pytania z neuro, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANAI I ETOLOGII, pytania


75. Narkofobia i jej konsekwencje

76. Racjonalistyczne i sentymentalistyczne teorie moralności

Racjonaliści - moralność wypływa z rozumu

szczęścia, złe, jeżeli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia; przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności.

Sentymentaliści - moralność wypływa z afektu

Bardzo mało potrzeba, by doprowadzić państwo do dobrobytu nawet z najniższego poziomu barbarzyństwa, mianowicie pokój, niskie podatki i tolerancyjne kierowanie sferą sprawiedliwości. Adam Smith. Wykład w r.1755

Moralność wypływa ze zrozumienia innych ludzi i z sympatii do nich

Adam Smith: The Theory of Moral Sentiments (1759).

Jak zauważyli Hume i Smith empatia, czyli współczucie, jest podstawą naszego zachowania moralnego.

Po ponad dwu wiekach włoscy neurofizjolodzy wykazali podstawy materialne poglądu Smitha. Odkryli oni mianowicie specjalny układ neuronów, nazwanych neuronami lustrzanymi. Ich odkrywcą jest Giacomo Rizzolatti, profesor fizjologii człowieka w Zakładzie Neurobiologii Uniwersytetu w Parmie

Odkryte najpierw u małp, a potem u człowieka neurony lustrzane to szczególny typ neuronów w korze mózgowej, które są zaprogramowane dla rozumienia sygnałów wysyłanych przez innych i umożliwiają powstanie sympatii i współczucia. Neurony lustrzane w korze ciemieniowej są sprzężone z neuronami ruchowymi w korze motorycznej tak, że ruchy innych osobników, nawet innego gatunku, powodują ich automatyczne powtarzanie.

Przypadkowo odkryte neurony lustrzane: reagujące na określony ruch lub gest niezależnie od tego, kto ten ruch wykonuje.

Odkrycie neuronów lustrzanych jest odkryciem doniosłym i dopiero zaczynamy w pełni doceniać jego konsekwencje dla naszej wiedzy o zachowaniu. Neurony te są zaprogramowane dla rozumienia sygnałów wysyłanych przez innych i umożliwiają porozumienie społeczne. Dzięki nim możemy przewidywać zachowania innych, uczyć się od innych i wytwarzać więzi sympatii i współczucia.

78. Neurony lustrzane a zachowania w tłumie

W korze ciemieniowej znajdują się neurony lustrzane, reagujące na ruchy (nasze lub cudze) i pobudzające odpowiednie neurony w korze ruchowej. Dzięki temu mimowolnie naśladujemy ruchy innych ludzi, a w tym mimikę twarzy naszych rozmówców. Ma to doniosłe konsekwencje, ponieważ imitacja mimiki prowadzi do imitacji nastroju interlokutora.

Dzięki neuronom lustrzanym obserwując twarze innych ludzi obserwujemy ich nastrój, zmiany uczuć, stan ducha -większość z nas dobrze potrafi czytać z twarzy innych. Czynimy to często wyłuskując bez kłopotu bardzo proste sygnały ze złożonego obrazu twarzy.

Dzięki neuronom lustrzanym naśladując mimikę innych możemy wywołać u siebie aktywację różnych neuronów, związanych z emocjami. Analogiczną, choć słabszą aktywację wywołuje sama obserwacja.

Oglądanie złych, gniewnych, agresywnych twarzy jest dla nas niemiłe, a jeżeli próbujemy naśladować ich mimikę sami zaczynamy wpadać w zły nastrój.

Oglądanie twarzy przyjemnych, radosnych, uśmiechniętych, poprawia nasz nastrój, a kiedy próbujemy naśladować ich mimikę odczuwamy przyjemność.

Oglądanie radosnej twarzy powoduje pobudzenia ośrodka przyjemności.

Jeszcze silniejsze pobudzenie tego ośrodka powoduje naśladowanie mimiki radosnej twarzy.

Można wykazać, że neurony lustrzane nie powodują prostej imitacji, ale umożliwiają zrozumienie intencji.

