zwp 65 pytań, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP


1.Co to jest FCFF i do czego służy?

FCFF - wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli.

Wolne przepływy pieniężne można zdefiniować jako nadwyżki lub niedobory środków pieniężnych, które mogą powstać w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej i inwestycyjnej, po uregulowaniu wszelkich oczekiwań finansowych dawców kapitału. W tym przypadku wszystkich stron finansujących inwestycje. Przygotowywany przez firmę rachunek wolnych przepływów pieniężnych pomaga w ocenie efektywności podejmowanych decyzji.

Co to jest optymalna i docelowa struktura kapitału ? 

0x01 graphic
Za optymalną strukturę kapitału uważa się taką, która prowadzi do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Teoria finansów nie jest w stanie określić uniwersalnej formuły, która umożliwiłaby wyznaczenie docelowej optymalnej struktury kapitałowej dla danego przedsiębiorstwa.

Jedną z metod wyznaczania docelowej struktury kapitału, jest tzw. podejście tradycyjne. Metoda ta opiera się na założeniu, że wszystkie czynniki wpływające lub wynikające ze struktury kapitału, powinny wynikać z dążenia do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Zbyt niski udział kapitału obcego w strukturze kapitału przedsiębiorstwa odbija się negatywnie na jego wartości, ponieważ marnowane są dodatkowe korzyści związane z użyciem długu. Z drugiej strony, co prawda w miarę wzrostu udziału kapitału obcego początkowo zwiększa się wartość przedsiębiorstwa, lecz w pewnym momencie niekorzyści wynikające z finansowania się długiem zaczną przewyższać korzyści, wywołując obniżanie się wartości przedsiębiorstwa. 

6. Co to jest RAPM ?

RAPM (Risk adjusted performance measurement)-najprostszy sposób adjustowania ryzykiem dochodów jednostek biznesowych. Oznacza to pomiar rentowności skorygowanej o element ryzyka. Są to różnorodne techniki dostosowania rentowności składnika majątku lub portfela aktywów, wskazujące na ryzyko związane z posiadaniem aktywów, umożliwiające dokonanie neutralnych porównań pomiędzy różnego typu inwestycjami. RAPM funkcjonuje w dwóch układach:

1.Modyfikuje się  wyniki w celu uwzględnienia ryzyka i przyjmuje się zakładane stopy zwrotu.

2. Dostosowuje się  wartość kapitału w celu odzwierciedlenia ponoszonego ryzyka. 

RAPM= dochody/VAR 
 

7. Co to jest RAROC i do czego służy? 

RAROC (ang. Risk adjusted return on capital) - jest to skorygowana o ryzyko rentowność  kapitału. Praktycznie wszystkie większe banki i instytucje finansowe wypracowały własne modele skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału (RAROC), służące im do oceny zyskowności różnych obszarów działań.

Zasadniczą różnicą  między RAROC a tradycyjnymi miarami rentowności jest nie uwzględnianie różnych poziomów ryzyka operacji bankowych przez metody  tradycyjne. RAROC do tego może zostać zastosowany do każdego typu ryzyka. Raroc nie jest niestety idealny i posiada również wady. Przede wszystkim jest dość arbitralny gdyż opiera się na danych historycznych (od 2 miesięcy do roku), lepiej radzi sobie z aktywami, które są przedmiotem obrotu oraz pomija korelacje pomiędzy poszczególnymi operacjami. 

                         dochód netto - oczekiwana strata z tyt. Kredytów/ kapitał ryzyka

RAROC =  
 
 

8. Co to jest RARORAC ? 

RARORAC = EVA/ KAPITAŁ  NA POKRYCIE RYZYKA

EVA = NOPAT - KE * WYMÓG KAPITAŁOWY

NOPAT - ZYSK OPERACYJNY PO OPODATKOWANIU

KE - KOSZT KAPITAŁU 
 

9. Co to jest siec wartości dla akcjonariuszy? Po co sie ja analizuje? 

W koncepcji VBM istotne jest określenie związków między wartością przedsiębiorstwa,

a wartością dla jego właścicieli. Proces kreowania wartości dla właścicieli określany

jest skrótem SHV (shareholder value) - wartość dla akcjonariuszy. Według Rappaporta wartość dla właścicieli równa jest wartości przedsiębiorstwa pomniejszonej o wielkość jego zadłużenia. Aby więc rosła wartość dla właścicieli musi wzrastać wartość przedsiębiorstwa.

. Co to jest SVA i jak ja wyliczyć? 

