORADNICTWO, STUDIA, PSWzR, III Rok, SEMESTR VI, Poradnictwo Pedagogiczno Resocjalizacyjne, Wykłady
Elementy poradnictwa pedagogicznego - pop, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Element
Elementy poradnictwa pedagogicznego, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Elementy pora
Rodzaje poradnictwa, pedagogika uniwersytet wroc
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE I RESOCJALIZACYJNE
Praca zaliczeniowa z przedmiotu diagnostyka pedagogiczna, Diagnostyka
Praca z tekstem(1), Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), polski

więcej podobnych podstron