Public Relations w teorii i praktyce 2010-11, 1 rok mgr materiały, Dziennikarska i PR


Public Relations w teorii i praktyce

Trendy w otoczeniu:

Zarządzanie komunikacją organizacji z otoczeniem jako podstawa budowania wizerunku.

Problem I - co się kryje pod tą nazwą, czyli jak przetłumaczyć i jak używać terminu public relations?

Stosunki publiczne? Relacje społeczne? Stosunki z publicznością?

Promocja Reputacji? Podtrzymywanie Relacji? Propagowanie Reputacji? Publiczny Rozgłos? Porozumienie i reakcja?

Ostatecznie zdecydowano się na stosowanie nazwy angielskiej.

Liczba pojedyncza czy mnoga? Public relations przyczyniają się… czy Public relations przyczynia się… - obie formy są poprawne

Pełny termin czy skrót? Public relations czy PR? - można zamiennie używać obu form

Problem II - kto zajmuje się PR i jak go nazwać?

Doradca? Specjalista? Doradca medialny? Specjalista ds. marketingu? Specjalista ds. zarządzania informacją?

PR-owiec czy pijar?

PR-ówka czy PRlaleczka?

A może (wyniki konkursu Programu 3 Polskiego Radia):

Publicznik czy reputator?

Sławik czy firmochwał?

Rozgłośniak czy reprezenter?

Zachwalec czy zachwaler?

Splendornik czy koloryzator?

Idealizator czy lukiernik?

Renomopoplecznik czy profirmownik?

Dobromów itd.

Problem III - definicja pojęcia

PR nie jest:

PR to prezentacja organizacji w pozytywnym świetle. T. Greener

Public relations jest odrębną funkcją zarządzania, która pomaga ustanowić i podtrzymać wzajemne kanały komunikowania, zrozumienie, akceptacji oraz współpracy pomiędzy organizacją a jej publicznością; obejmuje rozwiązywanie problemów i zadań, ułatwia kierownictwu uzyskiwanie informacji i odpowiednie reagowanie wobec nastawienia opinii publicznej; określa i podkreśla odpowiedzialność kierownictwa wobec służby społeczeństwu, pomaga kierownictwu wyczuwać i efektywnie wykorzystywać zmiany opinii publicznej, służy jako system wczesnego ostrzegania i przewidywania trendów społecznych oraz rzetelne i etyczne techniki i sposoby komunikowania.

Public relations jest funkcją zarządzania o ciągłym i planowym charakterze, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych, którymi jest zainteresowana obecnie lub może być zainteresowana w przyszłości - poprzez badanie ich opinii o organizacji, w celu maksymalnego dostosowania do nich swoich celów i swojej działalności, aby osiągnąć - poprzez planowe, szerokie rozpowszechnianie informacji - lepszą współpracę ze społeczeństwem oraz skuteczniej realizować swoje interesy.

Międzynarodowe Stowarzyszenie PR (IPRA)

Praktyczne działania w ramach PR to dziedzina sztuki i gałąź nauki społecznej polegającej na analizie tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradztwie dla kierownictwa różnych instytucji oraz wdrażaniu zaplanowanych programów działań, które będą służyć zarówno danej instytucji, jak i dobru publicznemu.

Deklaracja Meksykańska 1978

Cechy charakterystyczne dla PR (A. Davies):

Problem IV - nauka czy sztuka czyli dyscyplina naukowa czy praktyczna działalność?

Deklaracja Meksykańska - sztuka i nauka społeczna

PR jako działalność praktyczna:

PR jako dziedzina naukowa:

Problem V - kto może zostać PR-owcem i co powinien wiedzieć?

Umiejętność czy wiedza?

