lab2-rec, Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, pole

Pobierz dokument
lab2.rec.odzysk.rozumie.sie.przez.to.wszelkie.doc
Rozmiar 1.6 MB

Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

PROCESY ODZYSKU WEDLUG USTAWY O ODPADACH:

R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6 Regeneracja kwasów lub zasad

R7Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11

R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. Recykling zgodnie z powyższymi definicjami jest jedną z form odzysku.

Unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Granulat to oryginalny surowiec, a regranulat to surowiec z odzysku. Regranulat powstaje przez ponownie przetworzenie odpadów tworzywa: mielenie, mycie, wytłaczanie przez sita i cięcie na granulki.

Recykling, (ang. recycling) - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. recykling - wykorzystywanie odpadów lub zużytych elementów do wytwarzania nowych produktów (np. makulatury do produkcji papieru, zużytych opon samochodowych jako paliwa w cementowniach); r. ma duże znaczenie dla ochrony środowiska.

Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Granulat - produkt w kształcie walca otrzymany metodą wytłaczania.

Przemiał - produkt o kształcie nieregularnym otrzymywany przez rozdrobnienie wyrobów lub ich części w młynie udarowym lub nożowym.

Aglomerat - produkt o kształcie nieregularnym otrzymywany metodą zagęszczania płatków folii w procesie aglomeracji cyklicznej mieszalnikowej na urządzeniu typu UZ 1000.

Recyklat (tworzywo regenerowane) - granulat, przemiał lub aglomerat tworzywa sztucznego przeznaczony do wytwarzania wyrobów bądź przetwórstwa na kompozycję, otrzymany w wyniku procesów technologicznych rozsortowywania używanych wyrobów i ich kwalifikacji do grup odpadów oraz ich utylizacji.

Odpad technologiczny - resztki półfabrykatów i wybrakowane wyroby z przetwórstwa oryginalnego tworzywa sztucznego określonego rodzaju i odmiany.

Odpad przemysłowy - używane wyroby danej postaci z tworzywa jednego rodzaju systematycznie dostarczane przez jednego producenta lub jednego dystrybutora tego samego rodzaju wyrobu. Odpad przemysłowy stanowią wyroby wykonane ze ściśle określonej odmiany danego rodzaju tworzywa oryginalnego.

Odpad do regeneracji - odpad zakwalifikowany do jednej z powyżej wymienionych grup odpadów, spełniający wymogi normy PN-86/C-89108 oraz zidentyfikowany z uwagi na rodzaj i odmianę tworzywa według niniejszych Warunków Technicznych.

Utylizacja odpadów - proces technologiczny rozdrabniania i oczyszczania zużytych wyrobów oraz ich wielostopniowego mycia, gęstościowej segregacji i suszenia przemiałów, zagęszczania w przypadku płatków folii, wytłaczania granulatów kompozycji.

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic


Pobierz dokument
lab2.rec.odzysk.rozumie.sie.przez.to.wszelkie.doc
Rozmiar 1.6 MB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ochrona srodowiska, 26, Awaria techniczna - rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodze
ściaga z ustawy i rozp, (4) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) - rozumie się prz
Kleska zywiolowa jest rozumiana jest sie przez to katastrofe naturalna lub awarie techniczna
anonki co się odjebalo to ja nawet nie
W filozofii przez wartość rozumie się to wszystko co?nne
ściaga z gosp., 1) nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składo
ściaga z gosp., 1) nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składo
Różne, Przez państwowy dług publiczny rozumie się w arto¶ ć , Przez państwowy dług publiczny roz
Pytania egzamin notatki, dobrach kultury współczesnej” - należy przez to rozumieć niebędące za
CHCESZ SIĘ ODCHUDZIĆ TO NIE OGLĄDAJ TEGO !!!!!!!!!!
Uczenie się przez symulację, PEDAGOGIKA, Metodyka nauczania przedmiotów pedagogicznych
Liczebniki główne odmieniają się przez
Borowina Kąpiel w błocie Taplanie się w błocie to przednia zabawa dla większości dzieci
wykład 09 zeszły rok uczenie sie przez cale życie, studia, andragogika
Rozumienie mechanizmów przez uczniów
Recepcja doktryny nauczania wychowującego Herbarta i doktryny uczenia się przez działanie Dewey’a pp
Modele uczenia sie przez cale z Nieznany
184 Uczenie się przez studiowanie tekstu
psychologia, Psychologia wyklSciagaA4, ROLA EMOCJI W SPORCI: wzruszać się poruszać-to określenie ozn

więcej podobnych podstron