SVA - Shareholder Value Added = wartość dodana dla akcjonariuszy utworzona przez strategię X w okresie t 

 

17. Etapy wdrażania VBM 

- pomiar wartości dla akcjonariuszy

- identyfikacja obszarów odpowiedzialnych za kreowanie wartości

- opracowanie opcji strategicznych

- ocena strategii i wybór

- planowanie i budżetowanie

- system motywacji

- pomiar rezultatów 

21. Istota VBM 

Istotą Value Based Management jest uznanie długoterminowego kreowania wartości za nadrzędny cel przedsiębiorstwa.  VBM pomaga w określeniu konkretnych celów firmy, do których powinno się dążyć, a także w opracowaniu i wyborze strategii realizacji wzrostu wartości wraz z określeniem środków do jej realizacji. VBM zapobiega przeciwstawianiu się konkurencyjnych względem siebie interesów, wyznaczając jeden wspólny cel, ukierunkowując tym samym wszystkie zasoby społki na jej zrównoważony rozwój. 

22. Jak mierzyc wartosc dodana dla inwestorów ? 

Miary wartości dla akcjonariuszy:

1.  Miary wewnętrzne

• Dochód rezydualny = zysk netto - koszt kapitału

(wg aktualnej stopy %)

• Zysk ekonomiczny = K • (ROIC - WACC) = NOPAT - WACC • K

gdzie: K - zainwestowany kapitał

ROIC - stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału

WACC - średni waŜony koszt kapitału

ROIC = NOPAT : K 

• EVA = NOPATS - KS • WACC = [(NOPATS/ KS) - WACC] • KS = (ROICS - WACC) • KS

gdzie: NOPATS - skorygowany zysk operacyjny po opodatkowaniu

KS - skorygowany kapitał

EVA = NOPAT - C • WACC

EVA = skorygowany zysk operacyjny po opodatkowaniu - (skorygowany kapitał zainwestowany) • (WACC) 

• SVA - Shareholder Value Added = wartość dodana dla akcjonariuszy utworzona przez strategię X w okresie t

Wartość dla akcjonariuszy = (wartość firmy X) - (wartość zadłużenia)

Wartość firmy X = (Zdyskontowana wartość cash flow w okresie t) + (wartość rezydualna) + (Rynkowa wartość papierów wartościowych posiadanych) 

• EBO (Edwards - Bell - Ohlson)

EBO = (ROE - KE) • KW

gdzie: KE - koszt kapitału własnego w %

KW - zainwestowany kapitał własny 
 

2. Miary rynkowe

• MVA = KV - KE

gdzie: KV - rynkowa wartość kapitału własnego = x • p

KE - księgowa (skorygowana) wartość kapitału własnego

0x01 graphic

• TSR (Total Return)

TSR = Ct - Ct-1 + D(t; t -1)

gdzie: Ct - cena akcji w roku t

Ct-1 - cena akcji w t - 1

D(t; t - 1) - dywidenda w okresie t - 1, t 
 

 

24. Jaki jest związek VBM z formułowaniem strategii ? 

Skuteczne planowanie strategiczne: formułowanie strategii, ocena strategii

Operatywne wdrażanie strategii: główny problem to zmiana nastawienia kadry kierowniczej i pracowników do zmian, sukces możliwy tylko przy systemach motywacji 

0x01 graphic
26. Jakie są sposoby podwyższenia wartości dla właścicieli ?

-właściwa komunikacja wewnątrz firmy

-odpowiednie systemy motywacyjne

-inwestycje 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się siedem kluczowych czynników decydujących o wzroście wartości firmy dla akcjonariuszy (tzw. generatorów wartości - value builder):  
 
1. stopa wzrostu przychodów netto ze sprzedaży 
 
2. marża zysku operacyjnego (w ujęciu gotówkowym) 
 
3. stopa podatku dochodowego uiszczanego w gotówce 
 
4. inwestycje w kapitał obrotowy 
 
5. inwestycje w kapitał trwały 
 
6. koszt kapitału 
BR> 7. okres trwania wzrostu wartości. 
27. Jakie znaczenie dla ZWP maja inwestycje?

Przy odpowiednim ulokowaniu inwestowanego kapitału mogą przynieść zyski dla firmy, a co za tym idzie przyczynić się do wzrostu jej wartości. Jednak ogromne znaczenie ma tutaj również system motywacyjny zarówno kierownictwa firmy jak i jej pracowników  
 
28. Kapitał  intelektualny i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwo tworzą  ludzie w nim pracujący. Są oni głównym motorem i wykonawcą wszelkiego rodzaju zmian w organizacjach. Dlatego bardzo ważne jest, aby byli oni odpowiednio przygotowani do wykonywania powierzonych im zadań( poprzez organizowanie szkoleń, kursów), rozumieli punkt widzenia kierownictwa oraz byli odpowiednio zmotywowani do działania mającego służyć podniesieniu wartości firmy. 

31. Na czym polega istota teorii optymalnej alokacji kapitału ? 

Krańcowe efektywności zaangażowania kapitału powinny być sobie równe, tzn. pierwsze pochodne cząstkowe funkcji dochodu muszą być równe sobie, jeśli maksymalizujemy dochód przy ograniczonej wartości kapitału.  
 32. Na czym polega modyfikacja LSO ? 

