ANALIZA RYNKU I BADANIA MARKETINGOWE, biznes, ekonomia + marketing i zarządzanie


ANALIZA RYNKU I BADANIA MARKETINGOWE dr Urszula Janeczek

Wykład 1. 25 - 02 - 2001

Literatura:

Badanie rynkowe i marketingowe - Józefa Kremer

Analiza rynku - Głowacki, Kremer, Żabiński

Analiza rynku - problemy i metody - Stefan Menarski

Badanie marketingowe - Kaczmarczyk

Badanie marketingowe w praktyce - Kędzior, Tkacz

Rynek i jego mechanizm.

Wyróżnia się cztery określenia rynku:

 1. Techniczne (historyczne).

 2. Geograficzne (przestrzenne).

 3. Ekonomiczne.

 4. Cybernetyczne.

Ad. 1. Za rynek uważa się miejsce spotkań kupujących i sprzedających dokonujących aktów kupna i sprzedaży. Np. targi, jarmarki, grecka agora, rzymskie forum, giełdy - towary jednorodne, zamienne występujące w postaci próbek; aukcje - publiczne licytacje produktów niejednorodnych, niezamiennych, muszą być (towary) fizycznie obecne; przetargi - organizowane w celu zebrania najkorzystniejszych ofert sprzedaży lub kupna, oraz wykonywanie określonych usług.

Ad. 2. Za rynek uważa się obszar o zbliżonych warunkach dokonywania zakupów i sprzedaży; podobny asortyment, zbliżony poziom cen, zasięg przestrzenny rynków może być różny w zależności od rodzaju towaru i częstotliwości dokonywania zakupów. Zasięgi;

Ad. 3. Za rynek uważa się ogół stosunków wymiennych towarowo - pieniężnych sprzedającymi, oferującymi towary i usługi po określonej cenie a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie na towary i usługi, znajdujące pokrycie w środkach pieniężnych. Pojawia się tu podaż i popyt, czyli podstawą rozważań powinny być problemy równowagi podaży i popytu.

Ad. 4. Za rynek uważa się celowo zorganizowany układ relacji między podmiotowymi a przedmiotowymi elementami rynku w którym zachodzą procesy realne i regulacyjne.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

POLITYKA SPRZEDAŻY; KONKURENCJA, POLITYKA ZAKUPU; KOOPERACJE,

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
WSPÓŁPRACA OPINIE, NAŚLADOWNICTWO

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

SUBSTYTUCJA I KOMPLEMENTARNOŚĆ SUBSTYTUCJA I KOMPLEMENTARNOŚĆ

WARTOŚCI UŻYTKOWYCH POTRZEB

W sferze podmiotowej rynku zachodzą procesy informacyjne, w związku z tym mamy do czynienia ze sferą regulacji. W strukturze przedmiotowej rynku mamy do czynienia ze sferą realną, w której zachodzą procesy materialne związane z fizycznym ruchem dóbr i usług służących do zaspokajania potrzeb.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Główne warunki wpływające na funkcjonowanie mechanizmu rynkowego

Na mechanizm rynkowy składają się wszelkie popytowo - podażowe sprzężenia między sprzedającymi i kupującymi wszystkie rodzaje zasobów co umożliwia wystąpienie podobnych sprzężeń w sferze dóbr finalnych.

Można wyróżnić; rynek przedsiębiorstwa (podmiotowy punkt widzenia) - zbiór obecnych i potencjalnych klientów; rynek instytucji - obejmuje szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej, itd.; rynek zamówień rządowych - specyficznych zamówień, zależy od opinii społecznej, nie można unikać formalnych procedur (przesyłanie ofert, wybór najlepszej oferty); rynek sprzedawcy i rynek nabywcy.

