makroekonomia - podstwowe pojęcia (7 str), Ekonomia


Makroekonomia - podstawowe pojęcia

Pomiar gospodarki
w skali makro

MSP

materialny produkt społeczny.

Stosuje się go w krajach gospodarce centralnie zarządzanej gdzie istnieje podział gospodarki na dwie strefy:

 • Produkcyjną ( materialną ) do której należy:

  • przemysł

  • budownictwo

  • rolnictwo i leśnictwo

  • transport i łączność

  • gospodarka komunalna

  • handel krajowy i zagraniczny

 • Nieprodukcyjną ( niematerialną ) należą do niej:

  • administracja państwowa

  • szkolnictwo

  • wojsko

Metoda ta uwzględniała wartość wytworzonych produktów i usług w sferze materialnej z pominięciem sfery niematerialnej.

SNA

system rachunków narodowych

System uwzględniał następujące rachunki:

 • produkcji

 • konsumpcji

 • inwestycji

 • handlu zagranicznego

Do obliczania dochodu narodowego uwzględniano efekty wszystkich działów gospodarki narodowej.

PKB

0x01 graphic

0x01 graphic

produkt krajowy brutto, to zsumowanie wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w ciągu danego roku.

Produkt krajowy brutto ( w cenach rynkowych ) = konsumpcja + Inwestycje Zakupy rządowe + Eksport netto

Produkt krajowy brutto ( w cenach czynników produkcji ) = konsumpcja + Inwestycje + Wydatki rządowe + eksport netto - podatki i akcyza + Dotacje

Zsumowanie produkcji

zsumowaniu produkcji dóbr i usług
w różnych gałęziach gospodarki w ciągu jednego roku

Wartość dodana

przyrost wartości dóbr będących efektem danego procesu produkcji

Dobra finalne

dobra nabywane już przez społeczeństwo i przeznaczone
do konsumpcji i inwestycji

Dobra pośrednie

to dobra nie ukończone, przeznaczone do dalszej produkcji

Zsumowanie dochodów

zsumowanie płac i zysków jakie uzyskiwane są przez różne podmioty gospodarcze wytwarzające PKB

Zsumowanie wydatków

sumowanie wartości pieniężnych wszystkich produktów finalnych. Sumowane są wydatki na dobra i usługi wszystkich gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz państwa

Produkt narodowy brutto (PNB)

0x01 graphic

Produkt narodowy brutto = Produkt krajowy brutto + dochody z zagranicy

Produkt Narodowy

netto (PNN)

0x01 graphic

Produkt narodowy netto = Produkt narodowy brutto - amortyzacja

Dochód narodowy (DN)

0x01 graphic

Suma uzyskiwanych dochodów z tytułu posiadanych czynników produkcji w określonym czasie ( np. rok )

Praca

Płaca

Ziemia

Renta

Kapitał

Procent

Dochód narodowy = Produkt narodowy netto - podatki pośrednie

Dochód osobisty (DO)

0x01 graphic

to co posiada każdy podmiot gospodarczy. Jest to dochód całkowity osiągany przez obywateli przed opodatkowaniem

Dochód osobisty = Dochód narodowy - nie rozdzielone zyski przedsiębiorstw - składki na ubezpieczenia społeczne + Odsetki od długu zaciągniętego przez państwo + Wypłaty transferowe państwa ( renty i zasiłki ) + transfery płacone przez przedsiębiorstwa na część osób prywatnych ( pomoc społeczna )

Dyspozycyjne dochody osobiste (DDO)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Dyspozycyjne dochody osobiste = Dochody osobiste - Podatek od dochodów - zobowiązania wobec budżetu

Wskaźnik PEN

Dobrobyt ekonomiczny

Deflator

0x01 graphic

Procentowy wskaźnik zmian cen

Stopa a wskaźnik

Jeżeli wskaźnik (indeks) wynosi 120% to stopa wynosi 20%

Ruch okrężny

Ruch okrężny produktu i dochodu

0x01 graphic

Wewnętrzny obieg przedstawia rzeczowy tzn. gospodarstwa domowe dostarczają pracę producentom w wyniku której wytwarzane są produkty.

Obieg zewnętrzny to przepływ strumieni pieniężnych między dwoma podmiotami.
Gospodarka sprawnie funkcjonuje gdy wartość wytworzonych produktów będzie równa wielkości dochodów uzyskanych przez gospodarstwa domowe.

Taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas gdy założymy,
że gospodarstwa domowe wszystkie dochody przeznaczają na zakup wyprodukowanych dóbr i usług.

Wartość odpływów

0x08 graphic

Wartość odpływów = oszczędności + podatki bezpośrednie + podatki pośrednie.

Wartość odpływów jest równa całkowitej wartości przypływów

Całkowita wartość przypływów

0x08 graphic

Inwestycje + wydatki rządowe + wypłaty transferowe

Wartość eksportu netto

0x01 graphic

Wartość eksportu netto = eksport - import.

Gospodarka sprawnie funkcjonuje gdy wartość importu i wartość eksportu są sobie równie

Model gospodarki AS-AD

AD - zagregowany popyt ( całkowity, globalny )

0x01 graphic

zapotrzebowanie wszystkich podmiotów gospodarczych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa )
na wszelkie dobra i usługi przy określonym poziomie ich cen
w danym okresie czasu. Krzywa zagregowanego popytu przedstawia ujemną zależność pomiędzy poziomem cen
a wysokością realnego dochodu narodowego. Oznacza to,
że im wyższe ceny dóbr i usług w gospodarce tym społeczeństwo może mniej nabyć dóbr i usług.

Wydatki konsumpcyjne

Wydatki gospodarstw domowych bezpośrednio związane są ze stylem życia, wysokością dochodów, dostępnością towarów, kredytów itp.

Wydatki inwestycyjne

decyzje producentów bezpośrednio związane z wprowadzaniem postępu technicznego, nowych technologii, przewidywanie zysków w przyszłości, zmiana popytu na wytwarzane dobra itp.

AS -zagregowana podaż

W krótkim okresie czasu

0x01 graphic

to ilość dóbr i usług dostarczonych na rynek przez producentów
i handlowców przy określonym poziomie ich cen w danym czasie.

Zagregowaną podaż rozpatruje się w krótkim i długim okresie czasu

Zjawisko iluzji pieniężnej ( zagregowana podaż w krótkim okresie czasu )

Wzrost cen dóbr i usług w gospodarce powoduje wzrost dochodów uzyskiwanych przez podmioty rynkowe. Oznacza to wzrost nominalnych dochodów odbierany jest jako realny wzrost dochodów. Ma to często miejsce w gospodarce kiedy jest inflacja. Producenci podnoszą ceny swoich towarów i w ten sposób uzyskują wyższe zyski. Jest to dla nich zachęta aby inwestować w produkcje. Jednak po jakimś czasie zauważają, że ceny czynników produkcji wzrastają szybciej niż ich zyski.

Pracownicy również wychodzą z założenia, że im wydajniej będą pracować to za uzyskane dochody nabędą większą ilość dóbr i usług.

Zagregowana podaż w długim okresie czasu

0x01 graphic

Krzywa ta jest prostopadła do osi OX. Oznacza to, że poziom cen w gospodarce nie wpływa na wzrost wielkości produkcji.

Realny dochód narodowy nie zmienia się ze względu na działanie czynników pozacenowych

Równowaga cenowa

0x01 graphic

Równowaga rynkowa ma miejsce gdy wielkość zagregowanego popytu odpowiada wielkości zagregowanej podaży.

W krótkim okresie czasu punkt równowagi zmienia swoje położenie co bezpośrednio związane jest ze zmianami cen dóbr i usług.

W długim okresie czasu o położeniu punktu równowagi w dużym stopniu decydują producenci którzy zmieniają wielkość produkcji niezależnie od poziomu cen a bardziej kierują się zmianami popytu, zysków oraz postępem technicznym.

Model Keynesowski

Funkcja kosztu

Przeciętna skłonność do konsumpcji

0x01 graphic

Marginalna skłonność do konsumpcji

0x01 graphic

Relacja między dochodem narodowym a poziomem wydatków konsumpcyjnych.

Konsumpcja rośnie wraz z przyrostem dochodu narodowego, ale przyrost konsumpcji jest wolniejszy niż przyrost dochodu narodowego

jaka część przyrostu dochodu narodowego została przeznaczona na zwiększenie konsumpcji

Funkcja inwestycji

przedstawia relacje między dochodem narodowym a poziomem całkowitych wydatków inwestycyjnych na nowe wyposażenie, budynki i zapasy.

