projekt 2 - moje, STUDIA BUDOWNICTWO, SEM IV, Mechanika Gruntów


Politechnika Wrocławska Wrocław 29.05.2009

Instytut Geotechniki i Hydrotechniki

Zakład Mechaniki Gruntów

Ćwiczenie projektowe nr 2

Stateczność skarpy gruntowej o nachyleniu 1:1,5 przy zadanym obciążeniu 80 kPa.

Marcin Leśniewski

Nr indeksu 162318

Rok studiów 2, semestr 4

Grupa: środa/ N 1515-17

Strona tytułowa......................................................................................................................... 1

Spis treści.................................................................................................................................. 2

Temat......................................................................................................................................... 3

 1. Wstęp................................................................................................................................... 4

  1. Podstawa formalna opracowania................................................................................ 4

  2. Cel i zakres................................................................................................................... 4

  3. Przedmiot opracowania................................................................................................. 4

  4. Literatura...................................................................................................................... 5

 2. Analiza warunków wodno gruntowych.............................................................................. 5

  1. Opis warunków wodno gruntowych............................................................................ 5

  2. Określenie stopnia złożoności warunków geotechnicznych........................................ 5

  3. Wpływ wody na parametry geotechniczne.................................................................. 5

 3. Ustalenie kategorii geotechnicznej..................................................................................... 5

 4. Dobór wartości parametrów geotechnicznych.................................................................... 5

 5. Analiza stateczności skarpy wykopu bez wypełnienia wodą. ......................................... 7

  1. Metoda obliczeniowa................................................................................................... 7

  2. Założenia .................................................................................................................... 7

  3. Dobór położenia najniebezpieczniejszego środa obrotu ............................................ 7

  4. Podział na bloki obliczeniowe..................................................................................... 7

  5. Układ sił działający na pojedyncze blok.................................................................... 8

  6. Wskaźnik stateczności............................................................................................... 9

  7. Sprawdzenie warunku stateczności............................................................................ 9

 6. Analiza stateczności skarpy wykopu po jego wypełnieniu wodą.................................... 9

  1. Układ sił działających na klin odłamu i pojedynczy blok. ....................................... 9

  2. Wskaźnik stateczności............................................................................................... 10

  3. Sprawdzenie warunku stateczności........................................................................... 10

 7. Analiza wyników i wnioski.

  1. Ocena wyników ......................................................................................................... 10

  2. Metody zapewnienia stateczności skarpy................................................................. 10

1. Wstęp

1.1. Podstawa formalna opracowania.

Ćwiczenie zostało wykonane w ramach ćwiczeń projektowych z mechaniki gruntów.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem ćwiczenia projektowego jest wyznaczenie stateczności skarpy gruntowej dla dwóch warunków wodnych :

- skarpa zbiornika wodnego przed wypełnieniem wodą

- skarpa zbiornika wodnego po jego wypełnieniu wodą

Zakres opracowania obejmuje :

- opis obiektu

- określenie stopnia złożoności warunków geotechnicznych

- ustalenie kategorii geotechnicznej

- dobranie wartości parametrów geotechnicznych

- analizę stateczności skarpy metodą Felleniusa

- ocenę wyników obliczeń wraz z oceną stateczności obiektu

- propozycje metod zapewnienia wymaganego zapasu stateczności

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest skarpa zbiornika wodnego o głębokości 20metrów. Na naziomie skarpy w odległości 2 metrów od skłonu występuje obciążenie 0x01 graphic
na długości 40 metrów. Skarpa ma stałe nachylenie 1:1,5.

1.4. Literatura

- norma PN-B-02480-1986

- norma PN-B-03020-1981

- norma PN-B-02479-1998

- „Gruntoznawstwo” - Pisarczyk

2. Analiza warunków wodno-gruntowych.

2.1. Opis warunków wodno-gruntowych.

Podłożę składa się z trzech warstw. Gruntem występującym przy powierzchni jest piasek średni o miąższości 5,7m o stopień zagęszczenia 0,45 i stanie wilgotnym.
W niej na głębokości 4metrów znajduje się zwierciadło wody gruntowej. Poniżej znajduje się żwir ilasty (wskaźnik konsystencji 0,4) grupa konsolidacyjna C, który sięga do głębokości 10 m. Ostatnią z warstw jest drobny piasku zapylony, stopień zagęszczenia 0,6, w stanie wilgotnym.