Podział przedmiotowy rynku; podstawą jest przedmiot obrotu. Można wyróżnić rynek dóbr konsumpcyjnych - zespół transakcji dobrami i usługami które służą zaspokajaniu potrzeb indywidualnych konsumentów i ich gospodarstw domowych; rynek dóbr przemysłowych - to zespół transakcji kupna - sprzedaży dóbr służących do produkcji, nabywcą są przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje; rynek usług - stanowią go stosunki pomiędzy podmiotami oferującymi usługi do sprzedania po danej cenie, a podmiotami nabywającymi te usługi za posiadane środki pieniężne; rynek kapitałowy - rynek akcji, obligacji, pieniężny, pożyczek; rynek pracy - rynek osób poszukujących pracy i deklarujących chęć zatrudnienia.

Nabywcy dóbr konsumpcyjnych:

Wszystkich konsumentów charakteryzują pewne zbliżone cechy odnoszące się do podejmowania decyzji zakupów, które są niezależne od innych czynników. Zalicza się do nich:

Zachowanie nabywców na rynku dóbr przemysłowych:

Wykład 2. 11 - 03 - 2001

System informacji rynkowej;

W szerokim znaczeniu informacja rynkowa jest to wszelka treść w określonej formie, przekazywana z rynku lub na rynek, będąca opisem, meldunkiem, zleceniem, decyzją uczestnika rynku dotycząca rynku i ogółu zjawisk ekonomicznych z nim związanych.

W znaczeniu węższym informacja rynkowa obejmuje tylko dane dotyczące przeszłych i obecnych stanów rynku.

Kryteria podziału informacji rynkowej ze względu na ich zasadnicze cechy;

 1. Wg kryterium spełnianej funkcji.

 1. Wg kryterium źródła pochodzenia informacji.

 1. Wg kryterium przygotowania informacji do badań rynkowych i podjęcia decyzji rynkowych.

 1. Wg kryterium podziału wykorzystującego informacje rynkowe.

 1. Wg kryterium merytorycznego opisu rynku i gospodarki.

System informacji rynkowej;

To uporządkowany i odpowiednio zarządzany zbiór samej informacji rynkowej, oraz podsystemów w których ona występuje, a także sposobów gromadzenia i przetwarzania informacji do celów poznawczych i decyzyjnych dotyczących rynku i jego podmiotu.

System informacji rynkowej na potrzeby decyzyjne w skali makroekonomicznej charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami;

 1. Treść informacji (system ten zawiera informacje opisujące przede wszystkim uwarunkowania procesów rynkowych w skali całej gospodarki, np. mierniki rozwoju ekonomicznego, poziom dobrobytu społecznego i inne. Są to także informacje z otoczenia zagranicznego gospodarki, np. koniunktura innych krajów).

 2. Formy informacji i źródła danych (w sytuacji informacji rynkowej gromadzi się zarówno informacje przetworzone jak i informacje bezpośrednie pochodzące od uczestników rynku, np. opracowane w postaci raportów z badań).

 3. Organizatorzy systemu informacyjnego (GUS, Naczelna Izba Kontroli, służby informacyjne różnych instytucji rządowych i pozarządowych, banków, uczelni itd.).

 4. Użytkownicy systemu informacyjnego (podmioty polityki gospodarczej i finansowej państwa, centralne instytucje kontroli merytorycznej i finansowej, instytucje i agencje rządowe, instytucje pozarządowe o zasięgu krajowym, oraz podmioty polityki regionalnej czy lokalnej. Na określonych rynkach z systemu tego korzystają sami uczestnicy rynku).

Zachowanie podmiotów rynkowych;

(państwo, samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, oraz gospodarstwa domowe).

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
System powiązań podmiotów rynku dóbr konsumpcyjnych

1 - to narzędzia polityki transformacji adresowane wobec podmiotów wolnego rynku dóbr konsumpcyjnych.

2 - to narzędzia polityki transformacji zastosowane wobec lokalnego.

3 - to narzędzia i środki polityki samorządu terytorialnego wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na własnym terenie.

4 - to związki podażowo - popytowe powstałe pod wpływem oferty podaży i promocji z jednej strony, oraz preferencji i popytu z drugiej.

5 - to wpływ uwarunkowań ekonomicznych i społecznych takich jak; struktury organizacyjne, zasoby, kadry, zwyczaje, tradycje, stan posiadania) na podmioty rynkowe.

