Moje Ćw 24, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4, Chemia fizyczna - laboratorium


27

Laboratoria Chemii Fizycznej

ĆWICZENIE NR 24

TEMAT: Wyznaczenie stałej szybkości rozkładu kompleksu trójszczawianomanganowgo [ Mn (C204)3] 3- metodą kalorymetryczną.

Piotr Tylak

Data: 31.03.2009r.

Godziny zajęć: 12:15 - 16:15

Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stałej szybkości reakcji. Określenie rzędu reakcji

Wstęp teoretyczny:

Jony Mn2+, kwas szczawiowy i KMnO4 w roztworach wodnych po zamieszaniu reagują w ciągu kilku sekund tworząc brunatnie zabarwiony kompleks trójszczawianomanganowy . Kompleks ten jest nietrwały i rozpada się na bezbarwne produkty według równania reakcji :

0x01 graphic

Rozkład kompleksu trójszczawianomanganowego jest reakcją pierwszego rzędu , którą można opisać równaniem kinetycznym :

0x01 graphic

Ponieważ reakcji tej towarzyszy zmiana barwy roztworu ( z brunatnego na bezbarwny ) kinetykę tej reakcji można śledzić kolorymetrycznie , ponieważ z prawa Lamberta- Beera wynika , że absorbancja (A) warstwy roztworu o stałej grubości (l) jest wprost proporcjonalna do stężenia ( c ) substancji absorbującej w roztworze :

0x01 graphic

,gdzie 0x01 graphic
- absorbancja molowa

więc:

0x01 graphic

Przekształcając powyższy wzór do postaci 0x01 graphic
i oznaczając prawą stronę równania jako Y a t jako X , otrzymuje się równanie prostej Y = a X , gdzie współczynnik kierunkowy a można obliczyć np. metodą najmniejszych kwadratów .

Rząd reakcji - jest to suma wykładników potęg występujących przy stężeniach związków chemicznych, w równaniach kinetycznych danej reakcji chemicznej.

Istnieją różne rodzaje rzędów reakcji:

Współczynnik proporcjonalności k - w równaniu kinetycznym nazywa się stałą szybkości reakcji. W klasycznej kinetyce przyjmuje się, że stała k jest niezależna od stężenia reagentów i czasu reakcji, natomiast zmienia się z temperaturą i zależy od rodzaju i stężenia katalizatorów.

W zależności od zewnętrznego rzędu reakcji chemicznej stała szybkości przyjmuje różne jednostki wg ogólnego wzoru:

0x01 graphic

co daje następujące jednostki dla rzędów od 0 do III:

0 rząd: 0x01 graphic

I rząd: 0x01 graphic

II rząd: 0x01 graphic

III rząd: 0x01 graphic

gdzie: n - zewnętrzny rząd reakcji, l = litr, mol = mol, s = sekunda.

Tabele pomiarów:

Stężenie KMnO4

Temperatura

Nr pomiaru

Czas (min.)

Absorbancja

Stężenie KMnO4

Temperatura

Nr pomiaru

Czas (min.)

Absorbancja

Wykres dla 1 części pomiarów (dla 15 ml KMnO4 w roztworze):

Czas [min]

lnAt

0

0,073

2

0,009

4

-0,095

6

-0,257

9

-0,553

11

-0,781

14

-1,058

18

-1,37

22

-1,743

26

-2,079

0x01 graphic

Majac wzór: lnAt = lnA0 - k∙t

Można go przyrównać do ogólnego wzoru: y = ax + b

Gdzie : y = lnAt

x = t

Współczynnik kierunkowy a wynosi : a = -0,0869

Stała szybkości reakcji wyznaczona z wykresu to: -k = -0,0869[1/min] = -0,0014[1/s]

k = 0,0014[1/s]

Przykład obliczenia stałej szybkości reakcji dla t = 11min z wyprowadzonego wzoru:

0x01 graphic
[1/s]

Wykres dla 2 części pomiarów (dla 10 ml KMnO4 w roztworze):

Czas [min]

lnAt

0

0,016

2

-0,012

4

-0,11

6

-0,265

9

-0,763

11

-1,164

14

-1,224

18

-2,282

22

-3,101

26

-5,116

0x01 graphic

Majac wzór: lnAt = lnA0 - k∙t

Można go przyrównać do ogólnego wzoru: y = ax + b

Gdzie : y = lnAt

x = t

Współczynnik kierunkowy a wynosi : a = -0,1816

Stała szybkości reakcji wyznaczona z wykresu to: -k = -0,1816[1/min] = -0,003[1/s]

k = 0,003[1/s]

Przykład obliczenia stałej szybkości reakcji dla t = 11min ze wzoru:

0x01 graphic
[1/s]

Wnioski:

Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, że absorbancja maleje wraz ze wzrostem czasu. W części drugiej, gdzie było mniejsze stężenie KMnO4 w roztworze jej spadek następował znacznie szybciej. Wykresy pokazują liniową zależność lnAt od czasu. Współczynnik kierunkowy a jest wartością ujemną dla obu wykresów. Wartość stałej szybkości reakcji k odczytana z wykresu jest wyższa dla roztworu z mniejszym stężeniem KMnO4 ,a niższa dla roztworu o większym stężeniu KMnO4. Największy wpływ na szybkość reakcji miała temperatura, która wynosiła 25oC czyli 295 K

Rozkład kompleksu trójszczawianomanganowego jest reakcją I - rzędową, co można wywnioskować z równania 0x01 graphic
, które jest analogiczne do równania 0x01 graphic
.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
moje ChF 54, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4, Chemia fizyc
ch fizyczna 13, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4, Chemia fi
Zagadnienia teoretyczne 41, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr
Część teoretyczna do kolokwium C, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, se
Fizyczna 43, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4, Chemia fizyc
wykresy15, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4, Chemia fizyczn
sprawko15, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4, Chemia fizyczn
22 wstęp teoretyczny 2015, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4
Wykres zaleznosci temperatury kalorymetru od czasu, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywi
chemia zywnos, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4, Chemia Żyw
ChZywnosci - sciaga, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4, Chem
chem zyw sciagi 2003, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 4, Che
Harmonogram 2015 TECHN, Politechnika Łódzka, Technologia Żywności i Żywienie Czlowieka, Semestr I, M
sprawozdanie z soku, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 6, Ogól
skrobia 4, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 6, Technologia Ży
owoce cz. 5, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, semestr 6, Technologia

więcej podobnych podstron