2.2. Określenie stopień złożoności warunków geotechnicznych

Ze względu na występowanie słabych gruntów niespoistych piasku średniego i drobnego zapylonego, warunki określono jako złożone.

2.3. Analiza wpływu wody na parametry geotechniczne

Zwierciadło wody gruntowej znajduje się w warstwie piasku średniego jest to warstwa w której występuje zjawisko podciągania kapilarnego. Wysokość podciągania kapilarnego dla piasku średniego: 0x01 graphic
.

0x08 graphic

3. Ustalenie kategorii geotechnicznej.

Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej uwzględniono stopień złożoności warunków gruntowych, wielkość budowli, rozkład i sposób przekazywania obciążeń na podłoże.

Przyjęto III kategoria geotechniczna ze względu na złożone warunki gruntowe; i znaczną wysokość skarpy, która wynosi 20metrów; oraz skomplikowany przypadek obciążenia.

4. Dobór wartości i wartości parametrów.

Zgodnie z normą PN-81/B-03020 przyjęto metodę B ustalania parametrów geotechnicznych.

Metoda B - wartości przyjmuje się na podstawie znanych zależności korelacyjnych, laboratoryjnie wyznacza się parametry wiodące. Wartości 0x01 graphic
,0x01 graphic
, 0x01 graphic
odczytano z normy PN-B-03020:1981.

Wartości zestawiono w tabeli str. 6.

Wzory wykorzystane do obliczeń.

0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic
;

0x01 graphic
; 0x01 graphic

Wartości wykorzystane we wzorach 0x01 graphic
; 0x01 graphic
;0x01 graphic

Przykładowe obliczenia dla żwiru ilastego.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wartości kąta tarcia wewnętrznego - 0x01 graphic
, spójność - c odczytano z normy PN-B-03020:1981

Wartości 0x01 graphic
dla gruntów spoistych obliczono wg wzorów :

0x01 graphic

0x01 graphic
dla zadanego 0x01 graphic

Wartości 0x01 graphic
dla gruntów niespoistych :

0x01 graphic
odczytano z „Zarys geotechniki” - Zenon Wiłun

0x01 graphic
dla gruntów niespoistych jest równe 0

5. Analiza stateczności skarpy wykopu bez wypełnienia wodą.

5.1. Metoda obliczeniowa.

Wykorzystano metodę równowagi granicznej - metodę Felleniusa

W metodzie tej analizuje się stateczność bryły klina odłamu ograniczonej od góry konturem skarpy a od dołu potencjalną kołowo-cylindryczną powierzchnią poślizgu. Klin odłamu dzielony jest na bloki o pionowych ścianach bocznych.

5.2. Założenia.

- płaski stan odkształcenia

- niezmienność parametrów wytrzymałościowych w czasie

- jednakowe przemieszczenia wzdłuż całej powierzchni poślizgu

- wystąpienie jednocześnie wzdłuż całej powierzchni poślizgu granicznego stanu naprężenia wg hipotezy wytrzymałościowej Coulomba-Mohra

- wystąpienie w podstawie każdego bloku tylko gruntu jednego rodzaju

- brak sił bocznych między blokami

- powierzchnia poślizgu przechodzi przez dolną krawędź skarpy

5.3. Dobór położenia najniebezpieczniejszego środka obrotu.

0x01 graphic

Dla nachylenia 1 : 1,5

0x01 graphic

0x01 graphic

5.4. Układ sił działających na klin odłamu i pojedynczy blok.

5.4.1. Podział na bloki obliczeniowe.

0x01 graphic

Dokonano podziału na 12 bloków obliczeniowych.

