wyklady-ped.pracy1, Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy


Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy.

Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej nowopowstałego Instytutu Kształcenia Zawodowego. Dyrektorem został T. Nowacki i jego uważa się za twórcę pedagogiki pracy.

Dwie podstawowe przyczyny powstania pedagogiki pracy jako samodzielnej subdyscypliny:

Nazwa - mówiono o pedagogice zawodowej, gospodarczej, zakładu pracy, inżynierskiej. Ustalono, że będzie to pedagogika pracy (bo istniały już psychologia pracy, socjologia pracy).

Problemy badawcze dla pedagogiki pracy:

Struktura problemowa pedagogiki pracy - działy:

Definicje pedagogiki pracy:

Kryteria naukowości:

Pedagogika pracy współdziała z różnymi naukami:

W Polsce w Bydgoszczy powstał pierwszy Zakład Pedagogiki Pracy, później w Poznaniu, w Częstochowie. Dziś w 18 uczelniach kształci się pedagogów pracy (w 5 państwowych i 13 prywatnych). Uczelnie są w Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Olecku, Warszawie, Lublinie, Częstochowie, Opolu, Rzeszowie, Rykach, Płocku, Pułtusku.

Dorobek pedagogiki pracy - funkcjonuje 33 lata a przez 3 ostatnie lata dokonuje się podsumowań:

Wypadkową osiągnięć badawczych w dziedzinie pedagogika pracy jest charakterystyka zawodowa pedagoga pracy.

Pedagogika pracy ze względu na:

Perspektywy rozwoju pedagogiki pracy - pedagogika pracy tworzona była w innej rzeczywistości społeczno - gospodarczej i politycznej. To ma duży wpływ na powstanie nauki:

  1. układy odniesienia dla pedagogiki pracy początku lat 70 ubiegłego wieku:

b) nowe układy odniesienia dla pedagogiki pracy:

Nowe problemy badawcze dla pedagogów pracy:

 1. 0x08 graphic
  PRACA CZŁOWIEKA JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA PEDAGOGIKI PRACY

Praca

W języku polskim termin „praca” używany jest najczęściej w dwóch znaczeniach:

Praca w różnym ujęciu:

Pracę człowieka można rozpatrywać w różnych aspektach

 1. praca jest działaniem technicznym

 2. praca jest działalnością ekonomiczną

 3. praca jest procesem fizjologicznym

 4. praca jest procesem psychicznym i intelektualnym

 5. praca jest procesem społecznym

Praca wpływa na człowieka pozytywnie lub negatywnie, gdy jest realizowana w sprzyjających warunkach, zgodnie z kwalifikacjami, jest pozytywna. Może jednak również powodować stres, choroby itp., jest negatywna (np. mobbing)

Praca występuje wszędzie tam, gdzie efektem czynności człowieka jest produkt materialny lub innego rodzaju dobro spożywane poprzez wykonawcę lub innych ludzi.

Definicja pracy wg Stefana Klonowicza

Przez pracę należy określić wszelką działalność człowieka odbywającą się w ścisłym powiązaniu z oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego prowadzącą do zaspokojenia dowolnych potrzeb ludzkich i wytworzenia dóbr materialnych i duchowych zapewniających wykonawcy określoną pozycję społeczną i ekonomiczną. Wszelka praca odbywa się dzięki uruchomieniu mechanizmów psychofizjologicznych, które powodują przestawienie się ustroju w toku wykonywanej czynności roboczej na nowy poziom czynnościowy wyrażający się przede wszystkim w charakterze i intensywności przemiany materii zamianach parametrów cechujących poszczególne układy i narządy pod względem morfologicznym i fizjologicznym oraz zmianach w strefie psychicznej człowieka i jego powiązaniach ze społecznością ludzką.

Pojęcie pracy przeszło długą drogę: od przekleństwa, potępienia, upodlenia, znienawidzenia, beznadziejności, bezsensowności, przymusu, krzywdy, alienacji, degradacji do emancypacji, dezalienacji, wyzwolenia, wyzwolenia wartości od których zależna jest ludzka samorealizacja i los ludzkiej egzystencji.

