!Koszty logistyczne - MWSLiT 2007, Szkoła materiały, Logistyka, Transport i spedycja


Koszty logistyczne

Koszty i wyniki

Koszty obejmują niezbędne (gospodarczo i społecznie uzasadnione) zużycie środków rzeczowych oraz usług obcych, wyrażone w cenach nabycia, a także niezbędne wykorzystanie pracy, wyrażone w płacach, związane z efektem użytecznym, powstałym w danym okresie na jakimkolwiek odcinku działalności przedsiębiorstwa.

Koszty wyrażonym wartościowo zużyciem (zaangażowaniem) dóbr i usług potrzebnych do wytworzenia i zbycia wyników przedsiębiorstwa oraz do utrzymania niezbędnych do tego celu zdolności wytwórczych.

Wynikiem są wyrażone wartościowo dobra i usługi powstałe w procesie wytwórczym w pewnym okresie obliczeniowym.

Koszty bezpośrednie to elementarne składniki wyrobów wyprodukowanych lub nabytych w celu sprzedaży. Zwykle są to koszty, które można przypisać do produktu za pośrednictwem dokumentów księgowych.

Koszty pośrednie bardziej wiążą się z istniejącym potencjałem produkcyjnym, mniej z bezpośrednio prowadzoną działalnością.

Pozycje kosztów wykazujące korelację z rozmiarem działalności są kosztami zmiennymi, natomiast koszty nie skorelowane z rozmiarem działalności są kosztami stałymi.

Koszty wydziałowe są kosztami pośrednimi, w związku z czym muszą istnieć procedury przypisywania ich do wydziałów, a następnie do produktów.

Postępowanie z rzeczywistymi kosztami wydziałowymi (ogólnymi) można podzielić na cztery podstawowe kroki:

Zasoby

W realizacji działań są wykorzystywane zasoby. Są one czynnikami wejściowymi działań. Podstawowymi kategoriami zasobów są:

Ze względu na zasady rozliczania wykorzystania zasobów wyraża się je przez kategorie kosztów. W rachunku kosztów najczęściej rozpatruje się:

Zaangażowane zasoby mają służyć wytworzeniu wyniku, którym w przypadku procesu produkcji jest produkt. Produkt jako obiekt musi mieć określone właściwości fizyczne, co uzyskuje się przez wykorzystanie odpowiednich surowców i technologii wytwarzania.

Koszt wytworzenia produktu

Na jego wielkość składają się:

Rozpatrując koszty jako informacje w aspekcie decyzyjnym, wiąże się je z rozmiarem działalności służącej wytworzeniu produktu. Wykorzystywanym miernikiem działalności jest najczęściej liczba godzin pracy lub liczba jednostek produktu. Pozycje kosztów, które nie ulegają zmianie przy zmianach rozmiaru produkcji są zaliczane do kosztów stałych, natomiast pozycje kosztów zmieniające się wraz ze zmianami rozmiaru działalności są zaliczane do kosztów zmiennych.

Na ogół przyjmuje się, że koszty zmienne zmieniają się proporcjonalnie do zmiany rozmiaru działalności. Pozwala to przedstawić koszty produkcji jako funkcję:

0x08 graphic

gdzie :

Kp - koszt całkowity produkcji x jednostek produktu,

Ks - koszt stały produkcji obejmujący amortyzację środków trwałych, koszty utrzymania budynków, koszty biurowe, czynsze dzierżawy czy ogólne koszty utrzymania wydziału, które można przyporządkować przewidywanej produkcji oraz koszt stały związany z samym uruchomieniem produkcji,

x - przewidywana wielkość produkcji,

kv - jednostkowe koszty zmienne.

Wytworzenie produktu jest jedynie segmentem pełnego procesu, którego końcowym wynikiem ma być akt sprzedaży. Proces wytworzenia musi być dopełniony procesem dystrybucji do właściwego miejsca, gdzie nastąpi rynkowa konfrontacja z popytem. Dobór zasobów niezbędnych do wytworzenia produktu musi być rozpatrywany z uwzględnieniem dodatkowych aspektów, w tym:

Sukces rynkowy jest uwarunkowany przyjęciem właściwej koncepcji wytwarzania i dystrybucji, co oznacza, że zaangażowanie zasobów jest pochodną przyjętej koncepcji, w której powinno nastąpić ustalenie wiążących deklaracji, jaki ma być poziom zasobów, podział zadań i czas oraz terminowość uzyskiwania wyników. Oznacza to, że koszty mogą być traktowane jako wtórne względem przyjętej strategii wobec produktu. Nie oznacza to, że mogą być kształtowane dowolnie. Można jednak powiedzieć, że dopiero po określeniu warunków, jakie ma spełniać produkt i procesy wspomagające jego sprzedaż, należy poszukiwać takiego wariantu wytwarzania i dystrybucji, które angażują zasoby i działania o jak najmniejszych kosztach. Formalnie mówimy, że jest to warunkowa minimalizacja kosztów.