Zachowania podmiotów rynkowych składają się z reakcji, najczęściej decyzji związanych z wyborem form i istoty działania do osiągnięcia swoich celów. Wybory te są dokonywane w określonych warunkach społecznych, kulturowych i ekonomicznych, a czasami także w warunkach transformacji rynkowej. Każdy podmiot z racji swoich celów dokonuje różnych wyborów form działania, które mają wpływ na zachowania innych podmiotów rynkowych.

Państwo kreuje odpowiednio skomponowane instrumenty polityki gospodarczej o różnym charakterze:

 1. Charakter pobudzający (motywacyjny).

 2. Takie które informują o warunkach osiągania efektywności działań gospodarczych.

Instrumenty polityki gospodarczej państwa

Instrumenty motywujące do działań racjonalnych

Instrumenty informacyjne o warunkach osiągania efektywności

 1. Pułap pracy najniższej. 2. Stawki płac.

3. Świadczenia socjalne. 4. Normy ekologiczne. 5. Normy ochrony pracy. 6. stopy procentowe. 7. Instrumenty prestiżowe. 8. Normy prawne. 9. System informacyjny. 10. System edukacyjny.

1. Stawki podatkowe. 2. Kursy walut. 3. Stopy procentowe. 4. Ceny okresowo regulowane. 5. Układy zbiorowe pracy. 6. Taryfy celne. 7. Normy prawne. 8. Przepisy sanitarne. 9. System informacyjny. 10. System edukacyjny

Samorząd lokalny;

Lista instrumentów polityki gospodarczej którymi mogą posługiwać się polskie samorządy lokalne w warunkach pełnej samodzielności w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju

OBSZARY

CELE

INSTRUMENTY

 1. Środowisko naturalne.

 1. Ład przestrzenny i infrastruktura techniczna.

 1. Kultura.

 1. Edukacja.

 1. Ochrona zdrowia.

 1. Mieszkalnictwo.

7. Ochrona zdrowia.

 1. Trwałe zapewnienie wspólnocie efektów należytego stanu środowiska naturalnego.

 2. Trwałe zapewnienie wspólnocie ładu przestrzennego i wartości użytkowej infrastruktury technicznej.

 3. Zapewnienie dostępności placówek kulturalnych o znaczeniu lokalnym

 4. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji.

 5. Zapewnienie dostępności i wysokiego poziomu podstawowej opieki zdrowotnej.

 6. Dostępność i właściwy standard mieszkań.

 7. Równowaga na lokalnym rynku towarów i usług bytowych.

Administracyjno - legislacyjne (nakazy, zakazy, normatywy), ekonomiczne (polityka fiskalna), aktywne instrumenty finansowe (kredytowanie inwestycji), organizacyjno - instytucjonalne (polityka koncepcyjna), informacje, umowy.

Gospodarstwa domowe - należą do podmiotów podejmujących decyzje o nabywaniu dóbr konsumpcyjnych.

Przedsiębiorstwo - podmioty gospodarcze wyodrębnione pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym.

Metody diagnozowania:

Określeniem diagnozowania obejmujemy sposoby analizowania zjawisk uwzględniających także szczegółowe techniki badań, różne podejścia i przekroje, oraz konkretne mierniki i wskaźniki badanych zjawisk.

Podstawowe metody stosowane w analizie struktur zjawisk rynkowych w ujęciu rodzajowym i przestrzennym

UJĘCIE RODZAJOWE

Przedmiot badań

Metody badań

 1. Ocena wielkości poszczególnych składników struktury.

 2. Przeciętny poziom badanego zjawiska.

 1. Zróżnicowanie zjawiska.

 1. Koncentracja zjawisk.

 1. Zmiany struktur w czasie, oraz porównywanie różnych struktur.

 1. Wskaźniki struktury.

 1. Średnia arytmetyczna, dominanta, mediana.