-liczbę opcji, którą  co roku otrzymuje dyrektor określa wielkość jego premii zależnej od EVA

-w rzeczywistości dostaje tylko część premii, reszta w banku

-cena realizacji opcji rośnie w tempie równym kosztowi kapitału własnego 
 
 33. Na czym polega proces odbudowy wartości? 

 

Pierwsza z faz polega na przeanalizowaniu w jak najszybszym tempie możliwości zmiany czasowej struktury czasowej płatności, zredukować potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i negocjować jak najbardziej korzystne warunki spłaty zobowiązań. Należy również odszukać wszelkie aktywa oraz przedsięwzięcia, które nie są związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa i jak najszybciej je spieniężyć w celu zwiększenia płynności gotówkowej.

Faza druga - analiza, ukazuje pozycje i perspektywy przedsiębiorstwa. W ramach tej fazy zaleca się przeprowadzenie wnikliwej analizy finansowej, która wykaże, jakie wyniki jednostka gospodarcza jest w stanie osiągnąć, jakie zadłużenie jest w stanie unieść oraz jakie sytuacje awaryjne mogą wyniknąć. Kolejnym krokiem tej fazy jest ujawnienie, z jakich produktów/usług firma powinna zrezygnować z powodu słabych korzyści, ale również, z których powinna być dumna. Należy wyselekcjonować takie, z których firma pozostanie z przewagą konkurencyjną na rynku bądź rynkach.

Faza trzecia oraz czwarta -  zajęcie nowej pozycji oraz umocnienie przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzeniu analizy następnym, oraz najprawdopodobniej najważniejszym etapem będzie stworzenie planu odbudowy wartości, w który muszą zaangażować się wszystkie

znaczące strony zainteresowane. Etap ten będzie miał odmienny przebieg

w różnych przypadkach, co utrudnia dokonywanie uogólnień. 

ZWP odpowiedzi

36) Na czym polega typowy MBO

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
Jest to model motywacji zarządzania przez cele, przed menedżerami stawia się cele do realizacji i wyznacza się premię  za ich realizację. Wadą tego systemu jest brak motywacji do dalszego działania jeżeli wiemy, że nie osiągniemy 80% założonych celów, ponieważ wiemy że nie dostaniemy premii, oraz nie działa ten system w przypadku wykonania już 120% założeń ponieważ nie będzie z tego tytułu żadnych profitów.

Tradycyjny plan premiowy

0x01 graphic
0x01 graphic
 Planowana premia osiągnięcia nienagrodzone 
 

      „punkty golfowe” 

wyniki niepodlegające 80% 100% 120%

karze

                              budżetowany zysk 

Wg potocznej wiedzy typowy MBO waży dwa cele:

1) odpowiedniej dźwigni motywacyjnej

2) akceptowalnego kosztu dla akcjonariuszy

Uwaga: Poza punktami granicznymi 80 - 120 prawdziwa motywacja to minimalizowanie wyników. 
 

37)Na czym polega wynagrodzenie opcjami za akcję? 

to skuteczny sposób na osiągnięcie zbieżności interesów zarządu i akcjonariuszy ale ich przydatność gwałtownie się zmniejsza w miarę przesuwania się  w dół hierarchii kadr

Uwaga: system opcji nie chroni przed tzw. „syndromem swobodnego jeźdźca”: managerowie średniego szczebla i inni pracownicy, (związek między indywidualnymi osiągnięciami a wartością akcji jest daleki) czekają by pozostali zatroszczyli się o cenę akcji. 

38)Na czym polegają transakcję  LBO?

Cechy charakterystyczne transakcji LBO (leveraged buyouts):

-wysoki udział długu w finansowaniu transakcji

-poszukiwanie wzrostu wartości nabywanego przedsiębiorstwa w wyniku wewnętrznej restrukturyzacji

- aktywny udział grupy inwestorskiej w kontroli i zarządzaniu przejętym przedsiębiorstwem

- ekspansja rynkowa ani dywersyfikacja ryzyka operacyjnego nie ma miejsca (w odróżnieniu od przejęć przez inwestorów strategicznych) 
 
 
 0x01 graphic
Przebieg transakcji

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
 pożyczka

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
 kapitał 

                  Kontrola 
 

                  zakup akcji 
 
 

0x01 graphic
0) Sposoby poprawy nośników wartości:

Sposoby poprawy nośników wartości (1):

Stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży

- wejście na nowe rynki,

- rozwój nowych produktów,

- globalizacja,

- opracowanie i wdrożenie sposobów zwiększenia lojalności klientów,

- oferowanie przewagi cenowej wraz z nowymi punktami dystrybucji,

- opracowanie i wdrożenie promocji i reklamy opartej na strategii wyróżniania.