Wyróżniamy 3 główne konteksty myślenia o pracy człowieka:

 1. Uniwersalistyczny

 2. Chrześcijański

 3. Pragmatyczny

Możemy wyróżnić 6 aspektów pracy człowieka

Praca to jedna z podstawowych form aktywności człowieka, prócz niej są jeszcze zabawa i nauka, do tych aktywności można zaliczyć też walkę i twórczość.

Zawód

Zawód jest definiowany często w dwojaki sposób:

 1. jako zespół czynności wymagających określonych kwalifikacji, wykonywanych poza gospodarstwem domowym będących podstawą utrzymania pracownika i jego rodziny oraz pozycji w społeczeństwie

 2. to samo wykonywanie czynności oparte na kwalifikacjach wykazywanie ich w celach zarobkowych wynikających z podziału pracy

Jan Szczepański wyróżnia 3 znaczenia terminu „zawód”

 1. jako wewnętrznie spójny system czynności stanowiących dla jednostki źródło utrzymania i określających jej pozycję społeczną

 2. jako stałe wykonywanie pewnych czynności bez względu na kwalifikacje

 3. jako populację tych, którzy wykonują te same czynności

zawód stanowi kategorię głównie ekonomiczno - socjologiczną, ale także pedagogiczną, która ma 4 dopełniające się cechy:

 1. jest układem wyodrębnionych i powtarzających się czynności

 2. określa pozycję społeczno - zawodową pracownika

 3. stanowi źródło utrzymania

 4. wymaga specjalnego przygotowania zawodowego

zawody dzielimy najczęściej na 2 podstawowe grupy: zawody wyuczone i wykonywane, czasem mówimy też o zawodach wąskoprofilowych i szerokoprofilowych, masowych i unikalnych.

Definicja filozoficzna:

Zawód jest częścią egzystencjalistycznych doświadczeń jednostki, wynikłych z uczestnictwa w zorganizowanym procesie oswajania natury i użytkowania jej praw

Definicja ekonomiczna

Zawód jest wydzielonym przez podział pracy układem czynności wykonywanych przez dłuższy czas i zapewniającym środki utrzymania oraz otwierającym przed pracownikiem drogę awansów i uzyskiwania coraz bardziej odpowiedzialnych stanowisk

Definicja socjologiczna

Zawód wynikły z podziału pracy podział pracowników na różne grupy i kategorie. Stanowi podstawę zarówno do wejścia w świat pracy jak i w rozliczne grupy społeczne

Definicja psychologiczna

Zawód jest systemem czynności wykorzystującym skłonności i zdolności pracownika czynności zawodowe wpływają na kształtowanie się osobowości na postępowanie wobec ludzi i otoczenia pozaludzkiego, na rozwój procesów poznawczych oraz przebieg życia emocjonalnego.

Praca zawodowa

Rozpatrywana może być w znaczeniu szerszym i węższym. W znaczeniu węższym na pracę zawodową składają się czynności które 1) tworzą system wewnętrznie spójny, 2) opierają się na określonej wiedzy i umiejętnościach, 3) są skierowane na wykorzystywanie pewnych produktów lub usług, 4) wykonywane są systematycznie lub trwale

W znaczeniu szerszym bierzemy pod uwagę także warunki zewnętrzne pracy, jej organizację, korzyści materialne, prestiż zawodu, szanse zawodowe i inne elementy wpływające bezpośrednio lub pośrednio na proces i wyniki pracy zawodowej.

Kwalifikacje

Terminem najszerszym SA kwalifikacje pracownicze. Jest to układ celowo ukształtowanych cech psychofizycznych człowieka warunkujących jego skuteczne działanie zawodowe.

W skład kwalifikacji zawodowych wchodzą:

Kwalifikacje pracownicze dzielimy na formalne i rzeczywiste

0x08 graphic

Podział pracowników ze względu na kwalifikacje:

Kompetencje

Termin ten używany jest często w 2 znaczeniach:

a) jako zakres uprawnień osoby, grupy lub instytucji

b)jako dyspozycja podmiotu wyrażająca się odpowiedzialnością do wypełniania określonych zadań

Kompetencje pojmuje się też często jako wyuczany, satysfakcjonujący choć nie niezwykły poziom sprawności warunkujący efektywne zachowanie się w jakiejś dziedzinie.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

 1. KSZTAŁCENIE PRZEDZAWODOWE - ORIENTACJA, PORADNICTWO, DORADZTWO ZAWODOWE

Orientacja zawodowa:

W ujęciu węższym - utożsamiania głównie z informacją zaw: określa się ją mianem orientacji w czymś - kierunek zawodoznawczy.