 2. Rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności.

 3. Wskaźniki struktury, współczynnik koncentracji (krzywa Lorenza).

 4. Wszystkie wymienione wskaźniki.

UJĘCIE PRZESTRZENNE

Przedmiot badań

Metody badań

 1. Ogólna charakterystyka i ocena struktury przestrzennej danego zjawiska.

 2. Podział badanej przestrzeni na obszary o zróżnicowanym poziomie badanego zjawiska (rejonizacji).

 1. Ocena zgodności rozmieszczenia przestrzennego porównywanych zjawisk (porównywanie struktur przestrzennych).

 1. Wszystkie wymienione metody wskaźnikowe.

 2. W analizie zjawisk jednorodnych - grupowanie jednostek terytorialnych na zasadzie identyczności, grupowanie jednostek terytorialnych wg określonych przedziałów klasowych. W analizie zjawisk złożonych - metoda punktów , inaczej standaryzacji cech, taksonomiczne metody różnic w powiązaniu z rozwiązaniami graficznymi takimi jak diagram Czekanowskiego, metoda dendrytowa (taksonomia Wrocławska), metoda taksonomiczna podobieństw i taksonomiczna metoda miar rozwoju Hellwiga.

 3. Współczynnik lokalizacji Florenc'a, metoda ilorazów lokalizacji.

Wykład 3 7 - 04 - 2001

Miary średnie:

Miary pozycyjne: Nie są liczone z szeregu ale ważne jest miejsce tych wartości w szeregu.

Miary korelacji: Stosowane do analizy zjawisk gospodarczych wzajemnie ze sobą powiązanych.

R = 1 - 6 * (y - x)2 / n (n2 - 1)

Zadanie: Przeprowadzono badania w siedmiu miastach mające na celu ocenę zmian w ciągu ostatniego roku następujących wielkości rynkowych:

 1. Stopnia zaspokojenia popytu.

 2. Zapasów towarów.

 3. Liczby asortymentów.

Zastosowano pięcio stopniową skale ocen:

 1. Silny wzrost (znaczna poprawa).

 2. Wzrost (poprawa).

 3. Bez zmian.

 4. Spadek (pogorszenie).

 5. Silny spadek (znaczne pogorszenie).

Określić czy istnieje współzależność między oceną stopnia zaspokojenia popytu, a ocenami pozostałych elementów rynku.

MIASTA

STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POPYTU (Y)

ZAPASY (X1)

JAKOŚĆ (X2)

1

1

3

4

2

2

1

3

3

3

4

3

4

2

3

1

5

4

3

2

6

1

2

2

7

5

5

4

Y

Rangi

X1

Rangi

X2

Rangi

Y-X1

(Y-X1)2

Y-X2

(Y-X2)2

1

6,5

3

4

2

6

2,5

6,25

0,5

0,25

2

4,5

1

7

3

4

-2,5

6,25

0,5

0,25

3

3

4

2

4

1,5

1

1

1,5

2,25

2

4,5

3

4

3

4

0,5

0,25

0,5

0,25

4

2

3

4

4

1,5

-2

4

0,5

0,25

1

6,5

2

6

1

7

0,5

0,25

-0,5

0,25

5

1

5

1

3

4

0

0

-3

9

18

12,5

R = 1 - 6 * (y - x)2 / n (n2 - 1)

R1 = 1 - 6 * 18 / 7 * (72 - 1) 0,68

R2 = 1 - 6 * 12,5 / 7 * (72 - 1) 0,78

Wskaźniki natężenia wyrażają stosunek dwóch różnych wielkości pozostających w pewnym związku logicznym (np. gęstość zaludnienia, liczba ludności, powierzchnia kraju, wydajność pracy).

Wskaźniki struktury - posługujemy się nimi wtedy gdy badanie polega na porównaniu części badanej zbiorowości z całą zbiorowością.

n1 * 100% / N

Wskaźniki dynamiki zwane indeksami. Jest to stosunek wartości zmiennej zależnej w okresie badanym do jej wartości w okresie podstawowym.