Rentowność operacyjna sprzedaży

- usprawnienie istniejących procesów,

- restrukturyzacja uwzględniająca wielozadaniowość (multi-skilling),

- obniżka kosztów przez outsourcing,

- centralizacja i konsolidacja administracji,

- re-engeneering wraz z rozwojem systemu informatycznego.

Efektywna stopa podatkowa

- struktury międzynarodowe,

- lokalizacja i eksploatacja własności intelektualnej i marki,

- planowanie w zakresie ceł  i cen transferowych.

Stopa inwestycji w kapitał  obrotowy netto

- wdrożenie monitoringu w zakresie kapitału obrotowego,

- usprawnienie w zakresie ściągania należności,

- wprowadzenie systemów zarządzania łańcuchem zaopatrzenia i metod just-in- time.

Stopa inwestycji w aktywa trwałe netto

- monitoring wykorzystania aktywów trwałych,

- usprawnienie oceny atrakcyjności przedsięwzięć inwestycyjnych,

- wybór pomiędzy zakupem a leasingiem potrzebnych aktywów.

Okres przewagi konkurencyjnej

- koncentracja na kluczowych kompetencjach,

- system motywacyjny dla kierownictwa ściśle powiązany ze zmianami kursów akcji

przedsiębiorstwa, dla wszystkich pracowników możliwości posiadania udziałów

w kapitale akcyjnym.

Koszt kapitału

- uświadamianie menedżerom istoty kosztu kapitału. 

 
 45. Scharakteryzuj mankamenty kontraktów menedżerskich MBO.

Jest jedna z 3 grup menedżerskich

1) Management Buy - Out ( MBO ), 
2) Laweraged Buy - Out ( LBO ), 
3) Management Buy - In ( MBI ) . 
Kontrakty zawierane przez te grupy mają trzy strony, którymi są : 
- menedżer lub grupa menedżerska, 
- właściciel noszący się z zamiarem sprzedania przedsiębiorstwa lub pakietu akcji grupie menedżerskiej , 
- inwestor skłonny udzielić grupie menedżerskiej pożyczki na zakup całego pakietu akcji lub udziałów. 
Wspólną cechą tych grup jest wykupywanie znaczącej części udziałów prywatyzowanej spółki. 
Różnią się one : 
- sumą pieniędzy jaką wkładają w wykup tych udziałów, 
- uczestnictwem w negocjowaniu umowy kupna - sprzedaży (kontraktu) 
- zabezpieczeniem finansowym wyłożonych pieniędzy. 
 
ad 1) MBO 
- inwestor nie wykłada dużej sumy pieniędzy na zakup udziałów i dlatego nie bierze aktywnego udziału w negocjacjach , 
- grupa menedżerska prowadzi negocjacje z właścicielem spółki, 
- inwestor zabezpiecza udzieloną pożyczkę swoim majątkiem ( hipoteka, zastaw )

46. Scharakteryzuj pojecie i znaczenie migracji wartości.

Migracja wartości jest przesunięciem sił tworzenia wartości. Wartość migruje z przestarzałych modeli biznesowych do takich które są w stanie zaspokoić priorytety klientów (szukanie nowych stref zysku). Koncepcja migracji wartości przedstawia mechanizm i narzędzia do analizy pozycji przedsiębiorstwa w danej branży. Pokazuje, jak można zdobyć przewagę konkurencyjną przez analizę ścieżek rozwoju biznesu i branży. Następuje tu zmiana paradygmatu zarządzania. Miarą sukcesu jest nie jak dotąd udział w rynku czy wielkość firmy, lecz wartość rynkowa przedsiębiorstwa. We współczesnym świecie do utrzymania rentowności i długookresowego, trwałego wzrostu firmy, konieczne jest rozpoznanie migracji wartości i reagowanie na nią przez tworzenie odpowiedniego modelu działalności, po to, aby znaleźć się w strefie zysku. Obecnie zyski osiągają ci, którzy stosują najlepszy model działalności przedsiębiorstwa (model zysku) uwzględniający potrzeby klientów.

48. Scharakteryzuj system motywacyjny Sterna-Stewarta oparty na EVA.

Podstawowe elementy systemu motywacji Stern Stewart'a:

1. Wynagrodzenie za wzrost wartości firmy

• prosty i łatwy do zrozumienia

• skłania pracowników, aby myśleli i postępowali jak właściciele

• konieczna jest, dezagregacja EVA na:

-> produkty

-> klientów

-> obszary

cel: EVA uruchamia rezerwy proste:

- redukcja zbędnych kosztów

- wzrost zysków bez presji na wzrost kapitału

- sprzedaż nieproduktywnych aktywów

- reinwestowanie uzyskanych środków w zyskowne przedsięwzięcia

- optymalizacja struktury pasywów a punktu widzenia minimalizacji kosztu kapitału