Miejsca powstawania kosztów

Podstawowy przekrój grupowania kosztów procesów logistycznych stanowią miejsca powstawania kosztów. Są nimi obszary przedsiębiorstwa odpowiedzialne za tworzenie wyników, będące jednostkami oddzielnymi przestrzennie lub organizacyjnie, w których są przypisywane koszty.

W przypadku procesu wytwarzania produktów za miejsca powstawania kosztów (mpk) mogą być traktowane nie tylko jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, ale także fazy procesu produkcji oraz szczegółowe funkcje. W szczególności rozpatruje się miejsca powstawania kosztów na bazie procesów:

1) pozyskiwania materiałów - ogół operacji związanych z dostarczaniem materiałów do własnych magazynów, tj. przygotowania zakupu, sprowadzenia oraz przyjęcia w punktach odbioru;

2) magazynowania materiałów - obejmującego wszystkie operacje od momentu przyjęcia materiałów do magazynów aż do momentu ich wydania, tj. od przyjęcia materiałów i przygotowania do przechowywania, ich składowania, przemieszczania terytorialnego w magazynie, wydawania oraz ewidencji stanu i ruchu w magazynie itp.;

3) transportu wewnątrzzakładowego, który obejmuje operacje dotyczące przewozu materiałów i produktów wewnątrz przedsiębiorstwa, tj. załadowania środków transportowych, przewozu, wyładowania itp.;

4) magazynowania produkcji nie zakończonej - obejmuje operacje związane z składowaniem produkcji nie zakończonej w magazynach produkcyjnych, a więc przyjęcia przechowywania, przemieszczania terytorialnego, wydawania, ewidencji;

5) magazynowania wyrobów gotowych - obejmuje operacje dotyczące składowania wyrobów gotowych w magazynach - zakres przedmiotowy prac pokrywa się z poprzednio przedstawionymi procesami magazynowania;

6) przekazania wyrobów gotowych - obejmuje operacje związane z przygotowaniem wyrobów gotowych do sprzedaży i dostarczeniem ich do odbiorcy, tj. pakowanie, załadowanie środków transportowych, przewóz itp.

Tab. 1. Rodzaje kosztów i miejsca powstawania kosztów

Miejsca

powstawania kosztów

Pozycje analityczne

Płace i narzuty na płace

Materiały, paliwo i zużycie materiałów nietrwałych

Energia

Amortyzacja

Przewozy

Remonty i konserwacje

Podróże służbowe

Koszty finansowe

Ubytki straty na brakach

Pozostałe

Pozyskiwanie materiałów

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Magazynowanie materiałów

+

+

+

-

+

-

+

+

+

Transport wewnątrzzakładowy

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

Magazynowanie produkcji

nie zakończonej

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

Magazynowanie wyrobów

gotowych

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

Przekazywanie wyrobów

gotowych

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Źródło: A. Kmiecik, Koszty logistyki, materiały seminaryjne, Katedra Logistyki AE Wrocław, 1999.

Koszty transakcyjne

Transakcja angażuje co najmniej dwa podmioty. Dokonanie transakcji oznacza przede wszystkim działania zaangażowanych stron oraz innych podmiotów, które są związane z przekazaniem i przejęciem praw własności do określonych dóbr materialnych lub niematerialnych oraz z przejęciem tych dóbr zgodnie z zaakceptowaną przez te strony umową.

Przeprowadzenie transakcji wiąże się z działaniami:

Każde z tych działań wymaga poniesienia kosztów, które składają się na koszty transakcyjne. Koszty transakcyjne nie są związane z wytworzeniem produktu, lecz z organizacją i procesem przekazywania wytworzonego produktu partnerowi transakcji. Koszty wytworzenia wraz z kosztami transakcyjnymi są podstawowymi składowymi rynkowej wartości produktu.

Udział kosztów transakcyjnych w tworzeniu wartości przedstawia symbolicznie rysunek 1.

