RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA - ZADANIA DO ROZWIĄZANIA, Rachunkowość


Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie

Katedra Rachunkowości

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

ZADANIA DO ROZWIĄZANIA

Opracowanie: Agnieszka Cicha

Warszawa 2007 r.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

Zadanie 1

W oparciu o podane informacje obliczyć wartość wyniku finansowego netto za rok obrotowy 200X oraz dokonać księgowań związanych z ustaleniem wyniku.

Przychody ze sprzedaży wyrobów wynoszą 170.000, koszty wg rodzajów 131.100, zaś nadwyżka kosztów rodzajowych nad wartością sprzedanych wyrobów w koszcie wytworzenia wynosi 3.600 (zmiana stanu produktów).

Rentowność brutto sprzedaży wynosi 25%.

 1. Przychody finansowe wynoszą 16.000 i dotyczą:

- zrealizowanych różnic kursowych 6.000

- naliczonych odsetek od należności 3.000

- otrzymanych dywidend 7.000

3. Koszty operacji finansowych wynoszą 8.200 i dotyczą:

- naliczonych odsetek od zobowiązań budżetowych 2.200

- zapłaconych odsetek od kredytu przeterminowanego 2.000

- ujemnych różnic kursowych (w tym niezrealizowanych 3.000) 4.000

4. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 4.400 dotyczą:

- darowizny na cele pożytku publicznego 2.400

- odpisanych nieściągalnych należności 2.000

5. Wśród kosztów rodzajowych występują koszty reprezentacji w kwocie 2.600

Różnice kursowe dla celów podatkowych jednostka gospodarcza, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nalicza zgodnie z art.15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zadanie 2

Wynik finansowy spółki akcyjnej za rok obrotowy X wynosi 97.742 PLN.

Ustalić poprawność wykazanego wyniku finansowego oraz dokonać ewentualnych jego korekt w księgach roku 200X z podaniem kwot korekt i ich wpływem na określone pozycje bilansu.

 1. Przychody ogółem za rok obrotowy wynoszą 350.600, zaś koszty 230.800.

 1. Na koszty składają się m.in.:

- koszty reprezentacji 700

- ujemne różnice kursowe (w tym 500 związane z wyceną

na dzień bilansowy) 4.200

- odsetki od zobowiązań podatkowych 800

- zapłacone odsetki od nieterminowo regulowanych

zobowiązań wobec dostawców krajowych 1.000

- wypłata odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 1.600

- amortyzacja środków trwałych sfinansowanych otrzymaną

dotacją do wysokości przychodu z tego tytułu 5.000

 1. Na przychody składają się m.in.:

- otrzymana zaliczka na poczet realizacji usługi w roku

następnym, którą potwierdzona fakturą VAT 10.000

- dodatnie różnice kursowe (w tym 900 związane z wyceną

na dzień bilansowy) 3.200

- kwota otrzymanej dotacji, która wykorzystana została na

zakup środka trwałego 15.500

- wyksięgowane odpisy aktualizujące należności, których

w latach poprzednich nie zaliczono do kup 2.200

- naliczone i zapłacone odsetki od należności z tytułu dostaw 600

- przychody z tytułu równowartości dokonanego odpisu

amortyzacyjnego od środka trwałego sfinansowanego otrzymaną

dotacją 5.000

 1. W księgach figuruje zobowiązanie w kwocie 3.000 będące różnicą pomiędzy podatkiem

dochodowym naliczonym w kwocie 22.058 a podatkiem zapłaconym w wysokości 19.058 PLN.

5. Różnice kursowe dla celów podatkowych nalicza się według zasad określonych

w przepisach o rachunkowości.

Zadanie 3

Z danych ujętych w ewidencji księgowej spółki REX wynikają następujące informacje o kosztach i przychodach oraz wpływach i wydatkach, które wystąpiły w roku obrotowym 2000X :

