Prawo administracyjne-sciaga, Administracja opiera się na kryterium podmiotowym, jest to pewien rodzaj organizacji, którą tworzą różnorodne jednostki organizacyjne, są one skupione wokół organów rozumianych jako struktury organizacyjne wyposażone w kompetencje określone w ustawach i


Administracja opiera się na kryterium podmiotowym, jest to pewien rodzaj organizacji, którą tworzą różnorodne jednostki organizacyjne, są one skupione wokół organów rozumianych jako struktury organizacyjne wyposażone w kompetencje określone w ustawach i tworzące pewien zamknięty układ organizacyjny, którego celem jest organizacja zadań państwowych lub publicznych, albo jednych i drugich.

Kryterium podmiotowe: administracja składa się z jednostek organizacyjnych: 1) wyłącznie z państwowych, i wtedy jest ona częścią aparatu państwowego, 2) państwowe jednostki organizacyjne oraz inne instytucje i organizacje samorządowe; 3) pozapaństwowe jedn. org. które są tworzone na mocy ustawy i drogą ustawową wyposażone w kompetencje pozwalające im realizować zadania publiczne.

Kryterium funkcjonalne: rodzaj działalności podejmowanej przez określone podmioty:1) administracja [państwowa w ścisłym tego słowa znaczeniu, wyodrębniona w związku z działalnością prowadzoną przez Państwo; 2) administracja państwowa w szerszym ujęciu - działalność prowadzona przez Państwo i inne jednostki organizacyjne nie zaliczające się do aparatu państwowego; 3) działania podejmowane przez organy i instytucje niepaństwowe - administracja publiczna.

Prawo administracyjne: 1) w znaczeniu szerokim: obejmuje zbiór norm prawnych, które regulują organizację i zachowanie się administracji państwowej jako części aparatu państwowego, a także zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nienormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa: prawo o ustroju administracji - zespół norm prawnych, które regulują organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego; prawo materialne - zawiera normy, które ustanawiają stosunki prawne pomiędzy organami admin. państwowej a podmiotami z zewn. admin. jako części aparatu państwowego; prawo proceduralne - obejmuje normy prawne, przy pomocy których następuje wykonanie norm prawa ustrojowego i materialnego. 2) w ujęciu wąskim: prawo admin. to zbiór norm dwustronnie wiążących, ustanawiających określone uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej oraz podmiotów niepodporządkowanych im organizacyjnie.

Źródła prawa w Polsce: 1) powszechnie obowiązujące: na całym obszarze Polski; na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Rodzaje źródeł prawa: konstytucje - wszystkie akty niższego rzędu nie mogą być z nią sprzeczne i powinny być zgodne tzn. Stanowiły wykonanie postanowień Konstytucji. Ustawy: podporządkowane Konstytucji; akty uchwalane wyłącznie przez Sejm i Senat; jest to akt parlamentarny; w ustawach muszą być uregulowane: struktura aparatu władzy i jego kompetencje; prawa, wolności, obowiązki obywateli. Ratyfikowane umowy międzynar. - umowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli tej ustawy nie da się pogodzić z umową. Ratyfikacji dokonuje Prezydent po uprzedniej zgodzie wyrażonej w ustawie przez Sejm. Rozporządzenie - akt wykonawczy do ustawy; umożliwia wykonanie ustaw; może być wydane tylko na podstawie i w celu wykonania upoważnienia zawartego w ustawie; rozporządzenie musi być precyzyjne, musi jasno wyrażać treści, które muszą być w rozporządzeniu.

2) prawo wewnętrzne: rodzaje aktów normatywnych: uchwały - wydaje Rada Ministrów; zarządzenia - wydaje Prezes Rady Min. I Ministrowie. W tych aktach obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi, który je wydał; mają one charakter wewnętrzny. Wobec zarządzeń obowiązuje zasada, że są wydawane na podstawie ustawy. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Praworządność formalna - prawo musi być w określony sposób uchwalone, nie bierze się pod uwagę treści normy.