PR-owiecem może być:

Dobry PR-owiec:

PR to:

Cele strategiczne PR:

Cele operacyjne PR:

Zadania w ramach PR:

Osiem typowych faz procesu public relations (wg Philip Lesly):

 1. analiza ogólnego klimatu wokół przedsiębiorstwa - badanie nastawienia otoczenia; analiza ta polega na obserwowaniu i rozumieniu możliwych trendów w otoczeniu i przewidywaniu jak te trendy mogą wpłynąć na przedsiębiorstwo, oznacza to „trzymanie ręki na pulsie relacji, jakie występują pomiędzy firmą a jej otoczeniem”;

 2. zidentyfikowanie publiczności i określenie stosunku poszczególnych grup otoczenia do przedsiębiorstwa - posiadanie przez firmę wiedzy na ten temat pozwala na uzmysłowienie menedżerom, gdzie i w jaki sposób polityka, działania firmy powodują niezadowolenie i nieprzychylną opinię o firmie;

 3. analiza nastrojów społeczeństwa - śledzenie poziomu niepokoju wśród pracowników, akcjonariuszy czy organizacji pozarządowych może pomóc uchronić firmę od strajku, spadku cen akcji, ulicznej demonstracji itp.;

 4. przewidywanie potencjalnych problemów, potrzeb czy szans - wcześnie przygotowane plany uwzględniające antycypację przyszłych zdarzeń pozwalają im podejmować trafne decyzje w odpowiednim czasie;

 5. precyzowanie polityki działalności - analiza sytuacji może podyktować modyfikację założonej polityki gospodarczej, tak by zwiększyć społeczną akceptację dla posunięć przedsiębiorstwa; często taka korekta pozwala na wyeliminowanie błędnej interpretacji i nieporozumień pomiędzy firmą a jej otoczeniem;

 6. planowanie środków i sposobów wzrostu świadomości otoczenia - fundament dla działań public relations tworzy zrozumienie opinii otoczenia przez menedżerów firmy i budowanie polityki przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zwracaniu szczególnej uwagi na posunięcia i decyzje, które mogą oddziaływać na opinię publiczną, następnym krokiem jest programowanie takich działań, które pozwolą przedsiębiorstwu na prezentację firmy i jej produktów oraz przezwyciężenie niezrozumienia dla działań firmy a tym samym kształtowanie pozytywnego wizerunku;

 7. wykonanie zaplanowanych działań - narzędziami public relations są: nadawanie rozgłosu (publicity), raporty finansowe, działania na rzecz pracowników, informacje prasowe, publikacje zakładowe, flimy oraz inne środki wykorzystywane w procesie komunikowania;

 8. sprzężenie zwrotne, ocena i dostosowanie - zmiany warunków funkcjonowania firmy oddziałują na posunięcia w zakresie public relations - stąd potrzeba ciągłego dostosowywania tych działań do zmian otoczenia i tym samym możność kształtowania tych warunków.

0x01 graphic

4 modele public relations jako 2 kontinua

Rzemieślnicze PR: propaganda (model publicity)-------------dziennikarstwo (model działalności informacyjnej)

Profesjonalne PR: model komunikacji asymetrycznej-----model komunikacji symetrycznej

Asymetryczna komunikacja dwustronna - stawia przed public relations zadanie przekonywania opinii publicznej do tego, aby przyjmowała ona punkt widzenia organizacji. Działania te mają służyć wpływaniu na opinię publiczną bez jakiejkolwiek zmiany wewnątrz samej organizacji.

W IV modelu najważniejszym celem public relations jest pomoc organizacji w redukcji negatywnych sondów i opinii na jej temat oraz uzyskanie wpływu na opinię publiczną, jak również projektowanie działań wewnątrz organizacji dostosowując ją do wymogów otoczenia.

Zadaniem specjalisty w zakresie public relations jest poszukiwanie argumentów dla prowadzenia dialogu między organizacją a otoczeniem.

WIZERUNEK oznacza najczęściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie. Stanowi zbiór przekonań, myśli i wyrażeń danego podmiotu (osoby lub grupy) o jakimś obiekcie (firmie, produkcie, marce, miejscu, osobie).