 1. Przychody ujęte w księgach rachunkowych:

a) przychody ze sprzedaży wyrobów 474.800

b) przychody ze sprzedaży towarów 326.000

c) przychody ze sprzedaży usług 94.400

d) pozostałe przychody operacyjne 32.000

- sprzedaż środka trwałego 15.000

- otrzymane kary umowne 6.000

- odpisane przedawnione zobowiązania 3.000

- otrzymana darowizna towarów 8.000

e) przychody finansowe 20.200

- należne odsetki od kontrahentów 10.400

- otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek 4.600

- rozwiązane operacje na rezerwy finansowe,

które były kup w poprzednim roku 2.000

- otrzymane dywidendy 3.200

 1. Struktura kosztów jest następująca:

a) koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 398.900

b) wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia 260.000

c) koszty ogólnego zarządu 84.400

- koszty reklamy 1.000

którego wartość początkowa wynosiła

90.000 PLN zaś kurs EURO z dnia przyjęcia 3,65 18.000

ulgą inwestycyjną 9.000

- opłaty na PFRON 12.000

przynależność jest obowiązkowa 3.000

- inne koszty uznane za kup 41.400

d) koszty finansowe 26.200

- zrealizowane ujemne różnice kursowe 10.200

od należności 2.400

- odsetki zapłacone z tytułu nieterminowych

wpłat składek na ubezp. społeczne 1.000

- odsetki zapłacone przy spłacie kredytu 4.800

- umorzone pożyczki udzielone ze środków

obrotowych 1.800

- zrealizowane dyskonto przy wykupie weksli 6.000

 1. W ciągu bieżącego roku miały miejsce wpływy środków, które nie zostały ujęte na kontach przychodów, a dotyczyły:

  1. otrzymanej przedpłaty na usługę w wysokości 24.400. Przedpłatę potwierdzono fakturą VAT,

  2. otrzymanych należnych odsetek od kontrahentów naliczonych w księgach roku poprzedniego w kwocie 4.000,

  3. przychodów z tytułu odpłatności za usługi sprzedane przez własny ośrodek wypoczynkowy finansowany z ZFŚS 24.200.

 1. W roku obrotowym miały miejsce wydatki, które nie zostały ujęte w kosztach, a dotyczyły:

a) płatności wobec dostawców zagranicznych zobowiązań z tytułu ujemnych różnic kursowych powstałych w wyniku wyceny bilansowej w roku poprzednim 5.400,

b) odsetek naliczonych a nie uregulowanych w roku poprzednim 3.000,

c) wypłaty świadczeń z ZFŚS 4.400.

Do wykonania:

1. W oparciu o podane informacje proszę ustalić następujące dane:

 1. Kwotę przychodów podlegających opodatkowaniu.

b) Kwotę kosztów uzyskania przychodów.

c) Kwotę podatku dochodowego za rok obrotowy X.

d) Wynik finansowy netto.

2. Dokonać księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto - zapisy na koncie „Wynik finansowy” z podaniem kont korespondujących.

3. Różnice kursowe dla celów podatkowych jednostka gospodarcza, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nalicza zgodnie z art.15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

RÓŻNICE KURSOWE

Zadanie 4

Saldo początkowe konta „Bankowy rachunek dewizowy” na dzień 1.12 wynosi 2500 EUR, co stanowi równowartość 10.450 zł, przeliczoną po kursie kupna banku dewizowego.

W grudniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. W dniu 2.12 otrzymano należność od kontrahenta zagranicznego w kwocie 3.000 EUR.

 2. W dniu 5.12 dokonano zamiany 600 EUR otrzymując na rachunek bieżący 2.478 zł.

 3. W dniu 9.12 uregulowano zobowiązanie 4.200 EUR.

 4. W dniu 15.12 pobrano do kasy na potrzeby delegacji służbowych 500 EUR.

 5. W dniu 22.12 otrzymano zaliczkę od odbiorcy zagranicznego w kwocie 1.500 EUR.

 6. W dniu 27.12 zakupiono w banku 500 EUR; bank potrącił równowartość z rachunku bieżącego.

 7. W dniu 28.12 uregulowano zobowiązanie w kwocie 2.000 EUR.

8. Dokonano wyceny na dzień bilansowy (31 grudnia) środków na rachunku dewizowym, średni kurs NBP wynosi 4,14.

Zestawienie kursów dla EUR stosowanych przez bank:

data

kurs kupna

kurs sprzedaży

02.12

4,1000

4,1200

05.12

4,1300

4,1500

09.12

4,1100

4,1400

15.12

4,1200

4,1500

22.12

4.1100

4,1300

27.12

4,1300

4,1600

28.12

4,1200

4,1500

Zestawienie średnich kursów dla EUR ogłoszonych przez NBP:

data

kurs kupna

01.12

4,1103

04.12

4,1410

08.12

4,1242

14.12

4,1340

21.12

4.1190

24.12

4,1439

27.12

4,1351

Do wykonania:

 1. Obliczyć i zaksięgować różnice kursowe dla celów bilansowych i podatkowych powstałe w związku z wyceną środków na dewizowym rachunku bankowym. Różnice kursowe dla celów podatkowych obliczyć według dwóch wariantów:

 1. na podstawie z przepisów o rachunkowości,

 2. na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (art.15a).