0x08 graphic

Na wielkość kosztów transakcyjnych bardzo istotny wpływ mają działania będące następstwem braku odpowiednich informacji. O ile w wytworzeniu produktu dominującą rolę w kosztach można przypisać składowym materialnym, o tyle dla zawarcia transakcji niezbędne są możliwości komunikacji i operowanie właściwymi informacjami. Uważa się, że koszty transakcyjne są wyrazem ponoszonych nakładów na uzyskanie efektów koordynacji procesów, między którymi następuje przejmowanie wyników. Wymaga to uwzględnienia roli czasu, w jakim koordynacja może być osiągnięta. Łatwo to dostrzec, gdy transakcję rozpatruje się jako proces, w którym za podstawowy wynik uznaje się umowę i jej wypełnienie. Wtedy proces można podzielić na trzy następujące po sobie segmenty:

 1. Działania przed umową

 • Działania w trakcie zawierania umowy

  1. Działania po zawarciu umowy

  Podkreślając specjalną rolę czasu uzyskiwania wyników działań, należy uwzględnić że zależy on od:

   1. specyfiki procesu i obiektu transakcji,

   2. niepewności i ryzyka związanego z transakcją i

   3. częstości dokonywania transakcji.

  Wymienione czynniki należy rozpatrywać w kontekście typów relacji między uczestnikami transakcji. Łatwo wnioskować, że im większa jest integracja między podmiotami zawierającymi transakcję, tym mniejsza jest niepewność i ryzyko, krótszy jest czas uzyskiwania efektów, a tym samym mniejsze koszty transakcyjne.

  Koszty transakcyjne nabierają specjalnego wymiaru w przypadku transakcji o charakterze długoterminowego kontraktu oraz w transakcjach z partnerami zagranicznymi. W obu przypadkach do wymienionych wcześniej kosztów dochodzą koszty obsługi finansowania transakcji, w tym koszty ryzyka zmian oprocentowania. W transakcjach z zagranicznymi partnerami występuje zawsze problem transferu kapitału zagranicznego i specjalne wymagania w przepływach pieniężnych między różnymi systemami bankowymi oraz zmiany kursów walutowych. Odrębną kategorię kosztów stanowią pochodne zmian polityki handlowej państwa, utrudnień w obrocie wprowadzanych w trakcie realizacji transakcji, zmiany stawek celnych itp.

  Koszty procesu

  Analiza kosztów procesów wymaga rozpatrzenia kolejnych faz procesowych, w których powstają odmienne kategorie kosztów.

  Faza I.

  Przygotowanie ogólne procesu.

  Procesy częściowe/Działania

  Koszty powstające w tej fazie są zaliczane do kosztów stałych. Najczęściej są to koszty, które powinny być rozliczane między wiele procesów. Nakłady inwestycyjne odnoszą się do dłuższych okresów i muszą być przeliczone na wielkości amortyzacji.

  Faza II.

  Przygotowanie do realizacji procesu

  Procesy częściowe/Działania

  Koszty w tej fazie są zaliczane do stałych. Są określane w odniesieniu do konkretnej realizacji procesu.

  Faza III.

  Realizacja procesu

  Procesy częściowe/ Działania

  Koszty dzielą się na koszty stałe związane z utrzymaniem gotowości technicznych systemów i rezerw zasobów oraz na zmienne związane z intensywnością realizacji i koordynacji procesów częściowych.

  Faza IV.

  Controlling i rozliczenie procesu

  Wymieniając controlling w czwartej fazie procesu, sygnalizujemy jedynie jego specyficzną rolę, gdyż działania controllingowe powinny być realizowane we wszystkich fazach procesowych. W czwartej fazie controlling dokonuje oceny przebiegu procesu, identyfikuje rozbieżności i wyciąga wnioski, które mają posłużyć doskonaleniu procesu. W ramach controllingu jest dokonywane również rozliczenie wyników procesu i wykorzystania zasobów. Koszty tej fazy są zaliczane do kosztów stałych.

  W praktyce koszty logistyczne są odnoszone przede wszystkim do faz przygotowania i realizacji procesów. Dla podstawowych procesów, do których zalicza się zaopatrzenie, produkcję i dystrybucję, przegląd rodzajów kosztów podaje tabela 2.

  Tab. 2. Koszty logistyczne w procesach podstawowych

  Logistyczny proces częściowy

  Koszty logistyczne

  Proces dostaw zaopatrzeniowych

  • Koszty dostawy surowców

  • Koszty taboru przewozowego wykorzystanego do własnej obsługi dostaw surowców

  • Koszty magazynu surowcowego z uwzględnieniem procesów rejestracji nadejścia i przyjęcia dostaw, wprowadzenia i wydania surowców oraz kompletowania

  • Kalkulacyjne narzuty na zapasy surowców

  Proces planowania zaopatrzenia

  • Koszty działu planowania i obsługi zamówień

  • Koszty obsługi zwrotów do dostawców

  Proces produkcji

  • Koszty transportu wewnątrzzakładowego w produkcji realizowanego przez pracowników działu