W ujęciu szerszym- orientacja na coś, na określony cel, celowo: systematyczna oraz długotrwała działalność prowadząca do trafnego wyboru zawodu, utożsamiania z procesem wychowawczym- kierunek pedag- psych.

W ujęciu systemowym - uznanie działania jako zjawiska o zasięgu społ. - kierunek socjologiczny.

Orientacja szkolna: pojęcie podporządkowane pojęciu orientacja zawodowa sprawą podstawową jest bowiem wybór zawodu, a pochodną tej decyzji wybór szkoły umożliwiający uzyskiwanie tego zawodu.

Orientacja szkolna i zawodowa: układ oddziaływań informacyjno- wych. prowadzonych w sposób celowy i zorganizowany w stosunku do uczniów szkół ogólnokszt. stojących przed wyborem odp. szkoły i odp. zawodu

Preorientacja zawodowa: wszelkie działania podejmowane przez rodziców, nauczycieli i inne osoby z otoczenia dziecka do 10 r. ż. tj. w podokresie fantazji, stadium rośnięcia

Reorientacja szkolna i zawodowa: ma na celu ponowne przygotowanie jednostki do wyboru zawodu, oraz kierunku poziomu nauki. Dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą lub musza zmienić kierunek kształcenia oraz osób dorosłych, które chcą lub musza zmienić zawód, rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko

Selekcja zawodowa: ma za zadanie wydobycie spośród osób zgłaszających się do pracy tych, które posiadają najlepsze kwalifikacje do jej wykonywania

Selekcja szkolna: występuje wtedy, gdy do danego typu szkoły zgłasza się wielu kandydatów, ale także wtedy gdy szkoła stawia im określone wymagania i przyjmuje tylko tych, którzy je spełnią

Poradnictwo zawodowe: to metoda działania rodziców, nauczycieli, kwalifikowanych doradców zawodowych, psychologów, lekarzy, a przede wszystkim pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz urzędów pracy, której głównym celem jest udzielania rad i niesienie pomocy w podjęciu świadomej i swobodnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu lub szkoły zawodowej a także zmiany zawodu czy miejsca pracy.

Doradztwo zawodowe: (R. Lambi) to proces w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy aby umożliwić mu realistyczny wybór lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.

Zadania orientacji zawodowej:

 1. wyposażenie jednostki w wiedzę o zawodach

 2. ukształtowanie względnie stałych zainteresowań zawodowych

 3. ukształtowanie właściwych postaw wobec pracy

 4. wyposażenie w umiejętności samooceny

Zdania poradnictwa zawodowego

 1. pomoc w osiągnięciu obiektywnej znajomości samego siebie

 2. zwiększenie umiejętności oceny sytuacji w której znajduje się osoba szukająca pomocy

 3. wyzwalanie aktywności i inicjatywy osób radzących się a tym samym wspomaganie rozwiązywania problemów

 4. doprowadzenie do podjęcia decyzji przez osobą poszukującą porady w sposób samodzielny.

Funkcje poradnictwa zawodowego:

 1. kształcąca

 2. wychowawcza

 3. motywacyjna

 4. poznawcza

 5. diagnostyczna

 6. kreatywna

 7. informacyjna

 8. kwalifikacyjna

 9. terapeutyczna

Nowe zadania poradnictwa zawodowego

 1. Poradnictwo zawodowe jest procesem podejmowania decyzji i nie może zostać sprowadzone do jednego kontaktu osoby radzącej się z doradcą, do jednej rozmowy (akcent na proces)

 2. Poradnictwo zawodowe to nie tylko pomoc w podjęciu pierwszej decyzji zawodowej czy ewentualnej jej korekty, ale musi ono objąć także cały obszar pomocy bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem

 3. Odrębnym bardzo ważnym działem poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom niepełnosprawnym

 4. Problematykę doradztwa zawodowego należy włączyć do obowiązkowych zajęć szkolnych.

3 elementy poradnictwa zaw.:

-rozpoznanie sytuacji

-udzielanie porad

-przewidywanie możliwości i skutków wykorzystywania udzielnych porad.