2. Brak progów i pułapów

• plany motywacji oparte na EVA nie mają punktów golfowych

• premie mogą być również ujemne

3. Planowana premia

• zależna od poziomu wynagrodzeń u konkurentów

• oparta na EVA + wyższa dźwignia (np. progresywny udział premii w EVA)

• poziom premii opartych na EVA powinien być wyższy, ponieważ premie mogą być ujemne, a zatem wiążą się z wyższym ryzykiem

4. Bank premiowy

• celem jest: - wygładzenie dużych wahań premii

- uzależnienie od trwałych zmian wartości firmy

- wydłużenie horyzontu działań  i decyzji; przeciwdziałanie sztucznemu windowaniu wyników

- stworzenie bariery utrudniającej „podkupywanie” najwartościowszych pracowników

5. Automatyzm zamiast negocjacji

• oczekiwaną roczną stopę wzrostu wartości firmy ustala się na ok. 5 lat naprzód dzięki czemu unika się corocznych negocjacji

• podstawa, do której dodaje się oczekiwany wzrost jest, co roku podnoszona lub obniżana w zależności od wyników faktycznych

Najprościej:

EVA planowana = EVA osiągnięta w ubiegłym roku

Generalnie:

Obecna EVA wynosi X;

Jeśli osiągnie się  D EVA do Y przy planie np. X to należy się premia = Z ale:

Z zwiększy się lub zmniejszy się o tyle % o ile Y odbiega od planu X

Wynagrodzenia oparte na udziale w zysku po zapewnieniu akcjonariuszom minimalnej stopy zwrotu wykorzystywane były w GM od roku 1922 do 1947 roku.

Zarząd otrzymywał 10% zysków w części przekraczającej 7% zwrotu z całego kapitału tj. 10% (zysk netto - 7% • Aktywa)

Główne wady:

• stosowanie zysku księgowego

• w okresie dekoniunktury zbyt wysokie wymagania -> demotywacja

• w okresie koniunktury -> niezasłużone korzyści

50. Siedem głównych czynników kształtujących wartość w ujęciu Rappaporta

1) okres wzrostu wartości - szacunkowa liczba lat przewagi konkurencyjnej tj. sytuacji, w której stopa zwrotu z inwestycji będzie wyższa niż koszt kapitału;

2) wzrost sprzedaży, wynikający z analizy produktu i udziałów w rynku;

3) marża zysku operacyjnego, czyli relacja zysku przed spłatą odsetek i przed opodatkowaniem (EBIT) do wielkości sprzedaży. EBIT oblicza się uwzględniając w kosztach amortyzację, mimo ze nie powoduje ona wypływu gotówki;

4) inwestycje w majątek trwały, przyjmuje się w zakresie przewyższającym tę część, która została pokryta z amortyzacji;

5) inwestycje w majątek obrotowy, uwzględniają nakłady na dodatkowe inwestycje w majątek obrotowy przewyższające kapitał ze zobowiązań handlowych (wynikające ze wzrostu sprzedaży);

6) stopa podatku dochodowego, ujmowana w wymiarze gotówkowym

(wartość zależy od faktycznego odpływu gotówki);

7) koszt kapitału (WACC).

Siedem głównych czynników kształtujących wartość w ujęciu Rappaporta to ujecie finansowe, reasumując w praktyce maksymalizację wartości dla akcjonariuszy osiąga się przez:

_ maksymalizację wielkości kapitału intelektualnego

_ wzrost wolnych przepływów finansowych

_ wydłużenie okresu przewagi konkurencyjnej

_ obniżenie kosztu kapitału

51. Sposoby poprawy nośników wartości

Stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży

- wejście na nowe rynki,

- rozwój nowych produktów,

- globalizacja,

- opracowanie i wdrożenie sposobów zwiększenia lojalności klientów,

- oferowanie przewagi cenowej wraz z nowymi punktami dystrybucji,

- opracowanie i wdrożenie promocji i reklamy opartej na strategii wyróżniania.

Rentowność operacyjna sprzedaży

- usprawnienie istniejących procesów,

- restrukturyzacja uwzględniająca wielozadaniowość (multi-skilling),

- obniżka kosztów przez outsourcing,

- centralizacja i konsolidacja administracji,

- re-engeneering wraz z rozwojem systemu informatycznego.

Efektywna stopa podatkowa

- struktury międzynarodowe,

- lokalizacja i eksploatacja własności intelektualnej i marki,

- planowanie w zakresie ceł  i cen transferowych.

Stopa inwestycji w kapitał  obrotowy netto

- wdrożenie monitoringu w zakresie kapitału obrotowego,

- usprawnienie w zakresie ściągania należności,

- wprowadzenie systemów zarządzania łańcuchem zaopatrzenia i metod just-in- time.