  • Koszty transportu wewnątrzzakładowego w produkcji realizowanego przez pracowników spoza działu

  • Koszty składowania międzyprodukcyjnego surowców oraz produkcji niezakończonej (w tym przede wszystkim kalkulacyjne koszty budynków i kalkulacyjne odsetki na kapitał związany w zapasach)

  Proces planowania produkcji

  • Koszty działu przygotowania produkcji i sterowania przepływami materiałowymi w produkcji

  • Koszty osobowe pracowników obsługi komputerowej produkcji

  Proces dystrybucji

  • Koszty dostaw produktów do centralnego magazynu produktów

  • Koszty wprowadzania i wydawania produktów oraz zarządzania magazynem

  • Kalkulacyjne odsetki na zapasy w magazynie produktów

  • Koszty pakowania i przygotowania do wysyłki

  • Koszty transportu dostaw do klientów

  • Koszty transportu do sieci magazynów własnych

  • Koszty kompletowania

  • Koszty usług obcych

  Proces planowania dystrybucji

  • Koszty osobowe i rzeczowe działu obsługi zamówień klientów

  • Koszty obsługi wysyłek do klientów (przygotowanie i kontrola dokumentacji)

  • Koszty planowania stanu zapasów produktów

  Źródło: R. Kämpf, A. Clanet, C. Haesaert, R. Sels, Logistik-Controlling, EBZ Beratungszentrum GmbH, Stuttgart, 2000

  Ponoszone koszty powinny być zawsze konfrontowane z wymaganiami marketingowymi skierowanymi na obsługę klienta. Zależności między nimi przedstawia schemat na rysunku 2.

  0x08 graphic

  0x08 graphic

  Na wielkość kosztów wpływają różne czynniki. Przykładowe zestawienie czynników, które należy uwzględniać w analizach kosztów logistycznych przedstawia tabela 3.

  Tab. 3. Czynniki wpływające na koszty logistyczne

  Koszty podsystemu logistycznego

  Wybrane czynniki wpływające na koszty

  Koszty magazynów

  Liczba, miejsca lokalizacji, pojemność magazynów, miejsce w strukturze, stopień automatyzacji (technika magazynowania)

  Koszty magazynowania

  Selektywność, gotowość przyjęcia, częstość operacji przyjmowania i wydawania, polityka zamawiania, zapasy bezpieczeństwa, struktura wartości zapasów

  Koszty transportu

  Częstość dostaw, wielość dostawy, waga/ objętość/ wartość dostawy, długość trasy, wielkość floty transportowej, zestaw pojazdów transportowych, sieć transportowa

  Koszty opakowań i manipulacji

  Wymagania bezpieczeństwa, standaryzacja, częstość przeładunku, stopień automatyzacji, możliwość konteneryzacji

  Koszty informacji

  Stopień automatyzacji przekazu informacji, przynależność do sieci, proces obsługi zamówienia, technologia komunikowania i przetwarzania informacji

  Źródło: Logistik: Konzepte, Systeme, Modelle, Seminar für Planung und Logistik Universität zu Köln, 2003

  Koszty logistyczne w procesie zaopatrzenia

  Identyfikacja kosztów w procesie zakupów

  W podstawowym schemacie jako uczestników procesu zaopatrzenia wyróżnimy:

  1. Dział przygotowania zamówień i kontaktów z dostawcami - jest nim dział zaopatrzenia.

  2. Dostawców.

  3. Pośredników transportowych.

  4. Jednostki magazynowe dla dostaw w tranzycie.

  5. Magazyn własny.

  Sam proces zakupów można przedstawić za pomocą schematu, który pozwala identyfikować zaangażowanie różnych jednostek w realizację zakupów.

  0x08 graphic

  Jak można odczytać z przedstawionego schematu, w procesie zaopatrzenia możemy wyróżnić następujące aktywności:

  1. Określenie zapotrzebowania

  2. Podjęcie decyzji o zakupie

  3. Wystawienie zamówienia zakupu

  4. Wystawienie noty korygującej ( w razie potrzeby)

  5. Otrzymanie potwierdzenia

  6. Śledzenie statusu zamówienia

  7. Przyjmowanie dostawy

  8. Sprawdzanie zgodności dostawy z zamówieniem

  9. Zatwierdzenie faktury ( z ewentualną korektą)

  10. Zamknięcie zamówienia - płatności

  Wymienione aktywności dotyczą właściwie jednej transakcji zakupu i nie obejmują działań okresowych, nie związanych z zakupem jednostkowym.