Cele doradztwa zawodowego:

Zapoznanie osoby radzącej się:

Istota i funkcje doradztwa zaw. wg. Augustyna Bańki.

0x08 graphic

Rodzaje doradztwa zawodowego:

  1. Nieprofesjonalne: sensu „stricte” tj. należące do zawodów konsultingowych

  2. Sensu „targo” tj. takie, które jest funkcją będącą częścią składową innej roli zawodowej.

FORMY I METODY ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Formy:

 1. lekcje zawodoznawcze

 2. wycieczki zawodoznawcze

 3. spotkania zawodoznawcze

 4. konsultacje zawodoznawcze

 5. zespoły zawodoznawcze

 6. kąciki informacji zawodowej

 7. giełdy zawodów

 8. mobilne centra informacji zawodowej

Metody:

 1. wyświetlanie filmów zawodoznawczych

 2. lektura literatury zawodoznawczej

 3. pogadanki i wykłady

 4. dyskusje i konsultacje

 5. zbieranie przez uczniów materiałów zawodoznawczych

 6. Przygotowywanie wypracowań zawodoznawczych

 7. konkursy zawodoznawcze

 8. obserwacje różnego rodzaju prac zaw.

 9. prowadzenie tzw. zeszytów i teczek zawodoznawczych

 10. korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych

Etapy rozwoju I etap II etap III etap IV etap V etap

Zaw. wzrostu poszukiwania zajęcie pozycji zach.status quo schyłkowy

od ur-14r.ż (15-24 ) (25-44) (45-64) (od 65)

udział

orientacji,

poradnictwa

zaw. i pracy

w przebiegu

drogi zaw.

jednostki

zad.w wytwarzanie zbadanie zajęcie pozycji utrzymanie uwolnienie

etapach obrazu siebie świata pracy w preferowanym tego,co zostało się od pracy

rozwoju zaw. w relacji z i ustalenie zawodzie, próby osiągnięte i szukanie

innymi ludźmi preferencji zdobycia coraz nowych

zaw. lepszych pozycji innych

zaw. źródeł

satysfakcji.

0x08 graphic

IV. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POLSCE NA TLE PORÓWNAWCZYM

Uwagi krytyczne pod adresem szkolnictwa zawodowego:

!!!analfabetyzm funkcjonalny!!!

Kompetencje podstawowe:

W Europie istnieją 3 zasadnicze rozwiązania w kształceniu zawodowym:

W krajach UE w kształceniu zawodowym zwraca się szczególną uwagę na:

Przez ostatnie dwa stulecia ekonomiści głosili, że funkcja gospodarcza opiera się na 3 podstawowych filarach: PRACY - KAPITALE- ZIEMI. Pod koniec XX wieku zaczęto mówić o gospodarce opartej na wiedzy.

Postulaty w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego

 1. W kształceniu zawodowym brać należy pod uwagę fakt postępującej erozji funkcji adaptacyjnej edukacji. Szybkie tempo zmienności świata, które w kształceniu zawodowym jest szczególnie widoczne sprawia, że człowieka nie ma już do czego adaptować. Konieczne jest kształcenie do działania w warunkach nieustającej zmienności otaczającej nas rzeczywistości.

 2. W proces kształcenia zawodowego wkalkulować należy media jako potężną siłę kształcącą

 3. Kwalifikacje pracownicze nie mają formy skończonej. Podkreślić należy ich procesualność

 4. System kształcenia zawodowego musi zapobiegać tworzeniu się jakichkolwiek grup ludzi odrzuconych

 5. Stworzyć należy możliwość pełnego rozwoju człowieka sprawcy

W kształceniu zawodowym należy:

 1. Wdrożyć system integracji edukacji zawodowej i rynku pracy, który powinien obejmować monitoring zawodów deficytowych, nadwyżkowych, dwustronne umowy: zakład pracy - szkoła oraz stopniowe wdrażanie systemu dualnego a także badanie losów absolwentów szkół zawodowych