- o podstawie stałej yt * 100 / y0,

- o podstawie zmiennej (łańcuchowej) yt * 100 / yt - 1

Prognozowanie:

Podstawowe metody prognozowania zjawisk w ujęciu makroekonomicznym

GRUPY

KONKRETNE METODY

 1. Analogie i porównania oparte na podobieństwie strukturalnym.

 2. Metody ekstrapolacyjne.

 1. Metody przyczynowo - skutkowe.

 1. Metody refleksji prognostycznej.

 1. Wskaźniki i indeksy statystyczne.

 1. Metody średniego tempa wzrostu, tzw. ekstrapolacja prosta, analiza i ekstrapolacja trendu, prognoza na podstawie wahań sezonowych, metoda RAS która służy do obliczania struktury obrotów handlu zagranicznego.

 2. Metoda wczesnych symptomów, tzw. metoda barometru, modele regresji, metoda wejścia - wyjścia, tzw. metoda przepływów międzygałęziowych.

 3. Konferencja ekspertów, burza mózgów, metoda Delficka, metoda scenariuszowa, metoda Patterna.

Ekstrapolacja trendu.

Metoda ekstrapolacyjna polega na przedłużaniu kierunku i dynamiki rozwoju zjawiska z okresu, z którego pochodzą obserwacje na okres prognozowany. W przypadku trendów liniowych można korzystać z gotowych wzorów ekstrapolacyjnych, które wyprowadzone zostały metodą najmniejszych kwadratów. Ekstrapolację możemy wyprowadzić dla danych rocznych i kwartalnych.

Ogólna postać wzoru ekstrapolacyjnego dla danych rocznych

0x08 graphic
Yt = [4/n - 6 * (k -1)/ n * (n - 1)] * y t-k

n -liczba lat obserwacji,

k - kolejne lata obserwacji,

t - okres prognozowany,

0x08 graphic

Przykład: Wyprowadzenie wzoru na Y4

Dane z ostatnich 3 lat - n = 3; k = 1, 2, 3; t = 4 (prognoza na 4 rok)

0x08 graphic
Y4 = [4/3 - 6 * (1 -1)/ 3 * (3 - 1)] * y 4-1 + [4/3 - 6 * (2 -1)/ 3 * (3 - 1)] * y 4-2 +

0x08 graphic
[4/3 - 6 * (3 -1)/ 3 * (3 - 1)] * y 4-3

Y3 =0x08 graphic
2 y2 - y1

0x08 graphic
Y4 = 4/3 y3 + 1/3 y2 - 2/3 y1

Y5 = y3 + ½ y2 - ½ y1

Przewidujemy wskaźniki spożycia cukru na jedno mieszkanie, na podstawie obserwacji ostatnich 2, 3, 4 lat.

Dane w 1999;

1995 - 39,2

1996 - 39,6

1997 - 40,9

1998 - 41,6

0x08 graphic
Y3 = 2 y2 - y1 = 2 * 41,6 - 40,9 = 42,3

0x08 graphic
Y4 = 4/3 y3 + 1/3 y2 - 2/3 y1 = 4/3 * 41,6 + 1/3 * 40,9 - 2/3 * 39,6 = 42,7

0x08 graphic
Y5 = y3 + ½ y2 - ½ y1 = 41,6 + ½ * 40,9 - ½ * 39,2 = 42,45

Nie obserwujemy żadnych większych skoków w 1999 roku. Wskaźniki spożycia cukru wynosi 42,45. Ekstrapolować możemy dla danych kwartalnych przy założeniu, że trend jest liniowy, a sezonowość addytywna (nakłada się na trend poprzez sumowanie).

0x08 graphic
0x08 graphic
y3j = 3/8 y2 - 3/8 y1 + yj

0x08 graphic
0x08 graphic
y4j = ¼ y3 - ¼ y1 + yj

0x08 graphic
0x08 graphic
y5j = 15/64 y4 + 5/64 y3 - 5/64 y2 - 15/64 y1 + yj

yij - wielkość prognozowana na j - ty kwartał i - tego roku.

y1, y2, y3 - wielkości zaobserwowane w 1, 2, 3 roku.

yj - średnia zaobserwowana wielkość w j - tych kwartałach lat poprzedzających prognozę.

