733


Spis treści

 1. Ogólna charakterystyka spółki

1.1. Ogólne informacje o spółce

Pełna nazwa (firma): „Computer Service Support” Spółka Akcyjna

Skrót firmy: „Computer Service Support” S.A.

Siedziba spółki: ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 012796515

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-00-14-518

1.2. Forma prawna spółki

Spółka akcyjna posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i wydanych na podstawie Statutu wewnętrznych regulaminów Spółki.

Postanowieniem z dnia 27 października 1997 roku Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy wpisał do rejestru handlowego w Dziale B pod numerem 51891 spółkę pod firmą „Computer Service Support” S.A.

1.3. Historia spółki

Spółka została zawiązana w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aktem notarialnym z dnia 27 listopada 1993 r. , Repetytorium A/3324/93. W dniu 23 listopada 1993 r. spółka „Computer Service Support” z.o.o. została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m. s. Warszawy w Dziale B pod numerem 38691. Założycielami spółki byli: A. Poślednik (10 udziałów), K. Poszepczyński (10 udziałów), A. Kryzar (10 udziałów), S. Michalak (10 udziałów).

Na podstawie uchwały nr 1 z dnia 1 października 1997 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przekształcono spółkę „Computer Service Support” z.o.o. w spółkę „Computer Service Support”S.A. Postanowieniem z dnia 27 października 1997 roku Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy wpisał do rejestru handlowego w Dziale B pod numerem 51891 spółkę pod firmą „Computer Service Support” S.A.

1.4 Kapitał własny Spółki

1.4.1.Wysokość i struktura kapitału własnego Spółki

Na dzień 31 grudnia 1997 roku kapitał własny Spółki wynosił 12230,9 tys. zł., a na dzień
30 czerwca 1998 roku - 18347,7 tyś. zł.

Tabela.1. Kapitał własny Spółki (w tys. zł)

Wyszczególnienie

31.12.1997

30.06.1998

Kapitał akcyjny

2880,00 PLN

4650,8 PLN

Kapitał zapasowy

7154,4 PLN

11685,8 PLN

Kapitał rezerwowe ( fundusze) z aktualizacji wyceny

0,7 PLN

0,7 PLN

Wynik finansowy netto roku obrotowego

2195,8 PLN

2010,4 PLN

Razem kapitał własny

12230,9 PLN

18347,7 PLN

Zasady tworzenia kapitałów

Źródłem kapitału akcyjnego są wpłaty wniesione przez akcjonariuszy w wysokości wartości nominalnej akcji. Kapitał zapasowy - jest tworzony z odpisów zysku do podziału oraz z nadwyżki uzyskanej w wyniku sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej ( tzw. Agio). Jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych jakie mogą powstać z działalności Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystane kapitały rezerwowe ( fundusze) oraz inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4650800 PLN i dzieli się na:

Zmiany kapitału spółki „Computer Service Support” z.o.o. w latach 1993-1997.

 1. Na dzień zawiązania Spółki kapitał zakładowy wynosił 40.000.000 PLZ i dzielił się na 40 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000.000PLZ.

 2. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 grudnia 1994 roku kapitał został podwyższony do kwoty 1.000.000.000 PLZ i dzielił się na 960 udziałów.

 3. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 stycznia 1996 roku kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 200.000 PLN i dzielił się na 2.000 udziałów.

 4. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 października 1996 roku kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 500.000 PLN i dzielił się na 3.000 udziałów.

 5. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 1997 roku kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 1.000.000 PLN i dzielił się na 5.000 udziałów.

Zmiany kapitału spółki „Computer Service Support” S.A. w latach 1997-1998.

 1. Na dzień zawiązania Spółki kapitał akcyjny wynosił 2.000.000 PLN i dzielił się na 2.000.000 akcji o wartości nominalnej 1 PLN.

 2. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 1997 roku kapitał akcyjny został podwyższony do kwoty 2.880.000 PLN w drodze emisji 880.000 akcji serii B skierowanej do inwestorów finansowych. Wszystkie akcje serii zostały w pełni opłacone gotówką.

 3. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 1998 roku kapitał akcyjny został podwyższony do kwoty 3.230.000 PLN w drodze emisji 350.000 akcji serii C skierowanej do inwestorów finansowych. Wszystkie akcje serii zostały w pełni opłacone gotówką.

 4. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 1998 roku kapitał akcyjny został podwyższony do kwoty 3.322.000 PLN w drodze emisji 92.000 akcji serii D. Wszystkie akcje serii zostały w pełni opłacone gotówką.

 5. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 1998 roku kapitał akcyjny został podwyższony do kwoty 4.650.800 PLN w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji do kwoty 1,40 PLN.

Tabela.2.Główni akcjonariusze

Lp.

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

1

K. Peszepczyński

582.000

2

E. Poszepczyńska

581.800

3

A. Wysocki

581.800

4

Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju - PBR SP.z.o.o.

580.000

5

A. Woźniakowski

254.000

 1. Działalność gospodarcza podmiotu

2.1. Podstawowe produkty

Główny obszar działalności „Computer Service Support” S.A. stanowi sprzedaż myśli technicznej, szerokiej gamy usług oraz części i podzespołów do ich realizacji.

Oferta „Computer Service Support” S.A. obejmuje w szczególności:

2.2. Główne rynki zbytu

Potencjalnym odbiorcom usług jest każda z działających na rynku firm komputerowych oraz dowolny użytkownik końcowy. Obecnie spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odbiorców usług i towarów można podzielić na:

Tabela. 3. Struktura odbiorców usług „Computer Service Support” S.A. w 1997 roku

Lp.

ODBIORCA

UDZIAŁ W RYNKU ODBIORCÓW [%]

1

Administracja

40

2

Przedstawicielstwa

15

3

Przemysł

10

4

Inne

32

2.3. Wartość sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności i kierunki sprzedaży

Tabela.4. Wartość oraz struktura sprzedaży w latach 1995 - 1997 w tys. PLN z podziałem na rodzaje działalności

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

WARTOŚĆ [tys.]