Małpa obserwuje ruch, który kończy się bądź złapaniem orzeszka (silna aktywacja neuronu lustrzanego), albo bez złapania (reakcja słabsza).

Po obserwacji pełnego ruchu, która aktywuje neurony lustrzane, małpa obserwuje ruch, którego końcowa faza jest zakryta. Zgodnie z doświadczeniem neurony lustrzane pracują również „kończąc ruch”.

Gdy skojarzono ruch z bodźcem akustycznym (darcie papieru), neurony lustrzane zaczęły odpowiadać na dźwięk.

Neurony lustrzane reagują silniej na ruchy, które nam są znane i które potrafimy naśladować.

Neurony lustrzane są silniej aktywowane przy obserwacji ruchów możliwych do naśladowania.

Dzięki neuronom lustrzanym pewne zachowania są imitowane i szybko rozprzestrzeniają się w grupie, np.:

Dzięki nim możemy się wspaniale bawić razem, np. na koncercie.

Niestety, zachowania z przemocą są także łatwo imitowane i mogą opętać tłum, np. wojny gangów.

Prawdopodobnie sekret charyzmatycznego przywództwa kryje się w umiejętności odpowiedniego pobudzania neuronów lustrzanych zgromadzonego tłumu.

Przykład Hitlera i Mussoliniego pokazuje jak potężnym i niebezpiecznym narzędziem socjotechnicznym może być zręczne pobudzanie neuronów lustrzanych przy użyciu odpowiednich gestów i okrzyków.

Oczywiście charyzmę można też wykorzystać w celach szczytnych i dla dobra ludzkości, a charyzma Jana Pawła II nieskończenie przewyższała charyzmę polityków.

Imitowanie, umożliwione przez neurony lustrzane, miało zasadnicze znaczenie dla rozwoju ludzkości. Jest ono drogą zdobycia wiedzy społecznej i podstawą harmonii społecznej. Empatia, możliwa dzięki działaniu neuronów lustrzanych, jest ważną podstawą naszego odnoszenia się do innych ludzi, co uważamy za składową część naszej moralności.

92. Płeć, stres, depresja

Zespół jąder migdałowatych (amygdala) - struktura zaangażowana w pamięć, emocje, agresję, lęk, stres i seks - przetwarza dane odmiennie u obu płci.

Aktywizacja jądra migdałowatego przez obrazki o silnym ładunku emocjonalnym:

Stres jest obecnie intensywnie badany, gdyż okazało się, że powoduje zanik neuronów i zmniejsza liczbę połączeń między nimi w strukturach związanych z aktywnością poznawczą, a nasila rozrost neuronów w strukturach związanych z emocjami.

Chroniczny stres prowadzi do zmniejszenia plastyczności neuronów kory mózgowej i hipokampa, a to - jak się uważa - leży u podstaw depresji.

Stres nasila natomiast rozrost drzewa dendrytycznego w jądrze migdałowatym, co wydaje się być przyczyną agresywności u osób i zwierząt poddanych przewlekłemu stresowi.

STRES A DEPRESJA: MOŻLIWE REAKCJE

0x01 graphic

HIPOTEZA DEPRESJI JAKO UTRATY NEUROPLASTYCZNOŚCI

• normalny mózg, ma zdolność do przeprowadzenia adaptacji o znaczeniu funkcjonalnym określaną jako neuroplastyczność

• depresja ma wynikać z niemożności dokonania stosownych reakcji adaptacyjnych do stresujących okoliczności

• strukturalne zmiany mózgu powodowane przez stres - zmniejszenie komunikacji między neuronami kory i hipokampa - obniżają neuroplastyczność i powodują objawy

depresji - obniżenie nastroju, umiejętności podjęcia decyzji i możliwości pamięci

Depresja znacznie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn

Czy kobiety inaczej niż mężczyźni reagują na stres?

Reakcje neuronów jądra migdałowatego na ostry stres:

Mężczyźni są lepszym materiałem na wojowników.

