0003 -Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności, DOKUMENTY BHP(1)


0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
WNIOSEK o przeprowadzenie oceny zgodności*

 1. Wytwórca (Wnioskodawca): ......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

 1. Adres: ..........................................................................................................................................................................................

Telefon: ...................................... fax: ..................................... e-mail: ...................................... NIP: ..............................................

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z UDT: .............................................................................................................................

 2. Adres zakładu produkcyjnego (jeżeli jest inny niż w pkt 1): ..................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

 1. Liczba zatrudnionych: ogólna .............. w projektowaniu ............... w produkcji ............... w kontroli jakości ..................

 2. Proponowany termin realizacji: ...............................................................................................................................................

 3. Numer umowy z UDT-CERT (jeżeli została podpisana): ........................................................................................................

8. Rodzaj urządzenia

Typ/Nr serii/ Nr fabryczny

Dyrektywa(y)

Moduł/ Artykuł

Adres miejsca przeprowadzenia oceny zgodności

 1. Zastosowane normy, specyfikacje techniczne: ........................................................................................................................

 2. Załączniki: dwa egzemplarze dokumentacji urządzenia/urządzeń wymaganej dla przeprowadzenia oceny zgodności.

 3. Uwagi: .........................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Deklarujemy, że wniosek dotyczący tych samych urządzeń
nie został złożony w innej jednostce notyfikowanej

(dotyczy modułów B, B1 oraz G)

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

UDT-CERT JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1433

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

tel: (22) 5722144 lub 5722110; fax: (22) 5722143; e-mail: jn@udt.gov.pl

0x01 graphic

..................................................

(miejscowość, data)

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

..................................................

(miejscowość, data)

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

* dla dyrektywy 1999/36/WE dotyczy również ponownej oceny zgodności oraz badań okresowych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0002 - WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów, DOKUMENTY BHP(1)
0013 - wniosek O SKREŚLENIE URZĄDZENIA Z EWIDENCJI, DOKUMENTY BHP(1)
0023 - POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI, DOKUMENTY BHP(1)
0001- Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu jakości wytwórcy, DOKUMENTY BHP(1)
0015 - WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ODBIORCZEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI I DEKLARACJA ZGODNOŚCI, BHP dokumenty, OZNAKOWANIA CE
Dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, - █ █ █ Dokumenty, PORADY BHP
0005 - Wniosek o przeprowadzenie procesu, DOKUMENTY BHP(1)
0012 - WNIOSEK, DOKUMENTY BHP(1)
0022 - WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI, DOKUMENTY BHP(1)
PROCES OCENY RYZYKA - LASER, BHP dokumenty, L A S E R
instrukcja przeprowadzania oceny ryzyka, BHP i PPOŻ, bhp od Piotra
Ustawa o systemie oceny zgodności, bhp, Ogólne przepisy BHP
DOKUMENTACJA OCENY RYZYKA, PORADY BHP
WNIOSEK O UPRAWNIANIE, DOKUMENTY BHP(1)
karta oceny narażenia zawodowego-choroba zawodowa, Dokumenty BHP
02 33 o systemie oceny zgodności

więcej podobnych podstron