Praworządność materialna - społeczne oczekiwanie stanowienia tzw. „dobrego prawa” (odpowiada kryteriom, które w danej społeczności uważa się za właściwe.

Władztwo organizacyjne - polega na tym, że podmiotowi przysługują uprawnienia do tworzenia zmiany i znoszenia podmiotów administracyjnych w celu utworzenia podmiotu administracyjnego musi być wydany akt prawny, w którym muszą być uregulowane niezbędne elementy.

Aparat centralny - (terytorialny układ władzy) pozycja egzekutywy oparta jest na trójpodziale władzy, której autorem jest Montesiusz → władza jest podzielona tzn. że wyodrębniamy 3 rodzaje władzy: a) ustawodawczą; b) wykonawcza; c) sądowniczą. Założenie tej koncepcji jest takie aby zapobiec kumulacji władzy w jednym rynku. Można także wyróżnić zasadę jedności władzy państwowej - oparta na założeniu przeciwstawnym do władzy wykonawczej, a mianowicie zakłada, że władza jest jedna i niepodzielna.

Władza skumulowana - w najwyższym stopniu zagraża wolności człowieka następstwem tej władzy jest przerost i wynaturzenie, realnie rzecz biorąc brak jest praktycznie możliwości należytej kontroli władzy.

Egzekutywa - jest wyposażona w pewne środki powściągania sejmu: prawo rozwiązania parlamentu. Montesiusz (w przypadku przegłosowania votum) zakładał, że egzekutywa może rozwiązać parlament (należy to do głowy państwa).

Skład Rady Ministrów: Prezes, Ministrowie mogą być viceministrowie, oraz przewodniczący komitetów określonych w ustawach.

Prezes R.M.: zajmuje szczególną pozycję, co oznacz, że zajmuje on pozycje kierownika rządu lub premiera (formalnie to nie to samo).

Premier - jego pozycja jest ograniczona, bez szczególnych uprawnień jest to „pierwszy wśród równych”→primus inter pares; jego funkcja sprowadza się do organizacji. (tylko w kategoriach prawnych).

Hierarchiczna struktura Rady Ministrów: Premier (prawnie prezes) ma silną władzę; funkcje Prezesa: zapewnia on wykonywanie polityki R.M. i określa sposoby jej wykonywania; koordynuje i kontroluje pracę członków R.M.; Prezes R.M. jest uprawniony powoływać tzw. ministrów bez teki, którym on sam wyznacza zadania, bowiem zgodnie z Konstytucją występują w Polsce 2 kategorie Ministrów: ministrowie kierujący określonym działem admin. rządowej; tzw. ministrowie bez teki, którzy wykonują zadania wyznaczone im przez Premiera.

Funkcje Rady Ministrów - można stwierdzić, że R.M. prowadzi politykę wewn. i zagraniczną Polski, i jest to charakterystyczne dla systemu opartego na trójpodziale władzy; można powiedzieć, że jest to uprawnienie wyłączne R.M., Parlament i Sejm w zasadzie nie określa kierunku polityki; nie obowiązują już uprawnienia Prezydenta; do R.M. należą sprawy polityki Państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego tj. zasada domniemania kompetencji R.M.; R.M. kieruje admin. rządową, natomiast minister kieruje określonym jej działem lub wypełnia zadania wyznaczone mu przez Prezesa R.M. (minister kierujący działem admin. rządowej wydaje rozporządzenia; chroni interesy skarbu państwa, zapewnia bezpieczeństwo zewn. i wewn. państwa oraz zapewnia porządek publiczny, określa organizację i tryb swojej pracy.

Samorząd - instytucja, na którą składają się: ludzie zamieszkujący dany obszar; terytorium.

Samorząd terytorialny - nie jest instytucją dobrowolną, ma charakter obligatoryjny, wspólnota ludzi, powstaje z mocy ustawy, sam. powstaje z nadania Państwa, Państwo przesądza o jego istnieniu i o istnieniu jego różnych form.