Metody przestrzenne wykorzystywane w analizie rynku:

 1. Metody analizy przestrzennego zróżnicowania elementów rynkowych i ich wzajemnych relacji.

 1. Metody pozwalające zbadać siłę związku między elementami rynku i jego uwarunkowaniami w ujęciu przestrzennym.

 1. Metody analizy dynamiki zmian elementów i warunków rynku w ujęciu przestrzennym.

Taksonomia - to dyscyplina zajmująca się teoretycznie zasadami i regułami klasyfikacji obiektów. Za pomocą metod taksonomicznych bada się prawidłowości zachodzące w zbiorowościach w których jednostki są opisane przez stosunkowo wiele zmiennych. Można ją stosować zarówno wtedy gdy wielkości cech dają się sumować, jak i kiedy nie sumują się. Istnieją wspólne dla wszystkich metod taksonomicznych czynności wstępne;

I. Określenie celu.

II. Ustalenie elementów macierzy obserwacji.

III. Standaryzacja zmiennych.

 1. Obliczanie elementów macierzy odległości taksonomicznych.

Odległość taksonomiczna - jest to odległość pomiędzy punktami jednostkami, bądź punktami zmiennymi znajdującymi się w wielowymiarowej przestrzeni.

Metody różnią się od siebie sposobem obliczania odległości taksonomicznej, i możemy je podzielić na dwie grupy;

 1. Metody oparte na obliczeniu różnic taksonomicznych.

W 1.2. = |a1j - a2j| / n

W 1.2 - suma różnic między obiektami.

a1j - wartość cechy j z zespołu cech obiektu 1.

a2j - wartość cechy j z zespołu cech obiektu 2.

n - liczba cech.

R 1.2. = |a1j - a2j| / naj

naj - średnia wartość cech j badanej zbiorowości.

wzór gdy cechy daje się sumować⇒ W2 1.2. = (a1j - a2j)2

wzór gdy cechy nie daje się sumować⇒ R2 1.2. = (a1j - a2j) 2 / naj

 1. Metoda oparta na obliczaniu współczynnika podobieństwa:

Ze względu na rozwiązania graficzne możemy sobie wyróżnić następujące metody; diagram Czekanowskiego; dendryty, czyli inaczej taksonomia wrocławska; metoda kul.

 1. Ustalenie zasad klasyfikacji różnic według określonych przedziałów.

 1. Podstawą podziału tej klasyfikacji jest obliczenie średniej różnic taksonomicznych.

0x08 graphic
< 0 ; ½ xR > obiekty najbardziej podobne

0x08 graphic
0x08 graphic
< ½ xR ; xR > obiekty mniej podobne

0x08 graphic
0x08 graphic
< xR ; 3/2 xR > ⇒ obiekty jeszcze mniej podobne

0x08 graphic
< 3/2 xR ; +) obiekty najmniej podobne

 1. Opracowanie nieuporządkowanego diagramu Czekanowskiego.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

 1. Uporządkowanie diagramu Czekanowskiego - to ustawienie obiektów w takiej kolejności, aby pełne kółka były jak najbliżej przekątnej.

 2. Sporządzenie kartogramów i formułowanie wniosków, równoznaczne z wyodrębnieniem homogenicznej grupy obiektów pod względem badanych cech.

Wykład 4. 8 - 04 - 2001

Zadanie: Stosując metodę różnic względnych uszereguj państwa wymienione w tablicy porównując je z punktu widzenia dwóch czynników. Analizę doprowadź do stanu uporządkowanego diagramu Czekanowskiego.