Stopa inwestycji w aktywa trwałe netto

- monitoring wykorzystania aktywów trwałych,

- usprawnienie oceny atrakcyjności przedsięwzięć inwestycyjnych,

- wybór pomiędzy zakupem a leasingiem potrzebnych aktywów.

Okres przewagi konkurencyjnej

- koncentracja na kluczowych kompetencjach,

- system motywacyjny dla kierownictwa ściśle powiązany ze zmianami kursów akcji przedsiębiorstwa, dla wszystkich pracowników możliwości posiadania udziałów w kapitale akcyjnym.

Koszt kapitału

- uświadamianie menedżerom istoty kosztu kapitału.

52. W jaki sposób należy analizować „Economic Spread”  i po co?

Różnica między ROIC a WACC jest określana jako economic spread i jest ona (zarówno jej znak, jak i wielkość) dla zarządów spółek i inwestorów istotną informacją na temat plasowania spółki w strefie ekonomicznych (realnych) zysków czy strat. 

1. Ekonomiczna rozpiętość jest miarą zdolności przedsiębiorstwa do zarabiania pieniędzy na swoje inwestycje. Jeżeli koszt kapitału przewyższa zwrot na zainwestowanym kapitale, przedsiębiorstwo gubi pieniądze.

2. Ekonomiczna rozpiętość jest ważna dla oceniania sprawozdania z „planu emerytalnego”. Wartość jego zainwestowanych funduszy może powiększać się w czymś co wydaje się być na zadowalającym poziomem, ale, jeżeli zainwestowany kapitał nie rośnie w tempie ponad inflacją, inwestowanie właściwie gubi jego wartość na rocznej podstawie. W przyszłości nie kupi tyle ile mógłby na chwile obecna.

55. W jaki sposób należy analizować przyrost kapitału trwałego przedsiębiorstwa i po co?

INWESTYCJE W KAPITAŁ  TRWAŁY

Inwestycje są strumieniem nowego kapitału w ciągu roku i są one dodawane do zasobu kapitału.

ZASÓB KAPITAŁU -  to całkowita, fizyczna suma kapitału produkcyjnego zaangażowanego w gospodarce, który wzrasta z roku na rok w wyniku inwestowania.

INWESTYCJE TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTW - to wydatki mające na celu utrzymanie lub wzrost zasobu kapitału trwałego. Podejmowane są głównie w cel dostosowania bieżącego zasobu kapitału (K) do poziomu optymalnego (K*).

Menadżer optymalizujący wartość swojej firmy dąży do osiągnięcia optymalnego zasobu kapitału.

Konsekwencje:

OPTYMALNY ZASÓB KAPITAŁU - to taki, przy którym krańcowa produktywność kapitału zrównuje się z krańcowym kosztem kapitału. Optymalny zasób kapitału wzrasta gdy realna stopa procentowa się obniża i gdy postęp techniczny podnosi krańcową produktywność kapitału.(pizdowate ale nic innego nie było) 

56. Wskaż  i krótko opisz przyczyny powstania koncepcji VBM. 

Zmieniły się  zewnętrzne uwarunkowania i m.in. nastąpił:

• wzrost oczekiwanej st. zwrotu z inwestycji na coraz bardziej globalnym i liberalnym rynku,

• spadek znaczenia dywidendy w korzyściach dla akcjonariuszy,

• wzrost ryzyka i zmienności stóp zwrotu z wyłożonego kapitału,

• wzrost rozbieżności miedzy wartością rynkowa i księgową przedsiębiorstw (relacja wartości księgowej do rynkowej zmalała)

• w tworzeniu wartości coraz większą rolę zaczęły odgrywać aktywa niematerialne. 

Zmieniły się  główne siły napędowe gospodarki:

• prywatyzacja,

• wzrost roli instytucjonalnych inwestorów, szczególnie fund. inwest. (w tym emerytalnych),

• duża konkurencja w sferze pozyskiwania kapitału (w warunkach liberalizacji i globalizacji wspartej nową technologią informatyczną i telekomunikacyjną),

• wzrost znaczenia redukcji kosztów alokacji kapitału,

• wzrost profesjonalnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi. 

Zmieniły się  motywy zachowań managementu:

• Rosnący udział managementu we własności,

• Powiązanie wynagrodzenia ze stopą zwrotu dla akcjonariuszy,

• Groźba wrogiego przejęcia - reakcji na „lukę wartości”,

• Konkurencja na rynku pracy zarządów. 
 