 2. Zapewnić alternatywne rozwiązania umożliwiające jednostce wybór drogi dochodzenia do kwalifikacji zawodowych

 3. Zapewnić otwarte i elastyczne podejście do zdobywania kwalifikacji poprzez uznawanie kwalifikacji uzyskiwanych poza zinstytucjonalizowanym systemem edukacji

Jacques Delors: „edukacja jest w niej ukryty skarb”

0x08 graphic
Uczyć się aby wiedzieć---------------to edukacje realizuje

Uczyć się aby działać

Uczyć się aby żyć wspólnie

Uczyć się aby być

Temat: Kształcenie ustawiczne dorosłych.

Kształcenie ustawiczne: 2 podejścia do interpretacji:

 1. kiedy kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie cało życiowe (znaczenia kształcenia permanentne, ciągłe, nieustające)

 2. kiedy kształcenie ustawiczne ujmowane jako kształcenie dalsze, po szkolne, obejmujące przede wszystkim okres aktywności zawodowej ale także okres tzw. trzeciego wieku

Kształcenie ustawiczne może być też rozumiane w trojaki sposób:

- jako idea

- jako zasada

- jako proces

W pedagogice pracy przyjmuje się, że terminem nadrzędnym jest edukacja permanentna, wyróżnia się 4 procesy:

Zadania kształcenia ustawicznego:

  1. zapewnienie możliwości uzyskania wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych osobom które z różnych powodów nie uczynili tego wcześniej oraz tym wszystkim, którzy pragną uzyskać kwalifikacje w dodatkowym zawodzie

  2. umożliwienie przyuczenia do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku pracy

  3. zapewnienie osobom zatrudnionym na stanowiskach na których ze względu na postęp naukowo - techniczny, organizacyjny, ekonomiczny i społeczny konieczne jest cykliczne doskonalenie kwalifikacji, możliwości realizacji tego obowiązku

  4. umożliwienie nabycia wiadomości i umiejętności specjalistycznych, związanych z wykonywaną pracą ułatwiających adaptację społeczno - zawodową

  5. zapewnienie wszystkim chętnym możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego a także ogólnego

  6. umożliwienie przekwalifikowania osobom, które z różnych powodów muszą zmienić zawód lub pracę dotychczas wykonywaną

  7. ułatwienie uzyskania coraz wyższych stopni specjalizacji zawodowej oraz umożliwianie zdobywania coraz wyższych tytułów kwalifikacyjnych

  8. ułatwianie wszystkim chętnym dostępu do najnowszych osiągnięć nauki i techniki

  9. umożliwienie uzyskania uprawnień do obsługi określonych maszyn, narzędzi, urządzeń

  10. umożliwienie uzyskania przygotowania specjalistycznego osobom posiadającym przygotowanie szeroko profilowe

  11. pomoc osobom chcącym zdobyć określone wiadomości w ramach samokształcenia

  12. umożliwienie opanowania wiadomości i umiejętności ogólnych wychodzących poza zakres zainteresowań zawodowych

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, wymienia 3 podstawowe czynniki przemian mające wpływ na proces edukacji:

- rozwój społeczeństwa informacyjnego

- procesy globalizacji

- przemiany cywilizacji naukowo - technicznej

Marginalizacja, odrzucenie, wykluczenie.

Podział społeczeństwa:

- tych, którzy wiedzą

- tych, którzy nie wiedzą

Drugi podział społeczeństwa:

- tych, którzy potrafią interpretować

- tych, którzy potrafią tylko biernie przyswajać

- tych, którzy znajdują się na marginesie ogółu społeczeństwa

„Na marginesie” znajdują się też analfabeci funkcjonalni.

Społeczeństwo uczące się, cele dochodzenia do społeczeństwa uczącego się:

Wzrastające potrzeby rynku pracy zmuszają do określenia nowego typu kwalifikacji, które określane są czasami mianem kompetencji podstawowych, będących zbiorem wiedzy i umiejętności zawodowych o takim poziomie uogólnienia, który gwarantuje ich wykorzystanie w różnych zawodach i specjalnościach.

