moje spraw.2, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka


Imię i nazwisko

Ćwiczenie nr 2

Badanie własności sprężystych ciał stałych.

Kierunek i rok

Ocena z kolokwium

Ocena ze sprawozdania

Ocena końcowa

Prowadzący ćwiczenia

WSTĘP TEORETYCZNY

Ciała stałe wyróżniają się uporządkowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech kierunkach układu współrzędnych podstawowego modelu przestrzennego zwaną komórką elementarną kryształu. W ciałach stałych cząsteczki (atomy lub jony) dzięki siłom wzajemnego przyciągania i niewielkiej energii kinetycznej mogą wykonywać tylko drgania wokół stałych położeń i dzięki temu tworzą stosunkowo sztywny układ (trudno zmieniają kształt i objętość). Jeżeli natomiast oddziaływania między atomami lub cząsteczkami są słabe, to ciało jest miękkie i kruche. Pod wpływem wywieranej siły zmienia kształt, ale po przestaniu wywierania siły wraca do pierwotnego kształtu. Ta cecha to sprężystość postaci. Można także odkształcić trwale jak na przykład plastelina, co jest plastycznością ciał stałych. Jednak po przekroczeniu pewnej granicy działając siłą na ciało zniszczymy jego kształt, co wskazuje na kruchość.

Zjawisko piezoelektryczne

Zjawisko to występuje w kryształach mających osie biegunowe. Typowy jest kwarc, występujący w dwóch odmianach: prawo- i lewoskrętnej (kwarc a - trwały w temperaturze poniżej 573 0C, w temperaturze powyżej przechodzi w odmianę b - i nie wykazuje zjawiska piezoelektrycznego).Kwarc ma zdolność skręcania płaszczyzny polaryzacji. Ta zdolność związana jest ze śrubowym ułożeniem komórek elementarnych sieci krystalicznej kwarcu. Każda jej komórka elementarna ma trzy biegunowe osie wykazyjące trwałe momenty dipolowe, jednak wypadkowy moment kryształu jest rózny zero, ze względu na symetrię rozłożenia osi biegunowych. Jeżeli kryształ poddamy ciśnieniu lub ciągnieniu w kierunku jednej ze wspomnianych osi symetria zostaje naruszona i kryształ uzyskuje wypadkowy moment elektryczny w kierunku tej wyróżnionej osi. Moment ten jest proporcjonalny do ciśnienia. Występują również momenty w jednym z kierunków prostopadłych do wyróżnionej osi, jednak są one znacznie mniejsze. Kwarc wycięty prostopadle do osi polarnej nazywa się piezokwarcem.

Odwrotnie, jeśli umieścimy piezokwarc w polu elektrostatycznym, to doznaje on odkształcenia w kierunku pola. Jest ono proporcjonalne do wielkości natężenia pola E i zmienia znak przy zmianie znaku E.

Odkształcenia te znalazły ważne zastosowanie w technice fal ultradźwiękowych. Fale takie są wytwarzane poprzez drgania piezokwarcu w takt drgań pola elektrycznego o odpowiedniej częstotliwości.

Magnetostrykcja - jest zjawiskiem polegającym na powstawaniu odkształceń pod wpływem pola magnetycznego. Zjawisko te jest odwracalne, a więc odkształcenia wywołane przyłożoną siłą powodują zmianę kierunku i wartości wektora magnetyzacji. Magnetostrykcja występuje w niklu, żelazie, kobalcie oraz w ich stopach ponadto występuje w ferrytach. Zjawisko magnetostrykcji nie występuje w diamagnetykach oraz paramagnetykach.

Zjawisko magnetostrykcji jest opisane wzorem:

0x01 graphic

Gdzie:

0x01 graphic
- wydłużenie względne,

k - współczynnik proporcjonalności,

B - indukcja magnetyczna,

Wydłużenie względne jest proporcjonalne, ze współczynnikiem proporcjonalności kB do kwadratu indukcji magnetycznej B. Oznacza to iż jeżeli na ferromagnetyk zostanie nawinięte uzwojenie to na każdy fragment ferroelektryka będzie działać siła proporcjonalna do kwadratu indukcji magnetycznej.