57. Wymień  i krótko opisz czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa wg Rappaporta. 

Siedem głównych czynników kształtujących wartość wg Rappaporta:

1) okres wzrostu wartości - szacunkowa liczba lat przewagi konkurencyjnej tj. sytuacji w której stopa zwrotu z inwestycji będzie wyższa niż koszt kapitału;

2) wzrost sprzedaży, wynikający z analizy produktu i udziałów w rynku;

3) marża zysku operacyjnego, czyli relacja zysku przed spłatą odsetek i przed podatkowaniem (EBIT) do wielkości sprzedaży. EBIT oblicza się uwzględniając w kosztach amortyzację, mimo że nie powoduje ona wypływu gotówki;

4) inwestycje w majątek trwały, przyjmuje się w zakresie przewyższającym tę część, która została pokryta z amortyzacji;

5) inwestycje w majątek obrotowy, uwzględniają nakłady na dodatkowe inwestycje w majątek obrotowy przewyższające kapitał ze zobowiązań handlowych (wynikające ze wzrostu sprzedaży);

6) stopa podatku dochodowego, ujmowana w wymiarze gotówkowym (wartość zależy od faktycznego odpływu gotówki);

7) koszt kapitału (WACC). 

58. Wymień  i krótko opisz metody wyceny wartości przedsiębiorstw. 

Metody wyceny wartości przedsiębiorstw:

Zakładają, że przedsiębiorstwo jest dobrem, którego wartość zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie ono właścicielowi w przyszłości (powiązanie wartości przedsiębiorstwa z osiąganymi przez nie dochodami). Metoda uważana powszechnie za najdoskonalszy sposób wyceny przedsiębiorstw.

Zalety: mogą być  zastosowane do wszystkich spółek.

Wady: nie nadaje się  do wyceny spółek o ujemnych przepływach gotówkowych, możliwość manipulacji wyceną.

Przykłady: DCF (met. zdyskontowanych przepływów pieniężnych)  

Są najbardziej rozpowszechnione i historycznie najstarsze. Podmiotem wyceny jest majątek przedsiębiorstwa, czyli różnica pomiędzy całością aktywów a pasywami obcymi.

Zalety: aktywa trwałe można łatwo oszacować, gdyż są ściśle sformalizowane i szeroko udokumentowane.

Wady: wycena nie obejmuje powiązanych ze składnikami majątkowym składników niematerialnych.

Przykłady: met. księgowa, met. odtworzeniowa, met. likwidacyjna. 

Polegają na określeniu wartości spółki przez porównanie jej z innymi, już wycenionymi przez rynek, w oparciu o wybrany wskaźnik (np. cena akcji do zysku na jedną akcję lub wartość firmy do przychodów ze sprzedaży).

Zalety: prostota i szybkość wykonania.

Wady: kłopot ze znalezieniem przedsiębiorstw podobnych do siebie w dużym stopniu.  

Wykorzystują elementy wycen majątkowych i dochodowych. Opierają się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa powiązana jest zarówno z wartością  jego majątku jak i możliwością przynoszenia przez ten majątek dochodu. 

59. Wymień  i krótko opisz znane ci mierniki wartości firmy dla akcjonariuszy. 

Wg wykładów Pawłowicza: 

Mierniki wartości możemy podzielić na:

- rynkowe,

- wewnętrzne (oparte na skorygowanym zysku lub oparte na CF) 

Miary wewnętrzne:

- Dochód rezydualny = zysk netto - koszt kapitału wg aktualnej st. %

- Zysk ekonomiczny = Kap. zainw. x (ROIC x WACC) - NOPAT - WACC x Kap zainw.

- EVA,

- EBO (Edwards - Bell - Ohlson) = (ROE - Koszt kap.wł) x zainw. Kap. Wł 

Miary rynkowe:

- MVA,

- TSR (total return) = (cena ak. w roku t) - (cena ak. w t-1) + (dyw. w t-1, t)  

To co znalazłam w necie: 

Wśród szerokiego spektrum mierników można wyróżnić cztery wyznaczające główne nurty:

- EVA (economic value added),

- CVA (Cash value added),

- SVA (shareholder value added),

- CFROI (cash flow return on investment) - okres zwrotu środków zainwestowanych w przedsięwzięcie inwestycyjne. 

Pierwowzorem dla dwóch pierwszych mierników był zysk rezydualny. Model SVA wywodzi

się z dochodowych metod wyceny przedsiębiorstwa - DCF, a CFROI przypomina w swej

idei wewnętrzną stopę zwrotu IRR stosowaną przy ocenie projektów inwestycyjnych. 

Opis EVA, CVA, SVA w odp. na pyt 60. 
 

60. Wymień  i krótko scharakteryzuj miary wartości dodanej. 

Miary wartości dodanej to: 

Wartość różnicy między dochodem uzyskiwanym przez właściciela (tzw. NOPAT = EBIT * (1-T)) a dochodem przez niego oczekiwanym (KAPITAŁ STAŁY * WACC):

EVA = NOPAT - WACC * KAPITAŁ STAŁY 

Miara ta informuje czy dana firma kreuje wartość dla właścicieli. Wzrost wartości przedsiębiorstwa następuje gdy w toku bieżącej działalności i inwestycyjnej działalności stopa zwrotu od zainwestowanego kapitału będzie wyższa od kosztu pozyskania i dysponowania tym kapitałem (ROIC > WACC).