Zadania samorządu: własne i zlecone.

Zakres działania a funkcje (kompetencje): działa w zakresie wyznaczonym ustawą (korzysta z władztwa), działa na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Powołanie sam. teryt. (jako instytucji) jest formą decentralizacji admin. państwowej.

Instytucje sam. terytorialnego w Polsce: (tylko na szczeblu gminy→podstawowa jednostka sam. terytorialnego), nie powołuje żadnych instytucji samorządowych na

Stosunek prawny - stosunki, w których wyznaczona przez normy prawne sytuacja prawna jakiegoś podmiotu jest połączona z sytuacją prawną drugiego podmiotu. Rodzaj stosunku prawnego, który jest regulowany normami prawa administracyjnego.

Stosunek administracyjno-prawny: występuje między organem administracji a podmiotem organizacyjnym niepodporządkowanym administracji np. obywatelem.

Najważniejszą cechą stosunku admin. jest nierównorzędność stron. Administracja działa władczo i w konsekwencji decyduje o treści stosunku administracyjnego. Sądownictwo administracyjne - jako podmiot niezależny i niezawistny przeprowadza kontrolę legalności działania administracji.

Podmioty stosunku administracyjnego - organ administracji upoważniony do żądania określonego zachowania się, albo świadczenia i podmiot, do którego jest skierowany nakaz lub zakaz, albo który żąda określonego zachowania się ze strony administracji.

Podmiotowość - w stosunku administracyjnym jest uregulowana normami prawa administracyjnego i nie ma z nią związku podmiotowość cywilno-prawna.

Treścią stosunku administracyjnego są obowiązki i uprawnienia, które polegają na działaniu, znoszeniu lub zaniechaniu. Treść stosunku admin. jest uregulowana przepisami prawa materialnego, w ogóle nie jest dopuszczalne swobodne ustalanie treści stosunku administracyjnego. Uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku admin. mają charakter osobisty i w konsekwencji

nie mogą być przenoszone na inne osoby.

Nawiązanie stosunku admistracyjno-prawnego - powstaje wyłącznie na podstawie ustawy. Stosunek admin. może mieć 3 źródła: ustawę (np. obowiązek podatkowy); akt administracyjny; działania faktyczne (np. korzystanie z urządzeń gminy-wodociągi, komunikacja).

Rodzaje stosunków administracyjnych: 1) stosunek oparty na normach regulujących postępowanie administracyjne→s. proceduralno-administarcyjny (ma charakter przejściowy, jego cechą jest czasowość); 2) stosunek oparty na normach regulujących postępowanie przed śądem administracyjnym→s. sporno-admin. (dot. Rozstrzygnięcia sporu pomiędzy oprganem administracji a podmiotem z zewn. admin. i toczącym się przed sądem administracyjnym, zrównanie pozycji podmiotów); 3) wynika z norm prawa materialnego→s. materialno-administracyjny.

Podstawą działania administracyjnego jest NORMA PRAWNA. Najważniejszym kryterium podziału form działania admin. jest kryterium prawne. Działania prawne dzielimy na: 1) czynności prawne - czynność prawna - przejaw woli organu administracji, którego celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Celem czynności prawnych jest wywołanie skutku prawnego, natomiast w odniesieniu do działań admin. taki skutek następuje czasem i nie jest bezpośrednim celem takiego działania; 2) inne działania administracji - działania społeczno-organizatorskie, które polegają na organizowaniu różnego rodzaju akcji społ., kursów, instruktarzy; działania faktyczne, do których zaliczamy np. prowadzenie rejestrów; zwykłe poświadczenia.