Kompetencjami tymi będą:

 1. umiejętność komunikowania się z innymi, umiejętność pracy w zespole, wiedza o przedsiębiorstwie, możliwościach jego działania i rozwoju

 2. umiejętność takiej organizacji pracy aby samodzielnie planować, wykonywać i kontrolować czynności ukierunkowane na jakość produktów lub usług

 3. właściwa motywacja, inicjatywa i postawa społeczna

Przewidywane działania - dominują działania w zakresie edukacji ustawicznej, skupiać się będą na:

Potrzeba rozwoju kształcenia ustawicznego wynika m.in. z następujących faktów:

3

9. 11.2005

Kwalifikacje ponadzawodowe (ogólnopracownicze)

Kwalifikacje ogólnozawodowe

Kwalifikacje podstawowe dla zawodu

Specja-listyczne

KSZTAŁCENIE

DOSKONALENIE

DOKSZTAŁCANIE

Rys. Piramida kwalifikacji

Motywy, etyka pracy, entuzjazm, własny wizerunek

Wartości, standardy

Umiejętności

Wiedza

Krytyczne dla wydajności

niska

wysoka

duża

mała

Łatwość uczenia się

Rys. kompetencje indywidualne wg Lyle i Signe Spencer

KWALIFIKACJE

Sfera Edukacji

Rozumienie wg tradycyjnej kategorii

Rozumienie wg Międzynarodowej Organizacji Pracy

Poziom wykształcenia (liczba lat spędzonych w szkole potwierdzona odpowiednim dyplomami) lub wykonywany zawód

Wyuczone lub nabyte w drodze doświadczenia sprawności lub umiejętności potrzebne do wykonania określonej pracy lub zadania w sposób kompetentny

KOMPETENCJE

Sfera Pracy

Zestaw zachowań będących efektem wiedzy, umiejętności i postaw, które wyróżniają pracowników i pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zachowanie jednostki w sytuacjach zawodowych

Zdolność wykonywania zadań dobrze lub skutecznie, zgodnie z wymaganiami stanowisk pracy wspierania odpowiednimi zakresami umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych jakie powinien posiadać pracownik

Cechy:

Kariery zawodowej jako takiej

Identyfikacji z rolami zawodowymi

Przebudowy osobowości zawodowej

DORADZTWO ZAWODOWE wspieranie, pomoc, szkolenie, programowanie

Kariery zawodowej jako stylu życia

Istota i funkcje doradztwa zawodowego wg ZA. Bańki

Tych już edukacja nie realizuje

PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA DECYZJI ZAWODOWEJ

ŹRÓDŁA INFORMACJI

O RYNKU PRACY

O ŚCIEŻKACH EDUKAC.

O ZAWODACH

O SOBIE

1. Nazywamy problem

2. Zbieramy informacjeWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wyklady-ped.pracy1, UKW, Gerlach
pr.soc jako rozw.problemu, pedagogika pracy socjalnej wsei lublin, Metodyka pracy socjalnej
Zniewolenie przez pracę a problematyka pedagogiki pracy, Rynek Pracy,Doradztwo Zawodowe,Poradnictwo
Adresy stron www na temat zastosowania komputera w terapii pedagogicznej, edukacja, WODN, komputer w
wyklady-ped.pracy, STUDIA, licencjat, resocjalizacja ROK III, pedagogika pracy
WYKŁAD 5 ped(1), pedagogika, wykłady z pedagogiki
WYKŁAD 8 ped, PIELĘGNIARSTWO, pedagogika
WYKŁAD 9 ped, PIELĘGNIARSTWO, pedagogika
WYKŁAD 3 i 4 ped, PIELĘGNIARSTWO, pedagogika
Ped. społ. Temat 2 - Szkoła, PEDAGOGIKA UwB, pedagogika społeczna
WYKŁAD 1 ped, PIELĘGNIARSTWO, pedagogika
Adresy stron www na temat zastosowania komputera w terapii pedagogicznej, edukacja, WODN, komputer w
Zestawienie bibliograficzne na temat młodzieży i ich aspiracji, Pedagogika, Studia stacjonarne I st
04 wykład ped
09 wykład ped

więcej podobnych podstron