Czynniki wpływające na kształtowanie wizerunku:

Wizerunek ma dwa aspekty:

 1. postrzeganie jakości działań organizacji,

 2. wynikający z komunikacji. (wynika z komunikacji która jest prowadzona równolegle z wynikami działań -badań)

Determinanty wizerunku:

 1. kształt organizacji (misja organizacji, strategia firmy, stopień urzeczywistnienia deklaracji, osobowość przedsiębiorstwa),

 2. jakość i intensywność komunikowania (komunikowania marketingowego, ale także komunikowania między poszczególnymi podsystemami organizacji oraz między podsystemami organizacji i otoczeniem) - kto i w jaki sposób wpływa na jakość komunikowania

 3. rezonans społeczny (na zewnątrz i wewnątrz organizacji, wśród pracowników) - jest to nie w pełni kontrolowane przez firmę, ponieważ opinia społeczna kształtuje się na podstawie czynników racjonalnych i nieracjonalnych, na które trudno wpływać

Funkcje wizerunku:

 1. wpływa na decyzje konsumenckie - niektóre proste produkty wybieramy automatycznie; przy produktach bardziej skomplikowanych wizerunek odrywa dużą rolę, bo staje się jednym z kryteriów przy podejmowaniu decyzji zakupowych (np. moda na ekologię sprawi, że konsument chętnie wybierze produkt firmy, która ma wizerunek firmy dbającej o środowisko),

 2. dostarcza wartości dodatkowych np. prestiż (posiadanie danej marki świadczy o wyjątkowości jej użytkownika),

 3. jest podstawą do różnicowania - przyczynia się do tworzenia tożsamości przedsiębiorstwa, jest podstawą do odróżnienia go od innych,

 4. tworzy zaufanie do firmy.

Budowanie wizerunku powinno być poprzedzone przez AUDYT KOMUNIKACYJNY polega na systematycznym i kompletnym badaniu sposobów i efektów komunikowania się firmy ze swoim otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Jego zadaniem jest zbadanie elementów, takich jak: kanały przekazywania informacji, skuteczność przekazu oraz wiedza otoczenia na temat organizacji. Celem audytu jest zbadanie funkcjonującego systemu komunikowania się firmy, rozpoznanie potrzeb informacyjnych otoczenia oraz przedstawienie zarządowi niezbędnych danych, pozwalających podjąć skuteczne decyzje dotyczące działań komunikacyjnych a w efekcie budowy wizerunku.

Efektem audytu komunikacyjnego jest wyznaczenie publiczności a także zidentyfikowanie problemów komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz wskazanie możliwych rozwiązań.

2 rodzaje strategii komunikowania:

 1. aktywna - organizacje mają przygotowane scenariusze na wypadek sytuacji, gdy będą zmuszone do wypowiedzi, ale przede wszystkim dbają o ciągły kontakt z otoczeniem, inicjują dialog,

 2. pasywna - organizacje nie robią nic aż do momentu, gdy coś się wydarzy i trzeba będzie zareagować, zająć konkretne stanowisko.

Rodzaje komunikacji w organizacji:

 1. komunikowanie zdecydowanie „do wewnątrz” tj. z pracownikami i pracowników między sobą na różnych szczeblach organizacyjnych; występuje bardzo rzadko; ogranicza się w zasadzie do działu zarządzania zasobami ludzkimi; komunikowanie wewnętrzne ma bowiem często także efekty zewnętrzne np. pracownicy przekazują na zewnątrz swoje doświadczenia;

 2. komunikowanie w zasadzie „na zewnątrz” organizacji (ale często także do wewnątrz) dla tworzenia pożądanej tożsamości np. komunikaty skierowane w zasadzie na zewnątrz organizacji docierają także do pracowników, którzy interesują się swoją firmą, czytają notatki prasowe na jej temat itp.; wykorzystywane bezpośrednio do celów marketingowych;

 3. komunikacja skierowana zarówno „na zewnątrz” jak i „do wewnątrz” - mająca za przedmiot różne sprawy ogólniejszej natury z dziedziny gospodarki, życia społecznego, politycznego, ochrony środowiska.

Identyfikowanie podmiotów otoczenia - teoria interesariuszy

INTERESARIUSZE to wszelkie podmioty, które mają udziały, prawa lub inne interesy związane z korporacją, przedsiębiorstwem czy inną organizacją i ich działalnością. Te prawa i interesy są skutkiem transakcji, porozumień lub innych działań mających charakter moralny, indywidualny lub grupowy. Termin ten wskazuje na różnorodność grup, jednostek, które mogą być poszkodowane w skutek działań przedsiębiorstwa i które dzięki niemu mogą osiągać korzyści.