STRUKTURA [%]

Rok

1995

1996

1997

1995

1996

1997

Sprzedaż towarów

1.474,6

7.254,6

14.911,6

95,3

86,7

75,6

Sprzedaż usług

73,1

1.111,9

4.822,9

4,7

13,3

24,4

Razem

1547,7

8.366,5

19.734,9

100

100

100

Tabela.5. Wartość oraz struktura sprzedaży zagranicznej Spółki w latach 1995 - 1997 w tys. PLN z podziałem na rodzaje działalności

KRAJ

CZĘŚCI [%]

USŁUGI[%]

1995

1996

1997

1995

1996

1997

Niemcy

72

-

10

-

13

11,8

Wielka Brytania

-

-

28

-

-

7

Irlandia

-

77

38

-

-

-

Francja

-

-

-

--

-

0,2

Stany Zjadnoczone

-

-

-

28

10

5

2.4.Koszty wytworzenia produktów

Koszty w układzie rodzajowym.

Tabela 6. Rodzajowy układ kosztów w poszczególnych latach w tys. zł.

Wyszczegó-

lnienie

1995

1996

1997

30.06.1998

dynamika zmian

1995 =100

dynamika zmian rok popr.=100

Wielkość

Udział [%]

Wielkość

Udział [%]

Wielkość

Udział [%]

Wielkość

Udział [%]

1996

1997

1998

1998

Zużycie materiałów i energii

261

18,4

1273,2

21,9

4380,5

37,6

2359,1

31,6

487

1678

903

31,9

Usługi obce

373,8

26,3

3083,6

53,1

4552,4

39

2431,3

32,6

826

1220

651

53,4

Wynagrodzenia

418,9

29,4

740,2

12,7

1310,6

11,2

1244,7

16,7

177

313

297

94,9

Świadczenia na rzecz pracownik

138,9

9,7

353,5

6

647

5,6

562,6

7,5

255

468

407

86,8

Amortyzacja

102,2

7,1

195,5

3,4

444

3,8

146,5

2

191

435

143

32,8

Podatki i opłaty

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pozostałe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koszt sprzedaży

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koszt ogólnego zarządu

122,6

8,6

159,9

2,7

317,3

2,7

716,5

9,6

130

259

586

225

Koszty ogółem

1417,4

100

5805,9

100

11650

100

7460,7

100

409

822

526

64

Koszty rodzajowe - wytworzenia sprzedanych towarów i produktów to zarówno koszty poniesione w procesie produkcyjnym jak również związane ze sprzedażą. Największy udział w wytworzeniu produktów stanowią:

Koszty w ujęci rodzajowym wykazują tendencję wzrostową (pomijając niepełny okres obliczeniowy).

Koszty w układzie kalkulacyjnym

Tabela 7. Kalkulacyjny układ kosztów w poszczególnych latach w tys. zł.

Koszty w ujęciu kalkula

cyjnym

1995

1996

1997

30.06.1998

dynamika zmian

1995 =100

dynamika zmian rok popr.=100

Wielkość

Udział [%]

Wielkość

Udział [%]

Wielkość

Udział [%]

Wielkość

Udział [%]

1996

1997

1998

1998

I. Koszty sprzedanych towarów i produktów

1260,9

47,65

6498,9

49,4

16011,7

49,5

10945,2

48,4

515

1270

868

68

1.Wartość sprzedanych towarów i materiałów

59,5

2,25

899,8

6,8

4641,8

14,3

4026,3

17,8

1523

7866

6823

86

2.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

1201,4

45,4

5599,1

42,5

11369,9

35,1

6918,9

30,6

466

946

576

60

II. Koszty sprzedaży

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

III. Koszty ogólnego zarządu

122,6

4,63

159,9

1,2

317,3

0,98

716,5

3,2

130

259

586

225

Koszty razem

2644,4

100

13157,7

100

32340,7

100

22607

100

497

1223

8550

70

Wśród kosztów w układzie kalkulacyjnym największą rolę odgrywały koszty sprzedanych towarów i produktów, w tym koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Koszty wytworzenia sprzedanych towarów i produktów wyniosły w roku 1997r. 16011 tys.zł., co oznacza wzrost o 1270 % w porównaniu z rokiem 1995.

2.5.Struktura zatrudnienia

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 1997 roku w spółce zatrudnionych było 87 osób.

Tabela.8. Strukturę zatrudnienia według głównych oddziałów.

Dział

Liczba osób

Udział w %

1995

1996

1997

1995

1996

1997

Zarząd

1

1

1

4,5

2,7

1,1

Pełnomocnik ds. Jakości

1

1

1

4,5

2,7

1,1

Pion finansowy

1

2

6

4,5

5,4

6,9

Pion handlowy

2

2

7

9,1

5,4

8,0

Pion logistyki

2

6

12

9,1

16,2

13,8

Pion inwestycji

3

4

6

13,6

10,8

6,9

Pion techniczny

12

21

34

54,5

56,8

39,1

Pion napraw

0

0

20

0

0

23,0

Razem

22

37

87

100

100

100

Największy odsetek -jeżeli chodzi o przygotowania zawodowe, stanowią pracownicy w wieku średnim. Wynika to z polityki zatrudniania młodej i dynamicznej kadry oraz z zatrudniania kadry o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Odsetek pracowników w wieku od 25do 45 lat wynosi 40,2%.

3. Bilans przedsiębiorstwa i jego analiza

Bilans - to dwustronne zestawienie majątku przedsiębiorstwa oraz kapitałów z których ten majątek był sfinansowany. Jest on sporządzany na określony moment bilansowy. Bilans zamknięcia dla mijającego roku obrotowego jest jednocześnie bilansem otwarcia dla nowego roku. Bilans stanowi statyczne ujęcie zasobów majątkowych obejmujących rzeczowe oraz pieniężne składniki a także źródła pochodzenia tych zasobów.

Tabela 9. BILANS (w tys. PLN)