Rodzaje aktów w zależności od podstawy prawnej: 1) pozytywne i negatywne - to takie akty, które w całości uwzględniają żądania adresata. Aktami negatywnymi nazywamy takie, które chociażby w części nie uwzględniają żądania strony i nakładają na nią obowiązek prawny, bądź ustalają taki obowiązek; 2) jedno i dwustronne - jednostronny to taki, który wydawany jest niezależnie od woli adresata; akt dwustronny wydaje się za jego zgodą (np. nominacja nauczyciela akademickiego). Akt dwustronny polega na tym, że musi być ujawniona zgoda na wydanie aktu jednostronnego czyli jednostronne założenie sprawy; 3) a. admin. nakazujące (zawiera nakazy lub zakazy, zobowiązujące do określonego zachowania się np. zakaz zgromadzeń publicznych) ustalające (prawo lub prawnie istotną właściwość osoby, np. ustalanie prawa do emerytury); kształtujące (prawo- ustanawiają, zmieniają lub znoszą konkretny stosunek prawny lub status prawny, np. nominacja urzędnika, zmiana nazwiska);

innych szczeblach, ale dopuszcza możliwość powołania innych jednostek aniżeli gmina tj. powołanie jednostek samorządu regional.

albo lokalnego i regionalnego

Wszystkie jednostki sam. terytorialnego od dnia wprowadzenia nowej konstytucji mają osobowość prawną.

Nadzór nad sam. terytorialnym stanowią: prezes R.M. i wojewodowie; finanse-regionalne izby obrachunkowe(RIO).

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

GMINA: podstawowa jednostka samorządowa; jest uprawniona do tworzenia sołectw, dzielnic, osiedli i in.

Zakres działania organów w gminie (nie są to kompetencje) - wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zakres ten to: ład przestrzenny, ochrona środowiska i gospodarka terenami, wodociągi, lokalny transport, oświata, ochrona zdrowia.

Gmina jest uprawniona tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami w celu realizacji swoich zadań.

Związki porozumienia międzygminne: ich zadaniem jest wspólne wykonywanie zadań publicznych. Gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, których celem jest ochrona idei samorządowej i ochrona wspólnych interesów. Do tych stowarzyszeń stosuje się prawo o stowarzyszeniach.

Władze gminy: rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (referendum) oraz za pośrednictwem organów gminy. Pewne kwestie wyłącznie w referendum: samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne; odwołanie rady gminy pod wpływem kadencji. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym.

Właściwości Rady Gminy: wyłączne-uchwalanie statusu gminy, wybór zarządu, uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych. Kontroluje działalność zarządu. Zarząd jest organem wykonawczym w gminie, skład: wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz zastępcy i pozostali członkowie. Zarząd gminy wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania do niej należące.

Zadania zarządu: przygotowywanie projektów uchwał R.G. i określanie sposobów ich wykonania; gospodarowanie mieniem komunalnym; wykonanie budżetu.

Przepisy gminne (prawo miejscowe): organy gminy mogą wydawać przepisy wykonawcze i porządkowe (statusy); przepisy wykonawcze są wydawane na podstawie upoważnienia; przepisy porządkowe są wydawane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla ochrony zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku publicznego.

Nadzór nad działalnością gmin: realizacja zadań zleconych-kryteria rzetelności, gospodarności, celowości.

SAMORZĄD POWIATOWY: ustawa z dn. 5.06.1998 - powiat ma osobowość prawną.

Zakres działań: zadania paradygminne; nie mogą naruszać zakresu działania gminy.

Zadania powiatu: edukacja publiczna, pomoc społ., transport i drogi, gospodarka wodna, ochrona środowiska.

Powiat jest uprawniony do zawierania z organami admin. rządowej porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu admin. rządowej. Może także zawierać porozumienia z województwem i jednostkami samorządu lokalnego.

Władze powiatowe: organy-rada i zarząd powiatu; ustawa przewiduje również referendum powiatowe. Zarząd-organ wykonawczy; rada-organ stanowiący i kontrolny. Starosta - (przewodniczący) ustawa przewiduje przyznanie radzie powiatu kompetencji do wykonywania pewnych zadań na zasadzie wyłączności. Zadania: uchwalanie budżetu, stanowienie o kierunkach działania powiatu.

