Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4


Teoria obfitości zasobów (teoria proporcji w zasobach)

Teorię te sformułowali E. Heckscher i B. Ohlin. Teorię tę rozwinęło kilku innych ekonomistów, największy zaś wkład wniósł P.A. Samuelson. Dlatego często używa się nazwy „teoria Heckschera-Ohlina-Samuelsona”. Czynnikiem determinującym kształtowanie się struktury handlu międzynarodowego jest występowanie między dwoma krajami relatywnych różnic kosztów i cen, które są spowodowane odmiennym wyposażeniem w dwa podstawowe czynniki produkcji, tj. w kapitał i prace.

Założenia teorii obfitości zasobów sformułowane przez P.A. Samuelsona- można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

  1. założenia początkowe,

  2. założenia dotyczące technicznych warunków produkcji i warunków wyboru konsumenta

  3. założenia dotyczące systemu funkcjonowania gospodarki narodowej i rynku międzynarodowego.

Ad.1) Założeniami początkowymi są :

- istnieją dwa kraje, dwa towary i dwa czynniki produkcji (kapitał i praca)

- nie ma kosztów transportu

- analizowane kraje są różnie wyposażone w czynniki produkcji.

Ad.2) Najważniejsze założenia dotyczące technicznych warunków produkcji i warunków wyboru konsumenta brzmią następująco:

- czynniki produkcji są jednorodne (homogeniczne), doskonale podzielone i porównywalne w skali międzynarodowej

- relatywne wyposażenie w czynniki produkcji się nie zmienia, tzn. funkcje produkcji dla wszystkich towarów są stałe i ściśle określone

- poziom kosztów i cen oraz ich relacje kształtują się wyłącznie pod wpływem relatywnego wyposażenia w czynniki produkcji

- niezmienne funkcje produkcji w różnych krajach zachowują jednakowy kierunek relacji czynników produkcji, co oznacz, że jeśli produkcja jakiegoś towaru jest bardziej kapitałochłonna niż innego, to dotyczy to wszystkich wchodzących w rachubę wariantów produkcji obu towarów (niezmienność zasobochłonności wytwarzanych towarów)

- funkcje produkcji da wszystkich towarów są jednorodne stopnia pierwszego, co oznacza brak rosnących lub malejących przychodów

- w analizowanych krajach preferencje konsumentów są takie same i nie zmieniają się w czasie; konsument dysponuje skalą preferencji, maksymalizuje swoja funkcję użyteczności i ma pełną swobodę wyboru wśród różnych wariantów.

Ad.3) Założenia odnoszące się do systemu funkcjonowania gospodarki narodowej i rynku międzynarodowego są identyczne z założeniami klasycznej oraz neoklasycznej teorii kosztów względnych, a mianowicie:

- działanie rynków narodowych współpracujących ze sobą krajów według schematu wolnej konkurencji, przy pełnym zatrudnieniu czynników produkcji;

- istnienie warunków doskonałej konkurencji w skali międzynarodowej, tj. brak jakichkolwiek przeszkód dla międzynarodowych przepływów towarów.

Zgodnie z twierdzeniem o obfitości zasobów każdy kraj powinien eksportować towary, których wewnętrzna produkcja wymaga bardziej intensywnego zastosowania relatywnie obfitszego i przez to tańszego czynnika produkcji, a jednocześnie importować towary wymagające bardziej intensywnego zastosowania relatywnie mniej obfitego i w związku z tym droższego czynnika produkcji.

Kraj wyposażony relatywnie obficie w kapitał powinien eksportować towary kapitałochłonne, natomiast kraj relatywnie bardziej obfity w pracę towary pracochłonne.

0x08 graphic
Są dwa sposoby definiowania obfitości zasobów. Pierwszy z nich to ujmowanie zasobów w jednostkach fizycznych (tzw. definicja fizyczna), natomiast drugi w postaci ich relatywnych cen (tzw. definicja cenowa).

Według definicji fizycznej kraj B (np. Wielka Brytania) jest obficie wyposażony w czynnik K (kapitał), kraj A zaś (np. Stany Zjednoczone) w czynnik L (pracę), gdy:

0x01 graphic
.

Inaczej kształtuje się sytuacja przy przyjęciu cenowej definicji obfitości zasobów. Zgodnie z tą definicją kraj B (np. Wielka Brytania) jest relatywnie bardziej obficie wyposażony w czynnik K (kapitał), a kraj A (np. Stany Zjednoczone) w czynnik L (pracę), gdy:

0x01 graphic
,

gdzie0x01 graphic
i 0x01 graphic
oznaczają odpowiednie przychody z zastosowania czynników K i L, tj. stopę procentową (r) i stawkę płacy (w).

Chodzi o kształtowanie się odpowiednich relacji (np. relacji r/w).

Twierdzenia oparte na teorii obfitości zasobów

Przy wykorzystaniu wielu rygorystycznych założeń statycznej i sformalizowanej teorii obfitości zasobów sformułowano w międzyczasie trzy twierdzenia o charakterze wyraźnie dynamicznym. Chodzi o następujące twierdzenia, określane czasami mianem teorematów:

  1. twierdzenie A.P. Lernera i P.A. Samuelsona, dotyczące wyrównywania się poprzez rozwój handlu międzynarodowego cen czynników wytwórczych (względne i absolutne);

  2. twierdzenie M.F.W. Stolpera i P.A. Samuelsona, zgodnie z którym w określonych warunkach istnieje ścisły związek miedzy zmianami cen produktów a zmianami cen czynników wytwórczych, czyli mamy do czynienia z jednoznacznie określonym, i zwielokrotnionym, wpływem zmian cen produktów na kształtowanie się cen czynników wytwórczych, a zatem także dochodów ich właścicieli;

  3. twierdzenie T.M. Rybczyńskiego, zgodnie z którym wzrost zasobu określonego czynnika wytwórczego powoduje - w warunkach stałych cen relatywnych - absolutny i zarazem zwielokrotniony przyrost rozmiarów produkcji towaru(sektora) wymagającego bardziej intensywnego wykorzystania tego właśnie czynnika, a jednocześnie absolutny i zwielokrotniony spadek produkcji towaru (sektora) wymagającego bardziej intensywnego użycia czynnika, którego zasoby się nie zmieniają.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcz
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3
MSG usługi, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
FTAA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Rozmiary i dynamika handlu zagr w polsce pkt4-6, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki g
PRACA GŁOWNA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Europa handel towarami, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
Amerka Po-udniowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Anka 2, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
emigranci i imigranci - struktura wieku , Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodar
praca, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3

więcej podobnych podstron