Nota

31.12.95

31.12.96

31.12.97

30.06.98

A. AKTYWA

I. Majątek trwały

235,1

403,3

1.081,6

3.267,5

1. Wartości niematerialne i prawne

1

3,4

9,4

20,9

135,2

2. Rzeczowy majątek trwały

2

231,7

393,9

954,7

2.314,1

3. Finansowy majątek trwały

3

-

-

106,0

818,2

4. Należności długoterminowe

4

-

-

-

-

II. Majątek obrotowy

262,2

3.688,0

16.295,4

19.838,1

1. Zapasy

5

21,5

716,5

2.493.3

3.799,2

2. Należności

6

227,4

2.958,6

6.623,6

10.455,6

3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

7

-

-

1.500,0

2.923,1

4. Środki pieniężne

8

13,3

12,9

5.678,5

2.660,2

III. Rozliczenia między okresowe

9

4,5

16,0

175,3

165,1

A k t y w a r a z e m

501,8

4.107,3

17.552,3

23.270,7

B. PASYWA

I. Kapitał własny

199,1

1.610,1

12.230,9

18.347,7

1. Kapitał akcyjny

10

-

-

2.880,0

4.650,8

2. Kapitał zakładowy

10

100

500

-

-

3. Należne wpłaty na poczet kapitału

-

-

-

-

4. Kapitał zapasowy

11

-

-

7.154,4

11.685,8

5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

12

0,7

0,7

0,7

0,7

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

13

21,7

98,4

-

-

7. Ni e podzielony zysk(strata) z lat ubiegłych

14

-

-

-

-

8. Zysk (strata) netto bieżącego roku obrotowego

76,7

1.011,0

2.195,8

2.010,4

II. Rezerwy

15

-

19,7

51,7

36,5

III. Zobowiązania

302,3

2.477,5

5.262,4

4.824,0

1. Zobowiązania długoterminowe

16

-

-

-

-

2. Zobowiązania krótkoterminowe

17

302,3

2.477,5

5.262,4

4.824,0

VI. Rozliczenia między okresowe i

przychody przyszłych okresów

18

0,4

-

7,3

62,5

P a s y w a r a z e m

501,8

4.107,3

17.552,3

23.270,7

3.1. Analiza aktywów

Największy wpływ na kształtowanie się dynamiki aktywów ma majątek trwały i majątek obrotowy.

W analizowanym okresie majątek trwały wzrósł z 235,1 tys. zł. na koniec 1995 r. do 1.081,6 tys. zł na koniec 1997 r. a w I połowie 1998 do 3.267,5 tys. zł. Średnioroczne tempo zmian tego składnika aktywów wyniosło 140,42 %. Natomiast majątek obrotowy w analizowanym okresie wzrósł z 262,2 tys. zł. na koniec 1995 r. do 16.295,4 tys. zł. na koniec 1997 r. a w I połowie 1998 r. wynosił 19.838,1 tys. zł. Średnioroczne tempo zmian majątku obrotowego wynosiło 322,95 %. Analiza aktywów przedstawiona została na poniższych wykresach.

ANALIZA AKTYWÓW

Wykres 1. Struktura aktywów

0x01 graphic

Wykres 2. Struktura majątku trwałego

0x01 graphic

Wykres 3. Struktura majątku obrotowego

0x01 graphic

3.2. Analiza pasywów

Znaczący udział w pasywach mają:

 1. Kapitał akcyjny, który wzrósł z 2.880,0 tys. zł na koniec roku 1997 do 4.650,8 tys. zł w I poł. 1998. Średnioroczne tempo zmian tego składnika wynosiło 61,48 %.

 2. Kapitał zapasowy, który na koniec roku 1997 wyniósł 7.154,4 tys. zł, a w I poł. 1998 roku 11.685,8 tys. zł. Średnioroczne tempo zmian tego składnika wynosiło 63,33%.

 3. Zysk/ strata netto bieżącego roku obrotowego -zwiększył się z 76,7 tys. zł na koniec 1995 roku do 2.010,4 tys. zł w I poł. 1998 roku. Średnioroczne tempo zmian tego składnika wynosiło 197,04 %.

 4. Zobowiązania krótkoterminowe, które w okresie analizowanym wynosiły 302,3 na koniec 1995 roku zaś na koniec roku 1997 osiągnęły wartość 5.262,4 tys. zł a w I poł. 1998 roku 4.824,0 tys. zł.

Analiza pasywów przedstawiona jest na poniższych wykresach.

STRUKTURA PASYWÓW

Wykres 4. Struktura pasywów

0x01 graphic

Wykres 5. Struktura kapitału własnego

0x01 graphic

Wykres 6. Struktura zobowiązań

0x01 graphic

3.3. Analiza sytuacji kapitałowo -majątkowej

3.3.1. Wskaźniki struktury bilansu

wskaźnik elastyczności aktywów =

Wskaźnik ten informuje o udziale aktywów trwałych w aktywach ogółem.

wskaźnik pokrycia MT kapitałem własnym = * 100%

ZŁOTA REGUŁA BILANSU

Mówi ona, że majątek powinien być finansowany kapitałem własnym. W większości przypadków zasada ta sprawdza się w praktyce, chyba że realizowane były inwestycje wymagające zaciągnięcia kredytu.

wskaźnik pokrycia MT kapitałem stałym = * 100%

wskaźnik struktury kapitału I =

Wskaźnik struktury kapitału I - jest ilorazem własnych i obcych funduszów firmy. Im jest on wyższy, tym przedsiębiorstwo jest „solidniejsze”. Dla kredytodawcy oznacza to mniejsze ryzyko. Zaleca się, aby wskaźnik ten wynosił około jednego, jednakże w małych firmach często jest on niższy. Należy jednak zwrócić uwagę na opłacalność korzystania z kredytów w konkretnej sytuacji rynkowej. Brak funduszy może bowiem uniemożliwiać inwestowanie w przedsiębiorstwo, a to z kolei w konsekwencji wzrost kosztów i spadek zdolności produkcyjnych.

wskaźnik struktury kapitału II =

wskaźnik pokrycia maj. obrotowego kap. obrotowym =

Tabela.10. Wskaźniki struktury bilansu

Wyszczególnienie

Jedn.

Lata

1995

1996

1997

Poł.1998

Majątek trwały

tys. zł

235,1

403,3

1.081,6

3.267,5

Aktywa bieżące (majątek obrotowy)

tys. zł

262,2

3.688,0

16.295,4

19.838,1

Kapitał własny

tys. zł

199,1

1.610,1

12.230,9

18.347,7

Kapitał obcy

tys. zł

302,7

2.477,5

5269,7

4886,5

Kapitał całkowity

tys. zł

501,8

25241,5

17500,6

23234,2

Kapitał obrotowy netto

tys. zł

-36

1226,5

11201

15116,7

Wskaźnik struktury kapitału I

%

40

6

70

79

Wskaźnik struktury kapitału II

krotność

0,66

0,65

2,32

3,75

Wsk. pokrycia majątku trw. kap. stałym

%

213

101

160

709

Wsk. elastyczności aktywów trwałych

%

90

11

7

16

Wsk. pokrycia majątku trw. kap. wł.

%

85

399

1131

562

Wsk. pokrycia majątku obr. kap. obr.