  W ujęciu procesowym będziemy wyróżniać następującą strukturę kosztów procesu zakupów:

  1. Koszty wynikające z istnienia infrastruktury procesu zakupów.

  2. Koszty wynikające z działań przygotowujących proces zakupów.

  3. Koszty wynikające z działań związanych z operacjami w ramach poszczególnych transakcji w rozbiciu na podprocesy zamawiania, zakupu wraz z transportem oraz składowania w magazynach własnych.

  4. Koszty controllingu.

  I. Koszty związane z infrastrukturą

  Koszty stałe związane z istnieniem infrastruktury należy identyfikować jako te, które powstają nawet wtedy, gdy hipotetycznie nie są realizowane żadne zakupy. Wśród nich znaczącą pozycją są koszty wynikające z dokonanych oraz realizowanych inwestycji w zakresie infrastruktury procesu zakupów.

  Specjalną pozycję stanowią koszty budżetu przyporządkowanego działowi zaopatrzenia. Nie jest to pozycja związana wprost z utrzymaniem infrastruktury, gdyż dotyczy kosztów obsługi przewidywanych transakcji. W szczególności jest to przewidywany koszt zamrożenia kapitału na poczet przyszłych transakcji. W tej grupie mogą wystąpić koszty systemu obsługi płatności.

  Podsumowując można zatem przyjąć, że koszty tej grupy wynikają z:

  II. Koszty związane z działaniami przygotowującymi proces zakupów.

  Do podstawowej grupy czynności generującej koszty tej grupy zaliczymy np.:

  III. Koszty wynikające z aktywności procesowych

  A. Proces zamawiania

  Procesy zamawiania, które są realizowane w praktyce, można podzielić na następujące zasadnicze grupy:

  Koszty zamówienia - przyjmuje się, że są to koszty własnych wysiłków na rzecz pozyskania zaopatrzenia. Obejmuje wszelkie koszty administracyjne związane z ulokowaniem i obsługą zamówienia.

  1. W przypadku zamówień składanych zgodnie z wcześniej ustalonym planem dostaw koszty są generowane przez:

  2. Dla zamówień z zapotrzebowania generowanego przez bieżące planowanie produkcji koszty są generowane przez aktywności:

  3. Zamówienia nadzwyczajne wymagające wyszukania dostawców tworzą odrębną kategorię. W procesie zamawiania pojawiają się dodatkowe aktywności generujące koszty:

  Proces zakupu i transportu

  W przedstawionej na początku tekstu definicji kosztów występuje pojęcie ceny nabycia, które często jest zastępowane ceną zakupu, aczkolwiek nie są to pojęcia tożsame. Przytoczmy zatem ich właściwe znaczenia.

  Cena zakupu jest to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki, pomniejszona o podatek od towarów i usług, a przy imporcie powiększona ponadto o cło, podatek importowy od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy i podatek akcyzowy.

  Cena nabycia - jest to rzeczywista cena zakupu, obejmująca kwotę należną sprzedającemu (bez naliczonego podatku VAT), a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania (łącznie z kosztami transportu jak też załadunku i wyładunku), pomniejszoną o zmniejszenia ceny (rabaty, upusty, itp.) i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, np. otrzymanego w formie darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

  Na szczególną uwagę w analizie zasługują koszty transportu, które zgodnie z definicją są traktowane jako część składowa ceny nabycia.

  Możliwość włączenia do procesu zakupu spedytora jako odrębnego uczestnika procesu sprawia, że należy wyodrębnić trzy sytuacje, które odmiennie wpływają na określanie kosztów transportu. Są to:

  1. W przypadku wykorzystywania własnej bazy transportowej, koszty transportu mogą być rozliczane statystycznie i wyodrębniane jako element kosztów stałych, z których część może być przypisywana do kosztów obsługi zamówienia.

  2.Gdy odpowiedzialność za transport przejmuje całkowicie dostawca, koszt transportu staje się elementem rozliczenia transakcji zakupu i nie pojawia się jako odrębna pozycja. W praktyce oznacza to, że zostaje on włączony do ceny produktu, która jest ceną nabycia.

  3. Gdy do procesu zakupów zostają włączone jednostki gospodarcze wspomagające obsługę transportową, koszty transportu są wielkością uzależnioną wprost od przewożonego ładunku, a więc stają się wyodrębnionymi kosztami zmiennymi. Coraz częściej w rachunku kosztów wyróżnia się odrębną pozycję nazywaną kosztami zapasów w tranzycie.