W modelu Keynesa inwestycje miały charakter autonomiczny
i nie zależą od poziomu dochodu narodowego. Inwestycje są funkcją dochodu narodowego

Funkcja oszczędności

Przeciętna skłonność do oszczędzania

0x01 graphic

Marginalna skłonność do oszczędzania

0x01 graphic

przedstawia zależność między dochodem narodowym a zaoszczędzoną częścią dochodu.

Według Keynesa planowane oszczędności zmieniają się w tym samym kierunku co poziom dochodu narodowego, czyli oszczędności rosną w miarę wzrostu dochodu. Występuje przeciętna i marginalna skłonność do oszczędzania

Równowaga makroekonomiczna w krótkim okresie czasu

0x01 graphic

Gdy planowane inwestycje odpowiadają oszczędnościom

Nierównowaga rynkowa

0x01 graphic

0x01 graphic

Gdy oszczędności są różne ( większe lub mniejsze ) od planowanych inwestycji.

Gdy w danej gospodarce oszczędności są większe od planowanych inwestycji ma miejsce recesja, czyli załamanie

Gdy w danej gospodarce planowane inwestycje są większe od oszczędności ma miejsce ożywienie gospodarki

Prawo Keynesa

0x01 graphic

W krótkim okresie czasu to popyt określa rozmiary produkcji

Polityka monetarna

Pieniądz

ogólnie akceptowany środek płatniczy który oddaje wartość wszystkich towarów i usług na rynku

Funkcje pieniądza

 • jest środkiem wymiany ( cyrkulacji )

 • jest miernikiem wartości

 • jest środkiem płatniczym

 • jest środkiem tezauryzacji czyli gromadzenia skarbu

Rezerwy obowiązkowe

pieniądz gotówkowy znajdujący się w bankach komercyjnych wchodzący w obieg gdy skończą się pieniądze przeznaczone do bieżącej obsługi klientów. Są to pieniądze trzymane w sejfie banku. Dają one gwarancję płynności finansowej banków.

Wielkość tych rezerw zależy od wartości depozytów ( a'visa
i lokaty ) oraz od wielkości stopy rezerw obowiązkowych.

Wielkość tej stopy ( r ) określa bank centralny. W zależności
od sytuacji gospodarczej kraju stopa ta zmienia się w celu obniżenia np. stopy inflacji.

Kreacja pienądza przez banki komercyjne

Pieniądz który znajduje się w gospodarce to nie tylko pieniądz gotówkowy. Wielkość nominalnej wartości pieniądza liczy się z tzw. agregatów pieniężnych

M0 - jest to tak zwana baza monetarna w skład której wchodzą:

 • pieniądz gotówkowy w obiegu

 • pieniądz poza systemem bankowym

 • gotówka znajdująca się w posiadaniu banku

M1 - to M0 i depozyty przechowywane w banku

M2 - to M1 i depozyty na rachunkach oszczędnościowych

M3 - to M2 i depozyty terminowe o dużych nominałach

M4 - to M3 i weksle bankowe, obligacje, dokumenty handlowe

Mnożnik kreacji pieniądza

0x01 graphic

0x01 graphic

pokazuje jak zmieni się podaż pieniądza gdy zmieni się baza monetarna o jednostkę.

Mnożnik kreacji pieniądza jest tym wyższy im niższa jest planowana stopa rezerw gotówkowych w banku

Kredyt lombardowy

Kredyt pod zastaw papierów wartościowych ( bony skarbowe, bony pieniężne NBP, obligacje ).
Jest udzielany bankom komercyjnym na kilka godzin do kilku dni

Bony skarbowe

krótkoterminowa pożyczka od 4 do 52 tygodni

obligacje

pożyczka długoterminowa powyżej 1 roku
Bank komercyjny może maksymalnie uzyskać kredyt do 75% zastawionych papierów wartościowych
( wysokość potrzebnego kredytu musi uwzględniać stopę rezerw obowiązkowych )

weksel

papier wartościowy dłużniczy ( zobowiązanie ). Wystawia go dłużnik,
a posiada wierzyciel
Stopę dyskontową określają banki komercyjne które skupują weksle.
Bank Centralny ustala stopę redyskontową po której skupuje weksle
od banków komercyjnych. Stopa ta jest zawsze niższa od stopy dyskontowej

Kurs walut

cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej

Równanie fishera
( teoria ilościwa pieniądza )

0x01 graphic

0x01 graphic

Iloczyn nominalnej wartości pieniądza i prędkości obiegu pieniądza = iloczynowi przeciętnego poziomu cen i ilości wytwarzanych dóbr oraz usług.