%

- 14

33

69

76

Z analizy wskaźników struktury bilansu wynika, że wskaźniki pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym oraz kapitałem własnym wykazują wahania w analizowanym okresie. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym pokazuje , że kapitał stały pokrywa majątek trwały, w roku 1995 w 213 % , w roku 1996 maleje do 101 % po czym w kolejnym 1997 roku obserwujemy jego znaczny wzrost do poziomu 160 %. Podobnie zachowuje się wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym. Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić iż spółka wykazała wysoki stopień pokrycia majątku kapitałami własnymi - jednak z tendencją malejącą. Stopień sfinansowania majątku trwałego kapitałem własnym osiągnął poziom 1131 % w roku 1995. Wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałem obrotowym osiąga w pierwszym roku analizowanego okresu wartości ujemne tj. w 1995 wartość -14. Sytuacja ta może informować o fakcie, iż część majątku spółki jest finansowana krótkoterminowymi źródłami finansowania. Jest to sytuacja stosunkowo niekorzystna. W kolejnych latach nie obserwuje się już wartości ujemnych tego wskaźnika tj. w 1996 r. - osiąga wartość 33 % a w I półroczu roku 1998 ma wartość 76 %.

3.3.2. Analiza płynności finansowej

Płynność finansową można definiować jako: dobry stan środków płatniczych, zdolność składników majątku do zamiany w gotówkę, stopień pokrycia zobowiązań składnikami majątku czy wypłacalność - zdolność do pokrycia zobowiązań w każdej chwili.

Jest ona niezbędna do zapewnienia rentowności, nie są to jednak pojęcia równoznaczne. Ze względu na zróżnicowany wpływ poszczególnych składników majątkowych na płynność, szczególną uwagę firmy poświęcają zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy ilością majątku trwałego i obrotowego. Majątek obrotowy jako znacznie podatniejszy na zamianę w gotówkę pełni podstawową rolę w kształtowaniu płynności finansowej. Stąd też bardzo istotne jest racjonalne gospodarowanie nim. Płynność obrazują przedstawione poniżej wskaźniki.

Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej =

Wskaźnik ten zwany jest także wskaźnikiem płynności ogólnej lub trzeciego stopnia. Optymalna jego wielkość kształtuje się w przedziale 1,2-2,0. Udziela on odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo byłoby w stanie pokryć zobowiązania krótkoterminowe gdyby upłynniło swój majątek obrotowy.

Wskaźnik ten podlega bardzo silnym wahaniom sezonowym stąd należy śledzić jego dynamikę w czasie, a także jego kształtowanie się na tle branży.

Wskaźnik szybki =

Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Jego wartość powinna kształtować się przynajmniej na poziomie 1 - 1.2. Sytuacja taka oznacza, że przedsiębiorstwo stosunkowo łatwo będzie mogło wywiązać się ze swoich zobowiązań bieżących. Jego duże znaczenie wynika z faktu, że nie obejmuje zapasów, które choć zakwalifikowane do majątku obrotowego mogą być trudno zbywalne. Ponadto w dłuższym okresie generują one koszty związane z magazynowaniem.

Poziom wskaźnika szybkiego zależy od warunków płatności przy zakupie i sprzedaży. Jego wartość poprawia się na skutek wzrostu ilości gotówki, ale i także należności. Stąd dokonując jego analizy należy zwrócić uwagę czy nie są to należności przedawnione, trudne do wyegzekwowania.

Płynność natychmiastowa ( inna nazwa wypłacalność środkami pieniężnymi, płynność I stopnia)

Płynność podwyższona =

Wskaźnik płynności I stopnia winien zawierać się w przedziale 0,9 - 1,0. W liczniku danej relacji uwzględnia się tylko te aktywa, których zdolność do regulowania zobowiązań jest natychmiastowa. Określa ona zatem, jaka część zobowiązań może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się one nagle wymagalne. Mierzy on zdolność firmy do płacenia bieżących zobowiązań bez naruszenia pozostałych aktywów.

Tabela.11. Wskaźniki płynności finansowej.

Wyszczególnienie

Jedn.

Lata

1995

1996

1997

1998

Aktywa bieżące ( majątek obrotowy)

tys. zł

262,2

3.688,0

16.295,4

19.838,1

Pasywa bieżące

tys. zł

302,7

2.477,5

5.269,7

4.886,5

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

tys. zł

-

-

1.500,0

2.923,1

Rozliczenia międzyokresowe

tys. zł

4,5

16,0

175,3

165,1

Środki pieniężne

tys. zł

13,3

12,9

5.678,5

2.660,2

Zapasy

tys. zł

21,5

716,5

2.493.3

3.799,2

Wskaźnik bieżącej płynności

krotność

0,86

1,48

3,09

4,06

Wskaźnik szybki

krotność

0,78

1,2

2,59

8,41

Płynność podwyższona

krotność

0,04

0,005

1,36

1,14

Wskaźnik płynności bieżącej - obliczony dla danego okresu wskaźnik porównuje się z danymi okresu poprzedniego. Z godnie z tym, co zostało wcześniej napisane ,jego optymalna wartość powinna zawierać się w przedziale 1,2-2,0. Wyższa wartość wskaźnika świadczy o nadmiernym zamrożeniu w majątku obrotowym środków, które mogłyby być zainwestowane w alternatywne przedsięwzięcia. W praktyce, w badanym okresie wskaźnik ten przekroczył te wartości. W 1995 i 1996 roku wskaźnik ten wynosił 0,78 i 1,2 zaś w kolejnych latach wskaźnik znacznie wzrasta tj. w 1997 - do 3,09 i w pierwszym półroczu 1998 - do 4,06 co może świadczyć o nadmiernym zamrożeniu w majątku obrotowym środków, które mogłyby być zainwestowane w alternatywne przedsięwzięcia.

Wskaźnik szybki - Jego wartości w całym analizowanym okresie znacznie odbiegają od zalecanego przedziału. Wysoka wartość wskaźnika świadczyć może nie tyle o nadpłynności finansowej co specyfice branży. Wysoki jest w rozważanym przedsiębiorstwie poziom majątku obrotowego. Sytuacja taka oznacza, że przedsiębiorstwo nie powinno mieć trudności z wywiązywania się ze swoich zobowiązań bieżących. Duże znaczenie tego wskaźnika wynika z faktu, że nie obejmuje zapasów, które choć zakwalifikowane do majątku obrotowego mogą być trudno zbywalne. Ponadto w dłuższym okresie generują one koszty związane z magazynowaniem.


Płynność podwyższona - na podstawie przedstawionych w tabeli wartości wskaźnika, zauważamy, iż wskaźnik ten osiąga wartości znacznie odbiegające od założonych w literaturze. Sugeruje to, że firma w dwóch pierwszych latach nie posiadała zdolności do płacenia bieżących zobowiązań bez naruszania pozostałych aktywów. W latach 1997 i 1998 firma posiadała zdolność do płacenia bieżących zobowiązań bez naruszania pozostałych aktywów.