Zadanie 5

Na dzień 1 grudnia podmiot gospodarczy wykazuje następujące salda rozrachunków zagranicznych z tytułu dostaw i usług:

- należność od odbiorcy „A” 5.000 EURO 23.750 PLN

- należność od odbiorcy „B” 1.000 EURO 4.680 PLN

- należność od odbiorcy „C” 2.000 USD 6.300 PLN

- zobowiązanie wobec dostawcy „D” 4.000 EURO 19.200 PLN

- zobowiązanie wobec dostawcy „E” 1.000 USD 3.180 PLN

- zobowiązanie wobec dostawcy „F” 3.000 USD 9.480 PLN

W grudniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze dotyczące płatności rozrachunków zagranicznych (w op. 1 i op. 2 przyjęto średnie kursy NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień płatności rozrachunków):

 1. Otrzymano od odbiorcy „A” 2.000 EURO oraz uregulowano 1.000 USD zobowiązania wobec dostawcy „E”. Kurs kupna banku wynosił 3,05 a kurs sprzedaży 3,12 dla USD. Natomiast kurs kupna EURO wynosił 4,78 a kurs sprzedaży 4,82. Średni kurs NPB wynosił w tym dniu dla USD 3,08 a dla EURO 4,80.

 2. Uregulowano 2.000 EURO zobowiązania wobec dostawcy „D” po kursie sprzedaży banku wynoszącym 4,85 przy średnim NBP 4,82.

 3. Dokonano wyceny na moment bilansowy (31 grudnia) należności i zobowiązań. Średni kurs NBP wynosił odpowiednio: 3,22 dla USD oraz 4,78 dla EURO.

Zadania do wykonania:

 1. Obliczyć oraz zaksięgować różnice kursowe według zasad księgowych i podatkowych.

Zadanie 6

Na dzień 31 grudnia roku „X” w księgach rachunkowych jednostki występowały następujące salda dotyczące rozrachunków (przed przeszacowaniem na dzień bilansowy):

Na dzień bilansowy kurs kupna banku, z którego usług korzysta jednostka wynosił 4,72 a kurs sprzedaży 4,85. Średni kurs NBP wynosił natomiast 4,80.

W styczniu roku „X+1” nastąpił wpływ należności i zapłata zobowiązania za pośrednictwem bieżącego rachunku bankowego. Wpływ należności nastąpił po kursie 4,75 a zapłata zobowiązania po kursie 4,84. Średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień wynosił 4,80.

Do wykonania:

  1. Wprowadzić stany należności i zobowiązań na odpowiednie konta.

  2. Dokonać wyceny na dzień 31 grudnia roku „X” należności i zobowiązań w walucie obcej oraz zaksięgować wyniki przeszacowania.

  3. Otworzyć konta saldami początkowymi na dzień 1 stycznia roku „X+1”.

  4. Zaksięgować zapłatę należności i zobowiązań, przy założeniu że stan środków na rachunku bankowym wynosi 120.000 PLN.

  5. Zaksięgować różnice kursowe związane z wyceną na dzień bilansowy oraz powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań.

  6. Podać możliwe sposoby rozliczenia różnic kursowych z wyceny na dzień bilansowy w następnym roku obrotowym.

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY

Zadanie 7

W oparciu o podane informacje obliczyć w sposób księgowy wynik finansowy netto za rok obrotowy 200X. Przy ustalaniu obciążenia wyniku finansowego należy uwzględnić obowiązek utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W poprzednich okresach nie utworzono rezerwy i aktywów z tytułu podatku odroczonego.

1. Przychody ze sprzedaży wyrobów wynoszą 170.000, koszty według rodzaju 136.000, natomiast nadwyżka kosztów rodzajowych nad wartością sprzedanych wyrobów wynosi 1.800 (zmiana stanu produktów).

2. Przychody finansowe wynoszą 16.000 i dotyczą:

- zrealizowanych różnic kursowych 2.000

- naliczonych odsetek od należności z tytułu dostaw 3.000

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 11.000

3. Koszty finansowe wynoszą 8.200 i dotyczą:

- zapłaconych odsetek od zobowiązań budżetowych 1.200

- zapłaconych odsetek od kredytu przeterminowanego 3.000

- naliczone odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw 4.000

4. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 4.400 dotyczą:

- darowizny na rzecz pożytku publicznego 2.400

- odpisanych przedawnionych należności 2.000