5.4.2. Układ sił działających na pojedyncze bloki.

0x01 graphic

1) po lewej stronie środka obrotu 2) po prawej stronie środka obrotu

Zestawienie obciążeń.

nr

A1

A2

A3

Gi

bi

q

Wi

αi

Bi

Ni

φi

Ci

Li

Ti

[m2]

[m2]

[m2]

[kN]

[m]

[kPa]

[kN]

[˚]

[kN]

[kN]

[˚]

[kPa]

[m]

[kN]

1

2,07

0

0

38,48

1,38

80

148,88

65,19

135,103

62,550

32

0

3,31

39,085

2

6,87

0

0

127,465

1,58

80

253,865

59,63

218,962

128,465

32

0

3,13

80,274

3

18,98

7,16

0

426,5

2,94

80

661,7

52,73

526,388

400,953

8,5

8

4,86

98,803

4

5,85

4,41

0,55

74,24

0,39

0

74,24

48,03

55,176

49,671

31

0

0,59

29,845

5

21,45

17,2

11,17

868,74

4

0

868,74

42,81

590,128

637,541

31

0

5,45

383,073

6

12,12

17,2

23,05

911,265

4

0

911,265

33,93

508,423

756,248

31

0

4,82

454,399

7

2,17

16,5

31,69

874,01

4

0

874,01

25,93

382,000

786,110

31

0

4,45

472,343

8

0

8

37,77

773,205

4

0

773,205

18,44

244,454

733,545

31

0

4,22

440,758

9

0

0,33

38,65

640,51

4

0

640,51

11,27

125,114

628,172

31

0

4,08

377,444

10

0

35,29

538,125

4,48

0

538,125

3,88

36,395

536,893

31

0

4,49

322,598

11

0

14,31

262,85

3,52

0

262,85

-3,05

-13,978

262,478

31

0

3,23

157,713

12

0

6,81

94,5

3,61

0

94,5

-9,25

-15,183

93,272

31

0

3,66

56,044

0x08 graphic

0x01 graphic

Wzory wykorzystane do obliczeń :

0x01 graphic
- ciężar bloku; 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x01 graphic
- wypadkowa obciążeń 0x01 graphic

0x01 graphic
- składowa styczna siły 0x01 graphic

0x01 graphic
- reakcja podłoża na składową normalną siły 0x01 graphic

0x01 graphic
- opory tarcia i spójności

Przykładowe obliczenia dla bloku 1 :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

5.5. Wskaźnik stateczności.

0x01 graphic

5.6. Sprawdzenie warunku stateczności.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

warunek stateczności nie spełniony

6. Analiza stateczności skarpy wykopu po jego wypełnieniu wodą.

6.1. Układ sił działających na klin odłamu i pojedynczy blok.

0x08 graphic

0x01 graphic

a) powyzej zwierciadła wody b) poniżej zwierciadła wody.

nr

A1

A2

A3

A4

Gi

bi

q

Wi

αi

Ui

Ui'

φi

Ci

Li

D

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[kN]

[m]

[kPa]

[kN]

[˚]

[kN]

[kN]

[˚]

[kPa]

[m]

[m]

[kN]

1

2,08

0

0

0

38,48

1,38

80

148,88

65,19

0

0

32

31

3,31

141,65

135,14

2

4,75

2,14

0

0

130,90

1,58

80

257,30

59,63

21,33

0

35

25,8

3,13

167,06

221,99

3

8,82

7,94

5,68

0

441,04

2,94

80

676,24

52,73

136,122

0

10,5

0

4,86

70,70

538,14

4

1,18

1,06

1,6

0

76,45

0,39

0

76,45

48,03

26,442

0

33

0

0,59

3,76

56,84

5

10,09

10,8

17,2

7,41

905,54

4

0

905,54

42,81

354

0

33

0

5,45

389,25

615,38

6

1,43

1,48

17,2

20,2

806,00

4

0

806,00

33,93

482

0

33

0

4,82

369,37

449,89

7

0

0

16,07

29,48

906,23

4

0

906,23

25,93

574,4

108

33

5

4,45

483,42

443,50

8

0

0

6,96

36,03

843,62

4

0

843,62

18,44

160,1

210,4

33

5

4,22

474,59

333,40

9

0

0

0,12

36,46

709,57

4

0

709,57

11,27

683,2

317,2

33

5

4,08

414,04

200,66

10

0

0

30,75

596,33

4,48

0

596,33

3,88

498,624

481,6

33

5

4,49

364,31

72,94

11

0

0

15,02

291,28

3,52

0

291,28

-3,05

622,336

472,384

33

5

3,23

177,42

-40,63

12

0

0

5,4

104,72

3,61

0

104,72

-9,25

624,53

570,38

33

5

3,66

75,81

-108,52

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wartości 0x01 graphic
, 0x01 graphic
wyliczono używając wzorów :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
- wysokość od punktu środkowego dna bloku do zwierciadła wody gruntowej