PAŃSTWA

I CZYNNIK

II CZYNNIK

 1. BELGIA

 2. HISZPANIA.

 3. HOLANDIA

 4. LUKSEMBURG

 5. FRANCJA

9,5

8,6

10,4

10,5

11

12

7,5

12,5

11,3

6,7

∑ 50

∑ 50

R 1.2. = |a1j - a2j| / naj

R 1.2. = | 9,5 - 8,6 / 10| + | 12 - 7,5 / 10| = 0,54

R 1.3. = | 9,5 - 10,4 / 10| + | 12 - 12,5 / 10| = 0,14

R 1.4. = | 9,5 - 10,5 / 10| + | 12 - 11,3 / 10| = 0,17

R 1.5. = | 9,5 - 11 / 10| + | 12 - 6,7 / 10| = 0,68

R 2.3. = | 8,6 - 10,4 / 10| + | 7,5 - 12,5 / 10| = 0,68

R 2.4. = | 8,6 - 10,5 / 10| + | 7,5 - 11,3 / 10| = 0,57

R 2.5. = | 8,6 - 11 / 10| + | 7,5 - 6,7 / 10| = 0,32

R 3.4. = | 10,4 - 10,5 / 10| + | 12,5 - 11,3 / 10| = 0,13

R 3.5. = | 10,4 - 11 / 10| + | 12,5 - 6,7 / 10| = 0,64

R 4.5. = | 10,5 - 11 / 10| + | 11,3 - 6,7 / 10| = 0,51

= 4,38 0,44%

0x08 graphic
xR = 0,44

Lp.

1

2

3

4

5

1

0

0,54

0,14

0,17

0,68

2

0,54

0

0,68

0,57

0,32

3

0,14

0,68

0

0,13

0,64

4

0,17

0,57

0,13

0

0,51

5

0,68

0,32

0,64

0,51

0

0x08 graphic
< 0 ; ½ xR > < 0 ; 0,22 >

0x08 graphic
0x08 graphic
< ½ xR ; xR > < 0,23 ; 0,44 >

0x08 graphic
0x08 graphic
< xR ; 3/2 xR > ⇒ < 0,45 ; 0,66 >

0x08 graphic
< 3/2 xR ; +) < 0,67 ; +∞)

Nieuporządkowany diagram Czekanowskiego

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Uporządkowany diagram Czakanowskiego

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Kraje 1, 3, 4 to homogeniczna grupa krajów względem dwóch badanych cech (czynników), czyli kraje te są podobne do siebie pod względem tych cech.

Taksonomia wrocławska - inaczej metoda dendrytowa; można ją stosować do podziału zbioru obiektów na jednorodne podzbiory. Istotą tej metody jest płaszczyznowe odwzorowanie punktów w przestrzeni wielowymiarowej w taki sposób by suma odległości między rzutami tych punktów była jak najmniejsza. Obrazem takiego odwzorowania jest graf spójny nie zamknięty, który otrzymuje się szukając na podstawie macierzy odległości pary najbardziej do siebie podobnych obiektów, a następnie dołączając do nich kolejne najbardziej podobne obiekty aż do wyczerpania się wszystkich badanych jednostek. W efekcie tego powstaje dendryt. Jest to linia łamana która może się rozgałęziać, lecz nie może zawierać łamanych zamkniętych, a każde dwa punkty zbioru elementów są przez nią połączone. Wierzchołki dendrytów to kółka z symbolami obiektów, a wiązadła lub łuki to odcinki łączące wierzchołki. Połączenia mogą być liniowe i nieliniowe. Dendryt optymalny to dendryt o najmniejszej sumie odległości, a więc sumie długości wszystkich odcinków. Taki dendryt gwarantuje, że sąsiadują obok siebie elementy najbardziej podobne.

Zadanie; Dana jest macierz odległości taksonomicznych między parami pięciu krajów;

KRAJE

1

2

3

4

5

1

0

6

5

4,5

6,5

2

6

0

1

3,5

1,5

3

5

1

0

2,5

1,5

4

4,5

3,5

2,5

0

4

5

6,5

1,5

1,5

4

0

Pogrupować metodą taksonomii wrocławskiej.

Skupiska pierwszego rzędu

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Skupiska drugiego rzędu

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Badania marketingowe -to systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania, oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Procedura badania marketingowego:

 1. Faza przygotowania badania.

 1. Faza realizacji badania.

Projektowanie procesu doboru próby.