Betonoskop służy do badania elementów betonowych za pomocą ultradźwięków. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w materiale jest zależna od jego gęstości i własności sprężystych, które z kolei zależą od jakości i wytrzymałości danego materiału. Dzięki temu poprzez badanie ultradźwiękowe możliwe jest określenie własności materiału konstrukcyjnego, takich jak:

- jednorodność materiału

- pustki, pęknięcia, wady będące skutkiem działania ognia lub mrozu

- moduł sprężystości

- wytrzymałość betonu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Opracowanie wyników.

  1. Obliczyłam średnią wartość czasu przejścia fali dla każdej próbki, korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

Dla aluminium = 15,0 [ μs]

żelaza = 17,3 [ μs]

marmuru = 4,68 [ μs]

Si = 2,14 [ μs]

NaCl = 5,8 [ μs]

Wyniki zanotowałam w tabeli.

  1. Obliczam prędkość fali ultradźwiękowej w próbce dla każdej próbki. Wyniki zanotowałam w tabeli.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Wyznaczam wartość modułu sprężystości materiału dla każdej próbki korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wyniki zanotowałam w tabeli.

Próbka

Czas przejścia fali

[s]

Grubość płytki

[m]

Prędkość fali

v0x01 graphic

Moduł sprężystości

0x01 graphic

Aluminium

0x01 graphic

0,093

6200

0x01 graphic

Żelazo

0x01 graphic

0,01

5780,3

0x01 graphic

Marmur

0x01 graphic

0,0282

6025,6

0x01 graphic

Si

0x01 graphic

0,0167

7803,7

0x01 graphic

NaCl

0x01 graphic

0,0197

3396,6

0x01 graphic

  1. Obliczam niepewności pomiarowe prędkości fali oraz modułu sprężystości korzystając ze wzorów:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przykładowe obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

Wyniki zanotowałam w tabeli.

Materiał

Δv [m/s]

Δε [Pa]

Al (wz)

6,7

2,3108

Fe

5,8

1,9108

Marmur

21,4

5,6108

Si

46,7

1,7108

NaCl

17,2

3,2108

Wnioski.

Pomimo problemów technicznych związanych z wykonaniem ćwiczenia, udało się wykonać pomiary. W tabeli poniżej umieściłam wartości wyliczone przeze mnie i wartości tablicowe, które udało mi się znaleźć.

Próbka

Prędkość

Moduł sprężystości

Tablicowa

Obliczona

Tablicowa

Obliczona

Aluminium

6420

62000x01 graphic
6,7

1220⋅108

[1057,10x01 graphic
2,3 ] ⋅108

Żelazo

5800

5780,30x01 graphic
5,8

220⋅108

[958,90x01 graphic
1,9] ⋅108

Marmur

3810

6025,60x01 graphic
214

[787,90x01 graphic
5,6] ⋅108

Si

7803,70x01 graphic
46,7

110⋅108

[147,10x01 graphic
1,7] ⋅108

NaCl

4800

3396,60x01 graphic
17,2

[311,50x01 graphic
3,2] ⋅108

Widać, że niektóre z pomiarów dosyć znacznie odbiegają od wartości tablicowych. Problemem w ćwiczeniu było utrzymanie jednakowego i dosyć mocnego ścisku głowic ultradźwiękowych do materiału. Myślę że poprawne wykonanie ćwiczenia może służyć za dostatecznie dobrą metodę pomiarów modułu sprężystości różnych materiałów, a co za tym idzie i wytrzymałości tych materiałów. Wykorzystanie urządzenia takiego jak betonoskop szczególnie wygodne jest podczas remontu i odnowy starych budynków. Dzięki temu urządzeniu możemy uzyskać szereg informacji o wytrzymałości np. stropów bądź ścian budynków i wszelakich budowli.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Postulaty Bohra, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
nr18, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
Piezoelektryki są to związki, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
Spektroskopia atomowa, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
FOTOWOLTAICZNE ZJAWISKO, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
ćwicz 3, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
spr3, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
fizyka przykladowe pytania na egzanim, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
ZESTAW 2, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
nr15, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
nr1, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
doś Francka-Hertza, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
Spektroskopia, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
nr12, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
mojespr19, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka
Część teoretyczna, TŻ, SEMI, SEM II, fizyka

więcej podobnych podstron