4. Wynik finansowy i jego analiza

Rachunek zysków i strat jest częścią sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień bilansowy. Informuje on o stopniu realizacji podstawowego celu działalności gospodarczej czyli o wysokości wyników finansowych osiągniętych w okresie sprawozdawczym. Określany jest też często jako rachunek wyników. Jest on sporządzany we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na formę organizacyjno - prawną.

Poniżej przedstawiono rachunek zysków i strat spółki Centrostal S.A. w tabelarycznym ujęciu.

Tabela.12. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1995

rok

1996

rok

1997

rok

1998

(30.06.96)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

towarów i materiałów

19

1547,7

8366,5

19734,5

14304,7

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

1474,6

7254,6

14911,6

10356,9

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mat.

73,1

1111,9

1822,9

3947,8

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

20

1260,9

6498,9

16011,7

10945,2

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

1201,4

5599,1

11369,9

6918,9

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

59,5

899,8

4641,8

4026,3

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży

286,8

1867,6

3722,8

3359,5

IV. Koszty sprzedaży

-

-

-

-

V. Koszty ogólnego zarządu

122,6

159,9

317,3

716,5

VI. Pozostałe przychody operacyjne

21

2,4

10,8

40,6

1,3

VII. Pozostałe koszty operacyjne

22

34,6

3,7

17,3

10,0

VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

132,0

1714,8

3428,8

2634,3

IX. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

-

-

-

-

X. Przychody z poz. finansowego majątku trwałego

-

-

-

-

XI. Pozostałe przychody finansowe

23

1,4

5,6

360,8

715,9

XII. Koszty finansowe

24

5,3

37,8

257,8

51,8

XIII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej

128,1

1682,6

3531,8

3298,4

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

-

4,4

19,0

- 105

1. Zyski nadzwyczajne

25

-

29,2

2,8

34

2. Straty nadzwyczajne

25

-

33.6

21,8

139

XV. Zysk (strata) brutto

128,1

1678,2

3512,8

3193,4

XVI. Podatek dochodowy

26

51,4

667,2

1317,0

1183

XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

27

-

-

-

-

XVIII. Zysk (strata) netto

28

76,7

1011,0

2195,8

2010,4

Rachunek zysków i strat pozwala na ustalenie wyniku finansowego na trzech poziomach:

Tabela.13. Wyniki finansowe w okresie 1995r. - I półrocze 1998r.

Wyszczególnienie

Lata

1995

1996

1997

1998

Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:

I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

73,1

1111,9

1822,9

3947,8

II. Przychody ze sprzedaży produktów

1474,6

7254,6

14911,6

10356,9

Koszty sprzedanych towarów i produktów

1260,9

6498,9

16011,7

10945,2

Zysk ze sprzedaży

286,8

1867,6

3722,8

3359,5

Zysk brutto

128,1

1682,6

3531,8

3298,4

Zysk netto

76,7

1011,0

2195,8

2010,4

4.1. Analiza i ocena rentowności

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa informują o rentowności zaangażowania kapitału własnego, czyli o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału. Nazywane są także wskaźnikami zyskowności lub stopami zyskowności- oddają one efekty zarządzania przedsiębiorstwem.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto = x 100%

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto - zwany jest także zyskownością obrotu. Odzwierciedla stosowaną przez przedsiębiorstwo politykę cenową. Z angielskiego stosowany jest skrót ROS. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto opisuje politykę cen i zysk jaki przedsiębiorstwo uzyskuje poprzez określoną wielkość sprzedaży. Wskaźnik ten zależy od wszystkich czynników, które maja wpływ na zysk tj. na działalności podstawowej, działalności finansowej oraz wyniku na sprzedaży usług, surowców, materiałów
i towarów.

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto. Wskaźnik ten określany jest też zwrotem ze sprzedaży. Informuje o udziale zysku po opodatkowaniu w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży.

Marża na sprzedaży (rentowność sprzedaży) = x 100%

Wskaźnik zyskowności kapitału własnego (ROE) = x100%

Wskaźnik rentowności kapitału własnego obrazuje potencjalne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową firmy. Rentowność przedsiębiorstwa daje ważne informacje co do prowadzenia polityki cenowej, kontroli kosztów , które wpływają na marżę zysku.

Wskaźnik rentowności majątku (ROA) = x 100%

Wskaźnik rentowność majątku opisuje wielkość zysku netto przypadającą na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym firma efektywniej zarządza swoimi aktywami. Na jego wielkość wpływa szereg różnorodnych czynników - między innymi - sprzedaż netto, rentowność sprzedaży netto, rotacja aktywów.

Dźwignia finansowa = ROE - ROA

Tabela.14. Wskaźniki rentowności

Wyszczególnienie

Jedn.

Lata

1995

1996

1997

1998

Zysk brutto

tys.

128,1

1682,6

3531,8

3298,4

Zysk netto

tys.

76,7

1011,0

2195,8

2010,4

Sprzedaż netto

tys.

1547,7

8366,5

19734,5

14304,7

Aktywa ogółem

tys.

501,8

4.107,3

17.552,3

23.270,7

Zysk na sprzedaży

tys.

164,2

1707,7

3405,5

2643

Kapitał własny

tys.

199,1

1.610,1

12.230,9

18.347,7

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (ROS)

%

8,27

20,1

17,89

23,05

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto

%

4,95

12,08

11,12

14,05

Wskaźnik rentowności majątku (ROA)

%

15,28

24,61

12,5

8,63

Wskaźnik zyskowności kapitału własnego (ROE)

%

38,52

62,79

17,95

10.95

Marża na sprzedaży

%

10,6

20,4

17,25

18,47

Dźwignia finansowa

%

23,24

38,18

5,45

2,32

W analizowanym okresie wskaźniki rentowności sprzedaży brutto i netto osiągają stosunkowo wysokie wartości. Można zauważyć ich trwałą wzrostową tendencję.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto - Pozytywnym zjawiskiem był fakt, iż z roku na rok zysk rósł od wartości 8,27 % w roku 1995 do 17,89 % w 1997. W I połowie 1998 rok wynosił 23,05 %.