Proces doboru próby składa się z kilku sekwencyjnych etapów. Każdy badacz powinien sobie ten proces zaprojektować. Etapy projektowania procesu doboru próby:

 1. Określenie populacji generalnej i badanej (ustalenie kto lub co może być źródłem informacji). Populacja generalna to skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone dane. Populacja badana w definicji operacyjnej wyodrębnia następujące składniki;

 1. Określenie jednostki próby (ustalenie podstawowej jednostki próby poddawanej pomiarowi). Jednostka prosta to jednostka naturalna, np. respondent, produkt. Jednostka złożona jest wielokrotnością jednostek naturalnych, np. gospodarstwa domowe, asortyment produkcji. Im bardziej jednostka próby jest złożona tym mniejsza dokładność informacji.

 2. Określenie wykazu populacji badanej (sporządzenie listy jednostek badanej populacji z której dobrana będzie próba, jest to aparat badanej populacji). Np. listy wyborcze, rejestry, kartoteki, książki telefoniczne, adresowe, spisy ludności.

 3. Określenie liczebności próby (ustalenie z ilu jednostek ma składać się próba). Odpowiadamy na pytanie jak liczna ma być próba aby można było wyciągać wnioski. Np. metody statystyczne.

 4. Wybór metod doboru próby. To ustalenie sposobu w jaki dobrana zostanie jednostka próby.

W doborze losowym wyróżniamy:

 1. Formę podstawową, czyli nieograniczony prosty dobór losowy.

 1. Formy specjalne.

Dobór nielosowy - dobór odbywa się na podstawie subiektywnych decyzji na podstawie badań, a nie obiektywnego przypadku jak w doborze losowym.

 1. Dobór jednostek typowych - to wybór jednostek uważanych za typowe dla danej zbiorowości. Stosowane do badań wstępnych.

 2. Dobór kwotowy, inaczej proporcjonalny - opiera się na założeniu, że jakaś próba jest reprezentacyjna dla wszystkich interesujących nas cech, jeżeli jej struktura oparta na kilku istotnych cechach jest identyczna ze strukturą zbiorowości.

 3. Metoda eliminacji - dobór próby odbywa się przy uwzględnieniu zjawiska koncentracji. Wybieramy tylko kilka dużych jednostek w których koncentruje się poważniejsza część interesujących nas cech.

Przydatność metod doboru próby:

Do badań gospodarstw domowych reprezentatywnych dla całego kraju lub regionu wykorzystujemy najczęściej formy specjalne doboru losowego. Do badań ankietowych osób indywidualnych reprezentatywnych dla całego kraju stosujemy dobór proporcjonalny (kwotowy). Do reprezentatywnych badań klientów domów towarowych, wysyłkowych, sklepów, stosujemy proste formy doboru losowego.

5

http://otior.w.interia.pl

1

5

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

TOWARY

POTRZEBY

PAŃSTWO

GOSPODARSTWA

DOMOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO

SAMORZĄDY TERYTORIALNE

Lp. 1 3 4 2 5

1

3

4

2

5

Lp. 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
analiza rynku i badania marketingowe, UEK EKONOMIA, Semestr 4, Analiza Rynku i Badania Marketingowe
metody badania otoczenia, biznes, ekonomia + marketing i zarządzanie
badanie i analiza rynku - test, Marketing
badanie i analiza rynku - test, Marketing
badania marketingowe, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
Analiza rynku, Nauka, marketing
analizy strategiczne i badania marketingowe, Analiza i inne
analiza rynku pytania, Marketing, analiza rynku
analizy strategiczne i badania marketingowe
Analiza rynku-¦çw1 , logistyka, semestr I, Ekonomia
Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Up Lublin Ekonomia licencjat, Zarządzanie finansami przedsiębior
biznes i ekonomia jak zarzadzac zespolem handlowym i przetrwac poradnik dla szefow sprzedazy i handl
biznes i ekonomia jak zarzadzac zespolem handlowym i przetrwac poradnik dla szefow sprzedazy i handl
Analiza ankiety dotycząca rozeznania rynku, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-201
Moje - Finanse publiczne jako konsekwencja niedoskonałości rynku, biznes, ekonomia + marketing i zar
Informacja o analizowanych danych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Zarzadzanie, Semestr III, Bada
Analiza, biznes, ekonomia + marketing i zarządzanie

więcej podobnych podstron