Ilość pieniądza = ilość wytworzonych dóbr i usług

Inflacja

MV > PQ - inflacja ( więcej pieniądza )

Więcej pieniądza niż towaru na rynku

deflacja

MV < PQ - deflacja ( więcej towaru )

Więcej towaru niż pieniądza na rynku

Popyt na pieniądz

 • popyt transakcyjny ( pieniądz niezbędny na wydatki bieżące )

 • popyt przezornościowy (pieniądze na nieprzewidziane wydatki )

 • popyt spekulacyjny (pieniądze zarabiające na siebie przez odpowiednie inwestowanie )

Budżet Państwa

Budżet Państwa

Polityka fiskalna państwa. Roczny finansowy plan obejmujący dochody i wydatki państwa

Budżet państwa składa się z budżetu centralnego
i 16 budżetów wojewódzkich

Podatek

świadczenie pieniężne, powszechne, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne

Cech podatku

 • Powszechność - z tytułu zaistniałej sytuacji podatkowej każdy musi zapłacić podatek

 • Przymusowość - przewidziane są wysokie sankcje karne dla osób uchylających się od płacenia podatków

 • Bezzwrotność - dobrze naliczony podatek jest niezwracalny

 • Nieodpłatność - z tytułu płacenia podatków nie można oczekiwać świadczeń ze strony państwa

System podatkowy w polsce

 • Podatek od towarów i usług ( VAT )

 • Podatek akcyzowy ( akcyza )

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Podatek od nieruchomości

 • Podatek od spadków i darowizn

 • Podatek od gier losowych

 • Podatek od osób duchownych

 • Podatek rolny

 • Podatek leśny

 • Podatek od posiadanych psów

Konstrukcja podatku

 • przedmiot opodatkowania - wskazanie rzeczy lub zdarzenia od którego pobiera się podatek

 • podmiot opodatkowania - wskazanie osoby płacącej

 • podstawa opodatkowania - ilość lub wartość od której nalicza się podatek

 • stawki i stałe podatkowe:

  1. stawki są podawane kwotowo lub procentowo

  2. zbiór stawek daje skalę podatkową
   wyróżnia się trzy rodzaje stawek:

   1. stawka proporcjonalna ( liniowa ) - zmienia się w tym samym tempie co podstawa opodatkowania

   2. progresywna - rośnie szybciej
    od podstawy opodatkowania

   3. regresywna - zmienia się wolniej
    od podstawy opodatkowania

  • zwolnienia podatkowe - wynikają z przepisów prawa lub decyzji Ministra Finansów. Przeważnie są zwolnienia roczne. Dłuższe zwolnienia występują tylko w specjalnych strefach ekonomicznych

  • ulgi podatkowe - możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o określoną kwotę ( ulga remontowa,
   ulga inwestycyjna )

  • technika płacenia - przepisy prawa podatkowego ściśle określające terminy i formę zapłaty

Deficyt Budżetowy

Deficyt budżetowy

występuje, gdy wydatki są większe niż dochody budżetowe

Nadwyżka budżetowa

występuje gdy dochody budżetowe są wyższe od wydatków

Źródła finansowania deficytu

 • pożyczki wewnętrzne

 • kredyty zagraniczne

 • zaciąganie długu publicznego poprzez emisję papierów wartościowych ( bony skarbowe i obligacje )

Polityka fiskalna

Ekspansywna polityka fiskalna

zwiększają się wydatki budżetowe przy utrzymaniu stawek podatkowych lub ich zmniejszaniu

Restrykcyjna polityka fiskalna

Znaczne ograniczenie wydatków budżetowych przy obowiązujących stawkach podatkowych lub ich zwiększaniu

Polityka fiskalna państwa

RECESJA

( załamanie )

INFLACJA

( wzrost poziomu cen )

 1. zwiększanie wydatków budżetowych w celu zwiększenia zagregowanego popytu i ożywienia gospodarczego

 2. zmniejszanie podatków od dochodu osób fizycznych w celu zwiększenia popytu konsumpcyjnego

 3. zmniejszenie podatku od osób prawnych w celu zwiększenia popytu inwestycyjnego