EVA = (ROIC - WACC) * KAP. ST. 

Gdy EVA = 0 zysk rezydualny pokrywa oczekiwania akcjonariuszy (czyli jest OK)

Gdy EVA > 0 zysk rezydualny przewyższa ich oczekiwania. 

Nadwyżka wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad całkowitą wartością zainwestowanego kapitału:

MVA = MV - KAP. ST. 

Gdzie MV to rynkowa wartość przedsiębiorstwa (suma zdyskontowanych, możliwych do uzyskania w przyszłości EVA oraz wartości zainwestowanego kapitału):

MV = IC + EVA / (1 + WACC)t]

Gdy: MV < 0, to MVA jest ujemna. Inwestorzy sądzą, że przedsiębiorstwo nie ma zdolności do generowania nowej wartości.

Gdy MV >0, to MVA jest dodatnia. Firma będzie tworzyła dodatkową wartość dla właścicieli.

Zmiana wartości strumieni wolnej gotówki dla właściciela (FCFE) osiąganych z danego przedsiębiorstwa w analizowanym okresie. 

Różnica między przepływami pieniężnymi, jakie powinna generować firma, aby pokryć  koszty kapitału, a przepływami gotówki aktualnie osiąganymi. 
 61. Wymień  i opisz Value drivers. 

Value drivers, inaczej nośniki wartości przedsiębiorstwa, to czynniki wpływające na wzrost wartości przedsiębiorstwa.  

Przykłady value drivers:

- stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży,

- rentowność operacyjna sprzedaży,

- efektywna stopa podatkowa,

- stopa inwestycji w kapitał  obrotowy netto,

- stopa inwestycji w aktywa trwałe netto,

- okres przewagi konkurencyjnej,

- koszt kapitału. 
63. Wymień  wady i zalety fuzji i przejęć dla akcjonariuszy. 

Zalety:  

Motywy techniczne 
i operacyjne

Zwiększenie efektywności zarządzania

Pozyskanie bardziej efektywnego kierownictwa (usunięcie nieefektywnego kierownictwa)

Synergia operacyjna

  • korzyści skali

  • komplementarność zasobów i umiejętności

  • ograniczenie kosztów transakcyjnych

  • korzyści integracji technicznej

 

Motywy rynkowe 
i marketingowe

Zwiększenie udziału rynku

Zwiększenie wartości dodanej

Wyeliminowanie konkurencji

Komplementarność produktów (rynków)

Dywersyfikacja ryzyka działalności

Wejście w nowe obszary działalności

 

Motywy finansowe

Wykorzystanie funduszy nadwyżkowych

Zwiększenie zdolności zadłużenia

Przejęcie gotówki

Obniżenie kosztu kapitału

Korzyści podatkowe

Niedoszacowanie wartości nabywanej firmy

  • niedoszacowanie przez rynek kapitałowy

  • doskonalsza wycena przez nabywcę

 

Motywy menedżerskie

Wzrost wynagrodzeń kierownictwa

Wzrost prestiżu i władzy

Zmniejszenie ryzyka zarządzania

Zwiększenie swobody działania

 
 Zalety:

- maksymalizacja majątku akcjonariuszy  

64. Wymień znane ci ścieżki wyjścia z kryzysu oferowane przez ZWP. 

65. Zdefiniuj IWCI i wskaż  jego role w obliczaniu wartości EVA. 

66. Zdefiniuj wartość rezydualną  przedsiębiorstwa i wskaż jej znaczenie dla ZWF. 

Wartość rezydualna to wartość przedsiębiorstwa na koniec ostatniego roku prognozy, z założeniem, że przedsiębiorstwo nie przestanie funkcjonować w następnych latach po prognozie, lecz będzie przynosić dochody.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sciaga zwp, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
notatki ZWP2 (2), Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
notatki ZWP2, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
ko o ZWP, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
notatki ZWP, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
Ankieta poprawiona, Zarządzanie, sem IV marketing, badania marketingowe, Badania Marketingowe
marketing pytania i odpowiedzi ZBIÓR, Zarządzanie, Sem III, MARKETING
Zarządzanie projektam1, Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie projektami
Formularz rozliczeniowy KFS, Zarządzanie, sem VI marketing, Marketing wewnętrzny
wyklad 2 (28.11.2010), Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie projektami, wykłady
wykład 1. PRUE, STUDIA, Zarządzanie, Sem IV, PRUE
test (3), Zarządzanie, Sem III, MARKETING
Czym jest produkt, ZiIP, sem IV, Marketing
test1, Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie projektami, Zarządzanie Projektami testy
Regulamin przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2016, Zarządzanie, sem VI marketin
mp materialy3, Zarządzanie, sem VI marketing, Marketing przemysłowy
pytania na egzamin (2), Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie ryzykiem W

więcej podobnych podstron