  0x08 graphic

  Proces magazynowania

  Wśród operacji magazynowych należy zwrócić uwagę na operacje:

  Ogólnie, w procesie magazynowania możemy wyróżnić cztery procesy częściowe:

  1. Przyjęcie dostawy

  2. Przechowanie produktów i nadzór

  3. Przygotowanie zestawu produktów do wydania

  4. Wydanie i wysyłka

  W procesie przyjęcia dostawy możemy wyróżnić działania:

  W obszarze wejścia magazynu wykonuje się zadania przyjmowania produktów od dostawców i przygotowania ich do magazynowania.

  Następuje zatem:

  Produkty powinny znajdować się jak najkrócej w obszarze wejścia.

  Identyfikacja produktów na wejściu magazynu. Ważne są:

  Proces przechowania i nadzoru na ogół nie wymaga wyodrębnionych działań. Dla pewnych produktów należy przewidzieć przegląd i konserwację.

  W trakcie przechowywania może wystąpić potrzeba zmiany miejsca ze względu na wydanie lub przyjęcie nowej partii produktów.

  W procesie przechowania bardzo istotny jest dopuszczalny czas przetrzymywania produktu w magazynie.

  Ważną operacją jest więc kontrola okresu przechowania, ocena stanu produktów oraz decyzje o przedłużeniu składowania lub usunięciu produktów z magazynu.

  Specjalnym działaniem w tym procesie jest inwentaryzacja.

  Proces przygotowania zestawu produktów do wydania obejmuje:

  W obszarze kompletacji (magazyn podręczny, magazyn roboczy) produkty powinny znajdować się przez krótki czas, w małych ilościach i jednostkach.

  Proces wydania i wysyłki obejmuje działania:

  Zasady pobierania produktów z miejsc składowania

  Zestawianie produktów - komisjonowanie/ kompletowanie

  Komisjonowanie jest tworzeniem zestawów z istniejącego zbioru składowanych produktów zgodnie z przyjętym zapotrzebowaniem.

  Wymaga:

  Wszelkie aktywności związane z:

  stanowią lub powinny stanowić koszty utrzymania infrastruktury, o ile nie wynikają z aktywności wykraczających poza normatywny zakres objęty amortyzacją, płacami stałymi lub standardowym utrzymaniem stanu magazynu. Wtedy są składnikami kosztów stałych.

  Koszty zmienne, mające charakter kosztów nadzwyczajnych związanych formalnie z infrastrukturą procesu magazynowania, ale będące bezpośrednią konsekwencją istnienia zapasów, wystąpią w sytuacjach, gdy utrzymanie zapasów wymaga działań wykraczających poza standardowe utrzymanie infrastruktury. Nastąpi to w przypadkach:

  Fundamentalną pozycję w kosztach występujących w procesie magazynowania są koszty wynikające wprost z istnienia zapasów. Są to koszty ponoszone w czasie, gdy dobra są trzymane jako zapas.

  Koszty utrzymania zapasów możemy podzielić na dwa bloki:

  - koszty wynikające z wprowadzenia na magazyn, samego składowania i wydawania z magazynu, a więc operacji obejmujących obsługę składowanych dóbr, które składają się na koszty magazynowania i

  - koszty powstające ze związanymi w magazynie dobrami uznawane za koszty związania kapitału.

  Koszt związanego kapitału należy rozumieć jako koszt wynikający z samego posiadania surowców w zapasach. Można powiedzieć, że jest to oprocentowanie dla związanego zapasami kapitału, który mógłby być wykorzystany inaczej na rynku kapitałowym.

  Dodatkowym elementem wiążącym kapitał są ubezpieczenia składowanych dóbr.

  Ponieważ w magazynie składuje się wiele dóbr równocześnie, nie ma możliwości obliczania kosztów składowania dla każdego dobra oddzielnie. Dlatego zalecana jest formuła przypisywania średnich kosztów składowania, które oblicza się jako określony procent wartości składowanego dobra.

  W praktyce przyjmuje się, że o wielkości kosztów utrzymania zapasów decydują w głównej mierze:

  1. Koszt związania kapitału zamrożonego w zapasach

  2. Koszt ubezpieczenia zapasów

  3. Podatki od wartości zapasów

  Wobec tego względny współczynnik kosztów utrzymania zapasów oblicza się jako sumę:

  - stopy procentowej na rynku kapitałowym ip ,

  - stopy ubezpieczenia iu oraz

  - stopy kosztów magazynowania is .

  Stopa procentowa na rynku kapitałowym oraz stopa ubezpieczenia są danymi zewnętrznymi, ustalanymi przez odpowiednie instytuty.

  Współczynnik kosztów utrzymania zapasów, który dalej będziemy krótko oznaczać symbolem i jest więc równy:

  i = ip + iu + is

  Przykładowo, gdy :

  - koszt kapitału wynosi 15%,

  - stopa ubezpieczenia wynosi 2,5%,

  - a stopa kosztów magazynowania jest szacowana na 7,5%,

  to współczynnik kosztów utrzymania zapasów wynosi 25%.