Zadania zarządu: przygotowywanie i wykonywanie uchwał rady, wykonywanie budżetu, gospodarowanie mieniem.

Miasta na prawach powiatu: pow. 100 tys. Mieszkańców; nie jest siedzibą wojewody od dn. 31.12.1998r.

4) akty dekloratoryjne (wskazują zaistnienie określonego stosunku prawnego, poprzez ten akt stwierdzamy, że poprzez powstanie określonej sytuacji faktycznej nastąpił określony skutek prawny. Stwierdza zaistnienie uprawnienia lub obowiązku, ale ich nie tworzy, akt ten działa ex tunc czyli wstecz, a więc od momentu, kiedy przesłanki zostały spełnione. Ex tunc nie tworzy tego stosunku, tylko go potwierdza; i konstytutywne (tworzy, zmienia lub uchyla stosunek prawny. Skutek następuje z mocy aktu admin. i w konsekwencji ten skutek powstaje na przyszłość czyli ex nunc.

Akt admin. i wyrok sądowy:

wspólne cechy - polegają na stosowaniu prawa; różnice - sąd działa w sposób neutralny, bezstronny, organ admin. jest zarówno podmiotem rozstrzygającym jak i stroną w danej sprawie; sąd działa tylko na wnioski, organ admin. działa także z urzędu. Działanie sądu jest bardziej sformalizowane, a ponadto znacznie bardziej są rozbudowane gwarancje procesowe. W odróżnieniu od postępowania admin. formuje się ponadto, aby było ono bardzo sprawne i szybkie.

Akt prawidłowy - spełnia wszystkie przesłanki przewidziane przez prawo, tj. został wydany przez właściwy organ, został wydany zgodnie z przepisami prawa formalnego, jest treściowo zgodny z obowiązującym prawem materialnym.

Akt wadliwy - narusza normy prawa; celem aktu jest powstanie stosunku prawnego między organem wydającym a adresatem. Stosunek prawny wiąże tak długo dopóki nie zostanie wykonany albo zgodnie z prawem zmieniony.

Akt prawomocny: prawomocność formalna - oznacza, że nie jest dopuszczalne zaskarżenie aktu admin. tzn., że strona nie może spowodować uchylenia lub zmiany aktu poprzez wniesienie zwykłego środka prawnego; należy do instytucji ściśle procesowych; akt admin. staje się prawomocny formalnie z chwilą upływu terminu do wniesienia środka odwoławczego; prawomocność materialna - nie istnieje możliwość zmiany aktu poprzez żadną ze stron powstałego stosunku prawnego, a co za tym idzie prawomocność m. oznacza związanie zarówno strony jak i organu; ma zastosowanie tylko w stosunku do aktów zewn., które kształtują konkretną sytuację prawną adresata.

Klauzule dodatkowe: a) polega na oznaczeniu czasu obowiązywania aktu admin.-akt może być wydany na czas oznaczony np. koncesja; b) klauzula o warunku zawieszającym (polega na tym, że rozpoczęcie obowiązywania aktu następuje z chwilą ziszczenia się warunku); c) klauzula o warunku rozwiązującym (jest odwrotnością, polega na tym, że z chwilą ziszczenia się warunku akt traci moc obowiązującą.

Przyczyny utraty mocy obowiązującej aktu: 1) zrzeczenie się-dotyczy tylko uprawnień; 2) zasadnicza zmiana okoliczności faktycznych np. śmierć osoby uprawnionej; 3) uchylenie przez właściwy organ w przypadkach przewidzianych przez prawo; 4) uchylenie całej grupy aktów admin. przez ustawę; 5) zmiany charakteru aktu w przypadkach przewidzianych przez prawo np. orzeczenie kolegium ds. wykroczeń, które w postępowaniu sądowym zastępuje akt oskarżenia.