0x01 graphic
- wysokość od punktu środkowego górnej powierzchni bloku do zwierciadła wody gruntowej

6.2. Wskaźnik stateczności.

0x01 graphic

6.3. Sprawdzenie warunku stateczności.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


warunek stateczności nie spełniony

7. Analiza wyników i wnioski.

7.1. Ocena wyników.

Na podstawie wyników ćwiczenia projektowego można stwierdzić, że skarpa jest w stanie równowagi granicznej, jednak nie spełnia warunków dopuszczalnej stateczności. Z rezultatów wynika, że zarówno wykop bez wypełnienia jak i z wypełnieniem nie jest dość stateczny. Wpływ na to mają grunty zawarte w skarpie. Są to głównie grunty niespoiste, co wpływa na ich słabą wytrzymałość.

Wilgotny piasek, również wpływa negatywnie na stateczność skarpy, w warunkach naturalnych piaszczyste zbocza są wilgotne i mogą mieć większy nachylenie niż kąt tarcia wewnętrznego wskutek działania sił kapilarnych. Po wyschnięciu piasku jednak kat tarcia wewnętrznego maleje i skarpa może się obsuwać.

Położenie obciążenia również ma znaczne znaczenie, przyłożone jest ono bardzo blisko końca skarpy (2m) i przez swoją wartość (80kPa) ma znaczący wpływ na negatywne wyniki analizy. Negatywnie wpływa również znaczna wysokość skarpy (16m).


7.2. Metody zapewnienia stateczności skarpy.

Zapewnić stateczność można poprzez:

- zmniejszenie nachylenia skarpy

- znaczne zagęszczenie gruntów niespoistych.

- zastosowanie ściany oporowej, murowanej, żelbetowej bądź drewnianej.

- umocnienie płytami betonowymi.

- stabilizację można również uzyskać dzięki konstrukcji gabionowej, składającej się z dwóch rzędów gabionów stalowych, wypełnionych kruszywem łamanym oraz koszy siatkowo kamiennych.

10

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
mechanika gruntów i fund.-Posadowienie bezpośrednie hali przem, STUDIA BUDOWNICTWO, SEM IV, Mechanik
PROJEKT Z GRUNTÓW, studia, Budownctwo, semestr IIIwenio, mechanika gruntów i fundamentowanie
obliczenia i projekt, studia, Budownctwo, semestr IIIwenio, mechanika gruntów i fundamentowanie, MGi
kolokwium net, studia, Budownctwo, semestr IIIwenio, mechanika gruntów i fundamentowanie
zał.4, UCZELNIA ARCHIWUM, UCZELNIA ARCHIWUM WGiG, WGiG Rok II sem IV (2012-2013), sem IV Mechanika G
mgu1, studia, Budownctwo, semestr IIIwenio, mechanika gruntów i fundamentowanie, MGiF
Mechanika gruntów - laborki, Budownictwo, Semestr IV, Mechanika Gruntów
mechanika gruntow s5, Studia, I Stopień, Semestr IV, Mechanika gruntów
mechanika gruntow s1, Studia, I Stopień, Semestr IV, Mechanika gruntów
Pytania kolo z wykladow zeszly rok, studia, Budownctwo, Semestr III, Mechanika gruntów i fundamentow
DoZadania5, Studia, Sem 4, Semestr IV, Mechanika gruntów, Projekt
harmonogram CWICZ, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, matreiały na mb
wstep do zadan, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Mechanika budowli, EGZ, egzam
GRUNTY TEOR ZAL SCIAGA, Studia, Sem 5, SEM 5 (wersja 1), Mechanika Gruntów i Fundamentowanie II, gru
Projekt nr 2 Pale PT, BUDOWNICTWO, Fundamenty, Fundamentowanie i Mechanika Gruntów, fund, fundamento
zadanie 1 analiza, Studia Budownictwo UZ, 1 semestr, Mechanika ogólna, Projekty Krysia Urbańska
Zadanie B, Studia Budownictwo UZ, 1 semestr, Mechanika ogólna, mechanika - projekty, projekty
Zadanie C, Studia Budownictwo UZ, 1 semestr, Mechanika ogólna, mechanika - projekty, projekty
ModelskiP LP12 MMS, studia, Budownctwo, Semestr IV, od Radka, mechanika budowli matlab

więcej podobnych podstron