Jednakże mężczyźni znoszą chroniczny stres gorzej niż kobiety: neurony w ich hipokampie są słabsze i bardziej podatne na działanie neurotoksyn.

Ta sama dawka kwasu ibotenowego podana do hipokampa powoduje znacznie rozleglejsze uszkodzenia u chronicznie stresowanego samca niż u samicy

Mimo wytrzymalszego hipokampa kobiety częściej cierpią na depresję.

Prawdopodobnie przyczyną jest mniejsza sprawność innych mechanizmów regulujących nastrój.

Jednym z głównych regulatorów nastroju jest serotonina.

W męskiej korze mózgowej tworzy się więcej serotoniny niż w żeńskiej: może to wiązać się z większą podatnością kobiet na depresję.

Szybkość tworzenia się serotoniny z a-[11C] metylotryptofanu.

Jedynie w prawej skorupie szybkość syntezy 5HT jest wyższa u kobiet.

96. Wykształcenie narządów płciowych a system społeczny rozmnażania

W rozmnażaniu płciowym biorą udział dwie płci, których rola u organizmów wyższych jest różna:

Strategie seksualne, zwłaszcza wyboru partnera, są różne u obu płci:

partnera, a samiec musi się bardziej starać)

Samiec jest więc z reguły większy, silniejszy i ma atrakcyjniejszy wygląd niż samica, chociaż biologicznie jest płcią słabszą

Sex i zachowania reprodukcyjne łączą się często z reakcjami agresywnymi - ośrodki zachowania seksualnego i agresji są położone blisko siebie.

Agresywność dotyczy dwóch wielkich obszarów:

Przy rywalizacji samców o samicę agresja zazwyczaj przybiera formy zrytualizowane i

nie kończy się poważnymi obrażeniami rywala.

Biologicznym celem agresji tego typu jest dobór jak najlepszych genów: samica wybiera

najsilniejszego lub najsprytniejszego konkurenta.

Nawet jeżeli geny zapewniające przewagę walczącego samca nie powodują efektów

najkorzystniejszych dla niego w normalnym życiu (np. zbyt wielkie poroże), są zazwyczaj

korzystne dla potomstwa żeńskiego.

Wśród ludzi rywalizacja o kobiety może przybrać formy brutalniejsze i kończyć się śmiercią pokonanego rywala.

W całym świecie zwierzęcym samica ma niezbywalne prawo wyboru partnera, i stosunek seksualny wbrew jej woli, czyli gwałt, opisano tylko u paru gatunków:

Proces reprodukcji jest czynnością kosztowną i często szkodliwą dla organizmu. Organizm ją podejmuje tylko dlatego, że czynności związane z reprodukcją są w większości czynnościami nagradzanymi - przynoszą intensywną przyjemność. Układ nagrody, dobrze określony

neurobiologicznie, pełni kluczowa rolą w zachowaniu seksualnym.

Behawior seksualny, którego celem jest zapłodnienie jaja, jest złożony, gdyż pełni istotną rolę w selekcji partnera, którego geny powinny pomóc, a nie przeszkadzać naszym genom w stworzeniu jak najlepszego następnego nośnika genów. W związku z tym duża część zachowania seksualnego jest związana z wyborem partnera.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania.egzaminacyjne Psychologia 2010, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANA
pytania [zbiór], III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
reklama-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
zagadnienia z wykładów1, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
podstawowe zagadnienia z p.zach.konsumenckich, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKL
zagadnienia z wykładów2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
R&M-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, REKLAMA I MARKETING, pytania
positive-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, POSITIVE PSYCHOLOGY BETWEEN HAPPINESS AND GOOD LIFE, p
psychofizjologia - pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, pytania
NOTATKI do wykładów, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki
MARZENIA SENNE [notatki], III, IV, V ROK, SEMESTR II, SYSTEM ILOŚCIOWEJ ANALIZY MARZEŃ SENNYCH, nota
psychologia stresu rozdz. 2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PSYCHOLOGIA STRESU, opracowania
Deklaracja Praw Dziecka, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA, ustawy

więcej podobnych podstron