Rentowność sprzedaży netto określa udział zysku netto w całości przychodów ze sprzedaży. Wielkość wskaźnika obliczonego dla roku 1997 tj. 11,12 % uległa podwyższeniu w stosunku do roku 1995 (4,95%). Podniesienie rentowności netto oznacza wzrost efektywności sprzedaży. Wzrostowa tendencja tego wskaźnika świadczy o tym , że rozpatrywana spółka, czerpie zyski wynikające ze sprzedaży swych towarów oraz założona marża zysku przynosi oczekiwane wyniki

Wartość wskaźnika zwrotu kapitału obrazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa. Im wartość jest wyższa, tym sytuacja jest lepsza. Wyższa efektywność kapitału własnego stwarza bowiem możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. W przypadku analizowanego przedsiębiorstwa wskaźnik ten wykazuje tendencję spadkową: 1995 - 38,52%; 1997 - 17,95%, a w I połowie 1998 roku wynosił on 10.95%.

Wskaźnik rentowności majątku - początkowo rośnie, a później maleje w badanym okresie od wartości w 1995 roku 15,28% do poziomu 12,5 % w roku 1997 a w I połowie 1998 roku osiąga wartość 8,63%. Dźwignia finansowa -wykazuje tendencję spadkową od 23,24% w roku 1995 do 5,45% w roku 1997.

5. Analiza sprawności działania i zadłużenia
przedsiębiorstwa

5.1.Wskaźniki sprawności działania

wskaźnik operacyjności =

Wskaźnik ten obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolności jej kierownictwa do kontroli obniżki kosztów . Zależy on od rodzaju działalności przedsiębiorstwa . Wskaźnik operacyjności winien zawierać się w granicach 50 - 90 % . Jeżeli jego poziom jest wyższy niż 90 % to przedsiębiorstwo może mieć trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych.

wskaźnik kosztów administracyjnych =

Wskaźnik ten informuje o udziale kosztów administracyjnych (ogólnozakładowych) w wartości sprzedaży . Koszty te zawierają się zwykle w przedziale 10 - 15 % ogółu kosztów i powinny uwzględniać wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstwa , włączając w nie również odsetki od zaangażowanych kapitałów obcych .

wskaźnik cyklu zapasów ogółem = *360 dni

Wskaźnik cyklu zapasów ogółem- informuje co ile dni jest odnawiany zapas. Wysoki poziom tego wskaźnika mówi, że obrót zapasami jest powolny.

wskaźnik cyklu zapasów materiałowych =

*360 dni

Wskaźnik cyklu zapasów materiałowych wskazuje ile dni produkcji reprezentują zapasy wyrobów gotowych w magazynach. Wysoki wskaźnik sygnalizuje o konieczności podniesienia poziomu kapitału obrotowego finansującego te zapasy.

wskaźnik cyklu należności = *360 dni

Wskaźnik rotacji należności w dniach (wskaźnik cyklu należności) - określa on ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności, a zatem dostarcza istotnych dla kierownictwa informacji na temat tego jak przebiega spływ środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dostaw.

wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoter. =

*360 dni

Wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych - informuje po ilu dniach regulowane są zobowiązania w stosunku do swoich wierzycieli tj. jak często w ciągu roku następuje odnowienie zobowiązań krótkoterminowych. Z pomocą tego wskaźnika można zbadać stopień sfinansowania wzrostu sprzedaży za pomocą długu krótkoterminowego. Wskaźnik ten określa przeciętny czas odroczenia płatności zobowiązań krótkoterminowych i zakres korzystania z nie oprocentowanego kapitału przez odraczanie płatności i opóźnienie wpływu pieniądza z przedsiębiorstwa.

wskaźnik rotacji majątku trwałego =

Wskaźnik rotacji majątku trwałego - jest odniesieniem sprzedaży netto do wartości majątku trwałego. Analogicznie do zaprezentowanego wyżej wskaźnika, omawiany obecnie obrazuje efektywność wykorzystania środków trwałych jakie zaangażowane są w procesie produkcji będącej następnie przedmiotem sprzedaży.

Wartość tego wskaźnika maleje wraz ze spadkiem wykorzystania posiadanych środków trwałych. Jego wielkość jest też zwykle wyższa w przedsiębiorstwach handlowych jak w produkcyjnych.

wskaźnik globalnej rotacji aktywów =

Wskaźnik globalnej rotacji aktywów - określa ile razy wartość sprzedaży netto pokrywa wartość aktywów. Równocześnie obrazuje efektywność wykorzystania posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku. Jest to wskaźnik, którego wartość najsilniej zależy od specyfiki branży, stąd też szczególnie duże znaczenie ma śledzenie jego kształtowania się na tle wskaźników charakterystycznych dla innych firm branży.

Tabela.15. Wskaźniki sprawności działania przedsiębiorstwa.

Wyszczególnienie

Jedn.

Lata

1995

1996

1997

30.06.98

Sprzedaż netto

tys. zł

1547,7

8366,5

19734,5

14304,7

Zapasy

tys. zł

21,5

716,5

2.493.3

3.799,2

Zapasy materiałów *

tys. zł

21,5

716,5

2.493.3

3.799,2

Koszty własne sprzedaży

tys. zł

-

-

-

-

Koszty ogólnego zarządu

tys. zł

122,6

159,9

317,3

716,5

Należności

tys. zł

227,4

2.958,6

6.623,6

10.455,6

Aktywa ogółem

tys. zł

501,8

4.107,3

17.552,3

23.270,7

Koszt materiałów *

tys. zł

261

1273,2

4380,5

2359,1

Majątek trwały

tys. zł

235,1

403,3

1.081,6

3.267,5

Zobowiązania krótkoterminowe

tys. zł

302,3

2.477,5

5.262,4

4.824,0

Średni stan zapasów

tys. zł

21,5

369

1604,9

3146,2

Średni stan aktywów trwałych

tys. zł

235,1

319,2

742,4

2174,6

Średni stan aktywów ogółem

tys. zł

501,8

2304,5

10829,8

20411,5

Średni stan zapasów materiałowych

tys. zł

21,5

369

1604,9

3146,2

Średni stan zobowiązań krótkoterm.

tys. zł

302,3

1389,9

3869,9

5043,2

Średni stan należności

tys. zł

227,4

1593

4791,1

17179,2

Wskaźnik cyklu zapasów mater.

dni

29,65

104,33

131,89

480,1

Wskaźnik cyklu zapasów ogółem

dni

5

15,87

29,27

79,17

Wskaźnik cyklu należności

dni

52,89

68,54

87,4

432,35

Wskaźnik cyklu zobowiązań
krótkoterminowych

dni

70,3

106,5

96

121,4

Wskaźnik rotacji śr. trwałych

krotn.