  Odrębną, dość rzadko uwzględnianą pozycją, są koszty braków magazynowych.

  Bezpośrednie koszty braków powstają wtedy, gdy pożądane dobro nie jest dostępne w punkcie, w którym jest potrzebne czy to w dostatecznej ilości czy jakości.

  Gdy niebezpieczeństwo wystąpienia braku jest rozpoznane dostatecznie wcześnie i zostają podjęte określone przeciwdziałania, które mają do tego braku nie dopuścić, to wywołują one koszty, które można uznać za koszty pośrednie braków.

  Dodatkowe koszty bezpośrednie powstają m.in. przez to, że:

  Opóźnienia w dostawach surowców odbijają się również jako koszty utraconych korzyści w wyniku niewykorzystania potencjału produkcyjnego, konieczności wprowadzenia pracy poza godzinami.

  Koszty dodatkowe

  Redukcja przychodów

  Utracone korzyści

  Transport

  W przedsiębiorstwach, które chociaż część działań związanych z transportem wykonują we własnym zakresie, istnieje najczęściej jednostka (wyodrębniony dział, względnie komórka organizacyjna), która zajmuje się ich realizacją. Zasoby tej jednostki tworzą bazę transportową.

  Na bazę składają się nie tylko środki transportu i ludzie odpowiedzialni za ich użytkowanie, ale także wszelkie zasoby służące do załadunku, wyładunku i przeładunku towaru oraz środki wspomagające obsługę dokumentacyjną i informacyjną.

  Do zasobów rzeczowych bazy transportowej należą:

  Fundamentalnym pytaniem z zakresu zarządzania logistycznego jest, czy warto utrzymywać własną bazę transportową.

  W praktyce występują formy mieszane. Ogólnie można dokonać następującej klasyfikacji:

  1. Brak bazy transportowej.

  Przedsiębiorstwo zatrudnia jedynie pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań transportowych. Jego praca polega na nawiązywaniu kontaktów i zawieraniu umów z przewoźnikami zewnętrznymi. W skrajnej sytuacji przedsiębiorstwo może nie posiadać własnego magazynu (poza magazynem produkcyjnym). Produkcja jest na bieżąco przewożona do wynajętych magazynów.

  1. Brak bazy transportowej, lecz rozbudowana obsługa magazynowa.

  Przedsiębiorstwo nie dysponuje własną bazą transportową, ale posiada własne magazyny handlowe i wyposażenie wspomagające załadunek i wyładunek towarów.

  1. Podstawowa baza transportowa.

  Poza magazynami przedsiębiorstwo zatrudnia na stałe kierowców i posiada własne środki transportu w zakresie wystarczającym do realizacji standardowych zadań. W przypadku większych zadań lub zadań specjalnych wykorzystywani są przewoźnicy zewnętrzni, z którymi firma jest w stałym kontakcie.

  1. Samowystarczalna baza transportowa.

  Zadania transportowe mają charakter masowy, w związku z czym liczba środków transportowych i urządzeń pomocniczych, a także pracowników zatrudnionych w bazie jest duża. Uzasadnia to posiadanie własnych służb utrzymania ruchu, w postaci podstawowego zakładu remontowego.

  1. Rozbudowana baza transportowa.

  Posiadane zasoby przekraczają standardowe potrzeby przedsiębiorstwa, dlatego dla optymalnego wykorzystania zarówno ludzi, środków transportu, jak i służb remontowych, baza oferuje swoje usługi dla podmiotów zewnętrznych. Często w takiej sytuacji baza jest oddzielana od właściwego przedsiębiorstwa i tworzy się z niej osobną, niezależną firmę transportową.

  W przypadku braku własnej bazy transportowej przewozy są wykonywane jako usługa logistyczna, którą powierza się spedytorowi. Koszt usługi zależy od powierzonego zakresu zadań. Zakres zadań traktowanych jako spedycyjne jest szeroki. Należą do nich:

  Koszty w przewozach samochodowych

  1. Przygotowanie środków transportu - gotowość świadczenia transportu - sprawdzenia sprawności pojazdu, tankowania, montowanie specjalistycznego wyposażenia itp.

