pytania dla IV roku 09, Podstawy biotransformacji


 1. Podać przykłady reakcji, w której otrzymuje się optycznie czynny produkt w wyniku:

a/ wprowadzenia chiralności do cząsteczki substratu

b/ rozdzielenia mieszaniny racemicznej

c/ desymetryzacji cząsteczki substratu.

 1. Wymienić cechy działania enzymów, które są istotne dla ich zastosowania w syntezie.

 2. Wyjaśnić na konkretnych przykładach pojęcia: prochiralny keton, skrining, izomery optyczne, enancjomery, diastereomery, nadmiar enancjomeryczny (ee), ksenobiotyk, biokonwersja, biotransformacja, kofaktor.

 3. Zastosowanie produktów biotransformacji w praktyce.

 4. Podać przykład reakcji enzymatycznej, w której wiązania wodorowe mają istotny wpływ na przebieg reakcji.

 5. Zapisać przebieg reakcji katalizowanej przez SAM-2 (w oparciu o model przedstawiony na rysunku

0x08 graphic
0x01 graphic

7. Znaczenie syntetyczne hydroksylacji enzymatycznych:

a/ katalizowanych przez monooksygenazy,

b/ z udziałem dehydrogenaz; ich ograniczenia.

8. Znaczenie enzymatycznych hydroksylacji w:

biosyntezie

ekologii

otrzymywanie aktywnych środków ochrony roślin

syntezie leków

inne.

9. Jakie cechy działania enzymów decydują o ich zastosowaniu w poniższych reakcjach:

a/ kwas izomasłowy → kwas (S)-β-hydroksy-izomasłowy

b/ akrylonitryl → akrylamid

c/ kwas nikotynowy → kwas 2-hydroksynikotynowy

d/ kwas β-metylomasłowy → kwas β-hydroksy-β-metylomasłowy

e/ gliceryna → dihydroksyaceton

 1. Na poniższym schemacie podane są dwie reakcje regioselektywnego utlenienia. Jakie udogodnienia syntetyczne ma proces, w którym stosuje się biokatalizator?

0x01 graphic

 1. Uzupełnij poniższy schemat reakcji:

0x01 graphic

 1. Izomaltuloza jest produktem enzymatycznej izomeryzacji sacharozy, w praktyce stosowany jest produkt hydrogenacji izomaltulozy. Zapisz reakcje:

a/ izomeryzacji sacharozy do izomaltulozy,

b/ hydrogenacji izomaltulozy.

0x01 graphic

 1. Podać przykład ilustrujący znaczenie dla przebiegu biotransformacji:

a/ obecności właściwego induktora,

b/ inhibicji aktywności enzymatycznej.

 1. Podaj przykłady zastosowania biotransformacji do modyfikacji cząsteczek naturalnych. Na dwóch wybranych przykładach omów skutek modyfikacji i podaj cechę działania enzymu, która jest istotna dla wyboru metody biotransformacji.

 2. Skręcalność właściwa anomeru α D-glukozy ma wartość +111, anomeru β +19. Jaki jest udział obu anomerów w mieszaninie równowagowej, której skręcalność właściwa ma wartość +52?

 1. Zapisać przebieg izomeryzacji (racemizacji) N-acetylo-D-alaniny podczas ogrzewania z bezwodnikiem octowym zachodzący zgodnie z poniższym schematem:

0x01 graphic

 1. Jak można wyjaśnić wpływ budowy substratu na wynik enzymatycznej hydroksylacji w podanym poniżej przykładzie?

0x01 graphic

 1. Zaproponuj syntezę optycznie czynnego produktu, w której substratem jest gliceryna lub jej pochodna.

 2. 0x08 graphic
  Na poniższym przykładzie wyjaśnić przebieg dynamicznego, kinetycznego rozdziału mieszaniny racemicznej:

 1. Wymienić (zapisać) trzy procesy biotransforamcji stosowane w syntezie ampicyliny

0x01 graphic

 1. Uzupełnić przebieg reakcji:

0x08 graphic

 1. Podać przykład biotransforamcji, której produktem jest enancjomerycznie czysty aminokwas. Jaką przewagę mają w tej syntezie biotransforamcje nad metodami biosyntezy?

 2. a/ Do jakiej grupy należy enzym katalizujący poniższą reakcję, b/cechy działania enzymu, c/wzór X, d/wzór Y.

0x08 graphic

Zagadnienia dla studentów 09110 (IV)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ewentualne pytania dla IV roku kier. lekarskiego, IV rok Lekarski CM UMK, Dermatologia, Gablota, Sek
PPN -Wykład I - periodyzacja - materiały, Wykłady dla IV roku/ studia stacjonarne pięcioletnie 2008/
7 Celiakia seminarium dla IV roku pol (2)
Pytania dla III roku MSE z przedmiotu Maszyny Energetyczne
zal IV dla IV roku w sem letnim 2010-11, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak
Pytania dla III roku z seminariów-test koñcowy, 5 ROK, INTERNA, 3 rok
# TEMATY ZAJĘĆ zajec z farmakologii dla iv roku i wl rok akadem. 2010-2011, 4 ROK, FARMAKOLOGIA,
wykaz terminow zajec dla IV roku 2008-2009, Plan zajęć dla IV roku - kier
Wykaz tematów egzaminacyjnych dla IV roku lek
pytania dla vi roku 1
pytania z zaliczenia IV roku z orto
7 Celiakia seminarium dla IV roku pol (2)
Pytania dla studentów IV roku, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, IV ROK, INTERNA, Gastroenetrologia, Pytania
PYTANIA Z PSYCHOLOGII SĄDOWEJ, III, IV, V ROK, SEMESTR I, PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ
Pytania na test z medycyny ratunkowej wieku dziecięcego dla III roku ratownictwa (1)
Badanie socjometryczne zostało przeprowadzone grudnia 09 roku w Szkole Podstawowej nr4 w Olsztynie

więcej podobnych podstron