 1. znaczne ograniczenie wydatków budżetowych
  w celu zmniejszenia zagregowanego popytu

 2. zwiększenie stawek podatków dochodowych
  od osób fizycznych w celu osłabienia popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego

 3. zmniejszenie stawek VAT i akcyzy w celu obniżenia cen towarów i usług

Efekt majątkowy
( bogactwa )

0x01 graphic

wzrost podaży pieniądza powoduje obniżenie stóp procentowych w bankach komercyjnych. Spadek stóp procentowych powoduje zwiększenie popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych. Niska stopa procentowa zniechęca
do oszczędzania a z drugiej strony zachęca do brania pożyczek
z banków komercyjnych. Konsumenci lokują swoje oszczędności w papierach wartościowych których wartość wzrasta. Społeczeństwo ma wrażenie, że dysponuje dużym majątkiem

Efekt wypierania

Jeżeli państwo realizuje ekspansywną politykę fiskalną ( obniża stopy procentowe, albo zwiększa wydatki budżetowe ) to ma to bezpośredni wpływ na kształtowanie się popytu konsumpcyjnego ( C ). Przy stałej podaży pieniądza na rynku występuje zmiana w strukturze ich wydawania. Zwiększane wydatki budżetowe oznaczają, że zwiększa się sektor publiczny w danym kraju i sektor ten w większej części realizuje popyt konsumpcyjny co ogranicza konsumpcję sektora prywatnego. Efekt wypierania ogranicza popyt konsumpcyjny sektora prywatnego kosztem wzrostu wydatków państwowych.

Mechanizm efektu wypierania

Wydatki budżetowe ( G ) rosną co powoduje wzrost dochody narodowego ( Y ), co powoduje wzrost popytu na pieniądz,
to skolei powoduje spadek stóp procentowych ( r ) co powoduje spadek popytu konsumpcyjnego ( C ) i spadek popytu inwestycyjnego ( I ) co prowadzi do spadku dochodu narodowego ( Y ) czyli recesji

Efekt tłumienia

Efekt ten ma miejsce gdy państwo prowadzi ekspansywną politykę monetarną czyli stale zwiększa podaż pieniądz rynku. Efekt tłumienia polega na tym, że wzrost podaży pieniądza obniża stopy procentowe ( r ) i zwiększa produkcję, a to prowadzi do wzrostu oprocentowania i spadku produkcji

Mechanizm efektu tłumienia

podaż pieniądza rośnie co powoduje spadek stóp procentowych ( r ) co powoduje wzrost popytu konsumpcyjnego ( C ) i popytu inwestycyjnego ( I ), co powoduje wzrost dochodu narodowego ( Y ) co powoduje wzrost popytu na pieniądz, co powoduje wzrost stóp procentowych ( r ) co powoduje spadek popytu konsumpcyjnego ( C ) i popytu inwestycyjnego ( I ),
co powoduje spadek dochodu narodowego ( Y )

Model IS-LM

Model IS-LM

0x01 graphic

Model ten dotyczy gospodarki zamkniętej. Przedstawia korelacje między równowagą na rynku dóbr i usług i równowagą na rynku pieniądza

Jeżeli podaż pieniądza ( LM ) odpowiada ilości wytworzonych dóbr
i usług to istnieje równowaga na tych dwóch rynkach

Makroekonomia - podstawowe pojęcia Strona 7

Wartość odpływów = S+Tb+Tp

Całkowita wartość przypływów = I+B+GWyszukiwarka

Podobne podstrony:
makroekonomia-pojęcia (3 str), Ekonomia, ekonomia
mikroekonomia wykłady-pojęcia (6 str), Ekonomia, ekonomia
mikroekonomia-pojęcia (6 str), Ekonomia
makroekonomiczne systemy logistyczne (5 str), Ekonomia, ekonomia
wyjaśnij pojęcie cyklu i trendu wzrostu gospodarczego (3 str, Ekonomia, ekonomia
pojęcie marki (4 str), Ekonomia, ekonomia
pojęcia spółki (4 str), Ekonomia
pojecie budżet(6 str), Ekonomia
makroekoniamia - przykłady pytań egzaminacyjnych UW (6 str), Ekonomia
pojęcie agrobiznesu (3 str), Ekonomia, ekonomia

więcej podobnych podstron