  2. Dojazdy do miejsc załadunku

  3. Postoje w ramach oczekiwania na załadunek lub wyładunek

  4. Operacje załadunku i wyładunku

  5. Puste powroty do bazy

  6. Wymuszone postoje wynikające z przepisów transportowych

  Ogólnie wyróżnia się koszty:

  Przyjmuje się, że sumaryczne koszty transportu Kt można ująć wzorem:

  Kt = Kas + Kpts + Kmts + Kb + Ku + Krs + Kd + Kints + Kut

  gdzie:

  Kas - koszty amortyzacji samochodów i budynków bazy samochodowej,

  Kpts - koszt pracy (robocizny) kierowców i obsługi transportowej (z narzutami),

  Kmts - koszty zużycia materiałów, paliw i energii związanych z eksploatacją samochodów,

  Kb - koszty administracji,

  Ku - koszty ubezpieczeń środków transportowych,

  Krs - koszty remontów i konserwacji środków transportu,

  Kd - koszty dzierżawy (garaży, placów, pomieszczeń),

  Kints - inne koszty bazy transportowej,

  Kut - koszty zewnętrznych usług transportowych

  Przedstawiona formuła odnosi się do rozliczeń kosztów w przypadku posiadania własnej bazy transportowej. W przypadku pełnego przejścia na usługi transportowe formuła ulega redukcji do kosztów administracji (ograniczonych) i kosztów usług transportowych.

  Dobija M., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1997.

  Oecking G., Kosten- und Leistungsrechnung, Fachhochschule Niederrhein, Mönchengladbach, 2001.

  A. Kmiecik, Koszty logistyki, materiały seminaryjne, Katedra Logistyki AE Wrocław, 1999.

  Jost P. -J., Der Transaktionskostenansatz in der Betriebswirtschaftslehre, Gabler, Wiesbaden 2001.

  Williamson O. E., Transaktionskostenökonomik, LIT, Münster 1973.

  M. Klimas, Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 1997.

  Wnioski z pracy J. Szczegielniaka Zarządzanie transportem w małej firmie dystrybucyjnej, praca magisterska, AE Wrocław, 1998 r.

  Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001

  Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka,ILiM, Poznań 2003.

  1

  Wartość

  produktu

  W

  Koszt

  wytworzenia

  P

  Koszt

  transakcji

  T

  Wartość

  dodana

  Rys. 1 Udział kosztów w tworzeniu wartości produktu

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Jost P. -J., Der Transaktionskostenansatz in der Betriebswirtschaftslehre, Gabler, Wiesbaden 2001.

  Bank danych:

  Określenie zapotrzebowania:

  Przegląd ofert i wybór

  dostawcy

  Przygotowanie zamówień

  Przesłanie zamówień do dostawców

  Kontrola realizacji:

  Przyjęcie dostawy

  Kontrola dokumentów

  Płatności

  Kp = Ks + x . k v ,

  Rys. 3. Schemat przebiegu procesu zaopatrzenia

  Źródło: opracowanie własne

  Logistyka

  Marketing

  Koszty obsługi

  zamówienia

  Koszty

  magazynowania

  Koszty

  transportu

  Koszty

  dostawy

  Koszty

  utrzymania

  zapasów

  Obsługa klienta

  Promocja

  Cena

  Produkt

  Rys. 2. Zależności między wymaganiami marketingowymi i kosztami logistycznymi

  Zlecenie transportowe

  Waga (w tonach)

  Trasa

  Czas przejazdu (godz.)

  Opłaty na trasie

  Narzuty

  Koszty wykorzystania pojazdu

  Ilość ładunków

  Waga ładunku

  Forma ładunku (karton, paleta, kontener)

  Wysokość ładunku

  Ilość ładunków na pojazd

  Typ pojazdu

  Optymalizacja załadunku

  Ilość pojazdów

  Koszty zlecenia transportowego

  Koszty zlecenia transportowego

  Źródło: R. Vahrenkamp  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego MWSLT 2006-07, Szkoła materiały, Logistyka, Transport
  18 logistyka transportu i spedycji
  T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  Mam do sprzedania prace z logistyki, Studia logistyka transport spedycja
  Multimodalny Dok Przew PL, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  Zalety stosowania EDI w gospodarce, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  T.12 FORMOWANIE LADUNKOW, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  T.15 Dokumentacja w ruchu drogowym, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  Zagadnienia do opanowania, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  Z.T. Metoda simpleks, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  Z.T. Problem transportowy - metoda VAM, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  Z.T. Problem transportowy - metoda potencjalow, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  T-6. TiS semestr 2 - Przedsiębiorstwo spedycyjne, Logistyka, Transport i spedycja
  Pytanie na egzamin-logistyka-wojciechowski, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  T.13 CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWANIA SRODKOW TRANSPORTOWYCH, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
  Z.T. Problem transportowy - metoda e-perturbacji, Podstawy logistyki, Transport i spedycja

  więcej podobnych podstron