6,58

26,21

26,59

6,57

Wskaźnik globalnej rotacji aktywów

krotn.

3,08

3,63

1,82

0,7

Wskaźnik operacyjności

%

0,89

0,79

0,82

0,81

Wskaźnik kosztów administracyjnych

%

7,92

0,19

1,6

5

*( Wartości zaczerpnięte z not pomocniczych )

Wskaźnik cyklu zapasów materiałowych wskazuje ile dni produkcji reprezentują zapasy wyrobów gotowych w magazynach . Wskaźnik cyklu zapasów wykazuje tendencję rosnącą, co oznacza spowolnienie obrotu zapasami z 30 dni w roku 1995 do około 132 dnia w 1997 roku.

Wskaźnik cyklu zapasów ogółem- informuje co ile dni jest odnawiany zapas. Wysoki poziom tego wskaźnika zanotowany w 1995 roku mówi, że obrót zapasami jest powolny. W kolejnych latach poziom wskaźnika wzrasta co daje powolniejszy obrót zapasami.

Jak wykazuje wskaźnik cyklu należności spływ środków pieniężnych z tytułu wykonanych usług jest stosunkowo wysoki w pierwszym rozpatrywanym roku tj. 1995 - co oznacza, że za 53 dni sprzedaży, nie uzyskano jeszcze należności. W następnych latach wykazuje tendencje on wzrostową - co oznacza iż należności są jeszcze wolniej ściągane. W roku 1996 - spływ środków pieniężnych trwa około 69 dni, w 1997 - podnosi się do około 79 dni

Wskaźnik rotacji majątku trwałego wykazuje w pierwszych dwóch latach tj. roku 1995 i 1996 tendencję wzrostową- z 6,58 do około 26, co świadczy o wzroście wykorzystania posiadanych środków trwałych.

Wskaźnik kosztów administracyjnych pokazuje mały udział kosztów ogólnozakładowych w wartości sprzedaży- z tendencją spadkową.

Wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych - informuje po ilu dniach regulowane są zobowiązania w stosunku do swoich wierzycieli tj. jak często w ciągu roku następuje odnowienie zobowiązań krótkoterminowych. W przypadku rozpatrywanej spółki czas ten wynosi odpowiednio w 1995 roku 70 dni, w 1996 - 106 dni, a w 1997 -96 dni . W latach tych odnotowuje się tendencję wzrostową wskaźnika co świadczy o wolniejszym regulowaniu zobowiązań.

5.2. Wskaźniki zadłużenia

wskaźnik ogólnego zadłużenia =

Wskaźnik ogólnego zadłużenia - określa udział zobowiązań, czyli kapitałów obcych,
w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Jego dobra kondycja finansowa jest związana z kształtowaniem się wskaźnika na poziomie 0,57-0,67. W przypadku gdy firma finansuje swoją działalność wyłącznie własnymi funduszami wskaźnik ten wynosi około zera. Wysoki stopień samofinansowania czyni przedsiębiorstwo bardziej wiarygodnym dla banków, w przypadku ubiegania się o kredyt. Należy jednak zawsze przeprowadzić kalkulację co bardziej się opłaca: czy korzystać z funduszy obcych, czy własnych.

Zbyt wysoki wskaźnik świadczy o dużym ryzyku finansowym, informując równocześnie, że przedsiębiorstwo może utracić zdolność do zwrotu długów.

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego =

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - powinien wynosić przynajmniej jeden. Taki stan rzeczy oznacza, że firma w równym stopniu finansuje swoją działalność własnymi jak i obcymi środkami pieniężnymi. Można wtedy kapitałem własnym pokryć zobowiązania w przypadku powstania nagłej potrzeby ich spłaty. Taki poziom wskaźnika zabezpiecza firmę przed konsekwencjami niespłacenia długu, którymi są naliczanie odsetek, a w skrajnym przypadku zajęcie majątku.

wskaźnik zadłużenia długoterminowego =

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - zwany wskaźnikiem długu, ryzyka, wiarygodności kredytowej. Jego wartość powinna się zawierać w przedziale 0,5 - 1,0. Jego wartość powyżej jedności sygnalizuje poważne zagrożenie firmy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedsiębiorstwo rozpoczęło proces inwestowania i z tego powodu zmuszone było skorzystać z funduszy obcych. - zobowiązania długoterminowe dotyczą długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu .

wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowym majątkiem trwałym


=

Wskaźnik ten informuje o stopniu zabezpieczenia zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa lub inaczej, ile razy wartość netto tych składników wystarczy na pokrycie danego kredytu.

Tabela.16. Wskaźniki zadłużenia

Wyszczególnienie

Jedn.

Lata

1995

1996

1997

30.06.98

Aktywa ogółem

tys.zł

501,8

4.107,3

17.552,3

23.270,7

Rzeczowy majątek trwały

tys.zł

231,7

393,9

954,7

2.314,1

Zysk netto

tys.zł

76,7

1.011,0

2.195,8

2.010,4

Kapitał obcy

tys.zł

302,7

2.477,5

5269,7

4886,5

Kapitał własny

tys.zł

199,1

1.610,1

12.230,9

18.347,7

Zobowiązania długoterminowe

tys.zł

-

-

-

-

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

krotn.

0,60322

0,60319

0,30022

0,20998

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

krotn.

1,52

1,54

0,43

0,27

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

krotn.

-

-

-

-

Wskaźnik pokrycia zobowiązań długotermin. rzecz. majątkiem trwałym

%

-

-

-

-

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w założeniach powinien kształtować się w granicach od 0,57 do 0,67. W analizowanym okresie przyjmuje on wartości niższe - w roku 1997 - 0,3, a w 1998 -0,27 co świadczy nieużywaniu kredytów.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w przypadku analizowanej spółki wynosi w roku 1995 - 1,52 a w kolejnych latach wykazuje tendencje spadkową do wartości 0,43 w roku 1997. Taki stan rzeczy oznacza, że firma w większym stopniu finansuje swoją działalność własnymi środkami pieniężnymi.

6. Analiza przepływów pieniężnych

Zawarty w projekcie rachunek przepływów środków pieniężnych obejmuje okres 31.12.95 r. do 30.06.98 r.