Uznanie admin. tzn. swobodne uznanie - określone jest w normie prawnej i polega na tym, że ustawodawca nie wiąże organu w zakresie orzekania w określonej sprawie-nie może to być rozumiane jako tożsame z pojęciem tzw. luzu interpretacyjnego(polega na tym, że istnieje pewien zakres swobody interpretacji.

Współcześnie uznanie admin. jest związane normą prawną i w związku z tym jej działanie polega na wykonywaniu ustaw.

Stosowanie prawa (wykonywanie ustaw) wymaga podjęcia następujących czynności (fazy): 1) ustalenia i wyjaśnienia stanu faktycznego; 2) ustalenia i wykładni stanu ustawowego; 3) wymaga subsumpcji czyli udzielenia odpowiedzi na pyt. „Czy stan faktyczny odpowiada stanowi przewidzianemu przez ustawodawcę ?”; 4) ustalenie skutku prawnego udowadnianego faktu →uznanie administracyjne.

Przez uznanie admin. rozumiemy sytuację, gdy admin. dla urzeczywistnienia stanu prawnego wybiera między różnymi rozwią

WOJEWÓDZTWA: jest określone jako regionalna wspólnota samorządowa, tworzą ją mieszkańcy województwa.

Od 5.06.98r - województwa: regionalna wspólnota samorządowa (jedn. Samorządu terytorialnego); jednostka podziału teryt. Kraju (największa) w celu wykonywania admin. publicznej.

Zakres działania samorządu województwa: określa strategię rozwoju województwa, musi uwzględniać cele: kultywowanie polskości, pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego; prowadzenie polityki rozwoju województwa np. kreowanie rynku pracy, wspieranie rozwoju nauki.

Władze województwa: sejmik (stanowiący i kontrolny) i zarząd (wykonawczy).

Skład zarządu województwa: Marszałek (przewodniczący) oraz vice przewodniczący i członkowie.

Admin. publiczną stanowią: organy admin. rządowej; organy samorządu województwa.

Organy admin. rządowej: wojewoda- admin. ogólna; organy admin. niezespolonej- taka, która nie jest podporządkowana wojewodzie.

Wojewoda: przedstawiciel R.M. i jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej.

-zaniami.

Przesłanki uznania admin.: musi wynikać z normy prawnej; zawsze misi być w określony sposób formułowane.

Administracja wydaje akty: administracyjny -wydany na podstawie ścisłego związania ustawowego; akty oparte na uznaniu admin., które stosujemy, gdy adresatem działania admin. jest osoba fizyczna.

Naczelny Sąd Administracyjny: bada czy organ nie przekroczył granic uznania, bada także czy organ administracji stosując uznanie nie naruszył podstawowych praw człowieka.

Inne formy działania admin. wywołujące skutki prawne: instytucje prawa admin.; instytucje prawa cywilnego: umowy cywilno-prawne (sprzedaż, kupno, wynajem); umowa administracyjna: zastępuje ugodę admin., wywołuje nawiązanie, zmianę lub zniesienie stosunku admin.; przyrzeczenie: szczególny rodzaj oświadczenia organu admin., który zobowiązuje się do podjęcia określonego działania albo dopuszczenia do pewnego działania, np. obietnica wydania koncesji w ustawie o działalności z 1998r.

Ustrój admin. publicznej to: wszystkie urządzenia społ. Wypełniające funkcje administracji; wszystkie organy, które spełniają te funkcje a ponadto ich kompetencje oraz wewnętrzna organizacja.

Aparat admin.: - różne jednostki organizacyjne wykonujące funkcje admin.. Są to organy admin. publicznej, rządowej, zakłady publiczne, p. użyteczności publicznej, organizacje społ., korporacje oraz upważnione osoby prywatne.

Kryteria wyróżniające jedn. organizacyjne: 1) funkcjonalne-ustalamy zakres wykonywanych funkcji; 2) terytorialne-obszar skutecznej decyzji organu; 3) organizacyjne-cechy struktury jedn. admin. danej jednostki aparatu admin..