Interesariusze:

Negatywne oddziaływanie interesariuszy sprowadza się do dwóch rodzajów działań:

 1. odcinanie dostępu do zasobów np. „nieposłuszeństwo konsumenckie” - konsumenci rezygnują z zakupu produktów danej organizacji, bo nie zgadzają się z jakimś elementem jej działalności a przez to odcinają firmie dopływ kapitału

 2. dostarczanie zasobów, ale pod konkretnymi warunkami.

Analiza interesariuszy:

Interesariusze uśpieni - te grupy, które mogą wywierać wpływ na organizację pod warunkiem wystąpienia konkretnej grupy uwarunkowań.

Proces komunikowania się w ramach organizacji oraz organizacji i jej otoczenia

Jest to proces przekazywania informacji (a więc jakiejś treści o charakterze symbolicznym) pomiędzy przedsiębiorstwem (nadawcą, który posiada określoną misję, wyraźnie wyartykułowaną wiązkę celów, oczekiwań możliwych do zrealizowania) a jego otoczeniem (odbiorcami, reprezentującymi określoną strukturę i hierarchię potrzeb) poprzez określony kanał i środki komunikowania.

Ważne dla komunikacji public relations:

Potrzeby informacyjne różnych grup interesariuszy:

KOMUNIKACJA - przekazywanie informacji o charakterze:

 1. wyjaśniającym,

 2. perswazyjnym,

 3. legitymizującym istnienie organizacji.

Ad. 1) Informacje o charakterze wyjaśniającym, to np. informacje dziennikarskie, rzeczowe. Nie są interpretowane jako marketingowe, nakłaniające. Nie zawierają podpowiedzi na temat wniosków, jakie odbiorcy mają wyciągnąć. Efekt - odbiorca ma wrażenie obecności firmy.

Ad. 2) Informacje o charakterze perswazyjnym - lekko nakłaniającym dzielą się na informacje:

 1. o charakterze ogólnym - pokazują czym jest organizacja, ale informacja jest nasilona emocjonalnie, służy budowaniu wizerunku, przekonaniu odbiorców o czymś w sytuacji, gdy planowane są inwestycje i potrzebna jest akceptacja odbiorców, zmiana ich opinii na dany temat;

 2. akwizycyjne - celem jest przekonanie otoczenia do organizacji jako oferenta; zwykle pojawia się z działaniami marketingowymi, przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek; gdy organizacja chce zjednać przychylność dla działań w nowej dziedzinie.

Ad. 3) Informacje o charakterze legitymizującym istnienie organizacji - potwierdzające społeczny sens istnienia organizacji; wkład organizacji w społeczeństwo; jak i jakie potrzeby społeczne organizacja zaspokaja.

Formy komunikowania się w PR

 1. bezpośrednie i osobiste - przekazy, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu nadawcy z odbiorcą np. spotkanie z dziennikarzami, ze społecznością lokalną, imprezy, spotkania, seminaria, konferencje prasowe, wizyty w redakcjach

+ sprawny rzecznik prasowy potrafi dobrze wykorzystać szansę kontaktu „twarzą w twarz”

- forma czasochłonna

 1. bezpośrednie, ale nieosobiste - uczestnicy są pozbawieni możliwości bezpośredniego kontaktu fizycznego. Ten sposób komunikowania powstał i rozwija się wraz z konstrukcja kolejnych środków komunikowania na odległość. Odbywa się ono przez :telefon, Internet, pocztę elektroniczna, połączenie faksowe. Jego przejawem są wideokonferencje, spotkania „online”, internetowe grupy dyskusyjne czy wideotelefony.

 2. niebezpośrednie i nieosobiste (za pośrednictwem mediów) - jego wadą jest to, że nie zawsze dociera do tych odbiorców, do których firma chciałaby dotrzeć

W PR za najlepsze uznaje się połączenie komunikacji poprzez media z bezpośrednią i osobistą. Polega to na komunikowaniu się z „liderami opinii” i liczy się na to, że oni przekażą informacje do otoczenia. Pośrednik musi charakteryzować się cechami, które zapewnią dotarcie do odbiorców i uwierzenie w nią:

Instrumenty PR

 1. autonomicznie kształtowane przez organizację

 1. słowne