Tabela.17. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

31.12.95

31.12.96

31.12.97

30.06.98

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

320,6

-14,5

-258,1

-112,6

I. Zysk/Strata netto

76,7

-1011,0

-2195,8

2010,4

II. Korekty:

243,9

1025,5

2453,6

-2132,0

1. Amortyzacja

136,2

195,5

444

244,8

2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych

-

-

-

-

3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone

3,8

31,6

-186,3

-255,3

4. Rezerwy na należności

0,2

-

-

-

5. Inne rezerwy

-

-

-

-

6. Podatek dochodowy naliczony do zysku brutto

51,4

647,2

1285,0

1183,0

7. Podatek dochodowy zapłacony

-51,4

-647,2

-1265,2

-1199,0

8. Zysk/Strata na sprzedaży i likwidacji skład. działaln. inwestyc.

-2,0

4,7

1,5

-

9. Zmiana stanu zapasów

-21,5

-695,1

-1776,8

-1306

10. Zmiana stanu należności

-97,7

-2754,7

-3664,9

-517,8

11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych

228,7

2183,9

2831,9

-437,6

12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-4,5

-11,5

-159,3

10,2

13. Zmiana przychodów przyszłych okresów

-

-0,4

7,2

55,3

14. Inne pozycje

-

0,8

-3,0

99,4

B. Przepływy środków pieniężnych z działaln. inwestycyjnej

-360,6

-369,4

-2552,3

-7012,1

I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych

-5,0

-8,5

-16,9

-120,3

II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

372,5

-360,9

-973,5

-1697,5

III. Nabycie/Sprzedaż udziałów i akcji w podmiotach zależnych oraz innych pap. wartość. wyemitowanych przez te podmioty

-

-

-

-697,2

IV. Nabycie/Sprzedaż udziałów i akcji w podmiotach stowarzysz. oraz innych pap. wartość. wyemitowanych przez te podmioty

-

-

-106,0

-15,0

V. Nabycie/Sprzedaż pozostałych skład. finansow. majątku trw.

-

-

-

-

VI. Nabycie/Sprzedaż papierów wartość. przeznacz. do obrotu

-

-

-1455,9

-1182,6

VII. Udzielone/Zwrócone pożyczki

-

-

-

-3299,5

VIII. Dywidendy wypłac. udziałowcom (akcjonariuszom)mniejsz.

-

-

-

-

IX. Otrzymane/Zwrócone dywidendy

-

-

-

-

X. Otrzymane/Zwrócone odsetki

-

-

-

-

XI. Inne pozycje

16,9

-

-

-

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

28,2

383,5

8476,0

4106,4

I. Zaciągnięcie/Spłata długotermin. kredytów bankowych

-

-

-

-

II. Zaciągnięcie/Spłata długotermin. pożyczek

-

-

-

-

III. Emisja/Wykup obligacji lub innych długotermin. dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

IV. Zaciągnięcie/Spłata krótkotermin. kredytów bankowych

32,0

-17,4

-

-

V. Zaciągnięcie/Spłata krótkotermin. pożyczek

-

32,5

-32,5

-

VI. Emisja/Wykup obligacji lub innych krótkotermin. dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

VII. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

-

-

-109,4

-1988,1

VIII. Wpływy z emisji akcji i udział. własnych i dopłat do kapit.

-

400,0

8534,4-

6094,5

X. Zapłacone/Zwrócone odsetki

-4,7

-31,6

=169,5

-

XI. Inne pozycje

0,9

-

267,6

-

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+/-B+/-C)

-11,8

-0,4

5665,0

-3018,3

E. Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego

25,1

13,3

12,9

5678,5

F. Środki pieniężne na koniec roku sprawozdawczego (D+E)

13,3

12,9

5678,5

2660,2

Kierunki przepływów strumieni pieniężnych Emitenta w latach 1995 - 1998 przedstawione zostały
w poniższej tabelce.

Tabela. 18. Kierunki przepływów strumieni pieniężnych.

Rodzaje działalności

1995

1996

1997

30.06.1998

Operacyjna

+

-

-

-

Inwestycyjna

-

-

-

-

Finansowa

+

+

+

+

W 1995 roku działalność przedsiębiorstwa była rentowna. Zysk z działalności operacyjnej pozwalał na prowadzenie działalności inwestycyjnej. W roku 1996, 1997 oraz 1998 przepływy z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej przybrały wartości ujemne. Jest to jednak sytuacja typowa dla rozwijających się przedsiębiorstw. Ujemne przepływy finansowane były przez źródła zewnętrzne. Świadczy to o zaufaniu, jakim właściciele kapitału darzą analizowaną Spółkę, oraz dobrych perspektywach rozwoju.

7. Ogólna ocena sytuacji i kondycji finansowej analizowanego podmiotu gospodarczego

Opierając się na przeprowadzonej analizie finansowej przedsiębiorstwa „Computer Service Support” S.A. w latach 1995 - 1998 (przy wykorzystaniu prospektu emisyjnego z dnia 25 czerwca 1998 roku) wynika, że firma ta prosperuje dobrze, oraz rokuje szanse na przyszłość.

Spółka wykazuje wysoki stopień pokrycia majątku kapitałami własnymi, jednak z tendencją malejącą. Wskaźniki rentowności na różnych płaszczyznach działalności spółki w okresie objętym prospektem emisyjnym Spółka wykazuje znaczną poprawę.

Wskaźniki płynności mają wysokie wartości i wykazują tendencję wzrostową, Jednak inne mierniki takie jak cykl rotacji zapasów, cykl operacyjny uległy wydłużeniu co należy uznać za zjawisko negatywne.

Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej w latach 1996 i 1998 r. są spowodowane tym, iż firma prowadzi działalność inwestycyjną.

Płynność skonsolidowanej Grupy Kapitałowej kształtuje się na poziomie zbliżonym do płynności Emitenta. Jest to spowodowane tym, iż żaden z podmiotów zależnych nie wywiera znaczącego wpływu na jego działalność gospodarczą.

Podsumowując sytuację ekonomiczną Emitenta należy uznać za dobrą. Nie występują straty nadzwyczajne związane z działalnością Spółki. Również spłata zobowiązań wobec kontrahentów oraz ściąganie należności, nie stwarzało Spółce problemów.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Automatyka i robotyzacja id 733 Nieznany
(Sciaga silniki dobra)id 733 Nieznany
I CSK 733 12 1
733 - Kod ramki - szablon, RAMKI KOLOROWE DO WPISÓW
733
733
733
732 733
733
733
733
733
Nuestro Circulo 733 ENTREVISTA A GRANDES CAMPEONES 3 de septiembre de 2016
733 DUO Colter Cara Srebrny wiatr
733
733 t freischneider oleomac
2SA 733
60 733

więcej podobnych podstron