Zależności między organami (ze względu na stopień zależności): 1) koncentracja (dotyczy sytuacji w której organy mają silną pozycję ich kompetencje są wzmocnione kosztem samodzielności niższych szczebli; 2) dekoncentracja (organy niższych szczebli uzyskują pewne kompetencje, które wcześniej należały do organów niższych szczebli ale nie oznacza to zwiększenia zakresu samodzielności); 3) decentralizacja (stanowi takie rozwiązanie, że organy niższych szczebli uzyskują dodatkowe kompetencje zwiększają jednocześnie swoją samodzielność); 4) centralizacja (zjawisko to cechuje podejmowanie decyzji wyłącznie przez organy wyższe, organy niższe mogą jedynie przygotowywać rozstrzygnięcia); →umożliwiają ocenę usytuowania organu i jego pozycji ustrojowej.

Zależność służbowa - polega na tym, że organ niższy nie ma zakresu niezależności wobec organu niższego, gdyż zawsze może być wydane polecenie.

Zależność osobowa - polega na tym, że organ wyższy jest zawsze uprawniony dokonywać obsady stanowisk, zwolnień, awansów w organach niższych szczebli.

O ZALEZNOŚCIACH W RAMACH STRUKTURY admin. DECYDUJE PRAWO NADZORU.

Nadzór - kontrola oraz uprawnienie do podejmowania środków wiążących nadzorowanego lub możność bezpośredniego wzruszenia jego aktów np. uchylenia.

Kontrola - sprawdzenie zgodności tego co jest co powinno być.

Cechy organu admin. publicznej: 1) stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji; 2) działa w imieniu i na rachunek Państwa; 3) jest uprawniony do korzystania ze środków władczych; 4) działa w zakresie przyznanych mu kompetencji.

Zakres działania i właściwość czyli kompetencje organu:

Zakres działania - wskazuje zadania będące przedmiotem działania organu zadania →sfera, w której działa organ wykorzystując pewne kompetencje.

Właściwość - oznacza jaki organ jest powołany do załatwienia danej sprawy; rodzaje: 1) miejscowa-terytorialny zasięg działania organu; 2) rzeczowa-kategorie spraw przydzielone organowi; 3) instancyjna, czyli funkcjonalna-zakres kompetencji organu ze względu na jego miejsce w strukturze w relacji do pozostałych organów.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kryteria laboratoryjne rozpoznawania cukrzycy są niezależne od wieku i opierają się na zaleceniach W
chemia, CHROMATOGRAFIA, CHROMATOGRAFIA- opiera się na zjawisku selektywnej adsorpcji rozdzielanych s
Fw bulki, LB 12, Diagnoza żylaków powrózka nasiennego opiera się na:
statystyka, Wnioskowanie statystyczne, Wnioskowanie statystyczne opiera się na zbieraniu i przetwarz
Dieta wspomagająca chudnięcie brzucha opiera się na produktach węglowodanowych
Prawo rzymskie pytania które pojawiły się na egzaminie
Kanon etyki zawodu dziennikarza opiera się na niezależności
Metoda dwupunktowa opiera się na odkryciach dwóch znakomitych lekarzy dra Richarda?rtletta
agro inne, się na 3 kryteriach:
Główne założenia funkcjonalizmu opierają się na
Sprawozdanie z realizacji cyklicznego programu opierającego się na aktywności fizycznej
zycie opiera się na podejmowaniu?cyzji
Masaż segmentarny , Masaż segmentarny - jest to typowy masaż odruchowy, który opiera się na powiązan
architektura, ¶ci±ga, Architektura komputera opiera się na 3 kluczowych założeniach:
Kapitalizm to system gospodarczy opierający się na zasadach, Kapitalizm to system gospodarczy opiera
Nowa ekonomia klasyczna opiera się na trzech głównych hipotezach
Funkcjonowanie placówki opiera się na zasadach
Podstawy prawne funkcjonowania rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii opierają się na prawie własno
Opierając się na literaturze odrodzenia scharakteryzuj poszc

więcej podobnych podstron